Luật số 24/2008/QH12

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
81
lượt xem
7
download

Luật số 24/2008/QH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 24/2008/QH12 về việc quốc tịch Việt Nam do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật số 24/2008/QH12

 1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- Lu t s : 24/2008/QH12 Hà N i, ngày 13 tháng 11 năm 2008 LU T QU C TNCH VI T NAM Căn c Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Qu c h i ban hành Lu t qu c t ch Vi t Nam. CHƯƠNG I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Qu c t ch Vi t Nam Qu c t ch Vi t Nam th hi n m i quan h g n bó c a cá nhân v i Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, làm phát sinh quy n, nghĩa v c a công dân Vi t Nam i v i Nhà nư c và quy n, trách nhi m c a Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam i v i công dân Vi t Nam. i u 2. Quy n i v i qu c t ch 1. nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, m i cá nhân u có quy n có qu c t ch. Công dân Vi t Nam không b tư c qu c t ch Vi t Nam, tr trư ng h p quy nh t i i u 31 c a Lu t này. 2. Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là Nhà nư c th ng nh t c a các dân t c cùng sinh s ng trên lãnh th Vi t Nam, m i thành viên c a các dân t c u bình ng v quy n có qu c t ch Vi t Nam. i u 3. Gi i thích t ng Trong Lu t này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Qu c t ch nư c ngoài là qu c t ch c a m t nư c khác không ph i là qu c t ch Vi t Nam. 2. Ngư i không qu c t ch là ngư i không có qu c t ch Vi t Nam và cũng không có qu c t ch nư c ngoài. 3. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài là công dân Vi t Nam và ngư i g c Vi t Nam cư trú, sinh s ng lâu dài nư c ngoài.
 2. 4. Ngư i g c Vi t Nam nh cư nư c ngoài là ngư i Vi t Nam ã t ng có qu c t ch Vi t Nam mà khi sinh ra qu c t ch c a h ư c xác nh theo nguyên t c huy t th ng và con, cháu c a h ang cư trú, sinh s ng lâu dài nư c ngoài. 5. Ngư i nư c ngoài cư trú Vi t Nam là công dân nư c ngoài và ngư i không qu c t ch thư ng trú ho c t m trú Vi t Nam. i u 4. Nguyên t c qu c t ch Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam công nh n công dân Vi t Nam có m t qu c t ch là qu c t ch Vi t Nam, tr trư ng h p Lu t này có quy nh khác. i u 5. Quan h gi a Nhà nư c và công dân 1. Ngư i có qu c t ch Vi t Nam là công dân Vi t Nam. 2. Công dân Vi t Nam ư c Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam b o m các quy n công dân và ph i làm tròn các nghĩa v công dân i v i Nhà nư c và xã h i theo quy nh c a pháp lu t. 3. Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam có chính sách công dân Vi t Nam nư c ngoài có i u ki n hư ng các quy n công dân và làm các nghĩa v công dân phù h p v i hoàn c nh s ng xa t nư c. 4. Quy n và nghĩa v c a công dân Vi t Nam ng th i có qu c t ch nư c ngoài ang nh cư nư c ngoài ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t có liên quan. i u 6. B o h i v i công dân Vi t Nam nư c ngoài Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam b o h quy n l i chính áng c a công dân Vi t Nam nư c ngoài. Các cơ quan nhà nư c trong nư c, cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài có trách nhi m thi hành m i bi n pháp c n thi t, phù h p v i pháp lu t c a nư c s t i, pháp lu t và t p quán qu c t th c hi n s b o h ó. i u 7. Chính sách i v i ngư i g c Vi t Nam nh cư nư c ngoài 1. Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam có chính sách khuy n khích và t o i u ki n thu n l i ngư i g c Vi t Nam nh cư nư c ngoài gi quan h g n bó v i gia ình và quê hương, góp ph n xây d ng quê hương, t nư c. 2. Nhà nư c có chính sách t o i u ki n thu n l i cho ngư i ã m t qu c t ch Vi t Nam ư c tr l i qu c t ch Vi t Nam. i u 8. H n ch tình tr ng không qu c t ch Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam t o i u ki n cho tr em sinh ra trên lãnh th Vi t Nam u có qu c t ch và nh ng ngư i không qu c t ch thư ng trú Vi t Nam ư c nh p qu c t ch Vi t Nam theo quy nh c a Lu t này.
 3. i u 9. Gi qu c t ch khi k t hôn, ly hôn, h y vi c k t hôn trái pháp lu t Vi c k t hôn, ly hôn và h y vi c k t hôn trái pháp lu t gi a công dân Vi t Nam v i ngư i nư c ngoài không làm thay i qu c t ch Vi t Nam c a ương s và con chưa thành niên c a h (n u có). i u 10. Gi qu c t ch khi qu c t ch c a v ho c ch ng thay i Vi c v ho c ch ng nh p, tr l i ho c m t qu c t ch Vi t Nam không làm thay i qu c t ch c a ngư i kia. i u 11. Gi y t ch ng minh qu c t ch Vi t Nam M t trong các gi y t sau ây có giá tr ch ng minh ngư i có qu c t ch Vi t Nam: 1. Gi y khai sinh; trư ng h p Gi y khai sinh không th hi n rõ qu c t ch Vi t Nam thì ph i kèm theo gi y t ch ng minh qu c t ch Vi t Nam c a cha m ; 2. Gi y ch ng minh nhân dân; 3. H chi u Vi t Nam; 4. Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam, Quy t nh cho tr l i qu c t ch Vi t Nam, Quy t nh công nh n vi c nuôi con nuôi i v i tr em là ngư i nư c ngoài, Quy t nh cho ngư i nư c ngoài nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi. i u 12. Gi i quy t v n phát sinh t tình tr ng công dân Vi t Nam ng th i có qu c t ch nư c ngoài 1. V n phát sinh t tình tr ng công dân Vi t Nam ng th i có qu c t ch nư c ngoài ư c gi i quy t theo i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên, trư ng h p chưa có i u ư c qu c t thì ư c gi i quy t theo t p quán và thông l qu c t . 2. Căn c vào quy nh c a Lu t này, Chính ph ký k t ho c xu t vi c ký k t, quy t nh gia nh p i u ư c qu c t gi i quy t v n phát sinh t tình tr ng công dân Vi t Nam ng th i có qu c t ch nư c ngoài. CHƯƠNG II CÓ QU C TNCH VI T NAM M c 1. QUY NNH CHUNG i u 13. Ngư i có qu c t ch Vi t Nam 1. Ngư i có qu c t ch Vi t Nam bao g m ngư i ang có qu c t ch Vi t Nam cho n ngày Lu t này có hi u l c và ngư i có qu c t ch Vi t Nam theo quy nh c a Lu t này.
 4. 2. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài mà chưa m t qu c t ch Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam trư c ngày Lu t này có hi u l c thì v n còn qu c t ch Vi t Nam và trong th i h n 5 năm, k t ngày Lu t này có hi u l c, ph i ăng ký v i cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài gi qu c t ch Vi t Nam. Chính ph quy nh trình t , th t c ăng ký gi qu c t ch Vi t Nam. i u 14. Căn c xác nh ngư i có qu c t ch Vi t Nam Ngư i ư c xác nh có qu c t ch Vi t Nam, n u có m t trong nh ng căn c sau ây: 1. Do sinh ra theo quy nh t i các i u 15, 16 và 17 c a Lu t này; 2. ư c nh p qu c t ch Vi t Nam; 3. ư c tr l i qu c t ch Vi t Nam; 4. Theo quy nh t i các i u 18, 35 và 37 c a Lu t này; 5. Theo i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên. i u 15. Qu c t ch c a tr em khi sinh ra có cha m là công dân Vi t Nam Tr em sinh ra trong ho c ngoài lãnh th Vi t Nam mà khi sinh ra có cha m u là công dân Vi t Nam thì có qu c t ch Vi t Nam. i u 16. Qu c t ch c a tr em khi sinh ra có cha ho c m là công dân Vi t Nam 1. Tr em sinh ra trong ho c ngoài lãnh th Vi t Nam mà khi sinh ra có cha ho c m là công dân Vi t Nam còn ngư i kia là ngư i không qu c t ch ho c có m là công dân Vi t Nam còn cha không rõ là ai thì có qu c t ch Vi t Nam. 2. Tr em khi sinh ra có cha ho c m là công dân Vi t Nam còn ngư i kia là công dân nư c ngoài thì có qu c t ch Vi t Nam, n u có s th a thu n b ng văn b n c a cha m vào th i i m ăng ký khai sinh cho con. Trư ng h p tr em ư c sinh ra trên lãnh th Vi t Nam mà cha m không th a thu n ư c vi c l a ch n qu c t ch cho con thì tr em ó có qu c t ch Vi t Nam. i u 17. Qu c t ch c a tr em khi sinh ra có cha m là ngư i không qu c t ch 1. Tr em sinh ra trên lãnh th Vi t Nam mà khi sinh ra có cha m u là ngư i không qu c t ch, nhưng có nơi thư ng trú t i Vi t Nam thì có qu c t ch Vi t Nam. 2. Tr em sinh ra trên lãnh th Vi t Nam mà khi sinh ra có m là ngư i không qu c t ch, nhưng có nơi thư ng trú t i Vi t Nam, còn cha không rõ là ai thì có qu c t ch Vi t Nam. i u 18. Qu c t ch c a tr sơ sinh b b rơi, tr em ư c tìm th y trên lãnh th Vi t Nam
 5. 1. Tr sơ sinh b b rơi, tr em ư c tìm th y trên lãnh th Vi t Nam mà không rõ cha m là ai thì có qu c t ch Vi t Nam. 2. Tr em quy nh t i kho n 1 i u này chưa 15 tu i không còn qu c t ch Vi t Nam trong các trư ng h p sau ây: a) Tìm th y cha m mà cha m ch có qu c t ch nư c ngoài; b) Ch tìm th y cha ho c m mà ngư i ó ch có qu c t ch nư c ngoài. M c 2. NH P QU C TNCH VI T NAM i u 19. i u ki n ư c nh p qu c t ch Vi t Nam 1. Công dân nư c ngoài và ngư i không qu c t ch ang thư ng trú Vi t Nam có ơn xin nh p qu c t ch Vi t Nam thì có th ư c nh p qu c t ch Vi t Nam, n u có các i u ki n sau ây: a) Có năng l c hành vi dân s y theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; b) Tuân th Hi n pháp và pháp lu t Vi t Nam; tôn tr ng truy n th ng, phong t c, t p quán c a dân t c Vi t Nam; c) Bi t ti ng Vi t hoà nh p vào c ng ng Vi t Nam; d) ã thư ng trú Vi t Nam t 5 năm tr lên tính n th i i m xin nh p qu c t ch Vi t Nam; ) Có kh năng b o m cu c s ng t i Vi t Nam. 2. Ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam có th ư c nh p qu c t ch Vi t Nam mà không ph i có các i u ki n quy nh t i các i m c, d và kho n 1 i u này, n u thu c m t trong nh ng trư ng h p sau ây: a) Là v , ch ng, cha ,m ho c con c a công dân Vi t Nam; b) Có công lao c bi t óng góp cho s nghi p xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam; c) Có l i cho Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 3. Ngư i nh p qu c t ch Vi t Nam thì ph i thôi qu c t ch nư c ngoài, tr nh ng ngư i quy nh t i kho n 2 i u này, trong trư ng h p c bi t, n u ư c Ch t ch nư c cho phép. 4. Ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam ph i có tên g i Vi t Nam. Tên g i này do ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam l a ch n và ư c ghi rõ trong Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam.
 6. 5. Ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam không ư c nh p qu c t ch Vi t Nam, n u vi c ó làm phương h i n l i ích qu c gia c a Vi t Nam. 6. Chính ph quy nh c th các i u ki n ư c nh p qu c t ch Vi t Nam. i u 20. H sơ xin nh p qu c t ch Vi t Nam 1. H sơ xin nh p qu c t ch Vi t Nam g m có các gi y t sau ây: a) ơn xin nh p qu c t ch Vi t Nam; b) B n sao Gi y khai sinh, H chi u ho c gi y t khác có giá tr thay th ; c) B n khai lý l ch; d) Phi u lý l ch tư pháp do cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam c p i v i th i gian ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam cư trú Vi t Nam, Phi u lý l ch tư pháp do cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài c p i v i th i gian ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam cư trú nư c ngoài. Phi u lý l ch tư pháp ph i là phi u ư c c p không quá 90 ngày tính n ngày n p h sơ; ) Gi y t ch ng minh trình Ti ng Vi t; e) Gi y t ch ng minh v ch , th i gian thư ng trú Vi t Nam; g) Gi y t ch ng minh b o m cu c s ng Vi t Nam. 2. Nh ng ngư i ư c mi n m t s i u ki n nh p qu c t ch Vi t Nam quy nh t i kho n 2 i u 19 c a Lu t này thì ư c mi n các gi y t tương ng v i i u ki n ư c mi n. 3. Chính ph quy nh c th các gi y t trong h sơ xin nh p qu c t ch Vi t Nam. i u 21. Trình t , th t c gi i quy t h sơ xin nh p qu c t ch Vi t Nam 1. Ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam n p h sơ cho S Tư pháp nơi cư trú. Trong trư ng h p h sơ không có y các gi y t quy nh t i kho n 1 i u 20 c a Lu t này ho c không h p l thì S Tư pháp thông báo ngay ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam b sung, hoàn ch nh h sơ. 2. Trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , S Tư pháp g i văn b n ngh cơ quan Công an t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i chung là c p t nh) xác minh v nhân thân c a ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c ngh c a S Tư pháp, cơ quan Công an c p t nh có trách nhi m xác minh và g i k t qu n S Tư pháp. Trong th i gian này, S Tư pháp ph i ti n hành thNm tra gi y t trong h sơ xin nh p qu c t ch Vi t Nam.
 7. Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c k t qu xác minh, S Tư pháp có trách nhi m hoàn t t h sơ trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh. Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c ngh c a S Tư pháp, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m xem xét, k t lu n và xu t ý ki n g i B Tư pháp. 3. Trong th i h n 20 ngày, k t ngày nh n ư c xu t c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh, B Tư pháp có trách nhi m ki m tra l i h sơ, n u xét th y có i u ki n nh p qu c t ch Vi t Nam thì g i thông báo b ng văn b n cho ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam làm th t c xin thôi qu c t ch nư c ngoài, tr trư ng h p ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam xin gi qu c t ch nư c ngoài ho c là ngư i không qu c t ch. Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c gi y cho thôi qu c t ch nư c ngoài c a ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam, B trư ng B Tư pháp báo cáo Th tư ng Chính ph trình Ch t ch nư c xem xét, quy t nh. Trư ng h p ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam xin gi qu c t ch nư c ngoài, ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam là ngư i không qu c t ch thì trong th i h n 20 ngày, k t ngày nh n ư c xu t c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh, B Tư pháp có trách nhi m ki m tra l i h sơ, n u xét th y ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam có i u ki n ư c nh p qu c t ch Vi t Nam thì báo cáo Th tư ng Chính ph trình Ch t ch nư c xem xét, quy t nh. 4. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c ngh c a Th tư ng Chính ph , Ch t ch nư c xem xét, quy t nh. i u 22. Trình t , th t c và h sơ xin nh p qu c t ch Vi t Nam i v i ngư i không qu c t ch ã cư trú n nh t i Vi t Nam Ngư i không qu c t ch mà không có y các gi y t v nhân thân, nhưng ã cư trú n nh trên lãnh th Vi t Nam t 20 năm tr lên tính n ngày Lu t này có hi u l c và tuân th Hi n pháp, pháp lu t Vi t Nam thì ư c nh p qu c t ch Vi t Nam theo trình t , th t c và h sơ do Chính ph quy nh. M c 3. TR L I QU C TNCH VI T NAM i u 23. Các trư ng h p ư c tr l i qu c t ch Vi t Nam 1. Ngư i ã m t qu c t ch Vi t Nam theo quy nh t i i u 26 c a Lu t này có ơn xin tr l i qu c t ch Vi t Nam thì có th ư c tr l i qu c t ch Vi t Nam, n u thu c m t trong nh ng trư ng h p sau ây: a) Xin h i hương v Vi t Nam; b) Có v , ch ng, cha ,m ho c con là công dân Vi t Nam; c) Có công lao c bi t óng góp cho s nghi p xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam; d) Có l i cho Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam;
 8. ) Th c hi n u tư t i Vi t Nam; e) ã thôi qu c t ch Vi t Nam nh p qu c t ch nư c ngoài, nhưng không ư c nh p qu c t ch nư c ngoài. 2. Ngư i xin tr l i qu c t ch Vi t Nam không ư c tr l i qu c t ch Vi t Nam, n u vi c ó làm phương h i n l i ích qu c gia c a Vi t Nam. 3. Trư ng h p ngư i b tư c qu c t ch Vi t Nam xin tr l i qu c t ch Vi t Nam thì ph i sau ít nh t 5 năm, k t ngày b tư c qu c t ch m i ư c xem xét cho tr l i qu c t ch Vi t Nam. 4. Ngư i xin tr l i qu c t ch Vi t Nam ph i l y l i tên g i Vi t Nam trư c ây, tên g i này ph i ư c ghi rõ trong Quy t nh cho tr l i qu c t ch Vi t Nam. 5. Ngư i ư c tr l i qu c t ch Vi t Nam thì ph i thôi qu c t ch nư c ngoài, tr nh ng ngư i sau ây, trong trư ng h p c bi t, n u ư c Ch t ch nư c cho phép: a) Là v , ch ng, cha ,m ho c con c a công dân Vi t Nam; b) Có công lao c bi t óng góp cho s nghi p xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam; c) Có l i cho Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam.6. Chính ph quy nh c th các i u ki n ư c tr l i qu c t ch Vi t Nam. i u 24. H sơ xin tr l i qu c t ch Vi t Nam 1. H sơ xin tr l i qu c t ch Vi t Nam g m có các gi y t sau ây: a) ơn xin tr l i qu c t ch Vi t Nam; b) B n sao Gi y khai sinh, H chi u ho c gi y t khác có giá tr thay th ; c) B n khai lý l ch; d) Phi u lý l ch tư pháp do cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam c p i v i th i gian ngư i xin tr l i qu c t ch Vi t Nam cư trú Vi t Nam, Phi u lý l ch tư pháp do cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài c p i v i th i gian ngư i xin tr l i qu c t ch Vi t Nam cư trú nư c ngoài. Phi u lý l ch tư pháp ph i là phi u ư c c p không quá 90 ngày tính n ngày n p h sơ; ) Gi y t ch ng minh ngư i xin tr l i qu c t ch Vi t Nam ã t ng có qu c t ch Vi t Nam; e) Gi y t ch ng minh i u ki n tr l i qu c t ch Vi t Nam theo quy nh t i kho n 1 i u 23 c a Lu t này. 2. Chính ph quy nh c th các gi y t trong h sơ xin tr l i qu c t ch Vi t Nam.
 9. i u 25. Trình t , th t c gi i quy t h sơ xin tr l i qu c t ch Vi t Nam 1. Ngư i xin tr l i qu c t ch Vi t Nam n u cư trú trong nư c thì n p h sơ cho S Tư pháp nơi cư trú, n u cư trú nư c ngoài thì n p h sơ cho cơ quan i di n Vi t Nam nư c s t i. Trong trư ng h p h sơ không có y các gi y t quy nh t i i u 24 c a Lu t này ho c không h p l thì cơ quan ti p nh n h sơ thông báo ngay ngư i xin tr l i qu c t ch Vi t Nam b sung, hoàn ch nh h sơ. 2. Trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , S Tư pháp g i văn b n ngh cơ quan Công an c p t nh xác minh v nhân thân c a ngư i xin tr l i qu c t ch Vi t Nam. Trong th i h n 20 ngày, k t ngày nh n ư c ngh c a S Tư pháp, cơ quan Công an c p t nh có trách nhi m xác minh và g i k t qu n S Tư pháp. Trong th i gian này, S Tư pháp ph i ti n hành thNm tra gi y t trong h sơ xin tr l i qu c t ch Vi t Nam.Trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c k t qu xác minh, S Tư pháp có trách nhi m hoàn t t h sơ trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh. Trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c ngh c a S Tư pháp, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m xem xét, k t lu n và xu t ý ki n g i B Tư pháp. 3. Trong th i h n 20 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài có trách nhi m thNm tra và chuy n h sơ kèm theo ý ki n xu t v vi c xin tr l i qu c t ch Vi t Nam v B Ngo i giao chuy n n B Tư pháp. Trong trư ng h p c n thi t, B Tư pháp ngh B Công an xác minh v nhân thân c a ngư i xin tr l i qu c t ch Vi t Nam. 4. Trong th i h n 20 ngày, k t ngày nh n ư c văn b n xu t c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ho c c a cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài, B Tư pháp có trách nhi m ki m tra l i h sơ, n u xét th y ngư i xin tr l i qu c t ch Vi t Nam có i u ki n ư c tr l i qu c t ch Vi t Nam thì g i thông báo b ng văn b n cho ngư i ó làm th t c xin thôi qu c t ch nư c ngoài, tr trư ng h p ngư i xin tr l i qu c t ch Vi t Nam xin gi qu c t ch nư c ngoài ho c là ngư i không qu c t ch. Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c gi y xác nh n thôi qu c t ch nư c ngoài c a ngư i xin tr l i qu c t ch Vi t Nam, B trư ng B Tư pháp báo cáo Th tư ng Chính ph trình Ch t ch nư c xem xét, quy t nh. Trư ng h p ngư i xin tr l i qu c t ch Vi t Nam xin gi qu c t ch nư c ngoài, ngư i xin tr l i qu c t ch Vi t Nam là ngư i không qu c t ch thì trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c văn b n xu t c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ho c c a cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài, B Tư pháp có trách nhi m ki m tra l i h sơ, n u xét th y ngư i xin tr l i qu c t ch Vi t Nam có i u ki n ư c tr l i qu c t ch Vi t Nam thì báo cáo Th tư ng Chính ph trình Ch t ch nư c xem xét, quy t nh. 5. Trong th i h n 20 ngày, k t ngày nh n ư c ngh c a Th tư ng Chính ph , Ch t ch nư c xem xét, quy t nh.
 10. CHƯƠNG III M T QU C TNCH VI T NAM M c 1. QUY NNH CHUNG i u 26. Căn c m t qu c t ch Vi t Nam 1. ư c thôi qu c t ch Vi t Nam. 2. B tư c qu c t ch Vi t Nam. 3. Không ăng ký gi qu c t ch Vi t Nam theo quy nh t i kho n 2 i u 13 c a Lu t này. 4. Theo quy nh t i kho n 2 i u 18 và i u 35 c a Lu t này. 5. Theo i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên. M c 2. THÔI QU C TNCH VI T NAM i u 27. Căn c thôi qu c t ch Vi t Nam 1. Công dân Vi t Nam có ơn xin thôi qu c t ch Vi t Nam nh p qu c t ch nư c ngoài thì có th ư c thôi qu c t ch Vi t Nam. 2. Ngư i xin thôi qu c t ch Vi t Nam chưa ư c thôi qu c t ch Vi t Nam, n u thu c m t trong nh ng trư ng h p sau ây: a) ang n thu i v i Nhà nư c ho c ang có nghĩa v tài s n i v i cơ quan, t ch c ho c cá nhân Vi t Nam; b) ang b truy c u trách nhi m hình s ; c) ang ch p hành b n án, quy t nh c a Toà án Vi t Nam; d) ang b t m giam ch thi hành án; ) ang ch p hành quy t nh áp d ng bi n pháp x lý hành chính ưa vào cơ s giáo d c, cơ s ch a b nh, trư ng giáo dư ng. 3. Ngư i xin thôi qu c t ch Vi t Nam không ư c thôi qu c t ch Vi t Nam, n u vi c ó làm phương h i n l i ích qu c gia c a Vi t Nam. 4. Cán b , công ch c và nh ng ngư i ang ph c v trong l c lư ng vũ trang nhân dân Vi t Nam không ư c thôi qu c t ch Vi t Nam. 5. Chính ph quy nh c th các i u ki n ư c thôi qu c t ch Vi t Nam. i u 28. H sơ xin thôi qu c t ch Vi t Nam
 11. 1. H sơ xin thôi qu c t ch Vi t Nam bao g m: a) ơn xin thôi qu c t ch Vi t Nam; b) B n khai lý l ch; c) B n sao H chi u Vi t Nam, Gi y ch ng minh nhân dân ho c gi y t khác quy nh t i i u 11 c a Lu t này; d) Phi u lý l ch tư pháp do cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam c p. Phi u lý l ch tư pháp ph i là phi u ư c c p không quá 90 ngày tính n ngày n p h sơ; ) Gi y t xác nh n v vi c ngư i ó ang làm th t c nh p qu c t ch nư c ngoài, tr trư ng h p pháp lu t nư c ó không quy nh v vi c c p gi y này; e) Gi y xác nh n không n thu do C c thu nơi ngư i xin thôi qu c t ch Vi t Nam cư trú c p; g) i v i ngư i trư c ây là cán b , công ch c, viên ch c ho c ph c v trong l c lư ng vũ trang nhân dân Vi t Nam ã ngh hưu, thôi vi c, b mi n nhi m, bãi nhi m, cách ch c ho c gi i ngũ, ph c viên chưa quá 5 năm thì còn ph i n p gi y c a cơ quan, t ch c, ơn v ã ra quy t nh cho ngh hưu, cho thôi vi c, mi n nhi m, bãi nhi m, cách ch c ho c gi i ngũ, ph c viên xác nh n vi c thôi qu c t ch Vi t Nam c a ngư i ó không phương h i n l i ích qu c gia c a Vi t Nam. 2. Trư ng h p công dân Vi t Nam không thư ng trú trong nư c thì không ph i n p các gi y t quy nh t i các i m d, e và g kho n 1 i u này. 3. Chính ph quy nh c th các gi y t trong h sơ xin thôi qu c t ch Vi t Nam. i u 29. Trình t , th t c gi i quy t h sơ xin thôi qu c t ch Vi t Nam 1. Ngư i xin thôi qu c t ch Vi t Nam n u cư trú trong nư c thì n p h sơ cho S Tư pháp nơi cư trú, n u cư trú nư c ngoài thì n p h sơ cho cơ quan i di n Vi t Nam nư c s t i. Trong trư ng h p h sơ không có y các gi y t quy nh t i i u 28 c a Lu t này ho c không h p l thì cơ quan ti p nh n h sơ thông báo ngay ngư i xin thôi qu c t ch Vi t Nam b sung, hoàn ch nh h sơ. 2. Trư ng h p ngư i xin thôi qu c t ch Vi t Nam cư trú trong nư c thì trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , S Tư pháp có trách nhi m ăng thông báo v vi c xin thôi qu c t ch Vi t Nam trên m t t báo vi t ho c báo i nt a phương trong ba s liên ti p và g i ăng trên Trang thông tin i n t c a B Tư pháp; trư ng h p ngư i xin thôi qu c t ch Vi t Nam cư trú nư c ngoài thì trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài có trách nhi m ăng thông báo v vi c xin thôi qu c t ch Vi t Nam trên Trang thông tin i n t c a mình. Thông báo trên Trang thông tin i n t ph i ư c lưu gi trên ó trong th i gian ít nh t là 30 ngày, k t ngày ăng thông báo.
 12. 3. Trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , S Tư pháp g i văn b n ngh cơ quan Công an c p t nh xác minh v nhân thân c a ngư i xin thôi qu c t ch Vi t Nam. Trong th i h n 20 ngày, k t ngày nh n ư c ngh c a S Tư pháp, cơ quan Công an c p t nh có trách nhi m xác minh và g i k t qu n S Tư pháp. Trong th i gian này, S Tư pháp ph i ti n hành thNm tra gi y t trong h sơ xin thôi qu c t ch Vi t Nam. Trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c k t qu xác minh, S Tư pháp có trách nhi m hoàn t t h sơ trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh. Trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c ngh c a S Tư pháp, Ch t ch y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m xem xét, k t lu n và xu t ý ki n g i B Tư pháp. 4. Trong th i h n 20 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài có trách nhi m thNm tra và chuy n h sơ kèm theo ý ki n xu t v vi c xin thôi qu c t ch Vi t Nam v B Ngo i giao chuy n n B Tư pháp. Trong trư ng h p c n thi t, B Tư pháp ngh B Công an xác minh v nhân thân c a ngư i xin thôi qu c t ch Vi t Nam. 5. Trong th i h n 20 ngày, k t ngày nh n ư c văn b n xu t c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ho c c a cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài, B Tư pháp có trách nhi m ki m tra l i h sơ, n u xét th y ngư i xin thôi qu c t ch Vi t Nam có i u ki n ư c thôi qu c t ch Vi t Nam thì báo cáo Th tư ng Chính ph trình Ch t ch nư c xem xét, quy t nh. 6. Trong th i h n 20 ngày, k t ngày nh n ư c ngh c a Th tư ng Chính ph , Ch t ch nư c xem xét, quy t nh. i u 30. Mi n th t c xác minh v nhân thân H sơ xin thôi qu c t ch Vi t Nam c a nh ng ngư i thu c m t trong các trư ng h p sau ây không ph i qua th t c xác minh v nhân thân: 1. Ngư i dư i 14 tu i; 2. Ngư i sinh ra và nh cư nư c ngoài; 3. Ngư i ã nh cư nư c ngoài t 10 năm tr lên; 4. Ngư i ã ư c xu t c nh theo di n oàn t gia ình. M c 3. TƯ C QU C TNCH VI T NAM i u 31. Căn c tư c qu c t ch Vi t Nam
 13. 1. Công dân Vi t Nam cư trú nư c ngoài có th b tư c qu c t ch Vi t Nam, n u có hành vi gây phương h i nghiêm tr ng n n n c l p dân t c, n s nghi p xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam ho c n uy tín c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 2. Ngư i ã nh p qu c t ch Vi t Nam theo quy nh t i i u 19 c a Lu t này dù cư trú trong ho c ngoài lãnh th Vi t Nam cũng có th b tư c qu c t ch Vi t Nam, n u có hành vi quy nh t i kho n 1 i u này. i u 32. Trình t , th t c tư c qu c t ch Vi t Nam 1. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày phát hi n ho c nh n ư c ơn, thư t cáo v hành vi quy nh t i kho n 1 i u 31 c a Lu t này, y ban nhân dân c p t nh, cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài có trách nhi m xác minh, n u có y căn c thì l p h sơ ki n ngh Ch t ch nư c tư c qu c t ch Vi t Nam c a ngư i có hành vi ó. Tòa án ã xét x i v i b cáo có hành vi quy nh t i kho n 1 i u 31 c a Lu t này l p h sơ ki n ngh Ch t ch nư c tư c qu c t ch Vi t Nam c a ngư i có hành vi ó. Chính ph quy nh c th các gi y t trong h sơ ki n ngh tư c qu c t ch Vi t Nam. 2. H sơ ki n ngh tư c qu c t ch Vi t Nam ư c g i n B Tư pháp. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ ki n ngh c a y ban nhân dân c p t nh, cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài ho c c a Tòa án, B Tư pháp có trách nhi m ch trì ph i h p v i B Công an, B Ngo i giao và các b , ngành khác có liên quan thNm tra h sơ ki n ngh tư c qu c t ch Vi t Nam và báo cáo Th tư ng Chính ph trình Ch t ch nư c xem xét, quy t nh. 3. Trong th i h n 20 ngày, k t ngày nh n ư c ngh c a Th tư ng Chính ph , Ch t ch nư c xem xét, quy t nh. M c 4. H Y B QUY T NNH CHO NH P QU C TNCH VI T NAM i u 33. Căn c h y b Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam 1. Ngư i ã nh p qu c t ch Vi t Nam theo quy nh t i i u 19 c a Lu t này, dù cư trú trong ho c ngoài lãnh th Vi t Nam mà c ý khai báo không úng s th t ho c gi m o gi y t khi xin nh p qu c t ch Vi t Nam thì Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam có th b h y b , n u ư c c p chưa quá 5 năm. 2. Vi c h y b Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam c a v ho c ch ng không làm thay i qu c t ch Vi t Nam c a ngư i kia. i u 34. Trình t , th t c h y b Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam 1. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày phát hi n ho c nh n ư c ơn, thư t cáo v hành vi quy nh t i kho n 1 i u 33 c a Lu t này, y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m xác minh, n u có y căn c thì l p h sơ ki n ngh Ch t ch nư c h y b Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam c a ngư i có hành vi ó.
 14. Tòa án ã xét x i v i b cáo có hành vi quy nh t i kho n 1 i u 33 c a Lu t này l p h sơ ki n ngh Ch t ch nư c h y b Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam c a ngư i có hành vi ó. Chính ph quy nh c th các gi y t trong h sơ ki n ngh h y b Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam. 2. H sơ ki n ngh v vi c h y b Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam ư c g i n B Tư pháp. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ ki n ngh c a y ban nhân dân c p t nh ho c c a Tòa án, B Tư pháp có trách nhi m thNm tra h sơ ki n ngh h y b Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam và báo cáo Th tư ng Chính ph trình Ch t ch nư c xem xét, quy t nh. 3. Trong th i h n 20 ngày, k t ngày nh n ư c ngh c a Th tư ng Chính ph , Ch t ch nư c xem xét, quy t nh. CHƯƠNG IV THAY I QU C TNCH C A NGƯ I CHƯA THÀNH NIÊN VÀ C A CON NUÔI i u 35. Qu c t ch c a con chưa thành niên khi cha m ư c nh p, tr l i ho c thôi qu c t ch Vi t Nam 1. Khi có s thay i v qu c t ch do nh p, tr l i ho c thôi qu c t ch Vi t Nam c a cha m thì qu c t ch c a con chưa thành niên sinh s ng cùng v i cha m cũng ư c thay i theo qu c t ch c a h . 2. Khi ch cha ho c m ư c nh p, tr l i ho c thôi qu c t ch Vi t Nam thì con chưa thành niên sinh s ng cùng v i ngư i ó cũng có qu c t ch Vi t Nam ho c m t qu c t ch Vi t Nam, n u có s th a thu n b ng văn b n c a cha m . Trư ng h p cha ho c m ư c nh p, tr l i qu c t ch Vi t Nam thì con chưa thành niên sinh s ng cùng v i ngư i ó cũng có qu c t ch Vi t Nam, n u cha m không th a thu n b ng văn b n v vi c gi qu c t ch nư c ngoài c a ngư i con. 3. S thay i qu c t ch c a ngư i t 15 tu i n chưa 18 tu i theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a ngư i ó. i u 36. Qu c t ch c a con chưa thành niên khi cha m b tư c qu c t ch Vi t Nam ho c b h y b Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam Khi cha m ho c m t trong hai ngư i b tư c qu c t ch Vi t Nam ho c b h y b Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam thì qu c t ch c a con chưa thành niên không thay i. i u 37. Qu c t ch c a con nuôi chưa thành niên
 15. 1. Tr em là công dân Vi t Nam ư c ngư i nư c ngoài nh n làm con nuôi thì v n gi qu c t ch Vi t Nam. 2. Tr em là ngư i nư c ngoài ư c công dân Vi t Nam nh n làm con nuôi thì có qu c t ch Vi t Nam, k t ngày ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c a Vi t Nam công nh n vi c nuôi con nuôi. 3. Tr em là ngư i nư c ngoài ư c cha m mà m t ngư i là công dân Vi t Nam, còn ngư i kia là ngư i nư c ngoài nh n làm con nuôi thì ư c nh p qu c t ch Vi t Nam theo ơn xin nh p qu c t ch Vi t Nam c a cha m nuôi và ư c mi n các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u 19 c a Lu t này. 4. S thay i qu c t ch c a con nuôi t 15 tu i n chưa 18 tu i ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a ngư i ó. CHƯƠNG V TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯ C V QU C TNCH i u 38. Nhi m v , quy n h n c a Ch t ch nư c v qu c t ch 1. Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam, cho tr l i qu c t ch Vi t Nam, cho thôi qu c t ch Vi t Nam, tư c qu c t ch Vi t Nam, h y b Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam. 2. Quy t nh vi c àm phán, ký i u ư c qu c t v qu c t ch theo quy nh c a Lu t này và Lu t ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t . i u 39. Trách nhi m c a Chính ph v qu c t ch 1. Th ng nh t qu n lý nhà nư c v qu c t ch. 2. àm phán, ký i u ư c qu c t ho c trình Ch t ch nư c quy t nh vi c àm phán, ký i u ư c qu c t v qu c t ch theo quy nh c a Lu t này và Lu t ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t . 3. Ch o công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t v qu c t ch. 4. Quy nh m c phí, l phí gi i quy t các vi c v qu c t ch. 5. Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n pháp lu t v qu c t ch. 6. Th c hi n h p tác qu c t v qu c t ch. i u 40. Trách nhi m c a các b , cơ quan ngang b , y ban nhân dân c p t nh, cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài 1. B Tư pháp ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c v qu c t ch, ban hành các m u gi y t gi i quy t các vi c v qu c t ch, th ng kê nhà nư c
 16. các vi c ã gi i quy t v qu c t ch báo cáo Th tư ng Chính ph trình Ch t ch nư c. 2. B Ngo i giao ph i h p v i B Tư pháp hư ng d n các cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài gi i quy t các vi c v qu c t ch, th ng kê nhà nư c các vi c v qu c t ch do cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài gi i quy t g i n B Tư pháp. 3. Các b , cơ quan ngang b trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i B Tư pháp trong vi c th c hi n qu n lý nhà nư c v qu c t ch. 4. y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m xem xét và xu t ý ki n v các trư ng h p xin nh p qu c t ch Vi t Nam, xin tr l i qu c t ch Vi t Nam, xin thôi qu c t ch Vi t Nam, tư c qu c t ch Vi t Nam và h y b Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam theo quy nh c a Lu t này; h ng năm, th ng kê các vi c ã gi i quy t v qu c t ch Vi t Nam báo cáo v i B Tư pháp. 5. Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài có trách nhi m xem xét và xu t ý ki n v các trư ng h p xin tr l i qu c t ch Vi t Nam, xin thôi qu c t ch Vi t Nam, tư c qu c t ch Vi t Nam; h ng năm, th ng kê các vi c ã gi i quy t v qu c t ch Vi t Nam báo cáo v i B Ngo i giao và B Tư pháp. i u 41. Thông báo và ăng t i k t qu gi i quy t các vi c v qu c t ch B Tư pháp có trách nhi m thông báo cho ngư i xin nh p, xin tr l i, xin thôi qu c t ch Vi t Nam, ngư i b tư c qu c t ch Vi t Nam, b h y b Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam v k t qu gi i quy t các vi c v qu c t ch có liên quan và ăng trên Trang thông tin i n t c a B Tư pháp. Văn phòng Ch t ch nư c có trách nhi m g i ăng Công báo nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam quy t nh cho nh p, cho tr l i, cho thôi, tư c qu c t ch Vi t Nam, h y b Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam. CHƯƠNG VI I U KHO N THI HÀNH i u 42. i u kho n chuy n ti p K t ngày Lu t này có hi u l c thi hành, h sơ các vi c v qu c t ch ã ư c ti p nh n trư c ó ư c ti p t c gi i quy t theo quy nh c a Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998 và các văn b n quy nh chi ti t, hư ng d n thi hành. i u 43. Hi u l c thi hành Lu t này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 7 năm 2009. Lu t này thay th Lu t qu c t ch Vi t Nam ngày 20 tháng 5 năm 1998. i u 44. Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành
 17. Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành các i u, kho n ư c giao trong Lu t; hư ng d n nh ng n i dung c n thi t khác c a Lu t này áp ng yêu c u qu n lý nhà nư c. Lu t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá XII, kỳ h p th 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008. CH TNCH QU C H I Nguy n Phú Tr ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản