Luật số 27/2008/QH12

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
185
lượt xem
42
download

Luật số 27/2008/QH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 27/2008/QH12 về việc thuế tiêu thụ đặc biệt do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật số 27/2008/QH12

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- Lu t s : 27/2008/QH12 Hà N i, ngày 14 tháng 11 năm 2008 LU T THU TIÊU TH C BI T Căn c Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Qu c h i ban hành Lu t thu tiêu th c bi t. CHƯƠNG I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Lu t này quy nh v i tư ng ch u thu , i tư ng không ch u thu , ngư i n p thu , căn c tính thu , hoàn thu , kh u tr thu và gi m thu tiêu th c bi t. i u 2. i tư ng ch u thu 1. Hàng hóa: a) Thu c lá i u, xì gà và ch phNm khác t cây thu c lá dùng hút, hít, nhai, ng i, ng m; b) Rư u; c) Bia; d) Xe ô tô dư i 24 ch , k c xe ô tô v a ch ngư i, v a ch hàng lo i có t hai hàng gh tr lên, có thi t k vách ngăn c nh gi a khoang ch ngư i và khoang ch hàng; ) Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125cm3; e) Tàu bay, du thuy n; g) Xăng các lo i, nap-ta (naphtha), ch phNm tái h p (reformade component) và các ch phNm khác pha ch xăng; h) i u hoà nhi t công su t t 90.000 BTU tr xu ng; i) Bài lá; k) Vàng mã, hàng mã. 2. D ch v : a) Kinh doanh vũ trư ng;
  2. b) Kinh doanh mát-xa (massage), ka-ra-ô-kê (karaoke); c) Kinh doanh ca-si-nô (casino); trò chơi i n t có thư ng bao g m trò chơi b ng máy gi c-pót (jackpot), máy s -lot (slot) và các lo i máy tương t ; d) Kinh doanh t cư c; ) Kinh doanh gôn (golf) bao g m bán th h i viên, vé chơi gôn; e) Kinh doanh x s . i u 3. i tư ng không ch u thu Hàng hóa quy nh t i kho n 1 i u 2 c a Lu t này không thu c di n ch u thu tiêu th c bi t trong các trư ng h p sau: 1. Hàng hóa do cơ s s n xu t, gia công tr c ti p xu t khNu ho c bán, y thác cho cơ s kinh doanh khác xu t khNu; 2. Hàng hóa nh p khNu bao g m: a) Hàng vi n tr nhân o, vi n tr không hoàn l i; quà t ng cho cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, ơn v vũ trang nhân dân, quà bi u, quà t ng cho cá nhân t i Vi t Nam theo m c quy nh c a Chính ph ; b) Hàng hóa v n chuy n quá c nh ho c mư n ư ng qua c a khNu, biên gi i Vi t Nam, hàng hóa chuy n khNu theo quy nh c a Chính ph ; c) Hàng t m nh p khNu, tái xu t khNu và t m xu t khNu, tái nh p khNu không ph i n p thu nh p khNu, thu xu t khNu trong th i h n theo quy nh c a pháp lu t v thu xu t khNu, thu nh p khNu; d) dùng c a t ch c, cá nhân nư c ngoài theo tiêu chuNn mi n tr ngo i giao; hàng mang theo ngư i trong tiêu chuNn hành lý mi n thu ; hàng nh p khNu bán mi n thu theo quy nh c a pháp lu t; 3. Tàu bay, du thuy n s d ng cho m c ích kinh doanh v n chuy n hàng hoá, hành khách, khách du l ch; 4. Xe ô tô c u thương; xe ô tô ch ph m nhân; xe ô tô tang l ; xe ô tô thi t k v a có ch ng i, v a có ch ng ch ư c t 24 ngư i tr lên; xe ô tô ch y trong khu vui chơi, gi i trí, th thao không ăng ký lưu hành và không tham gia giao thông; 5. Hàng hoá nh p khNu t nư c ngoài vào khu phi thu quan, hàng hoá t n i a bán vào khu phi thu quan và ch s d ng trong khu phi thu quan, hàng hoá ư c mua bán gi a các khu phi thu quan v i nhau, tr xe ô tô ch ngư i dư i 24 ch . i u 4. Ngư i n p thu Ngư i n p thu tiêu th c bi t là t ch c, cá nhân s n xu t, nh p khNu hàng hóa và kinh doanh d ch v thu c i tư ng ch u thu tiêu th c bi t. Trư ng h p t ch c, cá nhân có ho t ng kinh doanh xu t khNu mua hàng hoá thu c di n ch u thu tiêu th c bi t c a cơ s s n xu t xu t khNu nhưng không xu t khNu mà tiêu th trong nư c thì t ch c, cá nhân có ho t ng kinh doanh xu t khNu là ngư i n p thu tiêu th c bi t.
  3. CHƯƠNG II CĂN C TÍNH THU i u 5. Căn c tính thu Căn c tính thu tiêu th c bi t là giá tính thu c a hàng hóa, d ch v ch u thu và thu su t. S thu tiêu th c bi t ph i n p b ng giá tính thu tiêu th c bi t nhân v i thu su t thu tiêu th c bi t. i u 6. Giá tính thu Giá tính thu tiêu th c bi t i v i hàng hoá, d ch v là giá bán ra, giá cung ng d ch v chưa có thu tiêu th c bi t và chưa có thu giá tr gia tăng ư c quy nh như sau: 1. i v i hàng hóa s n xu t trong nư c là giá do cơ s s n xu t bán ra; 2. i v i hàng hóa nh p khNu là giá tính thu nh p khNu c ng v i thu nh p khNu. Trư ng h p hàng hóa nh p khNu ư c mi n, gi m thu nh p khNu thì giá tính thu không bao g m s thu nh p khNu ư c mi n, gi m; 3. i v i hàng hóa gia công là giá tính thu c a hàng hóa bán ra c a cơ s giao gia công ho c giá bán c a s n phNm cùng lo i ho c tương ương t i cùng th i i m bán hàng; 4. i v i hàng hóa bán theo phương th c tr góp, tr ch m là giá bán theo phương th c bán tr ti n m t l n c a hàng hóa ó không bao g m kho n lãi tr góp, lãi tr ch m; 5. i v i d ch v là giá cung ng d ch v c a cơ s kinh doanh. Giá cung ng d ch v iv im ts trư ng h p ư c quy nh như sau: a) i v i kinh doanh gôn là giá bán th h i viên, giá bán vé chơi gôn bao g m c ti n phí chơi gôn và ti n ký qu (n u có); b) i v i kinh doanh ca-si-nô, trò chơi i n t có thư ng, kinh doanh t cư c là doanh thu t ho t ng này tr s ti n ã tr thư ng cho khách; c) i v i kinh doanh vũ trư ng, mát-xa, ka-ra-ô-kê là doanh thu c a các ho t ng kinh doanh trong vũ trư ng, cơ s kinh doanh mát-xa, ka-ra-ô-kê; 6. i v i hàng hóa, d ch v dùng trao i ho c tiêu dùng n i b , bi u, t ng cho là giá tính thu tiêu th c bi t c a hàng hóa, d ch v cùng lo i ho c tương ương t i th i i m phát sinh các ho t ng này. Giá tính thu tiêu th c bi t i v i hàng hóa, d ch v quy nh t i i u này bao g m c kho n thu thêm, ư c thu (n u có) mà cơ s kinh doanh ư c hư ng. Giá tính thu ư c tính b ng ng Vi t Nam. Trư ng h p ngư i n p thu có doanh thu b ng ngo i t thì ph i quy i ngo i t ra ng Vi t Nam theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m phát sinh doanh thu xác nh giá tính thu . Chính ph quy nh c th i u này. i u 7. Thu su t Thu su t thu tiêu th c bi t i v i hàng hoá, d ch v ư c quy nh theo Bi u thu tiêu th c bi t sau ây:
  4. BI U THU TIÊU TH C BI T STT Hàng hoá, d ch v Thu su t (%) I Hàng hoá 1 Thu c lá i u, xì gà và các ch phNm khác t cây thu c lá 65 2 Rư u a) Rư u t 20 tr lên T ngày 01 tháng 01 năm 2010 n h t ngày 31 tháng 12 năm 2012 45 T ngày 01 tháng 01 năm 2013 50 b) Rư u dư i 20 25 3 Bia T ngày 01 tháng 01 năm 2010 n h t ngày 31 tháng 12 năm 2012 45 T ngày 01 tháng 01 năm 2013 50 4 Xe ô tô dư i 24 ch a) Xe ô tô ch ngư i t 9 ch tr xu ng, tr lo i quy nh t i i m 4 , 4e và 4g i u này Lo i có dung tích xi lanh t 2.000 cm3 tr xu ng 45 Lo i có dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 n 3.000 cm3 50 3 Lo i có dung tích xi lanh trên 3.000 cm 60 b) Xe ô tô ch ngư i t 10 n dư i 16 ch , tr lo i quy nh t i i m 4 , 4e và 30 4g i u này c) Xe ô tô ch ngư i t 16 n dư i 24 ch , tr lo i quy nh t i i m 4 , 4e và 15 4g i u này d) Xe ô tô v a ch ngư i, v a ch hàng, tr lo i quy nh t i i m 4 , 4e và 4g 15 i u này B ng 70% m c thu su t ) Xe ô tô ch y b ng xăng k t h p năng lư ng i n, năng lư ng sinh h c, trong áp d ng cho xe cùng lo i ó t tr ng xăng s d ng không quá 70% s năng lư ng s d ng. quy nh t i i m 4a, 4b, 4c và 4d i u này B ng 50% m c thu su t áp d ng cho xe cùng lo i e) Xe ô tô ch y b ng năng lư ng sinh h c quy nh t i i m 4a, 4b, 4c và 4d i u này g) Xe ô tô ch y b ng i n Lo i ch ngư i t 9 ch tr xu ng 25 Lo i ch ngư i t 10 n dư i 16 ch 15 Lo i ch ngư i t 16 n dư i 24 ch 10 Lo i thi t k v a ch ngư i, v a ch hàng 10 3 5 Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125cm 20 6 Tàu bay 30 7 Du thuy n 30 8 Xăng các lo i, nap-ta, ch phNm tái h p và các ch phNm khác pha ch xăng 10
  5. STT Hàng hoá, d ch v Thu su t (%) 9 i u hoà nhi t công su t t 90.000 BTU tr xu ng 10 10 Bài lá 40 11 Vàng mã, hàng mã 70 II D ch v 1 Kinh doanh vũ trư ng 40 2 Kinh doanh mát-xa, ka-ra-ô-kê 30 3 Kinh doanh ca-si-nô, trò chơi i n t có thư ng 30 4 Kinh doanh t cư c 30 5 Kinh doanh gôn 20 6 Kinh doanh x s 15 CHƯƠNG III HOÀN THU , KH U TR THU , GI M THU i u 8. Hoàn thu , kh u tr thu 1. Ngư i n p thu tiêu th c bi t ư c hoàn thu ã n p trong các trư ng h p sau: a) Hàng t m nh p khNu, tái xu t khNu; b) Hàng hóa là nguyên li u nh p khNu s n xu t, gia công hàng xu t khNu; c) Quy t toán thu khi sáp nh p, h p nh t, chia, tách, gi i th , phá s n, chuy n i s h u, chuy n i doanh nghi p, ch m d t ho t ng có s thu n p th a; d) Có quy t nh hoàn thu c a cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t và trư ng h p hoàn thu tiêu th c bi t theo i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên. Vi c hoàn thu tiêu th c bi t theo quy nh t i i m a và i m b kho n này ch th c hi n iv i hàng hoá th c t xu t khNu. 2. Ngư i n p thu s n xu t hàng hóa thu c i tư ng ch u thu tiêu th c bi t b ng nguyên li u ã n p thu tiêu th c bi t n u có ch ng t h p pháp thì ư c kh u tr s thu ã n p i v i nguyên li u khi xác nh s thu tiêu th c bi t ph i n p khâu s n xu t. Chính ph quy nh c th i u này. i u 9. Gi m thu Ngư i n p thu s n xu t hàng hoá thu c di n ch u thu tiêu th c bi t g p khó khăn do thiên tai, tai n n b t ng ư c gi m thu . M c gi m thu ư c xác nh trên cơ s t n th t th c t do thiên tai, tai n n b t ng gây ra nhưng không quá 30% s thu ph i n p c a năm x y ra thi t h i và không vư t quá giá tr tài s n b thi t h i sau khi ư c b i thư ng (n u có).
  6. CHƯƠNG IV I U KHO N THI HÀNH i u 10. Hi u l c thi hành 1. Lu t này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 4 năm 2009; các quy nh i v i m t hàng rư u và bia có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2010. 2. Bãi b các quy nh t i Lu t thu tiêu th c bi t s 05/1998/QH10; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu tiêu th c bi t s 08/2003/QH11; i u 1 c a Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu tiêu th c bi t và Lu t thu giá tr gia tăng s 57/2005/QH11, tr các quy nh i v i m t hàng rư u và bia ti p t c có hi u l c thi hành n h t ngày 31 tháng 12 năm 2009. i u 11. Hư ng d n thi hành Chính ph quy nh chi ti t, hư ng d n thi hành các i u, kho n ư c giao trong Lu t này; hư ng d n nh ng n i dung c n thi t khác c a Lu t này áp ng yêu c u qu n lý nhà nư c. Lu t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XII, kỳ h p th 4 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008. CH TNCH QU C H I Nguy n Phú Tr ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản