Luật số 20/2008/QH12

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
90
lượt xem
15
download

Luật số 20/2008/QH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 20/2008/QH12 về việc đa dạng sinh học do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật số 20/2008/QH12

 1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- Lu t s : 20/2008/QH12 Hà N i, ngày 13 tháng 11 năm 2008 LU T A D NG SINH H C Căn c Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Qu c h i ban hành Lu t a d ng sinh h c. CHƯƠNG I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Lu t này quy nh v b o t n và phát tri n b n v ng a d ng sinh h c; quy n và nghĩa v c a t ch c, h gia ình, cá nhân trong b o t n và phát tri n b n v ng a d ng sinh h c. i u 2. i tư ng áp d ng Lu t này áp d ng i v i t ch c, h gia ình, cá nhân trong nư c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài có ho t ng tr c ti p ho c liên quan n b o t n và phát tri n b n v ng a d ng sinh h c t i Vi t Nam. i u 3. Gi i thích t ng Trong Lu t này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. B o t n a d ng sinh h c là vi c b o v s phong phú c a các h sinh thái t nhiên quan tr ng, c thù ho c i di n; b o v môi trư ng s ng t nhiên thư ng xuyên ho c theo mùa c a loài hoang dã, c nh quan môi trư ng, nét p c áo c a t nhiên; nuôi, tr ng, chăm sóc loài thu c Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v ; lưu gi và b o qu n lâu dài các m u v t di truy n. 2. B o t n t i ch là b o t n loài hoang dã trong môi trư ng s ng t nhiên c a chúng; b o t n loài cây tr ng, v t nuôi c h u, có giá tr trong môi trư ng s ng, nơi hình thành và phát tri n các c i m c trưng c a chúng. 3. B o t n chuy n ch là b o t n loài hoang dã ngoài môi trư ng s ng t nhiên thư ng xuyên ho c theo mùa c a chúng; b o t n loài cây tr ng, v t nuôi c h u, có
 2. giá tr ngoài môi trư ng s ng, nơi hình thành và phát tri n các c i m c trưng c a chúng; lưu gi , b o qu n ngu n gen và m u v t di truy n trong các cơ s khoa h c và công ngh ho c cơ s lưu gi , b o qu n ngu n gen và m u v t di truy n. 4. Cơ s b o t n a d ng sinh h c là cơ s chăm sóc, nuôi dư ng, c u h , nhân gi ng loài hoang dã, cây tr ng, v t nuôi, vi sinh v t và n m c h u, có giá tr ; lưu gi , b o qu n ngu n gen và m u v t di truy n ph c v m c ích b o t n và phát tri n a d ng sinh h c. 5. a d ng sinh h c là s phong phú v gen, loài sinh v t và h sinh thái trong t nhiên. 6. ánh giá r i ro do sinh v t bi n i gen, m u v t di truy n c a sinh v t bi n i gen gây ra i v i a d ng sinh h c là xác nh tính ch t nguy h i ti m Nn và m c thi t h i có th x y ra trong ho t ng liên quan n sinh v t bi n i gen, m u v t di truy n c a sinh v t bi n i gen, nh t là vi c s d ng, phóng thích sinh v t bi n i gen và m u v t di truy n c a sinh v t bi n i gen. 7. Gen là m t ơn v di truy n, m t o n c a v t ch t di truy n quy nh các c tính c th c a sinh v t. 8. Hành lang a d ng sinh h c là khu v c n i li n các vùng sinh thái t nhiên cho phép các loài sinh v t s ng trong các vùng sinh thái ó có th liên h v i nhau. 9. H sinh thái là qu n xã sinh v t và các y u t phi sinh v t c a m t khu v c a lý nh t nh, có tác ng qua l i và trao i v t ch t v i nhau. 10. H sinh thái t nhiên là h sinh thái hình thành, phát tri n theo quy lu t t nhiên, v n còn gi ư c các nét hoang sơ. 11. H sinh thái t nhiên m i là h sinh thái m i hình thành và phát tri n trên vùng bãi b i t i c a sông ven bi n, vùng có phù sa b i p và các vùng t khác. 12. Khu b o t n thiên nhiên (sau ây g i là khu b o t n) là khu v c a lý ư c xác l p ranh gi i và phân khu ch c năng b o t n a d ng sinh h c. 13. Loài hoang dã là loài ng v t, th c v t, vi sinh v t và n m sinh s ng và phát tri n theo quy lu t. 14. Loài b e d a tuy t ch ng là loài sinh v t ang có nguy cơ b suy gi m hoàn toàn s lư ng cá th . 15. Loài b tuy t ch ng trong t nhiên là loài sinh v t ch còn t n t i trong i u ki n nuôi, tr ng nhân t o n m ngoài ph m vi phân b t nhiên c a chúng. 16. Loài c h u là loài sinh v t ch t n t i, phát tri n trong ph m vi phân b h p và gi i h n trong m t vùng lãnh th nh t nh c a Vi t Nam mà không ư c ghi nh n là có nơi khác trên th gi i.
 3. 17. Loài di cư là loài ng v t có toàn b ho c m t ph n qu n th di chuy n thư ng xuyên, nh kỳ ho c theo mùa t khu v c a lý này n khu v c a lý khác. 18. Loài ngo i lai là loài sinh v t xu t hi n và phát tri n khu v c v n không ph i là môi trư ng s ng t nhiên c a chúng. 19. Loài ngo i lai xâm h i là loài ngo i lai l n chi m nơi sinh s ng ho c gây h i i v i các loài sinh v t b n a, làm m t cân b ng sinh thái t i nơi chúng xu t hi n và phát tri n. 20. Loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v là loài hoang dã, gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi, vi sinh v t và n m c h u, có giá tr c bi t v khoa h c, y t , kinh t , sinh thái, c nh quan, môi trư ng ho c văn hóa - l ch s mà s lư ng còn ít ho c b e d a tuy t ch ng. 21. M u v t di truy n là m u v t th c v t, ng v t, vi sinh v t và n m mang các ơn v ch c năng di truy n còn kh năng tái sinh. 22. Ngu n gen bao g m các loài sinh v t, các m u v t di truy n trong khu b o t n, cơ s b o t n a d ng sinh h c, cơ s nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh và trong t nhiên. 23. Phát tri n b n v ng a d ng sinh h c là vi c khai thác, s d ng h p lý các h sinh thái t nhiên, phát tri n ngu n gen, loài sinh v t và b o m cân b ng sinh thái ph c v phát tri n kinh t - xã h i. 24. Phóng thích sinh v t bi n i gen là vi c ch ng ưa sinh v t bi n i gen vào môi trư ng t nhiên. 25. Qu n lý r i ro là vi c th c hi n các bi n pháp an toàn ngăn ng a, x lý và kh c ph c r i ro i v i a d ng sinh h c trong các ho t ng có liên quan n sinh v t bi n i gen và m u v t di truy n c a sinh v t bi n i gen. 26. Qu n th sinh v t là m t nhóm cá th c a cùng m t loài sinh v t sinh s ng và phát tri n trong m t khu v c nh t nh. 27. Sinh v t bi n i gen là sinh v t có c u trúc di truy n b thay i b ng công ngh chuy n gen. 28. Tri th c truy n th ng v ngu n gen là s hi u bi t, kinh nghi m, sáng ki n c a ngư i dân a phương v b o t n và s d ng ngu n gen. 29. Ti p c n ngu n gen là ho t ng i u tra, thu th p ngu n gen nghiên c u phát tri n, s n xu t s n phNm thương m i. 30. Vùng m là vùng bao quanh, ti p giáp khu b o t n, có tác d ng ngăn ch n, gi m nh tác ng tiêu c c t bên ngoài i v i khu b o t n. i u 4. Nguyên t c b o t n và phát tri n b n v ng a d ng sinh h c
 4. 1. B o t n a d ng sinh h c là trách nhi m c a Nhà nư c và m i t ch c, cá nhân. 2. K t h p hài hòa gi a b o t n v i khai thác, s d ng h p lý a d ng sinh h c; gi a b o t n, khai thác, s d ng h p lý a d ng sinh h c v i vi c xóa ói, gi m nghèo. 3. B o t n t i ch là chính, k t h p b o t n t i ch v i b o t n chuy n ch . 4. T ch c, cá nhân hư ng l i t vi c khai thác, s d ng a d ng sinh h c ph i chia s l i ích v i các bên có liên quan; b o m hài hoà gi a l i ích c a Nhà nư c v i l i ích c a t ch c, cá nhân. 5. B o m qu n lý r i ro do sinh v t bi n i gen, m u v t di truy n c a sinh v t bi n i gen gây ra i v i a d ng sinh h c. i u 5. Chính sách c a hà nư c v b o t n và phát tri n b n v ng a d ng sinh h c 1. Ưu tiên b o t n h sinh thái t nhiên quan tr ng, c thù ho c i di n cho m t vùng sinh thái, b o t n loài thu c Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v ; b o m ki m soát vi c ti p c n ngu n gen. 2. B o m kinh phí cho ho t ng i u tra cơ b n, quan tr c, th ng kê, xây d ng cơ s d li u v a d ng sinh h c và quy ho ch b o t n a d ng sinh h c; u tư cơ s v t ch t - k thu t cho khu b o t n, cơ s b o t n a d ng sinh h c c a Nhà nư c; b o m s tham gia c a nhân dân a phương trong quá trình xây d ng và th c hi n quy ho ch b o t n a d ng sinh h c. 3. Khuy n khích và b o m quy n, l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân u tư, áp d ng ti n b khoa h c, công ngh , tri th c truy n th ng vào vi c b o t n, phát tri n b n v ng a d ng sinh h c. 4. Phát tri n du l ch sinh thái g n v i vi c xóa ói, gi m nghèo, b o m n nh cu c s ng c a h gia ình, cá nhân sinh s ng h p pháp trong khu b o t n; phát tri n b n v ng vùng m c a khu b o t n. 5. Phát huy ngu n l c trong nư c, ngoài nư c b o t n và phát tri n b n v ng a d ng sinh h c. i u 6. Trách nhi m qu n lý nhà nư c v a d ng sinh h c 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v a d ng sinh h c. 2. B Tài nguyên và Môi trư ng ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c v a d ng sinh h c. 3. B , cơ quan ngang b trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình th c hi n qu n lý nhà nư c v a d ng sinh h c theo phân công c a Chính ph . 4. y ban nhân dân các c p trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình th c hi n qu n lý nhà nư c v a d ng sinh h c theo phân c p c a Chính ph .
 5. i u 7. Nh ng hành vi b nghiêm c m v a d ng sinh h c 1. Săn b t, ánh b t, khai thác loài hoang dã trong phân khu b o v nghiêm ng t c a khu b o t n, tr vi c vì m c ích nghiên c u khoa h c; l n chi m t ai, phá ho i c nh quan, h y ho i h sinh thái t nhiên, nuôi tr ng các loài ngo i lai xâm h i trong khu b o t n. 2. Xây d ng công trình, nhà trong phân khu b o v nghiêm ng t c a khu b o t n, tr công trình ph c v m c ích qu c phòng, an ninh; xây d ng công trình, nhà trái phép trong phân khu ph c h i sinh thái c a khu b o t n. 3. i u tra, kh o sát, thăm dò, khai thác khoáng s n; chăn nuôi gia súc, gia c m quy mô trang tr i, nuôi tr ng thu s n quy mô công nghi p; cư trú trái phép, gây ô nhi m môi trư ng trong phân khu b o v nghiêm ng t và phân khu ph c h i sinh thái c a khu b o t n. 4. Săn b t, ánh b t, khai thác b ph n cơ th , gi t, tiêu th , v n chuy n, mua, bán trái phép loài thu c Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v ; qu ng cáo, ti p th , tiêu th trái phép s n phNm có ngu n g c t loài thu c Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v . 5. Nuôi sinh s n, nuôi sinh trư ng và tr ng c y nhân t o trái phép loài ng v t, th c v t hoang dã thu c Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v . 6. Nh p khNu, phóng thích trái phép sinh v t bi n i gen, m u v t di truy n c a sinh v t bi n i gen. 7. Nh p khNu, phát tri n loài ngo i lai xâm h i. 8. Ti p c n trái phép ngu n gen thu c Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v . 9. Chuy n i trái phép m c ích s d ng t trong khu b o t n. CHƯƠNG II QUY HO CH B O T N A D NG SINH H C M c I. QUY HO CH T NG TH B O T N A D NG SINH H C C A C NƯ C i u 8. Căn c l p quy ho ch t ng th b o t n a d ng sinh h c c a c nư c 1. Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh. 2. Chi n lư c b o v môi trư ng. 3. Quy ho ch s d ng t, quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c. 4. K t qu i u tra cơ b n v a d ng sinh h c, i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i.
 6. 5. K t qu th c hi n quy ho ch b o t n a d ng sinh h c trư c ó. 6. Th c tr ng và d báo nhu c u khai thác, s d ng a d ng sinh h c. 7. Ngu n l c th c hi n quy ho ch. i u 9. N i dung quy ho ch t ng th b o t n a d ng sinh h c c a c nư c 1. Phương hư ng, m c tiêu b o t n a d ng sinh h c. 2. ánh giá i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i, hi n tr ng a d ng sinh h c; quy ho ch s d ng t, quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c, a phương; ngu n l c th c hi n quy ho ch. 3. V trí a lý, gi i h n, bi n pháp t ch c qu n lý, b o v hành lang a d ng sinh h c. 4. V trí a lý, di n tích, ch c năng sinh thái, bi n pháp t ch c qu n lý, b o v và phát tri n b n v ng h sinh thái t nhiên. 5. V trí a lý, di n tích, ranh gi i và b n các khu v c d ki n thành l p khu b o t n, lo i hình khu b o t n; bi n pháp t ch c qu n lý khu b o t n; gi i pháp n nh cu c s ng c a h gia ình, cá nhân sinh s ng h p pháp trong khu b o t n. 6. Nhu c u b o t n chuy n ch ; lo i hình, s lư ng, phân b và k ho ch phát tri n các cơ s b o t n a d ng sinh h c. 7. ánh giá môi trư ng chi n lư c d án quy ho ch t ng th b o t n a d ng sinh h c. 8. T ch c th c hi n quy ho ch b o t n a d ng sinh h c. i u 10. L p, phê duy t, i u ch nh quy ho ch t ng th b o t n a d ng sinh h c c a c nư c, quy ho ch b o t n a d ng sinh h c c a b , cơ quan ngang b 1. B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì ph i h p v i b , cơ quan ngang b có liên quan t ch c l p, trình Chính ph phê duy t, i u ch nh quy ho ch t ng th b o t n a d ng sinh h c c a c nư c. 2. B , cơ quan ngang b căn c vào quy ho ch t ng th b o t n a d ng sinh h c c a c nư c t ch c l p, phê duy t, i u ch nh quy ho ch b o t n a d ng sinh h c thu c ph m vi qu n lý. 3. Chính ph quy nh c th trình t , th t c l p, phê duy t, i u ch nh quy ho ch t ng th b o t n a d ng sinh h c quy nh t i i u này. i u 11. Công b , t ch c th c hi n quy ho ch t ng th b o t n a d ng sinh h c c a c nư c 1. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày ư c Chính ph phê duy t, B Tài nguyên và Môi trư ng, b , cơ quan ngang b có liên quan có trách nhi m công b quy ho ch
 7. t ng th b o t n a d ng sinh h c c a c nư c trên trang thông tin i n t c a B Tài nguyên và Môi trư ng, b , cơ quan ngang b có liên quan; y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p t nh) có liên quan công b quy ho ch t ng th b o t n a d ng sinh h c c a c nư c trên trang thông tin i n t c a y ban nhân dân c p t nh và t i tr s y ban nhân dân các c p có liên quan. 2. Vi c t ch c th c hi n quy ho ch t ng th b o t n a d ng sinh h c c a c nư c ư c quy nh như sau: a) B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì ph i h p v i b , cơ quan ngang b có liên quan ch o vi c t ch c th c hi n quy ho ch t ng th b o t n a d ng sinh h c c a c nư c; b) B , cơ quan ngang b t ch c th c hi n quy ho ch t ng th b o t n a d ng sinh h c c a c nư c thu c ph m vi qu n lý; c) y ban nhân dân c p t nh t ch c th c hi n quy ho ch t ng th b o t n a d ng sinh h c c a c nư c t i a phương; d) Trong quá trình t ch c th c hi n quy ho ch, trư ng h p có s khác nhau gi a quy ho ch t ng th b o t n a d ng sinh h c c a c nư c v i quy ho ch s d ng t c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương, quy ho ch ngành, lĩnh v c, tr quy ho ch qu c phòng, an ninh thì ưu tiên th c hi n quy ho ch b o t n a d ng sinh h c. M c 2. QUY HO CH B O T N A D NG SINH H C C A T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG i u 12. Căn c l p quy ho ch b o t n a d ng sinh h c c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương 1. Quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh c a a phương. 2. Quy ho ch t ng th b o t n a d ng sinh h c c a c nư c. 3. Quy ho ch s d ng t c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương. 4. K t qu th c hi n quy ho ch b o t n a d ng sinh h c c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương trư c ó. 5. Hi n tr ng a d ng sinh h c, i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i c thù c a a phương nơi d ki n thành l p khu b o t n. 6. Nhu c u b o t n, khai thác a d ng sinh h c c a a phương. 7. Ngu n l c th c hi n quy ho ch. i u 13. N i dung quy ho ch b o t n a d ng sinh h c c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương
 8. 1. Phương hư ng, m c tiêu b o t n a d ng sinh h c c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương. 2. ánh giá hi n tr ng a d ng sinh h c, i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i nơi d ki n thành l p khu b o t n c p t nh. 3. V trí a lý, di n tích, ranh gi i và b n khu v c d ki n thành l p khu b o t n, lo i hình khu b o t n; bi n pháp t ch c qu n lý khu b o t n; gi i pháp n nh cu c s ng c a h gia ình, cá nhân sinh s ng h p pháp trong khu b o t n. 4. Nhu c u b o t n chuy n ch ; lo i hình, s lư ng, phân b và k ho ch phát tri n các cơ s b o t n a d ng sinh h c c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương. 5. T ch c th c hi n quy ho ch b o t n a d ng sinh h c c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương. i u 14. L p, th m nh, thông qua, i u ch nh quy ho ch b o t n a d ng sinh h c c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương 1. y ban nhân dân c p t nh t ch c l p, thNm nh, i u ch nh quy ho ch b o t n a d ng sinh h c c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương trình H i ng nhân dân cùng c p thông qua. 2. Chính ph quy nh trình t , th t c l p, thNm nh, thông qua, i u ch nh quy ho ch b o t n a d ng sinh h c c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương. i u 15. Công b , t ch c th c hi n quy ho ch b o t n a d ng sinh h c c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương 1. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày ư c H i ng nhân dân thông qua, y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m công b quy ho ch b o t n a d ng sinh h c c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương trên trang thông tin i n t c a y ban nhân dân c p t nh và t i tr s y ban nhân dân các c p có liên quan. 2. y ban nhân dân c p t nh t ch c th c hi n quy ho ch b o t n a d ng sinh h c c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương. CHƯƠNG III B O T N VÀ PHÁT TRI N B N V NG H SINH THÁI T NHIÊN M c 1. KHU B O T N i u 16. Khu b o t n, phân c p khu b o t n 1. Khu b o t n bao g m: a) Vư n qu c gia; b) Khu d tr thiên nhiên;
 9. c) Khu b o t n loài - sinh c nh; d) Khu b o v c nh quan. 2. Căn c vào m c a d ng sinh h c, giá tr a d ng sinh h c, quy mô di n tích, khu b o t n ư c phân thành c p qu c gia và c p t nh có chính sách qu n lý, u tư phù h p. 3. Khu b o t n ph i ư c th ng kê, ki m kê di n tích; xác l p v trí trên b n hi n tr ng s d ng t ho c xác nh t a trên m t nư c bi n. 4. Chính ph quy nh c th tiêu chí phân c p khu b o t n. i u 17. Vư n qu c gia Vư n qu c gia ph i có các tiêu chí ch y u sau ây: 1. Có h sinh thái t nhiên quan tr ng i v i qu c gia, qu c t , c thù ho c i di n cho m t vùng sinh thái t nhiên; 2. Là nơi sinh s ng t nhiên thư ng xuyên ho c theo mùa c a ít nh t m t loài thu c Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v ; 3. Có giá tr c bi t v khoa h c, giáo d c; 4. Có c nh quan môi trư ng, nét p c áo c a t nhiên, có giá tr du l ch sinh thái. i u 18. Khu d tr thiên nhiên 1. Khu d tr thiên nhiên g m có: a) Khu d tr thiên nhiên c p qu c gia; b) Khu d tr thiên nhiên c p t nh. 2. Khu d tr thiên nhiên c p qu c gia ph i có các tiêu chí ch y u sau ây: a) Có h sinh thái t nhiên quan tr ng i v i qu c gia, qu c t , c thù ho c i di n cho m t vùng sinh thái t nhiên; b) Có giá tr c bi t v khoa h c, giáo d c ho c du l ch sinh thái, ngh dư ng. 3. Khu d tr thiên nhiên c p t nh là khu thu c quy ho ch b o t n a d ng sinh h c c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương nh m m c ích b o t n các h sinh thái t nhiên trên a bàn. i u 19. Khu b o t n loài - sinh c nh 1. Khu b o t n loài - sinh c nh g m có:
 10. a) Khu b o t n loài - sinh c nh c p qu c gia; b) Khu b o t n loài - sinh c nh c p t nh. 2. Khu b o t n loài - sinh c nh c p qu c gia ph i có các tiêu chí ch y u sau ây: a) Là nơi sinh s ng t nhiên thư ng xuyên ho c theo mùa c a ít nh t m t loài thu c Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v ; b) Có giá tr c bi t v khoa h c, giáo d c. 3. Khu b o t n loài - sinh c nh c p t nh là khu thu c quy ho ch b o t n a d ng sinh h c c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương nh m m c ích b o t n các loài hoang dã trên a bàn. i u 20. Khu b o v c nh quan 1. Khu b o v c nh quan g m có: a) Khu b o v c nh quan c p qu c gia; b) Khu b o v c nh quan c p t nh. 2. Khu b o v c nh quan c p qu c gia ph i có các tiêu chí ch y u sau ây: a) Có h sinh thái c thù; b) Có c nh quan môi trư ng, nét p c áo c a t nhiên; c) Có giá tr v khoa h c, giáo d c, du l ch sinh thái, ngh dư ng. 3. Khu b o v c nh quan c p t nh là khu thu c quy ho ch b o t n a d ng sinh h c c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương nh m m c ích b o v c nh quan trên a bàn. i u 21. N i dung c a d án thành l p khu b o t n 1. M c ích b o t n a d ng sinh h c; vi c áp ng các tiêu chí ch y u xác l p khu b o t n. 2. Th c tr ng các h sinh thái t nhiên, các loài thu c Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v , các loài hoang dã khác, c nh quan môi trư ng, nét p c áo c a t nhiên. 3. Di n tích t, m t nư c; hi n tr ng s d ng t, m t nư c; s lư ng dân cư s ng t i nơi d ki n thành l p khu b o t n; phương án chuy n i m c ích s d ng t. 4. Trích l c b n , v trí a lý, di n tích d ki n thành l p khu b o t n.
 11. 5. V trí a lý, di n tích phân khu b o v nghiêm ng t, phân khu ph c h i sinh thái, phân khu d ch v - hành chính; ranh gi i t ng phân khu; phương án n nh cu c s ng ho c di d i h gia ình, cá nhân ra kh i nơi d ki n thành l p khu b o t n. 6. K ho ch qu n lý khu b o t n. 7. T ch c qu n lý khu b o t n. 8. V trí a lý, di n tích, ranh gi i vùng m c a nơi d ki n thành l p khu b o t n. 9. T ch c th c hi n d án thành l p khu b o t n. i u 22. L p, th m nh d án thành l p khu b o t n c p qu c gia 1. Vi c l p, thNm nh d án thành l p khu b o t n c p qu c gia ư c th c hi n theo s phân công, phân c p c a Chính ph . 2. Trình t , th t c l p d án thành l p khu b o t n c p qu c gia ư c quy nh như sau: a) T ch c i u tra, ánh giá hi n tr ng a d ng sinh h c nơi d ki n thành l p khu b o t n theo các tiêu chí xác l p khu b o t n quy nh t i các i u 17, 18, 19 và 20 c a Lu t này và l p d án thành l p khu b o t n; b) T ch c l y ý ki n b , cơ quan ngang b có liên quan, U ban nhân dân các c p, ý ki n c ng ng dân cư sinh s ng h p pháp trong khu v c d ki n thành l p khu b o t n ho c ti p giáp v i khu b o t n; c) T ch c thNm nh d án thành l p khu b o t n c p qu c gia trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 3. H sơ d án thành l p khu b o t n c p qu c gia g m có: a) Văn b n ngh thành l p khu b o t n c a cơ quan l p d án thành l p khu b o t n c p qu c gia; b) D án thành l p khu b o t n v i các n i dung quy nh t i i u 21 c a Lu t này; c) Ý ki n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n qu n lý khu b o t n quy nh t i kho n 1 i u 27 c a Lu t này và ý ki n c a các bên liên quan quy nh t i i m b kho n 2 i u này; d) K t qu thNm nh d án thành l p khu b o t n c p qu c gia. i u 23. Quy t nh thành l p khu b o t n c p qu c gia 1. Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p khu b o t n c p qu c gia. 2. Quy t nh thành l p khu b o t n c p qu c gia ph i có các n i dung ch y u sau ây:
 12. a) V trí a lý, ranh gi i, di n tích khu b o t n và vùng m; b) V trí a lý, ranh gi i, di n tích phân khu b o v nghiêm ng t, phân khu ph c h i sinh thái, phân khu d ch v - hành chính; c) M c ích b o t n a d ng sinh h c c a khu b o t n; d) K ho ch ph c h i các h sinh thái t nhiên trong khu b o t n; ) Phương án n nh ho c di d i h gia ình, cá nhân sinh s ng trong khu b o t n; phương án chuy n i m c ích s d ng t trong khu b o t n; e) Ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a Ban qu n lý khu b o t n. 3. Quy t nh thành l p khu b o t n c p qu c gia ư c g i n U ban nhân dân các c p nơi có khu b o t n, cơ quan l p d án thành l p khu b o t n theo quy nh t i kho n 1 i u 22 c a Lu t này và cơ quan nhà nư c có thNm quy n qu n lý khu b o t n quy nh t i kho n 1 i u 27 c a Lu t này. i u 24. L p, th m nh d án thành l p khu b o t n và quy t nh thành l p khu b o t n c p t nh 1. Căn c vào quy ho ch b o t n a d ng sinh h c c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương, y ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p khu b o t n c p t nh sau khi có ý ki n c a U ban nhân dân các c p có liên quan, ý ki n c ng ng dân cư sinh s ng h p pháp trong khu v c d ki n thành l p khu b o t n ho c ti p giáp v i khu b o t n và ý ki n ch p thu n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n qu n lý khu b o t n quy nh t i kho n 1 i u 27 c a Lu t này. 2. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n qu n lý khu b o t n quy nh t i kho n 1 i u 27 c a Lu t này ch trì ph i h p v i b , cơ quan ngang b có liên quan quy nh trình t , th t c l p, thNm nh d án thành l p khu b o t n c p t nh; n i dung quy t nh thành l p khu b o t n c p t nh. i u 25. S d ng t trong khu b o t n 1. Căn c quy t nh thành l p khu b o t n, cơ quan có thNm quy n giao t theo quy nh c a Lu t t ai có trách nhi m giao t cho Ban qu n lý khu b o t n ho c t ch c khác ư c giao qu n lý khu b o t n. 2. Vi c s d ng t và vi c chuy n m c ích s d ng t trong khu b o t n ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v t ai, Lu t này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 26. Phân khu ch c năng và ranh gi i khu b o t n 1. Khu b o t n có các phân khu ch c năng sau ây: a) Phân khu b o v nghiêm ng t;
 13. b) Phân khu ph c h i sinh thái; c) Phân khu d ch v - hành chính. 2. Khu b o t n ph i ư c c m m c xác l p ranh gi i; phân khu b o v nghiêm ng t trong khu b o t n ph i ư c xác nh di n tích, v trí trên th c a ho c t a trên m t nư c bi n. 3. Ban qu n lý khu b o t n ho c t ch c ư c giao qu n lý khu b o t n ch trì ph i h p v i U ban nhân dân các c p nơi có khu b o t n t ch c vi c c m m c phân nh ranh gi i khu b o t n. i u 27. Trách nhi m qu n lý khu b o t n 1. B , cơ quan ngang b , U ban nhân dân c p t nh t ch c qu n lý khu b o t n theo s phân công, phân c p c a Chính ph . 2. Vi c qu n lý khu b o t n ph i ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t này và Quy ch qu n lý khu b o t n. Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch qu n lý khu b o t n. i u 28. T ch c qu n lý khu b o t n 1. Khu b o t n c p qu c gia có Ban qu n lý. Ban qu n lý khu b o t n c p qu c gia là ơn v s nghi p công l p t ch v tài chính ho c ơn v s nghi p công l p chưa t ch v tài chính. 2. Căn c vào tình hình th c t c a a phương, khu b o t n c p t nh ư c giao cho Ban qu n lý là ơn v s nghi p công l p t ch v tài chính ho c ơn v s nghi p công l p chưa t ch v tài chính ho c t ch c ư c giao qu n lý khu b o t n theo quy nh c a pháp lu t. i u 29. Quy n và trách nhi m c a Ban qu n lý, t ch c ư c giao qu n lý khu b ot n Ban qu n lý khu b o t n, t ch c ư c giao qu n lý khu b o t n có các quy n và trách nhi m sau ây: 1. B o t n a d ng sinh h c theo quy nh c a Lu t này và quy ch qu n lý khu b o t n; 2. Xây d ng, trình cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n k ho ch, chương trình, d án u tư ph c h i h sinh thái t nhiên trong khu b o t n; 3. Qu n lý ho t ng nghiên c u khoa h c, thu th p ngu n gen, m u v t di truy n; theo dõi, t ch c thu th p thông tin, s li u, xây d ng cơ s d li u và l p báo cáo hi n tr ng a d ng sinh h c c a khu b o t n; có bi n pháp phòng, tr d ch b nh trong khu b o t n;
 14. 4. Kinh doanh, liên doanh trong lĩnh v c du l ch sinh thái, nghiên c u khoa h c, ngh dư ng và các ho t ng d ch v khác trong khu b o t n theo quy nh c a pháp lu t; 5. Ph i h p v i l c lư ng ki m lâm, c nh sát môi trư ng, c nh sát phòng cháy, ch a cháy và chính quy n a phương trong vi c b o t n a d ng sinh h c trong khu b o t n; 6. ư c chia s l i ích t ho t ng ti p c n ngu n gen thu c ph m vi khu b o t n; 7. Quy n và trách nhi m khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 30. Quy n và nghĩa v c a h gia ình, cá nhân sinh s ng h p pháp trong khu b o t n 1. H gia ình, cá nhân sinh s ng h p pháp trong khu b o t n có các quy n và nghĩa v sau ây: a) Khai thác ngu n l i h p pháp trong khu b o t n theo quy nh c a Lu t này, quy ch qu n lý khu b o t n và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan; b) Tham gia, hư ng l i ích t ho t ng kinh doanh, d ch v trong khu b o t n; c) Hư ng chính sách ưu ãi, h tr , b i thư ng, tái nh cư theo quy nh c a pháp lu t; d) Th c hi n quy ch qu n lý khu b o t n; ) Quy n và nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Chính ph quy nh c th vi c th c hi n i u này. i u 31. Quy n và nghĩa v c a t ch c, cá nhân có ho t ng h p pháp trong khu b o t n T ch c, cá nhân có ho t ng h p pháp trong khu b o t n có các quy n và nghĩa v sau ây: 1. Khai thác ngu n l i h p pháp trong khu b o t n theo quy nh c a Lu t này, quy ch qu n lý khu b o t n và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan; 2. Ti p c n ngu n gen, chia s l i ích t vi c ti p c n ngu n gen và các ho t ng h p pháp khác trong khu b o t n theo quy nh c a pháp lu t; 3. Th c hi n quy ch qu n lý khu b o t n; 4. Ti n hành các ho t ng khác theo quy nh c a pháp lu t; 5. Quy n và nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 32. Qu n lý vùng m c a khu b o t n
 15. 1. V trí, di n tích vùng m ư c quy nh trong quy t nh thành l p khu b o t n và ph i ư c xác nh trên b n hi n tr ng s d ng t ho c xác nh t a trên m t nư c bi n. 2. M i ho t ng trong vùng m ph i tuân th quy ch qu n lý vùng m do Th tư ng Chính ph ban hành. 3. Ch d án u tư trong vùng m c a khu b o t n ph i l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng trình H i ng thNm nh theo quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng; trong thành ph n H i ng thNm nh ph i có i di n ban qu n lý khu b o t n. Trư ng h p d án u tư trong vùng m ti m Nn nguy cơ x y ra s c môi trư ng ho c phát tán ch t th i c h i thì quy t nh phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ph i xác nh kho ng cách an toàn không gây tác ng x u n khu b o t n, t ch c ư c giao qu n lý khu b o t n. i u 33. Báo cáo v hi n tr ng a d ng sinh h c c a khu b o t n 1. nh kỳ 3 năm m t l n, Ban qu n lý khu b o t n, t ch c ư c giao qu n lý khu b o t n có trách nhi m báo cáo hi n tr ng a d ng sinh h c c a khu b o t n v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n qu n lý khu b o t n quy nh t i kho n 1 i u 27 c a Lu t này. 2. Báo cáo hi n tr ng a d ng sinh h c c a khu b o t n ph i có các n i dung ch y u sau ây: a) Th c tr ng, tình tr ng ph c h i và k ho ch ph c h i các h sinh thái t nhiên trong khu b o t n; b) Th c tr ng và k ho ch b o t n các loài thu c Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v trong khu b o t n; c) Yêu c u t ra i v i b o t n a d ng sinh h c trong khu b o t n; d) Hi n tr ng s d ng t trong khu b o t n. M c 2. PHÁT TRI N B N V NG CÁC H SINH THÁI T NHIÊN i u 34. i u tra, ánh giá và xác l p ch phát tri n b n v ng các h sinh thái t nhiên 1. Các h sinh thái t nhiên ph i ư c i u tra, ánh giá và xác l p ch phát tri n b n v ng. 2. H sinh thái r ng t nhiên ph i ư c i u tra, ánh giá và xác l p ch phát tri n b n v ng theo quy nh c a pháp lu t v b o v và phát tri n r ng và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan.
 16. 3. H sinh thái t nhiên trên bi n ph i ư c i u tra, ánh giá và xác l p ch phát tri n b n v ng theo quy nh c a pháp lu t v th y s n và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 4. H sinh thái t nhiên trên các vùng t ng p nư c t nhiên, vùng núi á vôi, vùng t chưa s d ng không thu c i tư ng quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u này ư c i u tra, ánh giá và xác l p ch phát tri n b n v ng theo quy nh t i i u 35 và i u 36 c a Lu t này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 35. Phát tri n b n v ng h sinh thái t nhiên trên vùng t ng p nư c t nhiên 1. t ng p nư c t nhiên là vùng m l y, than bùn ho c vùng nư c thư ng xuyên ho c t m th i, k c vùng bi n có sâu không quá 6 mét khi ng n nư c th y tri u th p nh t. 2. Vi c th ng kê, ki m kê vùng t ng p nư c t nhiên ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v t ai. 3. y ban nhân dân c p t nh i u tra, th ng kê, ki m kê, ánh giá hi n tr ng a d ng sinh h c, xác l p ch phát tri n b n v ng h sinh thái t nhiên và xác l p v trí, di n tích vùng t ng p nư c t nhiên trên b n hi n tr ng s d ng t ho c t a trên m t nư c bi n. i u 36. Phát tri n b n v ng h sinh thái t nhiên trên vùng núi á vôi và vùng t chưa s d ng không thu c h sinh thái r ng 1. Vùng núi á vôi và vùng t chưa s d ng không thu c h sinh thái r ng có h sinh thái t nhiên c thù ho c i di n cho m t vùng ph i ư c i u tra, ánh giá hi n tr ng a d ng sinh h c và xác l p ch phát tri n b n v ng. 2. y ban nhân dân c p t nh i u tra, th ng kê, ánh giá hi n tr ng a d ng sinh h c và xác l p ch phát tri n b n v ng h sinh thái t nhiên trên vùng núi á vôi và vùng t chưa s d ng không thu c h sinh thái r ng. CHƯƠNG IV B O T N VÀ PHÁT TRI N B N V NG CÁC LOÀI SINH V T M c 1. B O V LOÀI THU C DANH M C LOÀI NGUY C P, QUÝ, HI M Ư C ƯU TIÊN B O V i u 37. Loài ư c ưa vào Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v 1. Loài ư c xem xét ưa vào Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v bao g m: a) Loài ng v t, th c v t hoang dã nguy c p, quý, hi m;
 17. b) Gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi, vi sinh v t và n m nguy c p, quý, hi m. 2. Chính ph quy nh c th tiêu chí xác nh loài và ch qu n lý, b o v loài thu c Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v ; ban hành Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v . i u 38. ngh ưa vào ho c ưa ra kh i Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v 1. Căn c vào quy nh t i i u 37 c a Lu t này, t ch c, cá nhân sau ây có quy n ngh loài ư c ưa vào ho c ưa ra kh i Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v : a) T ch c, cá nhân th c hi n tài, d án i u tra, nghiên c u v loài sinh v t Vi t Nam; b) T ch c, cá nhân ư c giao qu n lý r ng, khu b o t n, vùng t ng p nư c, bi n và h sinh thái t nhiên khác; c) H i, hi p h i và t ch c khác v khoa h c và công ngh , môi trư ng. 2. ngh ưa vào ho c ưa ra kh i Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v ph i ư c l p thành h sơ g i b , cơ quan ngang b có liên quan t ch c thNm nh theo quy nh t i kho n 1 i u 39 c a Lu t này. 3. H sơ ngh ưa vào ho c ưa ra kh i Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v g m có: a) Tên ph thông, tên b n a, tên khoa h c c a loài ư c ngh ; b) Vùng phân b , s lư ng cá th ư c tính, i u ki n s ng và tình tr ng nơi sinh s ng t nhiên thư ng xuyên ho c theo mùa c a loài ư c ngh ; c) Các c tính cơ b n, tính c h u, giá tr c bi t v khoa h c, y t , kinh t , sinh thái, c nh quan, môi trư ng ho c văn hoá - l ch s c a loài ư c ngh ; d) M c b e d a tuy t ch ng c a loài ư c ngh ; ) Ch qu n lý, b o v và yêu c u c thù khác; e) K t qu t ánh giá và ngh vi c ưa vào ho c ưa ra kh i Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v . i u 39. Th m nh h sơ ngh ưa vào ho c ưa ra kh i Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v 1. B , cơ quan ngang b sau khi nh n ư c h sơ h p l ph i t ch c H i ng thNm nh h sơ ngh ưa vào ho c ưa ra kh i Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v g i B Tài nguyên và Môi trư ng l p Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v trình Chính ph quy t nh.
 18. 2. Chính ph quy nh c th trình t , th t c thNm nh h sơ ngh ưa vào ho c ưa ra kh i Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v . i u 40. Quy t nh loài ư c ưa vào ho c ưa ra kh i Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v 1. Chính ph quy t nh loài ư c ưa vào ho c ưa ra kh i Danh m c loài nguy c p, quý hi m ư c ưu tiên b o v v i các n i dung chính sau ây: a) Tên loài; b) c tính cơ b n c a loài; c) Ch qu n lý, b o v c thù. 2. Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v ph i ư c công b công khai trên phương ti n thông tin i chúng. 3. nh kỳ 3 năm m t l n ho c khi có nhu c u, loài thu c Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v ph i ư c i u tra, ánh giá qu n th s a i, b sung. i u 41. B o t n loài thu c Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v 1. Khu v c có loài thu c Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v quy nh t i i m a kho n 1 i u 37 c a Lu t này sinh s ng t nhiên thư ng xuyên ho c theo mùa ph i ư c i u tra, ánh giá l p d án thành l p khu b o t n. 2. Nhà nư c thành l p ho c giao cho t ch c, cá nhân thành l p cơ s b o t n a d ng sinh h c b o t n loài thu c Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v . 3. Vi c ưa loài thu c Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v vào nuôi, tr ng t i cơ s b o t n a d ng sinh h c và vi c th loài thu c Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v t cơ s c u h vào nơi sinh s ng t nhiên c a chúng ph i ư c cơ quan nhà nư c có thN quy n ch p thu n b ng văn b n. m 4. Chính ph quy nh c th thN quy n, trình t , th t c ưa loài thu c Danh m c m loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v vào cơ s b o t n a d ng sinh h c ho c th vào nơi sinh s ng t nhiên c a chúng. M c 2. PHÁT TRI N B N V NG CÁC LOÀI SINH V T i u 42. Thành l p cơ s b o t n a d ng sinh h c 1. Cơ s b o t n a d ng sinh h c ư c thành l p nh m m c ích b o t n a d ng sinh h c, nghiên c u khoa h c, du l ch sinh thái, bao g m:
 19. a) Cơ s nuôi, tr ng loài thu c Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v ; b) Cơ s c u h loài hoang dã; c) Cơ s lưu gi gi ng cây tr ng, v t nuôi, vi sinh v t và n m c h u, nguy c p, quý, hi m có giá tr c bi t v khoa h c, y t , kinh t , sinh thái, c nh quan, môi trư ng ho c văn hóa - l ch s ; cơ s lưu gi , b o qu n ngu n gen và m u v t di truy n. 2. Cơ s có các i u ki n sau ây ư c c p gi y ch ng nh n cơ s b o t n a d ng sinh h c: a) Di n tích t, chu ng tr i, cơ s v t ch t áp ng yêu c u v nuôi, tr ng, nuôi sinh s n loài thu c Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v ; c u h loài hoang dã; lưu gi , b o qu n ngu n gen và m u v t di truy n; b) Cán b k thu t có chuyên môn phù h p; c) Năng l c tài chính, qu n lý cơ s b o t n a d ng sinh h c. 3. H sơ ăng ký thành l p cơ s b o t n a d ng sinh h c g m có: a) ơn ăng ký thành l p; b) D án thành l p; c) Gi y t ch ng minh có các i u ki n quy nh t i kho n 2 i u này. 4. y ban nhân dân c p t nh c p gi y ch ng nh n cơ s b o t n a d ng sinh h c. 5. Chính ph quy nh c th i u ki n nuôi, tr ng loài thu c Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v , c u h loài hoang dã, lưu gi gi ng cây tr ng, v t nuôi, vi sinh v t và n m c h u, lưu gi , b o qu n ngu n gen và m u v t di truy n, ăng ký thành l p, c p, thu h i gi y ch ng nh n cơ s b o t n a d ng sinh h c. i u 43. Quy n và nghĩa v c a t ch c, cá nhân qu n lý cơ s b o t n a d ng sinh h c 1. T ch c, cá nhân qu n lý cơ s b o t n a d ng sinh h c có các quy n sau ây: a) Hư ng chính sách, cơ ch ưu ãi, h tr c a Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; b) Ti p nh n, th c hi n d án h tr t t ch c, cá nhân trong nư c, t ch c, cá nhân nư c ngoài; c) Hư ng các kho n thu t ho t ng du l ch và các ho t ng khác c a cơ s b o t n a d ng sinh h c theo quy nh c a pháp lu t; d) H p ng ti p c n ngu n gen và chia s l i ích phát sinh t ngu n gen do mình qu n lý;
 20. ) Nuôi, tr ng, nuôi sinh s n, c u h loài thu c Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v ; lưu gi gi ng cây tr ng, v t nuôi, vi sinh v t và n m c h u; lưu gi , b o qu n ngu n gen và m u v t di truy n; e) Trao i, t ng cho loài thu c Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v ph c v m c ích b o t n a d ng sinh h c, nghiên c u khoa h c, du l ch sinh thái theo quy nh c a pháp lu t; g) Quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ch c, cá nhân qu n lý cơ s b o t n a d ng sinh h c có các nghĩa v sau ây: a) B o v , nuôi dư ng, chăm sóc loài thu c Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v ; lưu gi , b o qu n ngu n gen và m u v t di truy n; b) ăng ký, khai báo ngu n g c loài thu c Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v v i cơ quan chuyên môn c a y ban nhân dân c p t nh; c) Có bi n pháp phòng d ch, ch chăm sóc, ch a b nh cho các loài t i cơ s c a mình; d) Tháng 12 h ng năm báo cáo y ban nhân dân c p t nh v tình tr ng loài thu c Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v t i cơ s c a mình; ) ngh cơ quan nhà nư c có thN quy n quy nh t i kho n 4 i u 41 c a Lu t này m cho phép ưa loài thu c Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v vào nuôi, tr ng t i cơ s b o t n a d ng sinh h c c a mình ho c th loài thu c Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v t cơ s c u h c a mình vào nơi sinh s ng t nhiên c a chúng; e) Nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 44. Loài hoang dã b c m khai thác và loài hoang dã ư c khai thác có i u ki n trong t nhiên 1. Vi c khai thác có i u ki n loài hoang dã trong t nhiên ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v b o v và phát tri n r ng, pháp lu t v thu s n và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng quy nh c th vi c b o v loài hoang dã b c m khai thác trong t nhiên và vi c khai thác loài hoang dã ư c khai thác có i u ki n trong t nhiên; nh kỳ công b Danh m c loài hoang dã b c m khai thác trong t nhiên và Danh m c loài hoang dã ư c khai thác có i u ki n trong t nhiên. i u 45. Nuôi, tr ng loài thu c Danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b ov

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản