Luật 73/2006/QH11

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
81
lượt xem
10
download

Luật 73/2006/QH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 73/2006/QH11 về quy định Bình đẳng giới do Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật 73/2006/QH11

 1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ************ Lu t s : 73/2006/QH 11 Hà N i, ngày 29 tháng 6 năm 2006 QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Khóa XI, kỳ h p th 10 (T ngày 17 tháng 10 n ngày 29 tháng 11 năm 2006) LU T BÌNH NG GI I Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Lu t này quy nh v bình ng gi i. Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Lu t này quy nh nguyên t c bình ng gi i trong các lĩnh v c c a i s ng xã h i và gia ình, bi n pháp b o m bình ng gi i, trách nhi m c a cơ quan, t ch c, gia ình, cá nhân trong vi c th c hi n bình ng gi i. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, t ch c kinh t , ơn v s nghi p, ơn v vũ trang nhân dân, gia ình và công dân Vi t Nam (sau ây g i chung là cơ quan, t ch c, gia ình, cá nhân). 2. Cơ quan, t ch c nư c ngoài, t ch c qu c t ho t ng trên lãnh th Vi t Nam, cá nhân nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam. i u 3. Áp d ng i u ư c qu c t v bình ng gi i Trong trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy nh khác v i quy nh c a Lu t này thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó.
 2. i u 4. M c tiêu bình ng gi i M c tiêu bình ng gi i là xoá b phân bi t i x v gi i, t o cơ h i như nhau cho nam và n trong phát tri n kinh t - xã h i và phát tri n ngu n nhân l c, ti n t i bình ng gi i th c ch t gi a nam, n và thi t l p, c ng c quan h h p tác, h tr gi a nam, n trong m i lĩnh v c c a i s ng xã h i và gia ình. i u 5. Gi i thích t ng Trong Lu t này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Gi i ch c i m, v trí, vai trò c a nam và n trong t t c các m i quan h xã h i. 2. Gi i tính ch các c i m sinh h c c a nam, n . 3. Bình ng gi i là vi c nam, n có v trí, vai trò ngang nhau, ư c t o i u ki n và cơ h i phát huy năng l c c a mình cho s phát tri n c a c ng ng, c a gia ình và th hư ng như nhau v thành qu c a s phát tri n ó. 4. nh ki n gi i là nh n th c, thái và ánh giá thiên l ch, tiêu c c v c i m, v trí, vai trò và năng l c c a nam ho c n . 5. Phân bi t i x v gi i là vi c h n ch , lo i tr , không công nh n ho c không coi tr ng vai trò, v trí c a nam và n , gây b t bình ng gi a nam và n trong các lĩnh v c c a i s ng xã h i và gia ình. 6. Bi n pháp thúc Ny bình ng gi i là bi n pháp nh m b o m bình ng gi i th c ch t, do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành trong trư ng h p có s chênh l ch l n gi a nam và n v v trí, vai trò, i u ki n, cơ h i phát huy năng l c và th hư ng thành qu c a s phát tri n mà vi c áp d ng các quy nh như nhau gi a nam và n không làm gi m ư c s chênh l ch này. Bi n pháp thúc Ny bình ng gi i ư c th c hi n trong m t th i gian nh t nh và ch m d t khi m c ích bình ng gi i ã t ư c. 7. L ng ghép v n bình ng gi i trong xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t là bi n pháp nh m th c hi n m c tiêu bình ng gi i b ng cách xác nh v n gi i, d báo tác ng gi i c a văn b n, trách nhi m, ngu n l c gi i quy t v n gi i trong các quan h xã h i ư c văn b n quy ph m pháp lu t i u ch nh. 8. Ho t ng bình ng gi i là ho t ng do cơ quan, t ch c, gia ình, cá nhân th c hi n nh m t m c tiêu bình ng gi i. 9. Ch s phát tri n gi i (GDI) là s li u t ng h p ph n ánh th c tr ng bình ng gi i, ư c tính trên cơ s tu i th trung bình, trình giáo d c và thu nh p bình quân u ngư i c a nam và n . i u 6. Các nguyên t c cơ b n v bình ng gi i 1. Nam, n bình ng trong các lĩnh v c c a i s ng xã h i và gia ình.
 3. 2. Nam, n không b phân bi t i x v gi i. 3. Bi n pháp thúc Ny bình ng gi i không b coi là phân bi t i x v gi i. 4. Chính sách b o v và h tr ngư i m không b coi là phân bi t i x v gi i. 5. B o m l ng ghép v n bình ng gi i trong xây d ng và th c thi pháp lu t. 6. Th c hi n bình ng gi i là trách nhi m c a cơ quan, t ch c, gia ình, cá nhân. i u 7. Chính sách c a Nhà nư c v bình ng gi i 1. B o m bình ng gi i trong m i lĩnh v c chính tr , kinh t , văn hoá, xã h i và gia ình; h tr và t o i u ki n cho nam, n phát huy kh năng, có cơ h i như nhau tham gia vào quá trình phát tri n và th hư ng thành qu c a s phát tri n. 2. B o v , h tr ngư i m khi mang thai, sinh con và nuôi con nh ; t o i u ki n nam, n chia s công vi c gia ình. 3. Áp d ng nh ng bi n pháp thích h p xoá b phong t c, t p quán l c h u c n tr th c hi n m c tiêu bình ng gi i. 4. Khuy n khích cơ quan, t ch c, gia ình, cá nhân tham gia các ho t ng thúc Ny bình ng gi i. 5. H tr ho t ng bình ng gi i t i vùng sâu, vùng xa, vùng ng bào dân t c thi u s và vùng có i u ki n kinh t – xã h i c bi t khó khăn; h tr nh ng i u ki n c n thi t nâng ch s phát tri n gi i i v i các ngành, lĩnh v c và a phương mà ch s phát tri n gi i th p hơn m c trung bình c a c nư c. i u 8. N i dung qu n lý nhà nư c v bình ng gi i 1. Xây d ng và t ch c th c hi n chi n lư c, chính sách, m c tiêu qu c gia v bình ng gi i. 2. Ban hành và t ch c th c hi n văn b n quy ph m pháp lu t v bình ng gi i. 3. Ban hành và t ch c th c hi n các bi n pháp thúc Ny bình ng gi i. 4. Tuyên truy n, ph bi n chính sách, pháp lu t v bình ng gi i. 5. Xây d ng, ào t o, b i dư ng i ngũ cán b ho t ng v bình ng gi i. 6. Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n pháp lu t v bình ng gi i; gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m pháp lu t v bình ng gi i. 7. Th c hi n công tác th ng kê, thông tin, báo cáo v bình ng gi i. 8. H p tác qu c t v bình ng gi i.
 4. i u 9. Cơ quan qu n lý nhà nư c v bình ng gi i 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v bình ng gi i. 2. B ho c cơ quan ngang b ư c Chính ph phân công ch trì ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c v bình ng gi i. 3. B , cơ quan ngang b trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i cơ quan qu n lý nhà nư c v bình ng gi i quy nh t i kho n 2 i u này th c hi n qu n lý nhà nư c v bình ng gi i. 4. U ban nhân dân các c p th c hi n qu n lý nhà nư c v bình ng gi i trong ph m vi a phương theo phân c p c a Chính ph . i u 10. Các hành vi b nghiêm c m 1. C n tr nam, n th c hi n bình ng gi i. 2. Phân bi t i x v gi i dư i m i hình th c. 3. B o l c trên cơ s gi i. 4. Các hành vi khác b nghiêm c m theo quy nh c a pháp lu t. Chương II BÌNH NG GI I TRONG CÁC LĨNH V C C A I S NG XÃ H I VÀ GIA ÌNH i u 11. Bình ng gi i trong lĩnh v c chính tr 1. Nam, n bình ng trong tham gia qu n lý nhà nư c, tham gia ho t ng xã h i. 2. Nam, n bình ng trong tham gia xây d ng và th c hi n hương ư c, quy ư c c a c ng ng ho c quy nh, quy ch c a cơ quan, t ch c. 3. Nam, n bình ng trong vi c t ng c và ư c gi i thi u ng c i bi u Qu c h i, i bi uH i ng nhân dân; t ng c và ư c gi i thi u ng c vào cơ quan lãnh o c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p. 4. Nam, n bình ng v tiêu chuNn chuyên môn, tu i khi ư c b t, b nhi m vào cùng v trí qu n lý, lãnh o c a cơ quan, t ch c. 5. Các bi n pháp thúc Ny bình ng gi i trong lĩnh v c chính tr bao g m: a) B o m t l thích áng n i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân phù h p v i m c tiêu qu c gia v bình ng gi i;
 5. b) B o m t l n thích áng trong b nhi m các ch c danh trong cơ quan nhà nư c phù h p v i m c tiêu qu c gia v bình ng gi i. i u 12. Bình ng gi i trong lĩnh v c kinh t 1. Nam, n bình ng trong vi c thành l p doanh nghi p, ti n hành ho t ng s n xu t, kinh doanh, qu n lý doanh nghi p, bình ng trong vi c ti p c n thông tin, ngu n v n, th trư ng và ngu n lao ng. 2. Các bi n pháp thúc Ny bình ng gi i trong lĩnh v c kinh t bao g m: a) Doanh nghi p s d ng nhi u lao ng n ư c ưu ãi v thu và tài chính theo quy nh c a pháp lu t; b) Lao ng n khu v c nông thôn ư c h tr tín d ng, khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư theo quy nh c a pháp lu t. i u 13. Bình ng gi i trong lĩnh v c lao ng 1. Nam, n bình ng v tiêu chuNn, tu i khi tuy n d ng, ư c i x bình ng t i nơi làm vi c v vi c làm, ti n công, ti n thư ng, b o hi m xã h i, i u ki n lao ng và các i u ki n làm vi c khác. 2. Nam, n bình ng v tiêu chuNn, tu i khi ư c b t, b nhi m gi các ch c danh trong các ngành, ngh có tiêu chuNn ch c danh. 3. Các bi n pháp thúc Ny bình ng gi i trong lĩnh v c lao ng bao g m: a) Quy nh t l nam, n ư c tuy n d ng lao ng; b) ào t o, b i dư ng nâng cao năng l c cho lao ng n ; c) Ngư i s d ng lao ng t o i u ki n v sinh an toàn lao ng cho lao ng n làm vi c trong m t s ngành, ngh n ng nh c, nguy hi m ho c ti p xúc v i các ch t c h i. i u 14. Bình ng gi i trong lĩnh v c giáo d c và ào t o 1. Nam, n bình ng v tu i i h c, ào t o, b i dư ng. 2. Nam, n bình ng trong vi c l a ch n ngành, ngh h c t p, ào t o. 3. Nam, n bình ng trong vi c ti p c n và hư ng th các chính sách v giáo d c, ào t o, b i dư ng chuyên môn, nghi p v . 4. N cán b , công ch c, viên ch c khi tham gia ào t o, b i dư ng mang theo con dư i ba mươi sáu tháng tu i ư c h tr theo quy nh c a Chính ph . 5. Bi n pháp thúc Ny bình ng gi i trong lĩnh v c giáo d c và ào t o bao g m:
 6. a) Quy nh t l nam, n tham gia h c t p, ào t o; b) Lao ng n khu v c nông thôn ư c h tr d y ngh theo quy nh c a pháp lu t. i u 15. Bình ng gi i trong lĩnh v c khoa h c và công ngh 1. Nam, n bình ng trong vi c ti p c n, ng d ng khoa h c và công ngh . 2. Nam, n bình ng trong vi c ti p c n các khoá ào t o v khoa h c và công ngh , ph bi n k t qu nghiên c u khoa h c, công ngh và phát minh, sáng ch . i u 16. Bình ng gi i trong lĩnh v c văn hoá, thông tin, th d c, th thao 1. Nam, n bình ng trong tham gia các ho t ng văn hoá, thông tin, th d c, th thao. 2. Nam, n bình ng trong hư ng th văn hoá, ti p c n và s d ng các ngu n thông tin. i u 17. Bình ng gi i trong lĩnh v c y t 1. Nam, n bình ng trong tham gia các ho t ng giáo d c, truy n thông v chăm sóc s c kh e, s c kho sinh s n và s d ng các d ch v y t . 2. Nam, n bình ng trong l a ch n, quy t nh s d ng bi n pháp tránh thai, bi n pháp an toàn tình d c, phòng, ch ng lây nhi m HIV/AIDS và các b nh lây truy n qua ư ng tình d c. 3. Ph n nghèo cư trú vùng sâu, vùng xa, là ng bào dân t c thi u s , tr các i tư ng tham gia b o hi m xã h i b t bu c, khi sinh con úng chính sách dân s ư c h tr theo quy nh c a Chính ph . i u 18. Bình ng gi i trong gia ình 1. V , ch ng bình ng v i nhau trong quan h dân s và các quan h khác liên quan n hôn nhân và gia ình. 2. V , ch ng có quy n, nghĩa v ngang nhau trong s h u tài s n chung, bình ng trong s d ng ngu n thu nh p chung c a v ch ng và quy t nh các ngu n l c trong gia ình. 3. V , ch ng bình ng v i nhau trong vi c bàn b c, quy t nh l a ch n và s d ng bi n pháp k ho ch hoá gia ình phù h p; s d ng th i gian ngh chăm sóc con m theo quy nh c a pháp lu t. 4. Con trai, con gái ư c gia ình chăm sóc, giáo d c và t o i u ki n như nhau h c t p, lao ng, vui chơi, gi i trí và phát tri n. 5. Các thành viên nam, n trong gia ình có trách nhi m chia s công vi c gia ình.
 7. Chương III CÁC BI N PHÁP B O M BÌNH NG GI I i u 19. Bi n pháp thúc y bình ng gi i 1. Các bi n pháp thúc Ny bình ng gi i bao g m: a) Quy nh t l nam, n ho c b o m t l n thích áng tham gia, th hư ng; b) ào t o, b i dư ng nâng cao trình năng l c cho n ho c nam; c) H tr t o i u ki n, cơ h i cho n ho c nam; d) Quy nh tiêu chuNn, i u ki n c thù cho n ho c nam; ) Quy nh n ư c quy n l a ch n trong trư ng h p n có i u ki n, tiêu chuNn như nam; e) Quy nh vi c ưu tiên n trong trư ng h p n có i u ki n, tiêu chuNn như nam; g) Các bi n pháp thúc Ny bình ng gi i ư c quy nh t i kho n 5 i u 11, kho n 2 i u 12, kho n 3 i u 13, kho n 5 i u 14 c a Lu t này. 2. Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i, Chính ph có thNm quy n quy nh bi n pháp thúc Ny bình ng gi i quy nh t i kho n 1 i u này, có trách nhi m xem xét vi c th c hi n bi n pháp thúc Ny bình ng gi i và quy t nh ch m d t th c hi n khi m c ích bình ng gi i ã t ư c. i u 20. B o m các nguyên t c cơ b n v bình ng gi i trong vi c hoàn thi n h th ng pháp lu t 1. Vi c xây d ng, s a i, b sung văn b n quy ph m pháp lu t ph i b o m các nguyên t c cơ b n v bình ng gi i. 2. Các nguyên t c cơ b n v bình ng gi i là m t căn c quan tr ng c a vi c rà soát s a i, b sung các văn b n quy ph m pháp lu t. i u 21. L ng ghép v n bình ng gi i trong xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t 1. L ng ghép v n bình ng gi i trong xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t bao g m: a) Xác nh v n gi i và các bi n pháp gi i quy t trong lĩnh v c mà văn b n quy ph m pháp lu t i u ch nh; b) D báo tác ng c a các quy nh trong văn b n quy ph m pháp lu t khi ư c ban hành i v i n và nam;
 8. c) Xác nh trách nhi m và ngu n l c gi i quy t các v n gi i trong ph m vi văn b n quy ph m pháp lu t i u ch nh. 2. Cơ quan ch trì so n th o văn b n quy ph m pháp lu t có trách nhi m l ng ghép v n bình ng gi i, chuNn b báo cáo vi c l ng ghép v n bình ng gi i vào quá trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t theo các n i dung quy nh t i kho n 1 i u này và ph l c thông tin, s li u v gi i có liên quan n d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t. 3. Cơ quan thNm nh văn b n quy ph m pháp lu t có trách nhi m ph i h p v i cơ quan qu n lý nhà nư c v bình ng gi i ánh giá vi c l ng ghép v n bình ng gi i trong xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t. N i dung ánh giá bao g m: a) Xác nh v n gi i trong d án, d th o; b) Vi c b o m các nguyên t c cơ b n v bình ng gi i trong d án, d th o; c) Tính kh thi c a vi c gi i quy t v n gi i ư c i u ch nh trong d án, d th o; d) Vi c th c hi n l ng ghép v n bình ng gi i trong xây d ng d án, d th o theo các n i dung quy nh t i kho n 1 i u này. 4. Chính ph quy nh vi c th c hi n l ng ghép v n bình ng gi i trong xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t. i u 22. Th m tra l ng ghép v n bình ng gi i 1. U ban c a Qu c h i ph trách lĩnh v c gi i có trách nhi m tham gia v i H i ng dân t c, U ban khác c a Qu c h i thNm tra l ng ghép v n bình ng gi i i v i các d án lu t, d án pháp l nh, d th o ngh quy t trư c khi trình Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i xem xét, thông qua. 2. N i dung thNm tra l ng ghép v n bình ng gi i bao g m: a) Xác nh v n gi i trong d án, d th o; b) Vi c b o m các nguyên t c cơ b n v bình ng gi i trong d án, d th o; c) Vi c tuân th th t c và trình t ánh giá vi c l ng ghép v n bình ng gi i trong xây d ng d án, d th o; d) Tính kh thi c a d án, d th o b o m bình ng gi i. i u 23. Thông tin, giáo d c, truy n thông v gi i và bình ng gi i 1. Thông tin, giáo d c, truy n thông v gi i và bình ng gi i là bi n pháp quan tr ng nh m nâng cao nh n th c v gi i và bình ng gi i.
 9. 2. Vi c thông tin, giáo d c, truy n thông v gi i và bình ng gi i ư c ưa vào chương trình giáo d c trong nhà trư ng, trong các ho t ng c a cơ quan, t ch c và c ng ng. 3. Vi c thông tin, giáo d c, truy n thông v gi i và bình ng gi i thông qua các chương trình h c t p, các n phNm, các chương trình phát thanh, truy n hình và các hình th c khác. i u 24. Ngu n tài chính cho ho t ng bình ng gi i 1. Ngu n tài chính cho ho t ng bình ng gi i bao g m: a) Ngân sách nhà nư c; b) óng góp t nguy n c a t ch c, cá nhân; c) Các ngu n thu h p pháp khác. 2. Vi c qu n lý, s d ng ngu n tài chính cho ho t ng bình ng gi i ph i úng m c ích, có hi u qu và theo quy nh c a pháp lu t. Chương IV TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN, T CH C, GIA ÌNH VÀ CÁ NHÂN TRONG VI C TH C HI N VÀ B O M BÌNH NG GI I i u 25. Trách nhi m c a Chính ph 1. Ban hành chi n lư c, chính sách, m c tiêu qu c gia v bình ng gi i; h ng năm báo cáo Qu c h i v vi c th c hi n m c tiêu qu c gia v bình ng gi i. 2. Trình Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i ban hành ho c ban hành theo thNm quy n văn b n quy ph m pháp lu t v bình ng gi i. 3. Ch o, t ch c th c hi n vi c l ng ghép v n bình ng gi i trong xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t theo thNm quy n. 4. T ch c th c hi n pháp lu t v bình ng gi i; ch o, t ch c công tác thanh tra, ki m tra vi c th c hi n pháp lu t v bình ng gi i. 5. Công b chính th c các thông tin qu c gia v bình ng gi i; quy nh và ch o th c hi n tiêu chí phân lo i gi i tính trong s li u thông tin th ng kê nhà nư c. 6. Ph i h p v i U ban trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, Trung ương H i liên hi p ph n Vi t Nam và ch o các cơ quan h u quan trong vi c tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t, nâng cao ý th c c a nhân dân v bình ng gi i. i u 26. Trách nhi m c a cơ quan qu n lý nhà nư c v bình ng gi i
 10. 1. Xây d ng và trình Chính ph ban hành chi n lư c, chính sách, m c tiêu qu c gia v bình ng gi i. 2. Xây d ng và trình Chính ph ban hành ho c ban hành, hư ng d n theo thNm quy n văn b n quy ph m pháp lu t v bình ng gi i. 3. Tham gia ánh giá vi c l ng ghép v n bình ng gi i trong xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t. 4. T ng k t, báo cáo Chính ph vi c th c hi n m c tiêu qu c gia v bình ng gi i. 5. Ch trì ph i h p v i b , cơ quan ngang b trong qu n lý nhà nư c v bình ng gi i. 6. Ki m tra, thanh tra, x lý vi ph m pháp lu t và gi i quy t khi u n i, t cáo v bình ng gi i. i u 27. Trách nhi m c a b , cơ quan ngang b Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, b , cơ quan ngang b có trách nhi m sau ây: 1. Rà soát văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành s a i, b sung, h y b , ban hành m i theo thNm quy n ho c trình cơ quan có thNm quy n s a i, b sung, h y b , ban hành m i văn b n quy ph m pháp lu t nh m b o m bình ng gi i trong lĩnh v c mà mình qu n lý; 2. Nghiên c u, ki n ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành bi n pháp thúc Ny bình ng gi i; 3. Ph i h p v i cơ quan qu n lý nhà nư c v bình ng gi i ánh giá th c tr ng bình ng gi i trong lĩnh v c mà mình qu n lý; thanh tra, ki m tra, x lý vi ph m pháp lu t và gi i quy t khi u n i, t cáo v bình ng gi i. i u 28. Trách nhi m c a U ban nhân dân các c p 1. Xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n m c tiêu qu c gia v bình ng gi i t i a phương. 2. Trình H i ng nhân dân ban hành ho c ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v bình ng gi i theo thNm quy n. 3. T ch c th c hi n pháp lu t v bình ng gi i a phương. 4. Th c hi n thanh tra, ki m tra, x lý vi ph m pháp lu t và gi i quy t khi u n i, t cáo v bình ng gi i. 5. T ch c, ch o vi c tuyên truy n, giáo d c v gi i và pháp lu t v bình ng gi i cho nhân dân a phương.
 11. i u 29. Trách nhi m c a M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên 1. Tham gia xây d ng chính sách, pháp lu t và tham gia qu n lý nhà nư c v bình ng gi i theo quy nh c a pháp lu t. 2. B o m bình ng gi i trong t ch c. 3. Tham gia giám sát vi c th c hi n pháp lu t bình ng gi i. 4. Tuyên truy n, v n ng nhân dân, h i viên, oàn viên th c hi n bình ng gi i. i u 30. Trách nhi m c a H i liên hi p ph n Vi t Nam 1. Th c hi n các quy nh t i i u 29 c a Lu t này. 2. T ch c các ho t ng h tr ph n góp ph n th c hi n m c tiêu bình ng gi i. 3. Ph i h p v i cơ quan, t ch c có liên quan b i dư ng, gi i thi u ph n tiêu chuNn ng c i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân; ph n tiêu chuNn tham gia qu n lý, lãnh o các cơ quan trong h th ng chính tr . 4. Th c hi n ch c năng i di n, b o v quy n và l i ích h p pháp c a ph n và tr em gái theo quy nh c a pháp lu t. 5. Th c hi n ph n bi n xã h i i v i chính sách, pháp lu t v bình ng gi i. i u 31. Trách nhi m c a cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr – xã h i trong vi c th c hi n bình ng gi i t i cơ quan, t ch c mình 1. Trong công tác t ch c, cán b , cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr – xã h i có trách nhi m sau ây: a) B o m cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng nam, n bình ng trong vi c làm, ào t o, b t, b nhi m và hư ng phúc l i; b) B o m vi c ánh giá cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng trên nguyên t c bình ng gi i. 2. Trong ho t ng, cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr – xã h i có trách nhi m sau ây: a) Xác nh th c tr ng bình ng gi i, xây d ng và b o m th c hi n m c tiêu bình ng gi i trong cơ quan, t ch c mình và có báo cáo h ng năm; b) B o m s tham gia c a cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng nam, n trong xây d ng, th c thi pháp lu t, chương trình, k ho ch, d án phát tri n kinh t , văn hóa, xã h i, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác; c) Giáo d c v gi i và pháp lu t v bình ng gi i cho cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng do mình qu n lý;
 12. d) Có bi n pháp khuy n khích cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng th c hi n bình ng gi i trong cơ quan, t ch c và gia ình; ) T o i u ki n phát tri n các cơ s phúc l i xã h i, các d ch v h tr nh m gi m nh gánh n ng lao ng gia ình. i u 32. Trách nhi m c a cơ quan, t ch c khác trong vi c th c hi n bình ng gi i t i cơ quan, t ch c mình 1. Trong công tác t ch c và ho t ng, cơ quan, t ch c không thu c trư ng h p quy nh t i i u 31 c a Lu t này có trách nhi m sau ây: a) Ph i b o m cho nam, n bình ng trong tham gia và th hư ng; b) Báo cáo ho c cung c p k p th i thông tin v bình ng gi i trong cơ quan, t ch c theo ngh c a cơ quan có thNm quy n; c) xu t ho c tham gia xây d ng chính sách, pháp lu t v bình ng gi i liên quan n ho t ng c a cơ quan, t ch c mình. 2. Căn c vào kh năng, i u ki n c a mình, cơ quan, t ch c ch ng ho c ph i h p tham gia các ho t ng thúc Ny bình ng gi i sau ây: a) T ch c các ho t ng tuyên truy n ki n th c v gi i và pháp lu t v bình ng gi i cho các thành viên c a cơ quan, t ch c và ngư i lao ng; b) B trí cán b ho t ng v bình ng gi i; c) T ch c nghiên c u và ng d ng k t qu nghiên c u nh m tăng cư ng bình ng gi i; d) Dành ngu n tài chính cho các ho t ng bình ng gi i; ) T ch c h th ng nhà tr phù h p lao ng nam, n k t h p hài hoà gi a lao ng s n xu t và lao ng gia ình; e) H tr lao ng n khi tham gia ào t o, b i dư ng mang theo con dư i ba mươi sáu tháng tu i; g) T o i u ki n cho lao ng nam ngh hư ng nguyên lương và ph c p khi v sinh con. Nhà nư c khuy n khích th c hi n các ho t ng quy nh t i kho n này. i u 33. Trách nhi m c a gia ình 1. T o i u ki n cho các thành viên trong gia ình nâng cao nh n th c, hi u bi t và tham gia các ho t ng v bình ng gi i.
 13. 2. Giáo d c các thành viên có trách nhi m chia s và phân công h p lý công vi c gia ình. 3. Chăm sóc s c kho sinh s n và t o i u ki n cho ph n th c hi n làm m an toàn. 4. i x công b ng, t o cơ h i như nhau gi a con trai, con gái trong h c t p, lao ng và tham gia các ho t ng khác. i u 34. Trách nhi m c a công dân Công dân nam, n có trách nhi m sau ây: 1. H c t p nâng cao hi u bi t, nh n th c v gi i và bình ng gi i; 2. Th c hi n và hư ng d n ngư i khác th c hi n các hành vi úng m c v bình ng gi i; 3. Phê phán, ngăn ch n các hành vi phân bi t i x v gi i; 4. Giám sát vi c th c hi n và b o m bình ng gi i c a c ng ng, c a cơ quan, t ch c và công dân. Chương V THANH TRA, GIÁM SÁT VÀ X LÝ VI PH M PHÁP LU T V BÌNH NG GI I i u 35. Thanh tra vi c th c hi n pháp lu t v bình ng gi i 1. Cơ quan qu n lý nhà nư c v bình ng gi i th c hi n ch c năng thanh tra v bình ng gi i. 2. Nhi m v , quy n h n c a thanh tra v bình ng gi i bao g m: a) Thanh tra vi c th c hi n pháp lu t v bình ng gi i; b) Thanh tra vi c th c hi n chương trình m c tiêu qu c gia v bình ng gi i, các bi n pháp b o m bình ng gi i; c) Th c hi n nhi m v gi i quy t khi u n i, t cáo v bình ng gi i theo quy nh c a Lu t này và pháp lu t v khi u n i, t cáo; d) X lý vi ph m pháp lu t v bình ng gi i theo quy nh c a pháp lu t x lý vi ph m hành chính; ) Ki n ngh các bi n pháp b o m thi hành pháp lu t v bình ng gi i; ngh s a i, b sung chính sách, pháp lu t v bình ng gi i; e) Th c hi n nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t.
 14. i u 36. Giám sát vi c th c hi n pháp lu t v bình ng gi i 1. Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i, H i ng dân t c, các U ban c a Qu c h i, oàn i bi u Qu c h i và i bi u Qu c h i trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m giám sát vi c th c hi n pháp lu t v bình ng gi i. 2. H i ng nhân dân, i bi u H i ng nhân dân trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m giám sát vi c th c hi n pháp lu t v bình ng gi i t i a phương. i u 37. Khi u n i và gi i quy t khi u n i hành vi vi ph m pháp lu t v bình ng gi i 1. Cơ quan, t ch c, cá nhân có quy n khi u n i quy t nh, hành vi c a cơ quan, t ch c, cá nhân khác khi có căn c cho r ng quy t nh, hành vi ó vi ph m pháp lu t v bình ng gi i, xâm ph m n quy n, l i ích h p pháp c a mình. 2. Vi c gi i quy t khi u n i v bình ng gi i ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. i u 38. T cáo và gi i quy t t cáo hành vi vi ph m pháp lu t v bình ng gi i 1. Cá nhân có quy n t cáo hành vi vi ph m pháp lu t v bình ng gi i. 2. Vi c t cáo, gi i quy t t cáo hành vi vi ph m pháp lu t v bình ng gi i ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. i u 39. Nguyên t c x lý hành vi vi ph m pháp lu t v bình ng gi i M i hành vi vi ph m pháp lu t v bình ng gi i ph i ư c phát hi n, ngăn ch n k p th i. Vi c x lý vi ph m pháp lu t v bình ng gi i ph i ư c ti n hành nhanh chóng, công minh, tri t theo úng quy nh c a pháp lu t. i u 40. Các hành vi vi ph m pháp lu t v bình ng gi i trong lĩnh v c chính tr , kinh t , lao ng, giáo d c và ào t o, khoa h c và công ngh , văn hóa, thông tin, th d c, th thao, y t 1. Các hành vi vi ph m pháp lu t v bình ng gi i trong lĩnh v c chính tr bao g m: a) C n tr vi c nam ho c n t ng c , ư c gi i thi u ng c i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân, vào cơ quan lãnh o c a t ch c chính tr , t ch c chính tr – xã h i, t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i – ngh nghi p vì nh ki n gi i; b) Không th c hi n ho c c n tr vi c b nhi m nam, n vào cương v qu n lý, lãnh o ho c các ch c danh chuyên môn vì nh ki n gi i; c) t ra và th c hi n quy nh có s phân bi t i x v gi i trong các hương ư c, quy ư c c a c ng ng ho c trong quy nh, quy ch c a cơ quan, t ch c.
 15. 2. Các hành vi vi ph m pháp lu t v bình ng gi i trong lĩnh v c kinh t bao g m: a) C n tr nam ho c n thành l p doanh nghi p, ti n hành ho t ng kinh doanh vì nh ki n gi i; b) Ti n hành qu ng cáo thương m i gây b t l i cho các ch doanh nghi p, thương nhân c a m t gi i nh t nh. 3. Các hành vi vi ph m pháp lu t v bình ng gi i trong lĩnh v c lao ng bao g m: a) Áp d ng các i u ki n khác nhau trong tuy n d ng lao ng nam và lao ng n i v i cùng m t công vi c mà nam, n u có trình và kh năng th c hi n như nhau, tr trư ng h p áp d ng bi n pháp thúc Ny bình ng gi i; b) T ch i tuy n d ng ho c tuy n d ng h n ch lao ng, sa th i ho c cho thôi vi c ngư i lao ng vì lý do gi i tính ho c do vi c mang thai, sinh con, nuôi con nh ; c) Phân công công vi c mang tính phân bi t i x gi a nam và n d n n chênh l ch v thu nh p ho c áp d ng m c tr lương khác nhau cho nh ng ngư i lao ng có cùng trình , năng l c vì lý do gi i tính; d) Không th c hi n các quy nh c a pháp lu t lao ng quy nh riêng i v i lao ng n . 4. Các hành vi vi ph m pháp lu t v bình ng gi i trong lĩnh v c giáo d c và ào t o bao g m: a) Quy nh tu i ào t o, tu i tuy n sinh khác nhau gi a nam và n ; b) V n ng ho c ép bu c ngư i khác ngh h c vì lý do gi i tính; c) T ch i tuy n sinh nh ng ngư i có i u ki n vào các khóa ào t o, b i dư ng vì lý do gi i tính ho c do vi c mang thai, sinh con, nuôi con nh ; d) Giáo d c hư ng nghi p, biên so n và ph bi n sách giáo khoa có nh ki n gi i. 5. Các hành vi vi ph m pháp lu t v bình ng gi i trong lĩnh v c khoa h c và công ngh bao g m: a) C n tr nam, n tham gia ho t ng khoa h c, công ngh ; b) T ch i vi c tham gia c a m t gi i trong các khoá ào t o v khoa h c và công ngh . 6. Các hành vi vi ph m pháp lu t v bình ng gi i trong lĩnh v c văn hóa, thông tin, th d c, th thao bao g m: a) C n tr nam, n sáng tác, phê bình văn h c, ngh thu t, bi u di n và tham gia các ho t ng văn hóa khác vì nh ki n gi i;
 16. b) Sáng tác, lưu hành, cho phép xu t b n các tác phNm dư i b t kỳ th lo i và hình th c nào c vũ, tuyên truy n b t bình ng gi i, nh ki n gi i; c) Truy n bá tư tư ng, t mình th c hi n ho c xúi gi c ngư i khác th c hi n phong t c t p quán l c h u mang tính phân bi t i x v gi i dư i m i hình th c. 7. Các hành vi vi ph m pháp lu t v bình ng gi i trong lĩnh v c y t bao g m: a) C n tr , xúi gi c ho c ép bu c ngư i khác không tham gia các ho t ng giáo d c s c kh e vì nh ki n gi i; b) L a ch n gi i tính thai nhi dư i m i hình th c ho c xúi gi c, ép bu c ngư i khác phá thai vì gi i tính c a thai nhi. i u 41. Các hành vi vi ph m pháp lu t v bình ng gi i trong gia ình 1. C n tr thành viên trong gia ình có i u ki n theo quy nh c a pháp lu t tham gia nh o t tài s n thu c s h u chung c a h gia ình vì lý do gi i tính. 2. Không cho phép ho c c n tr thành viên trong gia ình tham gia ý ki n vào vi c s d ng tài s n chung c a gia ình, th c hi n các ho t ng t o thu nh p ho c áp ng các nhu c u khác c a gia ình vì nh ki n gi i. 3. i x b t bình ng v i các thành viên trong gia ình vì lý do gi i tính. 4. H n ch vi c i h c ho c ép bu c thành viên trong gia ình b h c vì lý do gi i tính. 5. Áp t vi c th c hi n lao ng gia ình, th c hi n bi n pháp tránh thai, tri t s n như là trách nhi m c a thành viên thu c m t gi i nh t nh. i u 42. Các hình th c x lý vi ph m pháp lu t v bình ng gi i 1. Ngư i nào có hành vi vi ph m pháp lu t v bình ng gi i thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x lý hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s . 2. Cơ quan, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m pháp lu t v bình ng gi i mà gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương VI I U KHO N THI HÀNH i u 43. Hi u l c thi hành Lu t này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 7 năm 2007. i u 44. Hư ng d n thi hành
 17. Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t này. Lu t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá XI, kỳ h p th 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006. CH TNCH QU C H I Nguy n Phú Tr ng
Đồng bộ tài khoản