Luật số 34/2009/QH12

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
174
lượt xem
15
download

Luật số 34/2009/QH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 34/2009/QH12 do Quốc hội ban hành để sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật nhà ở và điều 121 của Luật đất đai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật số 34/2009/QH12

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc -------- Lu t s : 34/2009/QH12 LU T S A I, B SUNG I U 126 C A LU T NHÀ VÀ I U 121 C A LU T T AI Căn c Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Qu c h i ban hành Lu t s a i, b sung i u 126 c a Lu t nhà s 56/2005/QH11 và i u 121 c a Lu t t ai s 13/2003/QH11. i u 1. i u 126 c a Lu t nhà ư cs a i, b sung như sau: “ i u 126. Quy n s h u nhà t i Vi t Nam c a ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài 1. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài thu c các i tư ng sau ây ư c cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam cho phép cư trú t i Vi t Nam t ba tháng tr lên thì có quy n s h u nhà b n thân và các thành viên trong gia ình sinh s ng t i Vi t Nam: a) Ngư i có qu c t ch Vi t Nam; b) Ngư i g c Vi t Nam thu c di n ngư i v u tư tr c ti p t i Vi t Nam theo pháp lu t v u tư; ngư i có công óng góp cho t nư c; nhà khoa h c, nhà văn hoá, ngư i có k năng c bi t mà cơ quan, t ch c c a Vi t Nam có nhu c u và ang làm vi c t i Vi t Nam; ngư i có v ho c ch ng là công dân Vi t Nam sinh s ng trong nư c. 2. Ngư i g c Vi t Nam không thu c các i tư ng quy nh t i i m b kho n 1 i u này ư c cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam c p Gi y mi n th th c và ư c phép cư trú t i Vi t Nam t ba tháng tr lên thì có quy n s h u m t nhà riêng l ho c m t căn h chung cư t i Vi t Nam b n thân và các thành viên trong gia ình sinh s ng t i Vi t Nam.” i u 2. i u 121 c a Lu t t ai ư c s a i, b sung như sau: “ i u 121. Quy n và nghĩa v v s d ng t c a ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ư c s h u nhà t i Vi t Nam 1. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài thu c các i tư ng quy nh t i i u 126 c a Lu t nhà có quy n s h u nhà g n li n v i quy n s d ng t t i Vi t Nam.
  2. 2. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ư c s h u nhà g n li n v i quy n s d ng t t i Vi t Nam có các quy n và nghĩa v sau ây: a) Các quy n và nghĩa v quy nh t i i u 105 và i u 107 c a Lu t này; b) Chuy n quy n s d ng t khi bán, t ng cho, th a k , i nhà cho t ch c, cá nhân trong nư c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài thu c di n ư c s h u nhà t i Vi t Nam ; t ng cho nhà g n li n v i quy n s d ng t cho Nhà nư c, c ng ng dân cư, t ng cho nhà tình nghĩa theo quy nh t i i m c kho n 2 i u 110 c a Lu t này. Trư ng h p t ng cho, th a k cho i tư ng không thu c di n ư c s h u nhà t i Vi t Nam thì i tư ng này ch ư c hư ng giá tr c a nhà g n li n v i quy n s d ng t ; c) Th ch p nhà g n li n v i quy n s d ng t t i t ch c tín d ng ư c phép ho t ng t i Vi t Nam; d) ư c b i thư ng khi Nhà nư c thu h i t theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; ) Cho thuê, y quy n qu n lý nhà trong th i gian không s d ng.” i u3 1. Lu t này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 9 năm 2009. 2. Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành các i u, kho n ư c giao trong Lu t; hư ng d n nh ng n i dung c n thi t khác c a Lu t này áp ng yêu c u qu n lý nhà nư c. Lu t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá XII, kỳ h p th 5 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2009. CH TNCH QU C H I Nguy n Phú Tr ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản