intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Luật số 33/2009/QH12

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
111
lượt xem
7
download

Luật số 33/2009/QH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 33/2009/QH12 về cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật số 33/2009/QH12

 1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc -------- S : 33/2009/QH12 Hà N i, ngày 18 tháng 6 năm 2009 LU T CƠ QUAN I DI N NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨAVI T NAM NƯ C NGOÀI C A QU C H I KHÓA XII, KỲ H P TH 5 Căn c Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Qu c h i ban hành Lu t cơ quan i di n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài. Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Lu t này quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a cơ quan i di n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài (sau ây g i là cơ quan i di n) và qu n lý nhà nư c i v i cơ quan i di n. i u 2. Cơ quan i di n 1. Cơ quan i di n th c hi n ch c năng i di n chính th c c a Nhà nư c Vi t Nam trong quan h v i qu c gia, vùng lãnh th , t ch c qu c t ti p nh n và th ng nh t qu n lý ho t ng i ngo i phù h p v i quy nh t i i u 12 c a Lu t này. 2. Cơ quan i di n bao g m cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan i di n lãnh s , cơ quan i di n t i t ch c qu c t . 3. Cơ quan i di n ư c hư ng y quy n ưu ãi, mi n tr phù h p v i pháp lu t qu c t . i u 3. Nguyên t c t ch c và ho t ng c a cơ quan i di n 1. Th c hi n chính sách i ngo i c a Nhà nư c Vi t Nam. 2. Ch u s ch o c a Ch t ch nư c, Chính ph , Th tư ng Chính ph , s qu n lý tr c ti p c a B Ngo i giao và s giám sát c a Qu c h i.
 2. 3. Ho t ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, phù h p v i pháp lu t qu c t và pháp lu t c a qu c gia nơi t tr s c a cơ quan i di n. 4. T ch c và ho t ng theo ch th trư ng. i u 4. Gi i thích t ng Trong Lu t này, nh ng t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Cơ quan i di n ngo i giao là i s quán. 2. Cơ quan i di n lãnh s là T ng Lãnh s quán và Lãnh s quán. 3. Cơ quan i di n t i t ch c qu c t là Phái oàn thư ng tr c, Phái oàn, Phái oàn quan sát viên thư ng tr c và cơ quan có tên g i khác th c hi n ch c năng i di n c a Nhà nư c Vi t Nam t i t ch c qu c t liên chính ph . 4. Khu v c lãnh s là b ph n lãnh th c a qu c gia ti p nh n ư c nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và qu c gia ti p nh n th a thu n cơ quan i di n lãnh s th c hi n ch c năng lãnh s . 5. Thành viên cơ quan i di n bao g m ngư i ng u cơ quan i di n, viên ch c ngo i giao, viên ch c lãnh s và nhân viên cơ quan i di n. 6. Viên ch c ngo i giao là ngư i m nhi m ch c v ngo i giao. 7. Viên ch c lãnh s là ngư i m nhi m ch c v lãnh s . 8. Lãnh s danh d là viên ch c lãnh s không chuyên nghi p và không ph i là cán b , công ch c, viên ch c Vi t Nam, bao g m T ng Lãnh s danh d và Lãnh s danh d . 9. Nhân viên cơ quan i di n là ngư i m nh n công vi c hành chính, k thu t ho c ph c v . Chương II NHI M V , QUY N H N C A CƠ QUAN I DI N i u 5. Thúc y quan h chính tr - xã h i, qu c phòng - an ninh 1. T ng h p, ánh giá và cung c p thông tin cho cơ quan có thNm quy n v tình hình chính tr - xã h i, qu c phòng - an ninh c a qu c gia, t ch c qu c t ti p nh n. 2. Ki n ngh cơ quan có thNm quy n v bi n pháp c n thi t thúc Ny s phát tri n quan h chính tr - xã h i, qu c phòng - an ninh gi a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và qu c gia, t ch c qu c t ti p nh n. 3. Thi t l p, duy trì và phát tri n quan h gi a cơ quan i di n v i cơ quan, t ch c và cá nhân t i qu c gia, t ch c qu c t ti p nh n; t o i u ki n thu n l i cho vi c t
 3. ch c th c hi n chính sách i ngo i trong quan h v i qu c gia, t ch c qu c t ti p nh n. i u 6. Ph c v phát tri n kinh t t nư c 1. Nghiên c u chi n lư c, chính sách, pháp lu t, xu hư ng phát tri n kinh t , thương m i, u tư, vi n tr phát tri n, khoa h c - công ngh , b o v môi trư ng, giáo d c - ào t o, du l ch, h p tác s d ng ngu n nhân l c và các v n liên quan khác c a qu c gia, t ch c qu c t ti p nh n; báo cáo cơ quan có thNm quy n v ch trương, quy t sách có ý nghĩa chi n lư c c a qu c gia, t ch c qu c t ti p nh n có tác ng n n n kinh t Vi t Nam. 2. Cung c p thông tin, gi i thi u tình hình, kh năng và nhu c u h p tác gi a doanh nghi p Vi t Nam và doanh nghi p c a qu c gia ti p nh n. 3. Ki n ngh cơ quan có thNm quy n v chính sách, bi n pháp thích h p và t ch c th c hi n nh m phát tri n quan h kinh t gi a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và qu c gia, t ch c qu c t ti p nh n. 4. Tham gia xúc ti n, thúc Ny h p tác thương m i, u tư; v n ng tranh th vi n tr và qu ng bá v du l ch Vi t Nam t i qu c gia, t ch c qu c t ti p nh n; thúc Ny h p tác khoa h c - công ngh gi a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và qu c gia ti p nh n; xúc ti n phát tri n th trư ng lao ng ngoài nư c; h tr xác minh thông tin liên quan n ho t ng kinh t và tư cách pháp nhân c a doanh nghi p t i qu c gia ti p nh n khi có yêu c u. i u 7. Thúc y quan h văn hóa 1. T ng h p, ánh giá và cung c p thông tin cho cơ quan có thNm quy n v kinh nghi m xây d ng và phát tri n văn hóa c a qu c gia, t ch c qu c t ti p nh n. 2. Ki n ngh bi n pháp thúc Ny h p tác văn hóa gi a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và qu c gia, t ch c qu c t ti p nh n. 3. Tuyên truy n, qu ng bá v l ch s , văn hóa, hình nh t nư c, con ngư i Vi t Nam t i qu c gia, t ch c qu c t ti p nh n. 4. Gi i thi u v i cơ quan, t ch c và nhân dân Vi t Nam v l ch s , văn hóa, hình nh t nư c, con ngư i c a qu c gia ti p nh n và ho t ng liên quan n văn hóa c a t ch c qu c t ti p nh n. 5. H tr và t o i u ki n thu n l i cho vi c trao i oàn và ho t ng giao lưu văn hóa gi a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và qu c gia, t ch c qu c t ti p nh n. 6. T ch c ho c tham gia t ch c ho t ng, s ki n văn hóa Vi t Nam t i qu c gia, t ch c qu c t ti p nh n. i u 8. Th c hi n nhi m v lãnh s
 4. 1. B o h lãnh s i v i l i ích c a Nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a công dân, pháp nhân Vi t Nam và th c hi n các nhi m v lãnh s ư c quy nh t i i u này trên cơ s tuân th pháp lu t Vi t Nam, pháp lu t c a qu c gia ti p nh n và i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và qu c gia ti p nh n là thành viên, phù h p v i pháp lu t và thông l qu c t . 2. Th c hi n vi c thăm lãnh s và liên h , ti p xúc v i công dân Vi t Nam trong trư ng h p h b b t, t m gi , t m giam, xét x ho c ang ch p hành hình ph t tù t i qu c gia ti p nh n. 3. Trong trư ng h p công dân, pháp nhân Vi t Nam không th b o v quy n và l i ích h p pháp c a mình theo pháp lu t và th c ti n c a qu c gia ti p nh n, cơ quan i di n có th t m th i i di n ho c thu x p ngư i i di n cho h t i tòa án ho c cơ quan có thNm quy n c a qu c gia ti p nh n cho n khi có ngư i khác làm i di n cho h ho c h t b o v ư c quy n và l i ích c a mình. 4. C p, gia h n, s a i, b sung, c p i, c p l i, h y b các lo i h chi u, gi y thông hành và gi y t khác có giá tr xu t c nh, nh p c nh Vi t Nam phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 5. C p, gia h n, s a i, b sung, c p l i, h y b th th c và gi y mi n th th c c a Vi t Nam phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 6. Th c hi n nhi m v liên quan n h t ch, con nuôi phù h p v i quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và không trái v i pháp lu t c a qu c gia ti p nh n ho c i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và qu c gia ti p nh n là thành viên. 7. Th c hi n nhi m v công ch ng, ch ng th c phù h p v i quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và qu c gia ti p nh n là thành viên; ti p nh n, b o qu n gi y t , tài li u và v t có giá tr c a công dân, pháp nhân Vi t Nam khi có yêu c u và không trái v i pháp lu t c a qu c gia ti p nh n. 8. H p pháp hóa lãnh s gi y t , tài li u c a nư c ngoài ư c cơ quan ho c ngư i có thNm quy n c a qu c gia ti p nh n công ch ng, ch ng th c gi y t , tài li u ó ư c công nh n và s d ng t i Vi t Nam; ch ng nh n lãnh s gi y t , tài li u ư c cơ quan ho c ngư i có thNm quy n c a Vi t Nam công ch ng, ch ng th c gi y t , tài li u ó ư c công nh n và s d ng t i qu c gia ti p nh n. 9. Ph i h p v i cơ quan ho c ngư i có thNm quy n c a qu c gia ti p nh n hoàn thành th t c giúp công dân, pháp nhân Vi t Nam gi i quy t nh ng v n liên quan n th a k tài s n ho c nh n l i tài s n th a k ư c m có l i cho Nhà nư c Vi t Nam. 10. Ti p nh n ơn và ch ng c liên quan c a công dân, pháp nhân Vi t Nam chuy n cho cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam xem xét, gi i quy t. 11. Th c hi n nhi m v liên quan n qu c t ch phù h p v i quy nh c a pháp lu t.
 5. 12. Th c hi n vi c ăng ký công dân i v i ngư i có qu c t ch Vi t Nam cư trú t i qu c gia ti p nh n phù h p v i quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, pháp lu t và thông l qu c t . 13. Th c hi n vi c y thác tư pháp gi a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và qu c gia ti p nh n; chuy n giao, t ng t h sơ, gi y t , tài li u c a tòa án ho c cơ quan ti n hành t t ng khác có thNm quy n c a Vi t Nam cho công dân, pháp nhân Vi t Nam qu c gia ti p nh n phù h p v i quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, pháp lu t qu c gia ti p nh n ho c i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và qu c gia ti p nh n là thành viên n u vi c th c hi n nhi m v này không nh hư ng n quy n ưu ãi, mi n tr c a cơ quan i di n và thành viên cơ quan i di n theo quy nh c a pháp lu t và thông l qu c t . 14. Giúp tàu bi n Vi t Nam, tàu bay mang qu c t ch Vi t Nam và phương ti n giao thông v n t i khác ăng ký t i Vi t Nam b o m tàu bi n, tàu bay và phương ti n giao thông v n t i ó ư c hư ng y quy n và l i ích t i qu c gia ti p nh n theo quy nh c a pháp lu t c a qu c gia ti p nh n, phù h p v i i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và qu c gia ti p nh n là thành viên, phù h p v i pháp lu t và thông l qu c t . 15. Th c hi n nhi m v phòng d ch, ki m d ch ng v t, th c v t phù h p v i quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, pháp lu t c a qu c gia ti p nh n, i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và qu c gia ti p nh n là thành viên, phù h p v i pháp lu t và thông l qu c t . 16. Th c hi n nhi m v lãnh s khác theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và không trái v i pháp lu t c a qu c gia ti p nh n ho c theo i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và qu c gia ti p nh n là thành viên. i u 9. H tr và b o v c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài 1. Tuyên truy n, gi i thi u chính sách và pháp lu t Vi t Nam liên quan n ngư i Vi t Nam nư c ngoài. 2. T ng h p, báo cáo cơ quan có thNm quy n v tình hình c ng ng và công tác v n ng, h tr c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài. 3. Ki n ngh cơ quan có thNm quy n v chính sách, bi n pháp thích h p nh m duy trì s g n bó c a c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài v i quê hương, t nư c; khuy n khích ngư i Vi t Nam nư c ngoài gi gìn b n s c dân t c, tham gia ho t ng trên các lĩnh v c i s ng xã h i c a t nư c. 4. T o i u ki n và h tr cho ngư i Vi t Nam nư c ngoài n nh cu c s ng, h i nh p v i xã h i t i qu c gia ti p nh n; ki n ngh bi n pháp c n thi t b o v quy n và l i ích h p pháp c a ngư i Vi t Nam, ngăn ng a hành ng phân bi t i x i v i c ng ng ngư i Vi t Nam qu c gia ti p nh n. 5. T ch c ho c ph i h p t ch c ho t ng văn hóa ph c v c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài.
 6. 6. Ki n ngh v i cơ quan có thNm quy n hình th c khen thư ng thích h p i v i t ch c, cá nhân ngư i Vi t Nam nư c ngoài có thành tích xu t s c trong ho t ng xây d ng c ng ng và óng góp xây d ng t nư c. i u 10. Th ng nh t qu n lý ho t ng i ngo i 1. Ch o, hư ng d n theo thNm quy n vi c th c hi n th ng nh t chính sách i ngo i i v i i di n c a cơ quan, t ch c Vi t Nam t i qu c gia, t ch c qu c t ti p nh n và oàn ư c cơ quan, t ch c Vi t Nam c i công tác t i qu c gia, t ch c qu c t ti p nh n. 2. Ch trì, ph i h p t ch c và tr c ti p tham gia ho t ng i ngo i c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ư c t ch c t i qu c gia, t ch c qu c t ti p nh n. 3. Th c hi n bi n pháp thích h p và báo cáo ngay cho cơ quan có thNm quy n v ho t ng c a i di n cơ quan, t ch c ho c c a oàn Vi t Nam ư c c i công tác t i qu c gia, t ch c qu c t ti p nh n không phù h p v i chính sách i ngo i, làm nh hư ng n quan h gi a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và qu c gia, t ch c qu c t ti p nh n. 4. T ng k t, ánh giá ho t ng i ngo i t i qu c gia, t ch c qu c t ti p nh n; ki n ngh bi n pháp c n thi t nh m b o m chính sách i ngo i c a Nhà nư c Vi t Nam ư c th c hi n th ng nh t nư c ngoài. i u 11. Qu n lý cán b và cơ s v t ch t c a cơ quan i di n 1. Qu n lý v t ch c, cán b ; công tác văn thư, lưu tr và b o v bí m t nhà nư c. 2. Qu n lý, s d ng ti t ki m, có hi u qu tài s n, cơ s v t ch t ư c giao và kinh phí ư c c p. 3. Th c hi n bi n pháp c n thi t nh m b o v an ninh, an toàn i v i thành viên và tr s cơ quan i di n. i u 12. Phân công th c hi n ch c năng, nhi m v gi a các cơ quan i di n 1. Cơ quan i di n th c hi n ch c năng, nhi m v c th theo quy t nh thành l p c a Chính ph , phù h p v i th a thu n gi a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và qu c gia, t ch c qu c t ti p nh n, phù h p v i pháp lu t qu c t . 2. Cơ quan i di n ngo i giao là cơ quan i di n cao nh t c a Nhà nư c Vi t Nam t i qu c gia ti p nh n. Cơ quan i di n ngo i giao có th th c hi n ch c năng i di n t i m t hay nhi u qu c gia ho c t ch c qu c t và có th th c hi n ch c năng, nhi m v ngo i giao, lãnh s do qu c gia khác y nhi m. Cơ quan i di n ngo i giao có trách nhi m th ng nh t qu n lý ho t ng i ngo i c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam t i qu c gia ti p nh n và có quy n ki m tra ho t ng i ngo i c a cơ quan i di n lãnh s t i qu c gia ti p nh n.
 7. 3. Cơ quan i di n lãnh s th c hi n ch c năng, nhi m v lãnh s t i khu v c lãnh s và có th th c hi n ch c năng, nhi m v này ngoài khu v c lãnh s theo th a thu n gi a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và qu c gia ti p nh n. Cơ quan i di n lãnh s có th th c hi n ch c năng, nhi m v lãnh s t i m t hay nhi u qu c gia ho c ch c năng, nhi m v lãnh s do qu c gia khác y nhi m t i qu c gia ti p nh n và ch c năng, nhi m v ngo i giao t i qu c gia ti p nh n theo th a thu n gi a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và qu c gia ti p nh n. Cơ quan i di n lãnh s có trách nhi m th ng nh t qu n lý ho t ng i ngo i c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam t i qu c gia ti p nh n trong trư ng h p không có cơ quan i di n ngo i giao t i qu c gia ó. 4. Cơ quan i di n t i t ch c qu c t có th th c hi n ch c năng, nhi m v i di n t i m t hay nhi u t ch c qu c t và có th th c hi n m t s nhi m v lãnh s t i qu c gia nơi t tr s c a t ch c qu c t theo th a thu n gi a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và qu c gia ó. Chương III T CH C B MÁY, BIÊN CH , KINH PHÍ VÀ TR S C A CƠ QUAN I DI N i u 13. Thành l p, t m ình ch , ch m d t ho t ng 1. Cơ quan i di n ư c Chính ph thành l p và do B Ngo i giao tr c ti p qu n lý. 2. Căn c yêu c u ho t ng và quan h i ngo i, trên cơ s th a thu n v i qu c gia, t ch c qu c t ti p nh n và sau khi trao i ý ki n v i các cơ quan h u quan, B Ngo i giao trình Chính ph quy t nh vi c thành l p, t m ình ch ho c ch m d t ho t ng c a cơ quan i di n. 3. Sau khi Chính ph quy t nh, B Ngo i giao ch trì, ph i h p v i các cơ quan h u quan t ch c th c hi n và hoàn thành th t c i ngo i c n thi t. i u 14. T ch c b máy và biên ch 1. B Ngo i giao có trách nhi m ch trì, ph i h p v i B N i v và các cơ quan h u quan xây d ng án v t ch c b máy và ch tiêu biên ch c a cơ quan i di n. B trư ng B Ngo i giao trình Th tư ng Chính ph phê duy t án. 2. Biên ch c a cơ quan i di n bao g m cán b , công ch c, viên ch c c a B Ngo i giao và căn c vào yêu c u công tác, có cán b , công ch c, viên ch c c a m t s cơ quan h u quan làm vi c theo ch bi t phái phù h p v i quy nh c a pháp lu t (sau ây g i là cán b bi t phái). 3. Trên cơ s án ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, căn c yêu c u ho t ng và quan h i ngo i, sau khi trao i th ng nh t v i các cơ quan h u quan, B trư ng B Ngo i giao quy t nh c th v cơ c u t ch c và nhân s c a t ng cơ quan i di n ph trách các lĩnh v c sau ây:
 8. a) Chính tr ; b) Qu c phòng - an ninh; c) Kinh t , thương m i, u tư, du l ch, lao ng, khoa h c - công ngh ; d) Văn hóa, thông tin, báo chí và giáo d c - ào t o; ) Lãnh s và công tác c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài; e) Hành chính, l tân, qu n tr . i u 15. Kinh phí 1. Nhà nư c b o m kinh phí c n thi t cơ quan i di n th c hi n ch c năng, nhi m v và quy n h n ư c giao. 2. Kinh phí c a cơ quan i di n ư c c p t ngân sách nhà nư c và ư c phân b như sau: a) Kinh phí u tư xây d ng cơ b n ư c c p cho B Ngo i giao phân b cho cơ quan i di n; b) Kinh phí ho t ng thư ng xuyên ư c c p cho B Ngo i giao phân b cho cơ quan i di n, tr kinh phí dành cho lĩnh v c qu c phòng – an ninh; c) Kinh phí dành cho ho t ng chuyên môn c thù ư c c p cho cơ quan h u quan ph trách ho t ng ó phân b th c hi n. Chính ph quy nh chi ti t i m này. 3. Vi c phân b , qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí c a cơ quan i di n ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. i u 16. Tr s , cơ s v t ch t 1. Cơ quan i di n có tr s t i qu c gia ti p nh n ho c t i qu c gia nơi t tr s c a t ch c qu c t ti p nh n. Tr s cơ quan i di n ph i treo qu c kỳ, qu c huy c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và có bi n tên cơ quan i di n. 2. Nhà nư c b o m các i u ki n v tr s , cơ s v t ch t, k thu t và trang thi t b c n thi t cơ quan i di n và thành viên cơ quan i di n th c hi n ch c năng, nhi m v và quy n h n ư c giao. Cơ quan i di n ư c trang b và s d ng h th ng thông tin liên l c riêng duy trì liên l c thư ng xuyên và b o m t v i cơ quan, t ch c có thNm quy n. Chương IV THÀNH VIÊN CƠ QUAN I DI N i u 17. Tiêu chu n thành viên cơ quan i di n
 9. 1. Thành viên cơ quan i di n ph i là cán b , công ch c, viên ch c theo quy nh c a pháp lu t và áp ng quy nh c a B Ngo i giao. Quy nh này không áp d ng i v i nhân viên h p ng ư c quy nh t i i u 29 c a Lu t này. 2. Thành viên cơ quan i di n ph i có trình chính tr , chuyên môn, nghi p v , ngo i ng và kinh nghi m phù h p v i yêu c u công tác. i u 18. Ch c v ngo i giao, ch c v lãnh s 1. Ch c v ngo i giao bao g m: a) is c m nh toàn quy n; b) is ; c) Công s ; d) Tham tán Công s ; ) Tham tán; e) Bí thư th nh t; g) Bí thư th hai; h) Bí th th ba; i) Tùy viên. 2. Ch c v lãnh s bao g m: a) T ng Lãnh s ; b) Phó T ng Lãnh s ; c) Lãnh s ; d) Phó Lãnh s ; ) Tùy viên lãnh s . i u 19. Ngư i ng u cơ quan i di n 1. Ngư i ng u cơ quan i di n ngo i giao là i s c m nh toàn quy n ho c i bi n trong trư ng h p chưa c is c m nh toàn quy n. 2. Ngư i ng u T ng Lãnh s quán là T ng Lãnh s . Ngư i ng u Lãnh s quán là Lãnh s . 3. Ngư i ng u cơ quan i di n t i t ch c qu c t là i di n thư ng tr c, Quan sát viên thư ng tr c ho c i di n c a Ch t ch nư c t i t ch c qu c t . i u 20. C , b nhi m, tri u h i ngư i ng u cơ quan i di n
 10. 1. Ch t ch nư c c , tri u h i ngư i ng u cơ quan i di n là i s c m nh toàn quy n, i di n thư ng tr c t i Liên h p qu c và i di n c a Ch t ch nư c t i t ch c qu c t theo ngh c a Th tư ng Chính ph . 2. B trư ng B Ngo i giao b nhi m, tri u h i ngư i ng u cơ quan i di n, tr trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u này. 3. Ngư i ng u cơ quan i di n t i m t qu c gia, t ch c qu c t có th ư c c ho c b nhi m kiêm nhi m làm ngư i ng u cơ quan i di n t i qu c gia, t ch c qu c t khác. i u 21. Trách nhi m c a ngư i ng u cơ quan i di n 1. Ch o, t ch c th c hi n ch c năng, nhi m v c a cơ quan i di n và ch u trách nhi m trư c Ch t ch nư c, Chính ph , Th tư ng Chính ph , B trư ng B Ngo i giao v vi c th c hi n ch c năng, nhi m v ó; ch o xây d ng và th c hi n chương trình, k ho ch công tác c a cơ quan i di n. 2. Phân công, b trí công vi c c a thành viên cơ quan i di n phù h p v i quy t nh b nhi m c a B trư ng B Ngo i giao và yêu c u công tác c a cơ quan i di n; ph i h p v i cơ quan h u quan ch o công tác i v i cán b bi t phái; t ch c th c hi n và ki m tra vi c th c hi n ch , chính sách i v i thành viên cơ quan i di n; qu n lý k lu t lao ng và ánh giá thành viên cơ quan i di n; khen thư ng, k lu t theo thNm quy n ho c ngh cơ quan có thNm quy n khen thư ng, k lu t; gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t. 3. Tham gia t ch c ho t ng c a oàn c p cao Vi t Nam sang thăm và làm vi c t i qu c gia, t ch c qu c t ti p nh n. 4. Ch u trách nhi m v vi c qu n lý, s d ng h p lý, ti t ki m kinh phí và cơ s v t ch t c a cơ quan i di n theo quy nh c a pháp lu t. 5. T ch c sơ k t, t ng k t và tr c ti p báo cáo v i cơ quan có thNm quy n v ho t ng c a cơ quan i di n; ki n ngh B trư ng B Ngo i giao bi n pháp hoàn thi n t ch c b máy, biên ch và ch , chính sách i v i cơ quan i di n. 6. Trong trư ng h p khNn c p, có quy n quy t nh bi n pháp c n thi t b o v tính m ng, s c kh e, tài s n c a thành viên cơ quan i di n và gia ình, tài li u và tài s n c a cơ quan i di n, ng th i báo cáo ngay B trư ng B Ngo i giao. 7. Trong trư ng h p c bi t, quy t nh ưa v nư c thành viên cơ quan i di n không hoàn thành nhi m v ho c có hành vi gây h u qu nghiêm tr ng n an ninh qu c gia, quan h v i qu c gia, t ch c qu c t ti p nh n, ng th i báo cáo ngay B trư ng B Ngo i giao. 8. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 22. Ngư i t m th i ng u cơ quan i di n
 11. 1. Trong trư ng h p ngư i ng u cơ quan i di n t m th i v ng m t ho c vì lý do khác không th c hi n ư c nhi m v c a mình, ngư i ng u cơ quan i di n ch nh m t thành viên cơ quan i di n c a B Ngo i giao có ch c v k ti p t m th i ng u cơ quan i di n và báo cáo ngay B trư ng B Ngo i giao. 2. B trư ng B Ngo i giao có th ch nh m t ngư i khác t m th i ng u cơ quan i di n. 3. Trong t ng trư ng h p c th , ngư i ng u cơ quan i di n ho c B trư ng B Ngo i giao gi i thi u v i qu c gia, t ch c qu c t ti p nh n ngư i ư c ch nh t m th i ng u cơ quan i di n. i u 23. B nhi m, tri u h i thành viên khác c a cơ quan i di n 1. B trư ng B Ngo i giao b nhi m, tri u h i thành viên khác c a cơ quan i di n. 2. Th t c b nhi m, tri u h i thành viên khác c a cơ quan i di n do B trư ng B Ngo i giao quy nh. i u 24. Trách nhi m c a thành viên cơ quan i di n 1. Tuân th pháp lu t Vi t Nam, th c hi n các quy nh c a B Ngo i giao và c a cơ quan i di n; b o v và cao hình nh, uy tín, danh d và l i ích c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam t i qu c gia, t ch c qu c t ti p nh n. 2. Tôn tr ng pháp lu t và phong t c t p quán c a qu c gia ti p nh n; tích c c góp ph n tăng cư ng quan h h u ngh h p tác gi a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và qu c gia, t ch c qu c t ti p nh n. 3. Ch p hành s ch o và i u hành c a ngư i ng u cơ quan i di n; báo cáo và ch u trách nhi m trư c ngư i ng u cơ quan i di n v vi c th c hi n nhi m v ư c giao. 4. B o v bí m t nhà nư c. 5. Không ư c l m d ng quy n ưu ãi, mi n tr vì l i ích cá nhân, làm nh hư ng n danh d , uy tín c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và cơ quan i di n. Trong th i gian công tác t i cơ quan i di n, không ư c ti n hành ho t ng ngh nghi p nh m m c ích thu l i riêng. i u 25. Trách nhi m c a thành viên gia ình 1. Th c hi n quy nh t i các kho n 1, 2 và 4 i u 24 c a Lu t này. 2. Không ư c l m d ng quy n ưu ãi, mi n tr vì l i ích cá nhân, làm nh hư ng n danh d , uy tín c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và cơ quan i di n. i u 26. Ch dành cho thành viên cơ quan i di n và v ho c ch ng thành viên cơ quan i di n
 12. 1. Thành viên cơ quan i di n, v ho c ch ng ư c c i công tác nhi m kỳ cùng v i thành viên cơ quan i di n trong th i gian công tác t i cơ quan i di n ư c hư ng: a) Ch lương, ph c p, tr c p; ch nhà ; ch b o hi m xã h i, b o hi m y t và ch ngh hàng năm theo quy nh c a pháp lu t; b) Tr c p trong trư ng h p b thương ho c ch t; c) Tr c p và ch ưu ãi trong trư ng h p công tác t i khu v c ang x y ra xung t vũ trang, th m h a do thiên tai, d ch b nh, ho c trong i u ki n công tác c bi t khó khăn. 2. N thành viên cơ quan i di n ho c v c a thành viên cơ quan i di n ư c c i công tác nhi m kỳ cùng v i thành viên cơ quan i di n, khi sinh con ư c hư ng ch thai s n theo quy nh c a pháp lu t. Th i gian ngh sinh con c a n thành viên cơ quan i di n ư c tính vào nhi m kỳ công tác. i u 27. Nhi m kỳ công tác 1. Nhi m kỳ công tác c a thành viên cơ quan i di n là 36 tháng và có th ư c kéo dài trong trư ng h p c n thi t theo quy nh t i kho n 7 i u 32 c a Lu t này. 2. Trong th i h n 3 tháng k t khi k t thúc nhi m kỳ công tác v nư c, thành viên cơ quan i di n, v ho c ch ng ư c c i công tác nhi m kỳ cùng v i thành viên cơ quan i di n là cán b , công ch c, viên ch c chưa n tu i ngh hưu ư c ti p nh n và b trí làm vi c tr l i t i cơ quan, t ch c trư c khi i công tác nhi m kỳ. i u 28. Lãnh s danh d 1. Trong trư ng h p có yêu c u v công tác lãnh s nhưng chưa có i u ki n thành l p cơ quan i di n lãnh s ho c b nhi m viên ch c lãnh s thì B trư ng B Ngo i giao có th b nhi m Lãnh s danh d . 2. Th t c b nhi m, ch m d t ho t ng, ch c năng, nhi m v và quy n h n c a Lãnh s danh d ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. i u 29. Nhân viên h p ng 1. Cơ quan i di n có th tuy n d ng ngư i cư trú t i qu c gia nơi cơ quan i di n có tr s làm nhân viên h p ng. 2. Quy n và nghĩa v c a nhân viên h p ng ư c quy nh t i h p ng tuy n d ng. Chương V CH O, QU N LÝ, GIÁM SÁT VÀ PH I H P CÔNG TÁC I V I CƠ QUAN I DI N
 13. i u 30. Ch o và qu n lý cơ quan i di n 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v cơ quan i di n. 2. Ch t ch nư c, Chính ph , Th tư ng Chính ph ch o ho t ng c a cơ quan i di n. 3. B Ngo i giao ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c v cơ quan i di n; tr c ti p qu n lý, ch o và i u hành v t ch c và ho t ng c a cơ quan i di n. i u 31. Giám sát cơ quan i di n Qu c h i, các cơ quan c a Qu c h i và i bi u Qu c h i th c hi n quy n giám sát i v i ho t ng c a cơ quan i di n theo quy nh c a pháp lu t. i u 32. Trách nhi m c a B trư ng B Ngo i giao 1. Ban hành theo thNm quy n ho c trình cơ quan có thNm quy n ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v cơ quan i di n. 2. Ch trì nghiên c u, xu t trình Chính ph ch trương àm phán, ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t v cơ quan i di n. 3. Trình Th tư ng Chính ph phê duy t án v t ch c b máy và ch tiêu biên ch c a cơ quan i di n. 4. Th ng nh t ch o, ki m tra, thanh tra vi c th c hi n ư ng l i, chính sách i ngo i và vi c th c hi n ch c năng, nhi m v c a cơ quan i di n và thành viên cơ quan i di n theo quy nh c a pháp lu t. 5. T ch c th c hi n quy nh c a pháp lu t v cơ quan i di n. 6. Ki n ngh Th tư ng Chính ph trình Ch t ch nư c c và tri u h i i s c m nh toàn quy n, i di n thư ng tr c t i Liên h p qu c và i di n c a Ch t ch nư c t i t ch c qu c t . 7. B nhi m, kéo dài nhi m kỳ, tri u h i thành viên c a cơ quan i di n, tr trư ng h p ư c quy nh t i kho n 6 i u này. B nhi m, ch m d t ho t ng i v i Lãnh s danh d . 8. T ch c và ch o vi c ph i h p ho t ng gi a cơ quan i di n v i cơ quan, t ch c có liên quan trong nư c và nư c ngoài. 9. Ch o vi c qu n lý, s d ng cơ s v t ch t, k thu t và kinh phí c a cơ quan i di n. 10. Khen thư ng, k lu t và gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t. i u 33. Ph i h p công tác gi a cơ quan, t ch c Vi t Nam và cơ quan i di n
 14. 1. Cơ quan, t ch c Vi t Nam có trách nhi m: a) Cung c p thông tin c n thi t ph c v cho ho t ng i ngo i c a cơ quan i di n; b) Thông báo k p th i cho cơ quan i di n d ki n chương trình, k ho ch ho t ng i ngo i t i qu c gia, t ch c qu c t ti p nh n; c) Ph i h p v i cơ quan i di n t ch c th c hi n ho t ng i ngo i c a cơ quan, t ch c Vi t Nam t i qu c gia, t ch c qu c t ti p nh n; d) Ph i h p v i cơ quan i di n ch o ho t ng i ngo i c a i di n cơ quan, t ch c Vi t Nam t i qu c gia, t ch c qu c t ti p nh n. 2. Trong trư ng h p cơ quan i di n c n x lý công vi c thu c lĩnh v c qu n lý chuyên ngành, n u ý ki n c a cơ quan i di n khác v i ý ki n c a cơ quan, t ch c h u quan thì ngư i ng u cơ quan i di n có quy n quy t nh, ng th i báo cáo ngay v i B Ngo i giao và thông báo cho cơ quan, t ch c h u quan. i u 34. Ph i h p công tác gi a oàn ư c c i công tác nư c ngoài và cơ quan i di n oàn ư c c i công tác nư c ngoài thông báo k p th i cho cơ quan i di n v n i dung, chương trình ho t ng t i qu c gia, t ch c qu c t ti p nh n ph i h p công tác và thông báo k t qu ho t ng cho cơ quan i di n sau khi k t thúc t công tác. i u 35. Ph i h p công tác gi a cơ quan có cán b bi t phái và cơ quan i di n 1. Cơ quan có cán b bi t phái ph i h p v i cơ quan i di n trong vi c xây d ng chương trình, k ho ch công tác c a cơ quan i di n i v i lĩnh v c chuyên môn do cơ quan ph trách và hư ng d n chuyên môn, nghi p v cho cán b bi t phái thông qua ngư i ng u cơ quan i di n, tr trư ng h p c bi t. 2. Cơ quan i di n ph i h p v i cơ quan có cán b bi t phái ch o, qu n lý công tác c a cán b bi t phái và ánh giá v vi c hoàn thành nhi m v chuyên môn, nghi p v c a cán b bi t phái. Chương VI I U KHO N THI HÀNH i u 36. Hi u l c thi hành 1. Lu t này có hi u l c thi hành t ngày 02 tháng 9 năm 2009. 2. Pháp l nh lãnh s ngày 13 tháng 11 năm 1990 và Pháp l nh v cơ quan i di n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài ngày 15 tháng 12 năm 1993 h t hi u l c k t ngày Lu t này có hi u l c. Lu t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XII, kỳ h p th 5 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2009.
 15. CH TNCH QU C H I Nguy n Phú Tr ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản