intTypePromotion=1

Luận văn: Xử lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây

Chia sẻ: Tathimu Tathimu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:91

0
440
lượt xem
73
download

Luận văn: Xử lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn đi vào nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về nợ xấu, nguyên nhân gây ra nợ xấu và những ảnh hưởng của nợ xấu đến hoạt động ngân hàng cũng như toàn thể nền kinh tế. Từ đó có những biện pháp quản lý và xử lý hiệu quả các khoản nợ xấu. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Xử lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây

I. MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do chọn đề tài:<br /> Việt Nam đang trong quá trình hoàn thành công nghiệp hóa - hiện đại<br /> hoá đất nước, nhà nước đòi hỏi triển khai,thực hiện nhiều dự án đầu tư với<br /> nguồn vốn huy động cả trong và ngoài nước, thuộc mọi thành phần kinh tế.<br /> Trong đó, nguồn vốn huy động từ các ngân hàng thương mại (NHTM) là chủ<br /> yếu và chiếm tỷ trọng lớn. NHTM là tổ chức gắn chặt với nền kinh tế thị<br /> trường, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế hàng hóa phát<br /> triển. Nguồn vốn cho vay theo dự án đầu tư của NHTM ngày càng phổ biến,<br /> cơ bản và quan trọng đối với mỗi cá nhân, doanh nghiệp và Chính phủ.<br /> NHTM đóng vai trò là trung tâm tiền tệ tín dụng của nền kinh tế, để phù<br /> hợp với xu hướng đa dạng hoá các hoạt động của ngân hàng nhằm cung cấp<br /> các nguồn vốn cho doanh nghiệp hoạt động, hệ thống NHTM Việt Nam đã<br /> chủ động đẩy mạnh hoạt động tín dụng cho vay với mọi thành phần kinh tế<br /> nếu đáp ứng thỏa mãn điều kiện cho vay của ngân hàng. Đây là hoạt động<br /> đem lại thu nhập chính cho các NHTM. Trong quá trình cấp tín dụng, Ngân<br /> hàng luôn phải đối mặt với nguy cơ xảy ra rủi ro tín dụng. Rủi ro tín dụng có<br /> thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau và các Ngân hàng không thể loại<br /> trừ hoàn toàn rủi ro tín dụng mà chỉ có thể đề phòng, hạn chế nó. Chính vì vậy<br /> trong quá trình kinh doanh của mình, việc phát sinh các khoản nợ xấu là<br /> không thể tránh khỏi ở các NHTM. Vấn đề đặt ra là các ngân hàng sẽ ứng phó<br /> với các khoản nợ xấu này ra sao, làm thế nào để có thể hạn chế tối đa các ảnh<br /> hưởng của nợ xấu tới tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng.<br /> Trong quá trình nghiên cứu tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và<br /> phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây , nhận thấy tầm quan trọng của công<br /> tác quản lý nợ có vấn đề và xử lý hậu quả của khoản nợ đó gây ra, em quyết<br /> định chọn đề tài: “Xử lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư<br /> và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây ” làm đề tài luận văn.<br /> 2. Mục đích nghiên cứu:<br /> 1<br /> <br /> Luận văn đi vào nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về nợ xấu,<br /> nguyên nhân gây ra nợ xấu và những ảnh hưởng của nợ xấu đến hoạt động<br /> ngân hàng cũng như toàn thể nền kinh tế. Từ đó có những biện pháp quản lý<br /> và xử lý hiệu quả các khoản nợ xấu.<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:<br /> - Đối tượng nghiên cứu: Quy trình, chỉ tiêu liên quan đến công tác quản<br /> lý và công tác xử lý các khoản nợ xấu trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng<br /> thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam.<br /> - Phạm vi nghiên cứu: Công tác xử lý nợ xấu tại Chi nhánh Sơn Tây giai<br /> đoạn từ 2012 - 2014.<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu:<br /> Phương pháp áp dụng xuyên suốt luận văn là phương pháp luận của<br /> chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử kết hợp với phương<br /> pháp tại bàn, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp tỷ<br /> lệ, phương pháp phân tích tương tác các hệ số. Bên cạnh đó còn dựa vào các<br /> số liệu thu thập được để tính toán các tỷ số, xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so<br /> sánh nhằm làm rõ, giải quyết vấn đề cần nghiên cứu.<br /> <br /> 2<br /> <br /> Thang Long University Libraty<br /> <br /> CHƯƠNG I: NỢ XẤU VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NỢ XẤU<br /> CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> 1.1. Nợ xấu trong hoạt động tín dụng của NHTM<br /> 1.1.1. Ngân hàng thương mại và hoạt động tín dụng của NHTM:<br /> 1.1.1.1. Khái niệm:<br /> a. Ngân hàng thương mại:<br /> Hiện nay, trên thế giới có khá nhiều khái niệm về ngân hàng thương mại<br /> (NHTM). Ở Mỹ, ngân hàng thương mại được định nghĩa là công ty kinh<br /> doanh tiền tệ, chuyên cung cấp dịch vụ tài chính và hoạt động trong ngành<br /> công nghiệp dịch vụ tài chính.<br /> Tại Pháp, ngân hàng thương mại được định nghĩa là những xí nghiệp hay<br /> cơ sở mà nghề nghiệp thường xuyên là nhận tiền bạc của công chúng dưới các<br /> hình thức ký thác hoặc dưới các hình thức khác và sử dụng tài nguyên đó cho<br /> chính họ trong các nghiệp vụ về chiết khấu, tín dụng và tài chính.<br /> Ở Việt Nam, ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà<br /> hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền ký gửi từ khách hàng với<br /> trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ<br /> chiết khấu và làm phương tiện thanh toán.<br /> b.Tín dụng và tín dụng ngân hàng thương mại:<br /> Tín dụng nói chung là một phạm trù kinh tế quen thuộc và từ lâu đã được<br /> định nghĩa một cách khá hoàn chỉnh. Theo K.Max: “Tín dụng là quá trình<br /> chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị từ người sở hữu đến người sử dụng<br /> để sau một thời gian nhất định thu hồi một lượng giá trị lớn hơn lượng giá trị<br /> ban đầu”. Như vậy, về bản chất tín dụng là quan hệ vay mượn trên cơ sở hoàn<br /> trả cả gốc và lãi với các đặc trưng là: có thời hạn, có tính hoàn trả và quan hệ<br /> tín dụng dựa trên cơ sở sự tin tưởng giữa người đi vay và người cho vay.<br /> Tín dụng NHTM là hình thức phát triển cao của tín dụng. Tín dụng<br /> NHTM là một giao dịch về tài sản (tiền tệ hoặc hiện vật) giữa bên cho vay<br /> (NHTM) và bên đi vay (cá nhân, doanh nghiệp và các chủ thể khác), trong đó<br /> 3<br /> <br /> bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời hạn<br /> nhất định theo thỏa thuận, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện<br /> vốn gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán. Để có thể thiết lập<br /> quan hệ tín dụng với ngân hàng, bên đi vay còn phải cam kết sử dụng vốn vay<br /> đúng mục đích đã được thoả thuận và trong nhiều trường hợp phải có tài sản<br /> đảm bảo cho khoản vay. Đây là những nguyên tắc quan trọng và cần thiết đối<br /> với hoạt động tín dụng nói riêng và đối với sự tồn tại, phát triển của ngân<br /> hàng nói chung.<br /> Trong khuôn khổ nghiên cứu của đề tài, tín dụng NHTM được hiểu là<br /> quan hệ cung ứng vốn của NHTM dành cho các cá nhân, doanh nghiệp và tổ<br /> chức khác trong nền kinh tế thông qua các khoản cho vay và phải đảm bảo<br /> tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của tín dụng. Hoạt động tín dụng được thực<br /> hiện trên nguyên tắc “đi vay để cho vay”, nghĩa là nguồn vốn mà ngân hàng<br /> cho khách hàng vay dựa trên nguồn vốn huy động của cá nhân, tổ chức khác<br /> là chủ yếu. Đặc trưng của tín dụng ngân hàng là tính lợi nhuận và rủi ro cao.<br /> Với khả năng đáp ứng tốt mọi nhu cầu đa dạng về vốn của nền kinh tế, tín<br /> dụng ngân hàng đang phát triển ngày càng mạnh mẽ và trở thành một kênh<br /> dẫn vốn vô cùng quan trọng trong hầu khắp các ngành, lĩnh vực kinh tế.<br /> 1.1.1.2. Vai trò của hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại:<br /> Trong sự phát triển kinh tế, tín dụng ngân hàng thương mại đóng một vai<br /> trò vô cùng quan trọng.<br /> a. Đối với nền kinh tế:<br /> - Tín dụng NHTM là cầu nối giữa cung và cầu về vốn trong nền kinh tế,<br /> góp phần điều tiết các nguồn vốn trong nền kinh tế, tạo điều kiện phát triển<br /> sản xuất kinh doanh.<br /> Trong nền kinh tế thường xuyên có một bộ phận vốn tiền tệ tạm thời<br /> nhàn rỗi được tách ra khỏi quá trình tái sản xuất của các doanh nghiệp, các<br /> khoản tiền để dành của dân cư khi chưa có nhu cầu sử dụng... Tất cả tạo thành<br /> nguồn vốn tiềm tàng trong nền kinh tế mà những người sở hữu luôn muốn<br /> 4<br /> <br /> Thang Long University Libraty<br /> <br /> kiếm được lợi từ các khoản tiền tạm thời nhàn rỗi này. Trong khi đó có một<br /> số doanh nghiệp, cá nhân thiếu vốn để phục vụ cho nhu cầu kinh doanh của<br /> mình; một số cá nhân trong xã hội cần vốn để cải thiện sinh hoạt hoặc đối phó<br /> với những rủi ro trong cuộc sống; Ngân sách Nhà nước bị thâm hụt, Nhà nước<br /> cần vốn để bù đắp sự thâm hụt đó đảm bảo cân đối thu chi cho nền kinh<br /> tế…Như vậy, ta thấy trong xã hội luôn có một số người thừa vốn, cần đầu tư<br /> và một số người thiếu vốn muốn đi vay. Song những người này khó có thể<br /> trực tiếp gặp nhau, hoặc nếu muốn đáp ứng được nhu cầu của mình thì phải<br /> bỏ ra chi phí rất cao và không kịp thời. Hoạt động tín dụng của các ngân hàng<br /> thương mại đã giúp thoả mãn nhu cầu của những người có vốn và những<br /> người cần vốn, có nghĩa là các ngân hàng thương mại đứng ra làm trung gian<br /> nhận tiền gửi từ tất cả các thành phần kinh tế và cho vay lại các đơn vị, cá<br /> nhân trong nền kinh tế. Hay nói cách khác: "tín dụng ngân hàng là chiếc cầu<br /> nối để những người có vốn và những người cần vốn gặp nhau"<br /> Tín dụng nói chung và tín dụng NHTM nói riêng thực hiện vai trò kết<br /> nối giữa tiết kiệm và đầu tư, khai thác các khoản tiền nhàn rỗi trong xã hội<br /> đưa nhanh vào sản xuất kinh doanh. Thông qua việc tập trung và phân phối lại<br /> vốn, tín dụng NHTM là trung tâm đáp ứng nhu cầu vốn to lớn của xã hội. Các<br /> ngân hàng, tổ chức đặc biệt thực hiện việc kinh doanh tiền tệ, với lợi thế về<br /> quy mô, uy tín và sự hoạt động chuyên nghiệp của mình, có thể dễ dàng huy<br /> động các khoản tiền nhàn rỗi từ nhiều nguồn khác nhau trong nền kinh tế, do<br /> đó cũng sẵn sàng đáp ứng được mọi nhu cầu vốn, dù lớn hay nhỏ, của các cá<br /> nhân và tổ chức. Tín dụng NHTM giúp các doanh nghiệp rút ngắn được thời<br /> gian tích lũy vốn, nhanh chóng mở rộng đầu tư. Như vậy, tín dụng NHTM<br /> đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tái sản xuất mở rộng và tạo điều<br /> kiện tăng trưởng kinh tế.<br /> - Tín dụng NHTM góp phần cơ cấu lại nền kinh tế quốc dân.<br /> Bằng những ưu tiên về lãi suất, thời hạn cho vay, mức cho vay đối với<br /> từng ngành, từng vùng kinh tế, tín dụng ngân hàng đã tạo điều kiện cho các<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2