Luật 36/2009/QH12

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
70
lượt xem
7
download

Luật 36/2009/QH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 36/2009/QH12 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật 36/2009/QH12

 1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc -------- S : 36/2009/QH12 Hà N i, ngày 19 tháng 6 năm 2009 LU T S A I, B SUNG M T S I U C A LU T S H U TRÍ TU C A QU C H I KHÓA XII, KỲ H P TH 5 Căn c Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Qu c h i ban hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t s h u trí tu s 50/2005/QH11. i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Lu t s h u trí tu : 1. i u 3 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 3. i tư ng quy n s h u trí tu 1. i tư ng quy n tác gi bao g m tác phNm văn h c, ngh thu t, khoa h c; i tư ng quy n liên quan n quy n tác gi bao g m cu c bi u di n, b n ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hi u v tinh mang chương trình ư c mã hoá. 2. i tư ng quy n s h u công nghi p bao g m sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí m ch tích h p bán d n, bí m t kinh doanh, nhãn hi u, tên thương m i và ch d n a lý. 3. i tư ng quy n i v i gi ng cây tr ng là v t li u nhân gi ng và v t li u thu ho ch.” 2. i u 4 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 4. Gi i thích t ng Trong Lu t này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Quy n s h u trí tu là quy n c a t ch c, cá nhân i v i tài s n trí tu , bao g m quy n tác gi và quy n liên quan n quy n tác gi , quy n s h u công nghi p và quy n i v i gi ng cây tr ng. 2. Quy n tác gi là quy n c a t ch c, cá nhân i v i tác phNm do mình sáng t o ra ho c s h u.
 2. 3. Quy n liên quan n quy n tác gi (sau ây g i là quy n liên quan) là quy n c a t ch c, cá nhân i v i cu c bi u di n, b n ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hi u v tinh mang chương trình ư c mã hóa. 4. Quy n s h u công nghi p là quy n c a t ch c, cá nhân i v i sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí m ch tích h p bán d n, nhãn hi u, tên thương m i, ch d n a lý, bí m t kinh doanh do mình sáng t o ra ho c s h u và quy n ch ng c nh tranh không lành m nh. 5. Quy n i v i gi ng cây tr ng là quy n c a t ch c, cá nhân i v i gi ng cây tr ng m i do mình ch n t o ho c phát hi n và phát tri n ho c ư c hư ng quy n s h u. 6. Ch th quy n s h u trí tu là ch s h u quy n s h u trí tu ho c t ch c, cá nhân ư c ch s h u chuy n giao quy n s h u trí tu . 7. Tác ph m là s n phNm sáng t o trong lĩnh v c văn h c, ngh thu t và khoa h c th hi n b ng b t kỳ phương ti n hay hình th c nào. 8. Tác ph m phái sinh là tác phNm d ch t ngôn ng này sang ngôn ng khác, tác phNm phóng tác, c i biên, chuy n th , biên so n, chú gi i, tuy n ch n. 9. Tác ph m, b n ghi âm, ghi hình ã công b là tác phNm, b n ghi âm, ghi hình ã ư c phát hành v i s ng ý c a ch s h u quy n tác gi , ch s h u quy n liên quan ph bi n n công chúng v i m t s lư ng b n sao h p lý. 10. Sao chép là vi c t o ra m t ho c nhi u b n sao c a tác phNm ho c b n ghi âm, ghi hình b ng b t kỳ phương ti n hay hình th c nào, bao g m c vi c t o b n sao dư i hình th c i n t . 11. Phát sóng là vi c truy n âm thanh ho c hình nh ho c c âm thanh và hình nh c a tác phNm, cu c bi u di n, b n ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng n công chúng b ng phương ti n vô tuy n ho c h u tuy n, bao g m c vi c truy n qua v tinh công chúng có th ti p nh n ư c t i a i m và th i gian do chính h l a ch n. 12. Sáng ch là gi i pháp k thu t dư i d ng s n phNm ho c quy trình nh m gi i quy t m t v n xác nh b ng vi c ng d ng các quy lu t t nhiên. 13. Ki u dáng công nghi p là hình dáng bên ngoài c a s n phNm ư c th hi n b ng hình kh i, ư ng nét, màu s c ho c s k t h p nh ng y u t này. 14. M ch tích h p bán d n là s n phNm dư i d ng thành phNm ho c bán thành phNm, trong ó các ph n t v i ít nh t m t ph n t tích c c và m t s ho c t t c các m i liên k t ư c g n li n bên trong ho c bên trên t m v t li u bán d n nh m th c hi n ch c năng i n t . M ch tích h p ng nghĩa v i IC, chip và m ch vi i n t . 15. Thi t k b trí m ch tích h p bán d n (sau ây g i là thi t k b trí) là c u trúc không gian c a các ph n t m ch và m i liên k t các ph n t ó trong m ch tích h p bán d n.
 3. 16. Nhãn hi u là d u hi u dùng phân bi t hàng hoá, d ch v c a các t ch c, cá nhân khác nhau. 17. Nhãn hi u t p th là nhãn hi u dùng phân bi t hàng hoá, d ch v c a các thành viên c a t ch c là ch s h u nhãn hi u ó v i hàng hoá, d ch v c a t ch c, cá nhân không ph i là thành viên c a t ch c ó. 18. Nhãn hi u ch ng nh n là nhãn hi u mà ch s h u nhãn hi u cho phép t ch c, cá nhân khác s d ng trên hàng hóa, d ch v c a t ch c, cá nhân ó ch ng nh n các c tính v xu t x , nguyên li u, v t li u, cách th c s n xu t hàng hoá, cách th c cung c p d ch v , ch t lư ng, chính xác, an toàn ho c các c tính khác c a hàng hoá, d ch v mang nhãn hi u. 19. Nhãn hi u liên k t là các nhãn hi u do cùng m t ch th ăng ký, trùng ho c tương t nhau dùng cho s n phNm, d ch v cùng lo i ho c tương t nhau ho c có liên quan v i nhau. 20. Nhãn hi u n i ti ng là nhãn hi u ư c ngư i tiêu dùng bi t n r ng rãi trên toàn lãnh th Vi t Nam. 21. Tên thương m i là tên g i c a t ch c, cá nhân dùng trong ho t ng kinh doanh phân bi t ch th kinh doanh mang tên g i ó v i ch th kinh doanh khác trong cùng lĩnh v c và khu v c kinh doanh. Khu v c kinh doanh quy nh t i kho n này là khu v c a lý nơi ch th kinh doanh có b n hàng, khách hàng ho c có danh ti ng. 22. Ch d n a lý là d u hi u dùng ch s n phNm có ngu n g c t khu v c, a phương, vùng lãnh th hay qu c gia c th . 23. Bí m t kinh doanh là thông tin thu ư c t ho t ng u tư tài chính, trí tu , chưa ư c b c l và có kh năng s d ng trong kinh doanh. 24. Gi ng cây tr ng là qu n th cây tr ng thu c cùng m t c p phân lo i th c v t th p nh t, ng nh t v hình thái, n nh qua các chu kỳ nhân gi ng, có th nh n bi t ư c b ng s bi u hi n các tính tr ng do ki u gen ho c s ph i h p c a các ki u gen quy nh và phân bi t ư c v i b t kỳ qu n th cây tr ng nào khác b ng s bi u hi n c a ít nh t m t tính tr ng có kh năng di truy n ư c. 25. Văn b ng b o h là văn b n do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p cho t ch c, cá nhân nh m xác l p quy n s h u công nghi p i v i sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí, nhãn hi u, ch d n a lý; quy n i v i gi ng cây tr ng. 26. V t li u nhân gi ng là cây ho c b ph n c a cây có kh năng phát tri n thành m t cây m i dùng nhân gi ng ho c gieo tr ng. 27. V t li u thu ho ch là cây ho c b ph n c a cây thu ư c t vi c gieo tr ng v t li u nhân gi ng.” 3. i u 7 ư c s a i, b sung như sau:
 4. “ i u 7. Gi i h n quy n s h u trí tu 1. Ch th quy n s h u trí tu ch ư c th c hi n quy n c a mình trong ph m vi và th i h n b o h theo quy nh c a Lu t này. 2. Vi c th c hi n quy n s h u trí tu không ư c xâm ph m l i ích c a Nhà nư c, l i ích công c ng, quy n và l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân khác và không ư c vi ph m các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 3. Trong trư ng h p nh m b o m m c tiêu qu c phòng, an ninh, dân sinh và các l i ích khác c a Nhà nư c, xã h i quy nh t i Lu t này, Nhà nư c có quy n c m ho c h n ch ch th quy n s h u trí tu th c hi n quy n c a mình ho c bu c ch th quy n s h u trí tu ph i cho phép t ch c, cá nhân khác s d ng m t ho c m t s quy n c a mình v i nh ng i u ki n phù h p; vi c gi i h n quy n i v i sáng ch thu c bí m t nhà nư c ư c th c hi n theo quy nh c a Chính ph .” 4. i u 8 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 8. Chính sách c a Nhà nư c v s h u trí tu 1. Công nh n và b o h quy n s h u trí tu c a t ch c, cá nhân trên cơ s b o m hài hoà l i ích c a ch th quy n s h u trí tu v i l i ích công c ng; không b o h các i tư ng s h u trí tu trái v i o c xã h i, tr t t công c ng, có h i cho qu c phòng, an ninh. 2. Khuy n khích, thúc Ny ho t ng sáng t o, khai thác tài s n trí tu nh m góp ph n phát tri n kinh t - xã h i, nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân. 3. H tr tài chính cho vi c nh n chuy n giao, khai thác quy n s h u trí tu ph c v l i ích công c ng; khuy n khích t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài tài tr cho ho t ng sáng t o và b o h quy n s h u trí tu . 4. Ưu tiên u tư cho vi c ào t o, b i dư ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c, các i tư ng liên quan làm công tác b o h quy n s h u trí tu và nghiên c u, ng d ng khoa h c - k thu t v b o h quy n s h u trí tu . 5. Huy ng các ngu n l c c a xã h i u tư nâng cao năng l c h th ng b o h quy n s h u trí tu , áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i và h i nh p kinh t qu c t .” 5. i u 14 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 14. Các lo i hình tác phNm ư c b o h quy n tác gi 1. Tác phNm văn h c, ngh thu t và khoa h c ư c b o h bao g m: a) Tác phNm văn h c, khoa h c, sách giáo khoa, giáo trình và tác phNm khác ư c th hi n dư i d ng ch vi t ho c ký t khác; b) Bài gi ng, bài phát bi u và bài nói khác;
 5. c) Tác phNm báo chí; d) Tác phNm âm nh c; ) Tác phNm sân kh u; e) Tác phNm i n nh và tác phNm ư c t o ra theo phương pháp tương t (sau ây g i chung là tác phNm i n nh); g) Tác phNm t o hình, m thu t ng d ng; h) Tác phNm nhi p nh; i) Tác phNm ki n trúc; k) B n h a , sơ ,b n , b n v liên quan n a hình, ki n trúc, công trình khoa h c; l) Tác phNm văn h c, ngh thu t dân gian; m) Chương trình máy tính, sưu t p d li u. 2. Tác phNm phái sinh ch ư c b o h theo quy nh t i kho n 1 i u này n u không gây phương h i n quy n tác gi i v i tác phNm ư c dùng làm tác phNm phái sinh. 3. Tác phNm ư c b o h quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này ph i do tác gi tr c ti p sáng t o b ng lao ng trí tu c a mình mà không sao chép t tác phNm c a ngư i khác. 4. Chính ph hư ng d n c th v các lo i hình tác phNm quy nh t i kho n 1 i u này.” 6. i u 25 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 25. Các trư ng h p s d ng tác phNm ã công b không ph i xin phép, không ph i tr ti n nhu n bút, thù lao 1. Các trư ng h p s d ng tác phNm ã công b không ph i xin phép, không ph i tr ti n nhu n bút, thù lao bao g m: a) T sao chép m t b n nh m m c ích nghiên c u khoa h c, gi ng d y c a cá nhân; b) Trích d n h p lý tác phNm mà không làm sai ý tác gi bình lu n ho c minh h a trong tác phNm c a mình; c) Trích d n tác phNm mà không làm sai ý tác gi vi t báo, dùng trong n phNm nh kỳ, trong chương trình phát thanh, truy n hình, phim tài li u; d) Trích d n tác phNm gi ng d y trong nhà trư ng mà không làm sai ý tác gi , không nh m m c ích thương m i; ) Sao chép tác phNm lưu tr trong thư vi n v i m c ích nghiên c u;
 6. e) Bi u di n tác phNm sân kh u, lo i hình bi u di n ngh thu t khác trong các bu i sinh ho t văn hoá, tuyên truy n c ng không thu ti n dư i b t kỳ hình th c nào; g) Ghi âm, ghi hình tr c ti p bu i bi u di n ưa tin th i s ho c gi ng d y; h) Ch p nh, truy n hình tác phNm t o hình, ki n trúc, nhi p nh, m thu t ng d ng ư c trưng bày t i nơi công c ng nh m gi i thi u hình nh c a tác phNm ó; i) Chuy n tác phNm sang ch n i ho c ngôn ng khác cho ngư i khi m th ; k) Nh p khNu b n sao tác phNm c a ngư i khác s d ng riêng. 2. T ch c, cá nhân s d ng tác phNm quy nh t i kho n 1 i u này không ư c làm nh hư ng n vi c khai thác bình thư ng tác phNm, không gây phương h i n các quy n c a tác gi , ch s h u quy n tác gi ; ph i thông tin v tên tác gi và ngu n g c, xu t x c a tác phNm. 3. Các quy nh t i i m a và i m kho n 1 i u này không áp d ng i v i tác phNm ki n trúc, tác phNm t o hình, chương trình máy tính.” 7. i u 26 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 26. Các trư ng h p s d ng tác phNm ã công b không ph i xin phép nhưng ph i tr ti n nhu n bút, thù lao 1. T ch c phát sóng s d ng tác phNm ã công b phát sóng có tài tr , qu ng cáo ho c thu ti n dư i b t kỳ hình th c nào không ph i xin phép, nhưng ph i tr ti n nhu n bút, thù lao cho ch s h u quy n tác gi k t khi s d ng. M c nhu n bút, thù lao, quy n l i v t ch t khác và phương th c thanh toán do các bên tho thu n; trư ng h p không th a thu n ư c thì th c hi n theo quy nh c a Chính ph ho c kh i ki n t i Toà án theo quy nh c a pháp lu t. T ch c phát sóng s d ng tác phNm ã công b phát sóng không có tài tr , qu ng cáo ho c không thu ti n dư i b t kỳ hình th c nào không ph i xin phép, nhưng ph i tr ti n nhu n bút, thù lao cho ch s h u quy n tác gi k t khi s d ng theo quy nh c a Chính ph . 2. T ch c, cá nhân s d ng tác phNm quy nh t i kho n 1 i u này không ư c làm nh hư ng n vi c khai thác bình thư ng tác phNm, không gây phương h i n các quy n c a tác gi , ch s h u quy n tác gi ; ph i thông tin v tên tác gi và ngu n g c, xu t x c a tác phNm. 3. Vi c s d ng tác phNm trong các trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u này không áp d ng i v i tác phNm i n nh.” 8. i u 27 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 27. Th i h n b o h quy n tác gi
 7. 1. Quy n nhân thân quy nh t i các kho n 1, 2 và 4 i u 19 c a Lu t này ư c b o h vô th i h n. 2. Quy n nhân thân quy nh t i kho n 3 i u 19 và quy n tài s n quy nh t i i u 20 c a Lu t này có th i h n b o h như sau: a) Tác phNm i n nh, nhi p nh, m thu t ng d ng, tác phNm khuy t danh có th i h n b o h là b y mươi lăm năm, k t khi tác phNm ư c công b l n u tiên; i v i tác phNm i n nh, nhi p nh, m thu t ng d ng chưa ư c công b trong th i h n hai mươi lăm năm, k t khi tác phNm ư c nh hình thì th i h n b o h là m t trăm năm, k t khi tác phNm ư c nh hình; i v i tác phNm khuy t danh, khi các thông tin v tác gi xu t hi n thì th i h n b o h ư c tính theo quy nh t i i m b kho n này; b) Tác phNm không thu c lo i hình quy nh t i i m a kho n này có th i h n b o h là su t cu c i tác gi và năm mươi năm ti p theo năm tác gi ch t; trư ng h p tác phNm có ng tác gi thì th i h n b o h ch m d t vào năm th năm mươi sau năm ng tác gi cu i cùng ch t; c) Th i h n b o h quy nh t i i m a và i m b kho n này ch m d t vào th i i m 24 gi ngày 31 tháng 12 c a năm ch m d t th i h n b o h quy n tác gi .” 9. i u 30 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 30. Quy n c a nhà s n xu t b n ghi âm, ghi hình 1. Nhà s n xu t b n ghi âm, ghi hình có c quy n th c hi n ho c cho phép ngư i khác th c hi n các quy n sau ây: a) Sao chép tr c ti p ho c gián ti p b n ghi âm, ghi hình c a mình; b) Nh p khNu, phân ph i n công chúng b n g c và b n sao b n ghi âm, ghi hình c a mình thông qua hình th c bán, cho thuê ho c phân ph i b ng b t kỳ phương ti n k thu t nào mà công chúng có th ti p c n ư c. 2. Nhà s n xu t b n ghi âm, ghi hình ư c hư ng quy n l i v t ch t khi b n ghi âm, ghi hình c a mình ư c phân ph i n công chúng.” 10. i u 33 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 33. Các trư ng h p s d ng quy n liên quan không ph i xin phép nhưng ph i tr ti n nhu n bút, thù lao 1. T ch c, cá nhân s d ng tr c ti p ho c gián ti p b n ghi âm, ghi hình ã công b nh m m c ích thương m i phát sóng có tài tr , qu ng cáo ho c thu ti n dư i b t kỳ hình th c nào không ph i xin phép, nhưng ph i tr ti n nhu n bút, thù lao theo tho thu n cho tác gi , ch s h u quy n tác gi , ngư i bi u di n, nhà s n xu t b n ghi âm, ghi hình, t ch c phát sóng k t khi s d ng; trư ng h p không th a thu n ư c thì th c hi n theo quy nh c a Chính ph ho c kh i ki n t i Toà án theo quy nh c a pháp lu t.
 8. T ch c, cá nhân s d ng tr c ti p ho c gián ti p b n ghi âm, ghi hình ã công b nh m m c ích thương m i phát sóng không có tài tr , qu ng cáo ho c không thu ti n dư i b t kỳ hình th c nào không ph i xin phép, nhưng ph i tr ti n nhu n bút, thù lao cho tác gi , ch s h u quy n tác gi , ngư i bi u di n, nhà s n xu t b n ghi âm, ghi hình, t ch c phát sóng k t khi s d ng theo quy nh c a Chính ph . 2. T ch c, cá nhân s d ng b n ghi âm, ghi hình ã công b trong ho t ng kinh doanh, thương m i không ph i xin phép, nhưng ph i tr ti n nhu n bút, thù lao theo tho thu n cho tác gi , ch s h u quy n tác gi , ngư i bi u di n, nhà s n xu t b n ghi âm, ghi hình, t ch c phát sóng k t khi s d ng; trư ng h p không tho thu n ư c thì th c hi n theo quy nh c a Chính ph ho c kh i ki n t i Toà án theo quy nh c a pháp lu t. 3. T ch c, cá nhân s d ng quy n quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này không ư c làm nh hư ng n vi c khai thác bình thư ng cu c bi u di n, b n ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và không gây phương h i n quy n c a ngư i bi u di n, nhà s n xu t b n ghi âm, ghi hình, t ch c phát sóng.” 11. i u 41 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 41. Ch s h u quy n tác gi là ngư i ư c chuy n giao quy n 1. T ch c, cá nhân ư c chuy n giao m t, m t s ho c toàn b các quy n quy nh t i i u 20 và kho n 3 i u 19 c a Lu t này theo tho thu n trong h p ng là ch s h u quy n tác gi . 2. T ch c, cá nhân ang qu n lý tác phNm khuy t danh ư c hư ng quy n c a ch s h u cho n khi danh tính c a tác gi ư c xác nh.” 12. i u 42 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 42. Ch s h u quy n tác gi là Nhà nư c 1. Nhà nư c là ch s h u quy n tác gi i v i các tác phNm sau ây: a) Tác phNm khuy t danh, tr trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u 41 c a Lu t này; b) Tác phNm còn trong th i h n b o h mà ch s h u quy n tác gi ch t không có ngư i th a k , ngư i th a k t ch i nh n di s n ho c không ư c quy n hư ng di s n; c) Tác phNm ư c ch s h u quy n tác gi chuy n giao quy n s h u cho Nhà nư c. 2. Chính ph quy nh c th vi c s d ng tác phNm thu c s h u nhà nư c.” 13. i u 87 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 87. Quy n ăng ký nhãn hi u
 9. 1. T ch c, cá nhân có quy n ăng ký nhãn hi u dùng cho hàng hoá do mình s n xu t ho c d ch v do mình cung c p. 2. T ch c, cá nhân ti n hành ho t ng thương m i h p pháp có quy n ăng ký nhãn hi u cho s n phNm mà mình ưa ra th trư ng nhưng do ngư i khác s n xu t v i i u ki n ngư i s n xu t không s d ng nhãn hi u ó cho s n phNm và không ph n i vi c ăng ký ó. 3. T ch c t p th ư c thành l p h p pháp có quy n ăng ký nhãn hi u t p th các thành viên c a mình s d ng theo quy ch s d ng nhãn hi u t p th ; i v i d u hi u ch ngu n g c a lý c a hàng hóa, d ch v , t ch c có quy n ăng ký là t ch c t p th c a các t ch c, cá nhân ti n hành s n xu t, kinh doanh t i a phương ó; i v i a danh, d u hi u khác ch ngu n g c a lý c s n a phương c a Vi t Nam thì vi c ăng ký ph i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép. 4. T ch c có ch c năng ki m soát, ch ng nh n ch t lư ng, c tính, ngu n g c ho c tiêu chí khác liên quan n hàng hóa, d ch v có quy n ăng ký nhãn hi u ch ng nh n v i i u ki n không ti n hành s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v ó; i v i a danh, d u hi u khác ch ngu n g c a lý c s n a phương c a Vi t Nam thì vi c ăng ký ph i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép. 5. Hai ho c nhi u t ch c, cá nhân có quy n cùng ăng ký m t nhãn hi u tr thành ng ch s h u v i nh ng i u ki n sau ây: a) Vi c s d ng nhãn hi u ó ph i nhân danh t t c các ng ch s h u ho c s d ng cho hàng hoá, d ch v mà t t c các ng ch s h u u tham gia vào quá trình s n xu t, kinh doanh; b) Vi c s d ng nhãn hi u ó không gây nh m l n cho ngư i tiêu dùng v ngu n g c c a hàng hoá, d ch v . 6. Ngư i có quy n ăng ký quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4 và 5 i u này, k c ngư i ã n p ơn ăng ký có quy n chuy n giao quy n ăng ký cho t ch c, cá nhân khác dư i hình th c h p ng b ng văn b n, th a k ho c k th a theo quy nh c a pháp lu t v i i u ki n các t ch c, cá nhân ư c chuy n giao ph i áp ng các i u ki n i v i ngư i có quy n ăng ký tương ng. 7. i v i nhãn hi u ư c b o h t i m t nư c là thành viên c a i u ư c qu c t có quy nh c m ngư i i di n ho c i lý c a ch s h u nhãn hi u ăng ký nhãn hi u ó mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam cũng là thành viên thì ngư i i di n ho c i lý ó không ư c phép ăng ký nhãn hi u n u không ư c s ng ý c a ch s h u nhãn hi u, tr trư ng h p có lý do chính áng.” 14. i u 90 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 90. Nguyên t c n p ơn u tiên 1. Trong trư ng h p có nhi u ơn ăng ký các sáng ch trùng ho c tương ương v i nhau, các ki u dáng công nghi p trùng ho c không khác bi t áng k v i nhau thì văn b ng b o h ch ư c c p cho sáng ch ho c ki u dáng công nghi p trong ơn h p l
 10. có ngày ưu tiên ho c ngày n p ơn s m nh t trong s nh ng ơn áp ng các i u ki n ư c c p văn b ng b o h . 2. Trong trư ng h p có nhi u ơn c a nhi u ngư i khác nhau ăng ký các nhãn hi u trùng ho c tương t n m c gây nh m l n v i nhau dùng cho các s n phNm, d ch v trùng ho c tương t v i nhau ho c trư ng h p có nhi u ơn c a cùng m t ngư i ăng ký các nhãn hi u trùng dùng cho các s n phNm, d ch v trùng nhau thì văn b ng b o h ch ư c c p cho nhãn hi u trong ơn h p l có ngày ưu tiên ho c ngày n p ơn s m nh t trong s nh ng ơn áp ng các i u ki n ư c c p văn b ng b o h . 3. Trong trư ng h p có nhi u ơn ăng ký quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này cùng áp ng các i u ki n ư c c p văn b ng b o h và cùng có ngày ưu tiên ho c ngày n p ơn s m nh t thì văn b ng b o h ch ư c c p cho i tư ng c a m t ơn duy nh t trong s các ơn ó theo tho thu n c a t t c nh ng ngư i n p ơn; n u không tho thu n ư c thì các i tư ng tương ng c a các ơn ó b t ch i c p văn b ng b o h .” 15. i u 119 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 119. Th i h n x lý ơn ăng ký s h u công nghi p 1. ơn ăng ký s h u công nghi p ư c thNm nh hình th c trong th i h n m t tháng, k t ngày n p ơn. 2. ơn ăng ký s h u công nghi p ư c thNm nh n i dung trong th i h n sau ây: a) i v i sáng ch không quá mư i tám tháng, k t ngày công b ơn n u yêu c u thNm nh n i dung ư c n p trư c ngày công b ơn ho c k t ngày nh n ư c yêu c u thNm nh n i dung n u yêu c u ó ư c n p sau ngày công b ơn; b) i v i nhãn hi u không quá chín tháng, k t ngày công b ơn; c) i v i ki u dáng công nghi p không quá b y tháng, k t ngày công b ơn; d) i v i ch d n a lý không quá sáu tháng, k t ngày công b ơn. 3. Th i h n thNm nh l i ơn ăng ký s h u công nghi p b ng hai ph n ba th i h n thNm nh l n u, i v i nh ng v vi c ph c t p thì có th kéo dài nhưng không vư t quá th i h n thNm nh l n u. 4. Th i gian ngư i n p ơn s a i, b sung ơn không ư c tính vào các th i h n quy nh t i các kho n 1, 2 và 3 i u này; th i h n x lý yêu c u s a i, b sung ơn không vư t quá m t ph n ba th i gian thNm nh tương ng quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này.” 16. i u 134 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 134. Quy n s d ng trư c i v i sáng ch , ki u dáng công nghi p
 11. 1. Trư ng h p trư c ngày n p ơn ho c ngày ưu tiên (n u có) c a ơn ăng ký sáng ch , ki u dáng công nghi p mà có ngư i ã s d ng ho c chuNn b các i u ki n c n thi t s d ng sáng ch , ki u dáng công nghi p ng nh t v i sáng ch , ki u dáng công nghi p trong ơn ăng ký nhưng ư c t o ra m t cách c l p (sau ây g i là ngư i có quy n s d ng trư c) thì sau khi văn b ng b o h ư c c p, ngư i ó có quy n ti p t c s d ng sáng ch , ki u dáng công nghi p trong ph m vi và kh i lư ng ã s d ng ho c ã chuNn b s d ng mà không ph i xin phép ho c tr ti n n bù cho ch s h u sáng ch , ki u dáng công nghi p ư c b o h . Vi c th c hi n quy n c a ngư i s d ng trư c sáng ch , ki u dáng công nghi p không b coi là xâm ph m quy n c a ch s h u sáng ch , ki u dáng công nghi p. 2. Ngư i có quy n s d ng trư c sáng ch , ki u dáng công nghi p không ư c phép chuy n giao quy n ó cho ngư i khác, tr trư ng h p chuy n giao quy n ó kèm theo vi c chuy n giao cơ s s n xu t, kinh doanh nơi s d ng ho c chuNn b s d ng sáng ch , ki u dáng công nghi p. Ngư i có quy n s d ng trư c không ư c m r ng ph m vi, kh i lư ng s d ng n u không ư c ch s h u sáng ch , ki u dáng công nghi p cho phép.” 17. i u 154 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 154. i u ki n kinh doanh d ch v i di n s h u công nghi p T ch c áp ng các i u ki n sau ây ư c kinh doanh d ch v i di n s h u công nghi p v i danh nghĩa t ch c d ch v i di n s h u công nghi p: 1. Là doanh nghi p, h p tác xã, t ch c hành ngh lu t sư, t ch c d ch v khoa h c và công ngh ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t, tr t ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài hành ngh t i Vi t Nam; 2. Có ch c năng ho t ng d ch v i di n s h u công nghi p ư c ghi nh n trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng (sau ây g i chung là Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh); 3. Ngư i ng u t ch c ho c ngư i ư c ngư i ng u t ch c u quy n ph i áp ng các i u ki n hành ngh d ch v i di n s h u công nghi p quy nh t i kho n 1 i u 155 c a Lu t này.” 18. i u 157 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 157. T ch c, cá nhân ư c b o h quy n i v i gi ng cây tr ng 1. T ch c, cá nhân ư c b o h quy n i v i gi ng cây tr ng là t ch c, cá nhân ch n t o ho c phát hi n và phát tri n gi ng cây tr ng ho c u tư cho công tác ch n t o ho c phát hi n và phát tri n gi ng cây tr ng ho c ư c chuy n giao quy n i v i gi ng cây tr ng. 2. T ch c, cá nhân quy nh t i kho n 1 i u này bao g m t ch c, cá nhân Vi t Nam; t ch c, cá nhân nư c ngoài thu c nư c có ký k t v i C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam tho thu n v b o h gi ng cây tr ng; t ch c, cá nhân nư c ngoài có tr s , a ch thư ng trú t i Vi t Nam ho c có cơ s s n xu t, kinh doanh gi ng cây
 12. tr ng t i Vi t Nam; t ch c, cá nhân nư c ngoài có tr s , a ch thư ng trú ho c có cơ s s n xu t, kinh doanh gi ng cây tr ng t i nư c có ký k t v i C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam tho thu n v b o h gi ng cây tr ng.” 19. i u 160 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 160. Tính khác bi t c a gi ng cây tr ng 1. Gi ng cây tr ng ư c coi là có tính khác bi t n u có kh năng phân bi t rõ ràng v i các gi ng cây tr ng khác ư c bi t n r ng rãi t i th i i m n p ơn ho c ngày ưu tiên n u ơn ư c hư ng quy n ưu tiên. 2. Gi ng cây tr ng ư c bi t n r ng rãi quy nh t i kho n 1 i u này là gi ng cây tr ng thu c m t trong các trư ng h p sau ây: a) Gi ng cây tr ng mà v t li u nhân gi ng ho c v t li u thu ho ch c a gi ng ó ư c s d ng m t cách r ng rãi trên th trư ng b t kỳ qu c gia nào t i th i i m n p ơn ăng ký b o h ; b) Gi ng cây tr ng ã ư c b o h ho c ưa vào Danh m c gi ng cây tr ng b t kỳ qu c gia nào; c) Gi ng cây tr ng là i tư ng trong ơn ăng ký b o h ho c ơn ăng ký vào Danh m c gi ng cây tr ng b t kỳ qu c gia nào, n u các ơn này không b t ch i.” 20. i u 163 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 163. Tên c a gi ng cây tr ng 1. Ngư i ăng ký ph i xu t m t tên phù h p cho gi ng cây tr ng v i cơ quan qu n lý nhà nư c v quy n i v i gi ng cây tr ng, tên ó ph i trùng v i tên ã ăng ký b oh b t kỳ qu c gia nào có ký k t v i C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam th a thu n v b o h gi ng cây tr ng. 2. Tên c a gi ng cây tr ng ư c coi là phù h p n u tên ó có kh năng d dàng phân bi t ư c v i tên c a các gi ng cây tr ng khác ư c bi t n r ng rãi trong cùng m t loài ho c loài tương t . 3. Tên c a gi ng cây tr ng không ư c coi là phù h p trong các trư ng h p sau ây: a) Ch bao g m các ch s , tr trư ng h p ch s liên quan n c tính ho c s hình thành gi ng ó; b) Vi ph m o c xã h i; c) D gây hi u nh m v các c trưng, c tính c a gi ng ó; d) D gây hi u nh m v danh tính c a tác gi ;
 13. ) Trùng ho c tương t n m c gây nh m l n v i nhãn hi u, tên thương m i, ch d n a lý ã ư c b o h trư c ngày công b ơn ăng ký b o h gi ng cây tr ng; e) nh hư ng n quy n ã có trư c c a t ch c, cá nhân khác. 4. T ch c, cá nhân chào bán ho c ưa ra th trư ng v t li u nhân gi ng c a gi ng cây tr ng ph i s d ng tên gi ng cây tr ng như tên ã ghi trong b ng b o h , k c sau khi k t thúc th i h n b o h . 5. Khi tên gi ng cây tr ng ư c k t h p v i nhãn hi u hàng hoá, tên thương m i ho c các ch d n tương t v i tên gi ng cây tr ng ã ư c ăng ký chào bán ho c ưa ra th trư ng thì tên ó v n ph i có kh năng nh n bi t m t cách d dàng.” 21. i u 165 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 165. ăng ký quy n i v i gi ng cây tr ng 1. T ch c, cá nhân quy nh t i i u 157 c a Lu t này n p ơn ăng ký quy n i v i gi ng cây tr ng (sau ây g i là ơn ăng ký b o h ) tr c ti p ho c thông qua i di n h p pháp t i Vi t Nam. 2. T ch c áp ng các i u ki n sau ây ư c kinh doanh d ch v i di n quy n i v i gi ng cây tr ng v i danh nghĩa t ch c d ch v i di n quy n i v i gi ng cây tr ng: a) Là doanh nghi p, h p tác xã, t ch c hành ngh lu t sư, t ch c d ch v khoa h c và công ngh Vi t Nam ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t, tr t ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài hành ngh t i Vi t Nam; b) Có ch c năng ho t ng d ch v i di n quy n i v i gi ng cây tr ng ư c ghi nh n trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng (sau ây g i chung là Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh); 3. Ngư i ng u t ch c ho c ngư i ư c ngư i ng u t ch c u quy n ph i áp ng các i u ki n quy nh t i kho n 4 và kho n 5 i u này ư c hành ngh d ch v i di n quy n i v i gi ng cây tr ng. 4. Cá nhân ư c phép hành ngh d ch v i di n quy n i v i gi ng cây tr ng n u áp ng các i u ki n sau ây: a) Có ch ng ch hành ngh d ch v i di n quy n i v i gi ng cây tr ng; b) Ho t ng trong m t t ch c d ch v i di n quy n i v i gi ng cây tr ng. 5. Cá nhân áp ng các i u ki n sau ây ư c c p ch ng ch hành ngh d ch v i di n quy n i v i gi ng cây tr ng: a) Là công dân Vi t Nam, có năng l c hành vi dân s y ; b) Thư ng trú t i Vi t Nam;
 14. c) Có b ng t t nghi p i h c; d) ã tr c ti p làm công tác pháp lu t v quy n i v i gi ng cây tr ng liên t c t năm năm tr lên ho c ã tr c ti p làm công tác thNm nh các lo i ơn ăng ký quy n i v i gi ng cây tr ng t i cơ quan qu c gia ho c qu c t v quy n i v i gi ng cây tr ng liên t c t năm năm tr lên ho c ã t t nghi p khóa ào t o pháp lu t v quy n i v i gi ng cây tr ng ư c cơ quan có thNm quy n công nh n; ) Không ph i là công ch c, viên ch c ang làm vi c t i cơ quan nhà nư c có thNm quy n xác l p và b o m th c thi quy n i v i gi ng cây tr ng; e) ã t yêu c u t i kỳ ki m tra v nghi p v i di n quy n i v i gi ng cây tr ng do cơ quan có thNm quy n t ch c. 6. Chính ph quy nh c th v i di n h p pháp n p ơn và t ch c d ch v i di n quy n i v i gi ng cây tr ng.” 22. i u 186 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 186. Quy n c a ch b ng b o h 1. Ch b ng b o h có quy n s d ng ho c cho phép ngư i khác s d ng các quy n sau ây liên quan n v t li u nhân gi ng c a gi ng ã ư c b o h : a) S n xu t ho c nhân gi ng; b) Ch bi n nh m m c ích nhân gi ng; c) Chào hàng; d) Bán ho c th c hi n các ho t ng ti p c n th trư ng khác; ) Xu t khNu; e) Nh p khNu; g) Lưu gi th c hi n các hành vi quy nh t i các i m a, b, c, d, và e kho n này. 2. Quy n c a ch b ng b o h gi ng cây tr ng quy nh t i kho n 1 i u này ư c áp d ng i v i v t li u thu ho ch thu ư c t vi c s d ng b t h p pháp v t li u nhân gi ng c a gi ng cây tr ng ư c b o h , tr trư ng h p ch b ng b o h ã có cơ h i h p lý th c hi n quy n c a mình i v i v t li u nhân gi ng nhưng không th c hi n. 3. Ngăn c m ngư i khác s d ng gi ng cây tr ng theo quy nh t i i u 188 c a Lu t này. 4. th a k , k th a quy n i v i gi ng cây tr ng và chuy n giao quy n iv i gi ng cây tr ng theo quy nh t i Chương XV c a Lu t này.”
 15. 23. i u 187 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 187. M r ng quy n c a ch b ng b o h Quy n c a ch b ng b o h ư c m r ng i v i các gi ng cây tr ng sau ây: 1. Gi ng cây tr ng có ngu n g c ch y u t gi ng cây tr ng ư c b o h , tr trư ng h p gi ng cây tr ng ư c b o h có ngu n g c ch y u t m t gi ng cây tr ng ã ư c b o h khác. Gi ng cây tr ng ư c coi là có ngu n g c ch y u t gi ng ư c b o h , n u gi ng cây tr ng ó v n gi l i bi u hi n c a các tính tr ng thu ư c t ki u gen ho c s ph i h p các ki u gen c a gi ng ư c b o h , tr nh ng tính tr ng khác bi t là k t qu c a s tác ng vào gi ng ư c b o h ; 2. Gi ng cây tr ng không khác bi t rõ ràng v i gi ng cây tr ng ã ư c b o h ; 3. Gi ng cây tr ng mà vi c s n xu t òi h i ph i s d ng l p l i gi ng cây tr ng ã ư c b o h .” 24. i u 190 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 190. H n ch quy n c a ch b ng b o h gi ng cây tr ng 1. Các hành vi sau ây không b coi là xâm ph m quy n i v i gi ng cây tr ng ã ư cb oh : a) S d ng gi ng cây tr ng ph c v nhu c u cá nhân và phi thương m i; b) S d ng gi ng cây tr ng nh m m c ích th nghi m; c) S d ng gi ng cây tr ng t o ra gi ng cây tr ng khác, tr trư ng h p quy nh t i i u 187 c a Lu t này; d) H s n xu t cá th s d ng s n phNm thu ho ch t gi ng cây tr ng t nhân gi ng và gieo tr ng cho v sau trên di n tích t c a mình. 2. Quy n i v i gi ng cây tr ng không ư c áp d ng i v i các hành vi liên quan n v t li u c a gi ng cây tr ng ư c b o h do ch b ng b o h ho c ngư i ư c ch b ng b o h cho phép bán ho c b ng cách khác ưa ra th trư ng Vi t Nam ho c th trư ng nư c ngoài, tr các hành vi sau ây: a) Liên quan n vi c nhân ti p gi ng cây tr ng ó; b) Liên quan n vi c xu t khNu các v t li u c a gi ng cây tr ng có kh năng nhân gi ng vào nh ng nư c không b o h các chi ho c loài cây tr ng ó, tr trư ng h p xu t khNu v t li u nh m m c ích tiêu dùng.” 25. i u 194 ư c s a i, b sung như sau:
 16. “ i u 194. Chuy n như ng quy n i v i gi ng cây tr ng 1. Chuy n như ng quy n i v i gi ng cây tr ng là vi c ch b ng b o h gi ng cây tr ng chuy n giao toàn b quy n i v i gi ng cây tr ng ó cho bên nh n chuy n như ng. Bên nh n chuy n như ng tr thành ch b ng b o h gi ng cây tr ng k t ngày h p ng chuy n như ng ư c ăng ký t i cơ quan qu n lý nhà nư c v quy n i v i gi ng cây tr ng theo th t c do pháp lu t quy nh. 2. Trư ng h p quy n i v i gi ng cây tr ng thu c ng s h u thì vi c chuy n như ng cho ngư i khác ph i ư c s ng ý c a t t c các ng ch s h u. 3. Vi c chuy n như ng quy n i v i gi ng cây tr ng ph i ư c th c hi n dư i hình th c h p ng b ng văn b n. 4. Vi c chuy n như ng quy n i v i gi ng cây tr ng t o ra t ngân sách nhà nư c ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t chuy n giao công ngh .” 26. i u 201 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 201. Giám nh v s h u trí tu 1. Giám nh v s h u trí tu là vi c t ch c, cá nhân quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u này s d ng ki n th c, nghi p v chuyên môn ánh giá, k t lu n v nh ng v n có liên quan n quy n s h u trí tu . 2. Doanh nghi p, h p tác xã, ơn v s nghi p, t ch c hành ngh lu t sư, tr t ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài hành ngh t i Vi t Nam áp ng các i u ki n sau ây ư c th c hi n ho t ng giám nh v s h u trí tu : a) Có nhân l c, cơ s v t ch t - k thu t áp ng yêu c u t ch c ho t ng giám nh theo quy nh c a pháp lu t; b) Có ch c năng th c hi n ho t ng giám nh v s h u trí tu ư c ghi nh n trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng; c) Ngư i ng u t ch c ho c ngư i ư c ngư i ng u t ch c y quy n có Th giám nh viên s h u trí tu . 3. Cá nhân có các i u ki n sau ây ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p Th giám nh viên s h u trí tu : a) Là công dân Vi t Nam, có năng l c hành vi dân s y ; b) Thư ng trú t i Vi t Nam; c) Có phNm ch t o c t t; d) Có trình i h c tr lên v chuyên ngành phù h p v i lĩnh v c ngh c p th giám nh, ã qua th c t ho t ng chuyên môn trong lĩnh v c ó t năm năm tr lên và t yêu c u ki m tra nghi p v v giám nh.
 17. 4. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý hành vi xâm ph m quy n s h u trí tu có quy n trưng c u giám nh v s h u trí tu khi gi i quy t v vi c mà mình ang th lý. 5. Ch th quy n s h u trí tu và t ch c, cá nhân khác có liên quan có quy n yêu c u giám nh v s h u trí tu b o v quy n và l i ích h p pháp c a mình. 6. Chính ph quy nh c th v t ch c và ho t ng giám nh v s h u trí tu .” 27. i u 211 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 211. Hành vi xâm ph m quy n s h u trí tu b x ph t vi ph m hành chính 1. T ch c, cá nhân th c hi n m t trong các hành vi xâm ph m quy n s h u trí tu sau ây b x ph t vi ph m hành chính: a) Xâm ph m quy n s h u trí tu gây thi t h i cho tác gi , ch s h u, ngư i tiêu dùng ho c cho xã h i; b) S n xu t, nh p khNu, v n chuy n, buôn bán hàng hóa gi m o v s h u trí tu quy nh t i i u 213 c a Lu t này ho c giao cho ngư i khác th c hi n hành vi này; c) S n xu t, nh p khNu, v n chuy n, buôn bán, tàng tr tem, nhãn ho c v t phNm khác mang nhãn hi u ho c ch d n a lý gi m o ho c giao cho ngư i khác th c hi n hành vi này. 2. Chính ph quy nh c th v hành vi xâm ph m quy n s h u trí tu b x ph t vi ph m hành chính, hình th c, m c ph t và th t c x ph t. 3. T ch c, cá nhân th c hi n hành vi c nh tranh không lành m nh v s h u trí tu thì b x ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t v c nh tranh.” 28. i u 214 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 214. Các hình th c x ph t vi ph m hành chính và bi n pháp kh c ph c h u qu 1. T ch c, cá nhân th c hi n hành vi xâm ph m quy n s h u trí tu quy nh t i kho n 1 i u 211 c a Lu t này b bu c ph i ch m d t hành vi xâm ph m và b áp d ng m t trong các hình th c x ph t chính sau ây: a) C nh cáo; b) Ph t ti n. 2. Tuỳ theo tính ch t, m c xâm ph m, t ch c, cá nhân xâm ph m quy n s h u trí tu còn có th b áp d ng m t ho c các hình th c x ph t b sung sau ây: a) T ch thu hàng hoá gi m o v s h u trí tu , nguyên li u, v t li u, phương ti n ư c s d ng ch y u s n xu t, kinh doanh hàng hoá gi m o v s h u trí tu ;
 18. b) ình ch có th i h n ho t ng kinh doanh trong lĩnh v c ã x y ra vi ph m. 3. Ngoài các hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này, t ch c, cá nhân xâm ph m quy n s h u trí tu còn có th b áp d ng m t ho c các bi n pháp kh c ph c h u qu sau ây: a) Bu c tiêu hu ho c phân ph i ho c ưa vào s d ng không nh m m c ích thương m i i v i hàng hoá gi m o v s h u trí tu , nguyên li u, v t li u và phương ti n ư c s d ng ch y u s n xu t, kinh doanh hàng hoá gi m o v s h u trí tu v i i u ki n không làm nh hư ng n kh năng khai thác quy n c a ch th quy n s h u trí tu ; b) Bu c ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam i v i hàng hoá quá c nh xâm ph m quy n s h u trí tu ho c bu c tái xu t i v i hàng hoá gi m o v s h u trí tu , phương ti n, nguyên li u, v t li u nh p khNu ư c s d ng ch y u s n xu t, kinh doanh hàng hoá gi m o v s h u trí tu sau khi ã lo i b các y u t vi ph m trên hàng hoá. 4. M c ph t, thNm quy n x ph t vi ph m hành chính i v i hành vi xâm ph m quy n s h u trí tu ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính.” 29. i u 218 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 218. Th t c áp d ng bi n pháp t m d ng làm th t c h i quan 1. Khi ngư i yêu c u t m d ng làm th t c h i quan ã th c hi n y các nghĩa v quy nh t i i u 217 c a Lu t này thì cơ quan h i quan ra quy t nh t m d ng làm th t c h i quan i v i lô hàng. 2. Th i h n t m d ng làm th t c h i quan là mư i ngày làm vi c, k t ngày ngư i yêu c u t m d ng làm th t c h i quan nh n ư c thông báo c a cơ quan h i quan v vi c t m d ng làm th t c h i quan. Trong trư ng h p ngư i yêu c u t m d ng có lý do chính áng thì th i h n này có th kéo dài, nhưng không ư c quá hai mươi ngày làm vi c v i i u ki n ngư i yêu c u t m d ng th t c h i quan ph i n p thêm kho n b o m quy nh t i kho n 2 i u 217 c a Lu t này. 3. Khi k t thúc th i h n quy nh t i kho n 2 i u này mà ngư i yêu c u t m d ng làm th t c h i quan không kh i ki n dân s và cơ quan h i quan không quy t nh th lý v vi c theo th t c x lý vi ph m hành chính i v i ngư i xu t khNu, nh p khNu lô hàng thì cơ quan h i quan có trách nhi m sau ây: a) Ti p t c làm th t c h i quan cho lô hàng; b) Bu c ngư i yêu c u t m d ng làm th t c h i quan ph i b i thư ng cho ch lô hàng toàn b thi t h i do yêu c u t m d ng làm th t c h i quan không úng gây ra và ph i thanh toán các chi phí lưu kho bãi, b o qu n hàng hóa và các chi phí phát sinh khác cho cơ quan h i quan và cơ quan, t ch c, cá nhân khác có liên quan theo quy nh c a pháp lu t v h i quan;
 19. c) Hoàn tr cho ngư i yêu c u t m d ng làm th t c h i quan kho n ti n b o m còn l i sau khi ã th c hi n xong nghĩa v b i thư ng và thanh toán các chi phí quy nh t i i m b kho n này.” 30. i u 220 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 220. i u kho n chuy n ti p 1. Quy n tác gi , quy n liên quan ư c b o h theo quy nh c a các văn b n pháp lu t có hi u l c trư c ngày Lu t này có hi u l c, n u còn th i h n b o h vào ngày Lu t này có hi u l c thì ư c ti p t c b o h theo quy nh c a Lu t này. 2. ơn ăng ký quy n tác gi , quy n liên quan, sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p, nhãn hi u hàng hoá, tên g i xu t x hàng hoá, thi t k b trí, gi ng cây tr ng ã ư c n p cho cơ quan có thNm quy n trư c ngày Lu t này có hi u l c ư c ti p t c x lý theo quy nh c a các văn b n pháp lu t có hi u l c t i th i i m n p ơn. 3. M i quy n và nghĩa v theo văn b ng b o h ư c c p theo quy nh c a pháp lu t có hi u l c trư c ngày Lu t này có hi u l c và các th t c duy trì, gia h n, s a i, ch m d t, h y b hi u l c, chuy n giao quy n s d ng, chuy n như ng quy n s h u, gi i quy t tranh ch p liên quan n văn b ng b o h ó ư c áp d ng theo quy nh c a Lu t này, tr căn c hu b hi u l c văn b ng b o h thì áp d ng quy nh pháp lu t có hi u l c i v i vi c xét c p văn b ng b o h ó. Quy nh này cũng ư c áp d ng i v i Quy t nh ăng b tên g i xu t x hàng hóa ban hành theo quy nh pháp lu t có hi u l c trư c ngày Lu t này có hi u l c; cơ quan qu n lý nhà nư c v quy n s h u công nghi p th c hi n th t c c p Gi y ch ng nh n ăng ký ch d n a lý i v i các tên g i xu t x hàng hóa. 4. Bí m t kinh doanh và tên thương m i ã t n t i và ư c b o h theo Ngh nh s 54/2000/N -CP ngày 03 tháng 10 năm 2000 c a Chính ph v b o h quy n s h u công nghi p i v i bí m t kinh doanh, ch d n a lý, tên thương m i và b o h quy n ch ng c nh tranh không lành m nh liên quan t i s h u công nghi p ti p t c ư c b o h theo quy nh c a Lu t này. 5. K t ngày Lu t này có hi u l c, ch d n a lý, k c ch d n a lý ư c b o h theo Ngh nh quy nh t i kho n 4 i u này ch ư c b o h sau khi ã ư c ăng ký theo quy nh c a Lu t này.” i u2 Thay c m t “B Văn hóa - Thông tin” b ng c m t “B Văn hóa, Th thao và Du l ch” t i các kho n 2, 3 và 5 i u 11, i m a kho n 2 i u 50, kho n 4 i u 51 c a Lu t s h u trí tu s 50/2005/QH11. i u3 1. Lu t này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2010.
 20. 2. Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành các i u, kho n ư c giao trong Lu t; hư ng d n nh ng n i dung c n thi t khác c a Lu t này áp ng yêu c u qu n lý nhà nư c. Lu t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XII, kỳ h p th 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009 . CH TNCH QU C H I Nguy n Phú Tr ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản