intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Luật số 37/2009/QH12

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
194
lượt xem
39
download

Luật số 37/2009/QH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 37/2009/QH12 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật số 37/2009/QH12

 1. QU C H I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- Lu t s : 37/2009/QH12 Hà N i, ngày 19 tháng 06 năm 2009 LU T S A I, B SUNG M T S I U C A B LU T HÌNH S Căn c Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Qu c h i ban hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t hình s s 15/1999/QH10. i u 1. S a i, b sung, bãi b m t s i u c a B lu t hình s : 1. B hình ph t t hình các i u 111, 139, 153, 180, 197, 221, 289 và 334. S a i c m t “hai mươi năm, tù chung thân ho c t hình” thành c m t “hai mươi năm ho c tù chung thân” t i kho n 3 i u 111, kho n 4 i u 139, kho n 4 i u 153, kho n 3 i u 180, kho n 4 i u 197, kho n 3 i u 221, kho n 4 i u 289 và kho n 4 i u 334. 2. S a i m c nh lư ng t i thi u truy c u trách nhi m hình s quy nh t i kho n 1 c a m t s i u như sau: a) S a i c m t ”năm trăm nghìn ng” thành c m t “hai tri u ng” t i kho n 1 các i u 137, 138, 139, 143, 278, 279, 280, 283, 289, 290 và 291; b) S a i c m t “m t tri u ng” thành c m t “b n tri u ng” t i kho n 1 và b t “trên” t i i m d kho n 2 i u 140; c) S a i c m t “năm tri u ng” thành c m t “mư i tri u ng” t i kho n 1 i u 141. 3. Kho n 5 i u 69 ư c s a i, b sung như sau: “5. Không x ph t tù chung thân ho c t hình i v i ngư i chưa thành niên ph m t i. Khi áp d ng hình ph t i v i ngư i chưa thành niên ph m t i c n h n ch áp d ng hình ph t tù. Khi x ph t tù có th i h n, Tòa án cho ngư i chưa thành niên ph m t i ư c hư ng m c án nh hơn m c án áp d ng i v i ngư i ã thành niên ph m t i tương ng.
 2. Không áp d ng hình ph t ti n i v i ngư i chưa thành niên ph m t i tu i t 14 tu i n dư i 16 tu i. Không áp d ng hình ph t b sung i v i ngư i chưa thành niên ph m t i.” 4. Tên i u 84 ư c s a i như sau: “ i u 84. T i kh ng b ” ư c s a i thành “ i u 84. T i kh ng b nh m ch ng chính quy n nhân dân”. 5. i u 119 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 119. T i mua bán ngư i 1. Ngư i nào mua bán ngư i thì b ph t tù t hai năm n b y năm. 2. Ph m t i thu c m t trong các trư ng h p sau ây, thì b ph t tù t năm năm n hai mươi năm: a) Vì m c ích m i dâm; b) Có t ch c; c) Có tính ch t chuyên nghi p; d) l y b ph n cơ th c a n n nhân; ) ưa ra nư c ngoài; e) i v i nhi u ngư i; g) Ph m t i nhi u l n; 3. Ngư i ph m t i còn có th b ph t ti n t năm tri u ng n năm mươi tri u ng, ph t qu n ch ho c c m cư trú t m t năm n năm năm.” 6. Kho n 2 i u 120 ư c s a i, b sung như sau: “2. Ph m t i thu c m t trong các trư ng h p sau ây, thì b ph t tù t mư i năm n hai mươi năm ho c tù chung thân: a) Có t ch c b) Có tính ch t chuyên nghi p; c) Vì ng cơ ê hèn; d) i v i nhi u tr em; ) l y b ph n cơ th c a n n nhân;
 3. e) ưa ra nư c ngoài; g) s d ng vào m c ích vô nhân o; h) s d ng vào m c ích m i dâm; i) Tái ph m nguy hi m; k) Gây h u qu nghiêm tr ng.” 7. Kho n 1 i u 160 ư c s a i, b sung như sau: “1. Ngư i nào l i d ng tình hình khan hi m ho c t o ra s khan hi m gi t o trong tình hình thiên tai, d ch b nh, chi n tranh ho c tình hình khó khăn v kinh t mua vét hàng hóa có s lư ng l n nh m bán l i thu l i b t chính gây h u qu nghiêm tr ng, thì b ph t ti n t hai mươi tri u ng n hai trăm tri u ng ho c ph t tù t sáu tháng n năm năm.” 8. i u 161 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 161. T i tr n thu 1. Ngư i nào tr n thu v i s ti n t m t trăm tri u ng n dư i ba trăm tri u ng ho c dư i m t trăm tri u ng nhưng ã b x ph t hành chính v hành vi tr n thu ho c ã b k t án v t i này ho c v m t trong các t i quy nh t i các i u 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 c a B lu t này, chưa ư c xóa án tích mà còn vi ph m, thì b ph t ti n t m t l n n năm l n s ti n tr n thu ho c ph t c i t o không giam gi n hai năm. 2. Ph m t i tr n thu v i s ti n t ba trăm tri u ng n dư i sáu trăm tri u ng ho c tái ph m v t i này, thì b ph t ti n t m t l n n năm l n s ti n tr n thu ho c ph t tù t sáu tháng n ba năm. 3. Ph m t i tr n thu v i s ti n t sáu trăm tri u ng tr lên ho c trong trư ng h p c bi t nghiêm tr ng khác, thì b ph t tù t hai năm n b y năm. 4. Ngư i ph m t i còn có th b ph t ti n t m t l n n ba l n s ti n tr n thu .” 9. B sung i u 164a như sau: “ i u 164a. T i in, phát hành, mua bán trái phép hóa ơn, ch ng t thu n p ngân sách nhà nư c 1. Ngư i nào in, phát hành, mua bán trái phép hóa ơn, ch ng t thu n p ngân sách nhà nư c v i s lư ng l n ho c ã b x ph t hành chính v hành vi này ho c ã b k t án v t i này, chưa ư c xóa án tích mà còn vi ph m, thì b ph t ti n t năm mươi tri u ng n hai trăm tri u ng, c i t o không giam gi n ba năm ho c ph t tù t sáu tháng n ba năm.
 4. 2. Ph m t i thu c m t trong các trư ng h p sau ây, thì b ph t tù t m t năm n năm năm: a) Có t ch c; b) Có tính ch t chuyên nghi p; c) L i d ng ch c v , quy n h n; d) Hóa ơn, ch ng t có s lư ng r t l n ho c c bi t l n; ) Thu l i b t chính l n; e) Tái ph m nguy hi m; g) Gây h u qu nghiêm tr ng. 3. Ngư i ph m t i còn có th b ph t ti n t mư i tri u ng n m t trăm năm mươi tri u ng, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t năm n năm năm.” 10. B sung i u 164b như sau: “ i u 164b. T i vi ph m quy nh v b o qu n, qu n lý hóa ơn, ch ng t thu n p ngân sách nhà nư c 1. Ngư i nào có trách nhi m b o qu n, qu n lý hóa ơn, ch ng t thu n p ngân sách nhà nư c mà vi ph m quy nh c a Nhà nư c v b o qu n, qu n lý hóa ơn, ch ng t thu n p ngân sách nhà nư c gây h u qu nghiêm tr ng ho c ã b x ph t hành chính, x lý k lu t v hành vi này ho c ã b k t án v t i này, chưa ư c xóa án tích mà còn vi ph m, thì b ph t ti n t mư i tri u ng n m t trăm tri u ng, c i t o không giam gi n hai năm ho c ph t tù t ba tháng n hai năm. 2. Ph m t i thu c m t trong các trư ng h p sau ây, thì b ph t tù t m t năm n năm năm: a) Có t ch c; b) Ph m t i nhi u l n; c) Gây h u qu nghiêm tr ng ho c c bi t nghiêm tr ng. 3. Ngư i ph m t i còn có th b c m m nhi m ch c v ho c làm công vi c nh t nh t m t năm n năm năm.” 11. B sung i u 170a như sau: “ i u 170a. T i xâm ph m quy n tác gi , quy n liên quan
 5. 1. Ngư i nào không ư c phép c a ch th quy n tác gi , quy n liên quan mà th c hi n m t trong các hành vi sau ây xâm ph m quy n tác gi , quy n liên quan ang ư cb o h t i Vi t Nam v i quy mô thương m i, thì b ph t ti n t năm mươi tri u ng n năm trăm tri u ng ho c c i t o không giam gi n hai năm: a) Sao chép tác phNm, b n ghi âm, b n ghi hình; b) Phân ph i n công chúng b n sao tác phNm, b n sao b n ghi âm, b n sao b n ghi hình. 2. Ph m t i thu c m t trong các trư ng h p sau ây, thì b ph t ti n t b n trăm tri u ng n m t t ng ho c ph t tù t sáu tháng n ba năm: a) Có t ch c; b) Ph m t i nhi u l n. 3. Ngư i ph m t i còn có th b ph t ti n t hai mươi tri u ng n hai trăm tri u ng, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t năm n năm năm.” 12. i u 171 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 171. T i xâm ph m quy n s h u công nghi p 1. Ngư i nào c ý xâm ph m quy n s h u công nghi p i v i nhãn hi u ho c ch d n a lý ang ư c b o h t i Vi t Nam v i quy mô thương m i, thì b ph t ti n t năm mươi tri u ng n năm trăm tri u ng ho c c i t o không giam gi n hai năm. 2. Ph m t i thu c m t trong các trư ng h p sau ây, thì b ph t ti n t b n trăm tri u ng n m t t ng ho c ph t tù t sáu tháng n ba năm: a) Có t ch c; b) Ph m t i nhi u l n. 3. Ngư i ph m t i còn có th b ph t ti n t hai mươi tri u ng n hai trăm tri u ng, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t năm n năm năm.” 13. i u 174 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 174. T i vi ph m các quy nh v qu n lý t ai 1. Ngư i nào l i d ng ho c l m d ng ch c v , quy n h n giao t, thu h i, cho thuê, cho phép chuy n quy n s d ng, cho phép chuy n m c ích s d ng t trái pháp lu t thu c m t trong các trư ng h p sau ây, thì b ph t c i t o không giam gi n ba năm ho c ph t tù t sáu tháng n ba năm:
 6. a) ã b x lý k lu t v hành vi này mà còn vi ph m; b) t có di n tích l n ho c có giá tr l n; c) Gây h u qu nghiêm tr ng. 2. Ph m t i thu c m t trong các trư ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai năm nb y năm: a) Có t ch c; b) t có di n tích r t l n ho c có giá tr r t l n; c) Gây h u qu r t nghiêm tr ng. 3. Ph m t i thu c m t trong các trư ng h p sau ây, thì b ph t tù t năm năm n mư i hai năm: a) t có di n tích c bi t l n ho c có giá tr c bi t l n; b) Gây h u qu c bi t nghiêm tr ng. 4. Ngư i ph m t i còn có th b ph t ti n t mư i tri u ng n m t trăm năm mươi tri u ng, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t năm n năm năm.” 14. B sung i u 181a như sau: “ i u 181a. T i c ý công b thông tin sai l ch ho c che gi u s th t trong ho t ng ch ng khoán 1. Ngư i nào c ý công b thông tin sai l ch ho c che gi u s th t liên quan n vi c chào bán, niêm y t, giao d ch, ho t ng kinh doanh ch ng khoán, t ch c th trư ng, ăng ký, lưu ký, bù tr ho c thanh toán ch ng khoán gây h u qu nghiêm tr ng, thì b ph t ti n t m t trăm tri u ng n năm trăm tri u ng, c i t o không giam gi n hai năm ho c ph t tù t sáu tháng n hai năm. 2. Ph m t i thu c m t trong các trư ng h p sau ây, thì b ph t tù t m t năm n năm năm: a) Có t ch c; b) Thu l i b t chính l n; c) Gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c c bi t nghiêm tr ng; d) Tái ph m nguy hi m.
 7. 3. Ngư i ph m t i còn có th b ph t ti n t mư i tri u ng n m t trăm năm mươi tri u ng, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t năm n năm năm.” 15. B sung i u 181b như sau: “ i u 181b. T i s d ng thông tin n i b mua bán ch ng khoán 1. Ngư i nào bi t ư c thông tin liên quan n công ty i chúng ho c qu i chúng chưa ư c công b mà n u ư c công b có th nh hư ng l n n giá ch ng khoán c a công ty i chúng ho c qu i chúng ó mà s d ng thông tin này mua bán ch ng khoán ho c ti t l , cung c p thông tin này ho c tư v n cho ngư i khác mua bán ch ng khoán trên cơ s thông tin l n, thì b ph t ti n t m t trăm tri u ng n năm trăm tri u ng, c i t o không giam gi n ba năm ho c ph t tù t sáu tháng n ba năm. 2. Ph m t i thu c m t trong các trư ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai năm nb y năm: a) Có t ch c; b) Thu l i b t chính r t l n ho c c bi t l n; c) Gây h u qu nghiêm tr ng; d) Tái ph m nguy hi m. 3. Ngư i ph m t i còn có th b ph t ti n t mư i tri u ng n m t trăm năm mươi tri u ng, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t năm n năm năm.” 16. B sung i u 181c như sau: “ i u 181c. T i thao túng giá ch ng khoán 1. Ngư i nào th c hi n m t trong các hành vi thao túng giá ch ng khoán sau ây gây h u qu nghiêm tr ng, thì b ph t ti n t m t trăm tri u ng n năm trăm tri u ng, c i t o không giam gi n ba năm ho c ph t tù t sáu tháng n ba năm: a) Thông ng th c hi n vi c mua bán ch ng khoán nh m t o ra cung c u gi t o; b) Giao d ch ch ng khoán b ng hình th c c u k t, lôi kéo ngư i khác liên t c mua bán. 2. Ph m t i thu c m t trong các trư ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai năm nb y năm: a) Có t ch c; b) Thu l i b t chính l n;
 8. c) Gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c c bi t nghiêm tr ng; d) Tái ph m nguy hi m. 3. Ngư i ph m t i còn có th b ph t ti n t mư i tri u ng n m t trăm năm mươi tri u ng, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t năm n năm năm.” 17. i u 182 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 182. T i gây ô nhi m môi trư ng 1. Ngư i nào th i vào không khí, ngu n nư c, t các ch t gây ô nhi m môi trư ng, phát tán b c x , phóng x vư t quá quy chuNn k thu t qu c gia v ch t th i m c nghiêm tr ng ho c làm môi trư ng b ô nhi m nghiêm tr ng ho c gây h u qu nghiêm tr ng khác, thì b ph t ti n t năm mươi tri u ng n năm trăm tri u ng, c i t o không giam gi n ba năm ho c ph t tù t sáu tháng n năm năm. 2. Ph m t i thu c m t trong các trư ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba năm n mư i năm: a) Có t ch c; b) Làm môi trư ng b ô nhi m c bi t nghiêm tr ng ho c gây h u qu r t nghiêm tr ng, c bi t nghiêm tr ng khác. 3. Ngư i ph m t i còn có th b ph t ti n t mư i tri u ng n m t trăm năm mươi tri u ng, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t năm n năm năm.” 18. B sung i u 182a như sau: “ i u 182a. T i vi ph m quy nh v qu n lý ch t th i nguy h i 1. Ngư i nào vi ph m quy nh v qu n lý ch t th i nguy h i gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng ho c gây h u qu nghiêm tr ng khác, n u không thu c trư ng h p quy nh t i i u 182 c a B lu t này, thì b ph t ti n t năm mươi tri u ng n năm trăm tri u ng, ph t c i t o không giam gi n hai năm ho c ph t tù t sáu tháng n ba năm. 2. Ph m t i thu c m t trong các trư ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai năm nb y năm: a) Có t ch c; b) Gây h u qu r t nghiêm tr ng; c) Tái ph m nguy hi m.
 9. 3. Ph m t i gây h u qu c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t năm năm n mư i năm. 4. Ngư i ph m t i còn có th b ph t ti n t mư i tri u ng n m t trăm năm mươi tri u ng, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t năm n năm năm.” 19. B sung i u 182b như sau: “ i u 182b. T i vi ph m quy nh v phòng ng a s c môi trư ng 1. Ngư i nào vi ph m quy nh v phòng ng a s c môi trư ng x y ra s c môi trư ng ho c vi ph m quy nh v ng phó s c môi trư ng làm môi trư ng b ô nhi m nghiêm tr ng ho c gây h u qu nghiêm tr ng khác, thì b ph t ti n t năm mươi tri u ng n năm trăm tri u ng, ph t c i t o không giam gi n hai năm ho c ph t tù t sáu tháng n ba năm. 2. Ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng thì b ph t tù t hai năm n b y năm. 3. Ph m t i gây h u qu c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t năm năm n mư i năm. 4. Ngư i ph m t i còn có th b ph t ti n t mư i tri u ng n m t trăm năm mươi tri u ng, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t năm n năm năm.” 20. i u 185 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 185. T i ưa ch t th i vào lãnh th Vi t Nam 1. Ngư i nào l i d ng vi c nh p khNu công ngh , máy móc, thi t b , ph li u ho c hóa ch t, ch phNm sinh h c ho c b ng th o n khác ưa vào lãnh th Vi t Nam ch t th i nguy h i ho c ch t th i khác v i s lư ng l n ho c gây h u qu nghiêm tr ng, thì b ph t ti n t hai trăm tri u ng n m t t ng, c i t o không giam gi n ba năm ho c ph t tù t sáu tháng n ba năm. 2. Ph m t i thu c m t trong các trư ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai năm nb y năm: a) Có t ch c; b) Ch t th i nguy h i có s lư ng l n ho c ch t th i khác có s lư ng r t l n ho c c bi t l n; c) Gây h u qu r t nghiêm tr ng; 3. Ph m t i gây h u qu c bi t nghiêm tr ng thì b ph t tù t năm năm n mư i năm.
 10. 4. Ngư i ph m t i còn có th b ph t ti n t m t trăm tri u ng n năm trăm tri u ng, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t năm n năm năm.” 21. i u 190 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 190. T i vi ph m các quy nh v b o v ng v t thu c danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v 1. Ngư i nào săn b t, gi t, v n chuy n, nuôi, nh t, buôn bán trái phép ng v t thu c danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v ho c v n chuy n, buôn bán trái phép b ph n cơ th ho c s n phNm c a loài ng v t ó, thì b ph t ti n t năm mươi tri u ng n năm trăm tri u ng, c i t o không giam gi n ba năm ho c b ph t tù t sáu tháng n ba năm. 2. Ph m t i thu c m t trong các trư ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai năm nb y năm: a) Có t ch c; b) L i d ng ch c v , quy n h n; c) S d ng công c ho c phương ti n săn b t b c m; d) Săn b t trong khu v c b c m ho c vào th i gian b c m; ) Gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c c bi t nghiêm tr ng. 3. Ngư i ph m t i còn có th b ph t ti n t mư i tri u ng n m t trăm tri u ng, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t năm n năm năm.” 22. i u 191 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 191. T i vi ph m các quy nh v qu n lý khu b o t n thiên nhiên 1. Ngư i nào vi ph m các quy nh v qu n lý khu b o t n thiên nhiên gây h u qu nghiêm tr ng, thì b ph t ti n t năm mươi tri u ng n năm trăm tri u ng, c i t o không giam gi n ba năm ho c b ph t tù t sáu tháng n ba năm. 2. Ph m t i gây h u qu nghiêm tr ng i v i phân khu b o v nghiêm ng t thì b ph t tù t hai năm n năm năm. 3. Ph m t i thu c m t trong các trư ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba năm n mư i năm: a) Có t ch c; b) S d ng công c , phương ti n, bi n pháp b c m;
 11. c) Gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c c bi t nghiêm tr ng i v i phân khu b o v nghiêm ng t. 4. Ngư i ph m t i còn có th b ph t ti n t mư i tri u ng n m t trăm tri u ng, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t năm n năm năm.” 23. B sung i u 191a như sau: “ i u 191a. T i nh p khNu, phát tán các loài ngo i lai xâm h i 1. Ngư i nào c ý nh p khNu, phát tán các loài ngo i lai xâm h i gây h u qu nghiêm tr ng, thì b ph t ti n t năm mươi tri u ng n năm trăm tri u ng, c i t o không giam gi n ba năm ho c ph t tù t sáu tháng n năm năm. 2. Ph m t i thu c m t trong các trư ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba năm n mư i năm: a) Có t ch c; b) Gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c c bi t nghiêm tr ng; c) Tái ph m nguy hi m. 3. Ngư i ph m t i còn có th b ph t ti n t mư i tri u ng n m t trăm tri u ng, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t năm n năm năm.” 24. i m b kho n 2 i u 202 ư c s a i, b sung như sau: “b) Trong tình tr ng có s d ng rư u, bia mà trong máu ho c hơi th có n ng c n vư t quá m c quy nh ho c có s d ng các ch t kích thích m nh khác mà pháp lu t c m s d ng;” 25. i u 224 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 224. T i phát tán vi rút, chương trình tin h c có tính năng gây h i cho ho t ng c a m ng máy tính, m ng vi n thông, m ng Internet, thi t b s 1. Ngư i nào c ý phát tán vi rút, chương trình tin h c có tính năng gây h i cho m ng máy tính, m ng vi n thông, m ng Internet, thi t b s gây h u qu nghiêm tr ng, thì b ph t ti n t hai mươi tri u ng n hai trăm tri u ng ho c ph t tù t m t năm n năm năm. 2. Ph m t i thu c m t trong các trư ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba năm nb y năm: a) Có t ch c; b) Gây h u qu r t nghiêm tr ng;
 12. c) Tái ph m nguy hi m. 3. Ph m t i thu c m t trong các trư ng h p sau ây, thì b ph t tù t năm năm n mư i hai năm: a) i v i h th ng d li u thu c bí m t nhà nư c; h th ng thông tin ph c v an ninh, qu c phòng; b) i v i cơ s h t ng thông tin qu c gia; h th ng thông tin i u hành lư i i n qu c gia; h th ng thông tin tài chính, ngân hàng; h th ng thông tin i u khi n giao thông; c) Gây h u qu c bi t nghiêm tr ng. 4. Ngư i ph m t i còn có th b ph t ti n t năm tri u ng n năm mươi tri u ng, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t năm n năm năm.” 26. i u 225 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 225. T i c n tr ho c gây r i lo n ho t ng c a m ng máy tính, m ng vi n thông, m ng Internet, thi t b s 1. Ngư i nào th c hi n m t trong các hành vi sau ây gây h u qu nghiêm tr ng n u không thu c trư ng h p quy nh t i i u 224 và i u 226a c a B lu t này, thì b ph t ti n t hai mươi tri u ng n hai trăm tri u ng ho c ph t tù t m t năm n năm năm: a) T ý xóa, làm t n h i ho c thay i ph n m m, d li u thi t b s ; b) Ngăn ch n trái phép vi c truy n t i d li u c a m ng máy tính, m ng vi n thông, m ng Internet, thi t b s ; c) Hành vi khác c n tr ho c gây r i lo n ho t ng c a m ng máy tính, m ng vi n thông, m ng Internet, thi t b s . 2. Ph m t i thu c m t trong các trư ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba năm nb y năm: a) Có t ch c; b) L i d ng quy n qu n tr m ng máy tính, m ng vi n thông, m ng Internet; c) Gây h u qu r t nghiêm tr ng; 3. Ph m t i thu c m t trong các trư ng h p sau ây, thì b ph t tù t năm năm n mư i hai năm: a) i v i h th ng d li u thu c bí m t nhà nư c; h th ng thông tin ph c v an ninh, qu c phòng;
 13. b) i v i cơ s h t ng thông tin qu c gia; h th ng thông tin i u hành lư i i n qu c gia; h th ng thông tin tài chính, ngân hàng; h th ng thông tin i u khi n giao thông; c) Gây h u qu c bi t nghiêm tr ng. 4. Ngư i ph m t i còn có th b ph t ti n t năm tri u ng n năm mươi tri u ng, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t năm n năm năm.” 27. i u 226 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 226. T i ưa ho c s d ng trái phép thông tin m ng máy tính, m ng vi n thông, m ng Internet 1. Ngư i nào th c hi n m t trong các hành vi sau ây xâm ph m l i ích c a cơ quan, t ch c, cá nhân, xâm ph m tr t t , an toàn xã h i gây h u qu nghiêm tr ng, thì b ph t ti n t mư i tri u ng n m t trăm tri u ng, c i t o không giam gi n ba năm ho c b ph t tù t sáu tháng n ba năm: a) ưa lên m ng máy tính, m ng vi n thông, m ng Internet nh ng thông tin trái v i quy nh c a pháp lu t, n u không thu c trư ng h p quy nh t i i u 88 và i u 253 c a B lu t này; b) Mua bán, trao i, t ng cho, s a ch a, thay i ho c công khai hóa nh ng thông tin riêng h p pháp c a cơ quan, t ch c, cá nhân khác trên m ng máy tính, m ng vi n thông, m ng Internet mà không ư c phép c a ch s h u thông tin ó; c) Hành vi khác s d ng trái phép thông tin trên m ng máy tính, m ng vi n thông, m ng Internet. 2. Ph m t i thu c m t trong các trư ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai năm nb y năm: a) Có t ch c; b) L i d ng quy n qu n tr m ng máy tính, m ng vi n thông, m ng Internet; c) Thu l i b t chính t m t trăm tri u ng tr lên; d) Gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c c bi t nghiêm tr ng. 3. Ngư i ph m t i còn có th b ph t ti n t hai mươi tri u ng n hai trăm tri u ng, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t năm n năm năm.” 28. B sung i u 226a như sau: “ i u 226a. T i truy c p b t h p pháp vào m ng máy tính, m ng vi n thông, m ng Internet ho c thi t b s c a ngư i khác
 14. 1. Ngư i nào c ý vư t qua c nh báo, mã truy c p, tư ng l a, s d ng quy n qu n tr c a ngư i khác ho c b ng phương th c khác truy c p b t h p pháp vào m ng máy tính, m ng vi n thông, m ng Internet ho c thi t b s c a ngư i khác chi m quy n i u khi n; can thi p vào ch c năng ho t ng c a thi t b s ; l y c p, thay i, h y ho i, làm gi d li u ho c s d ng trái phép các d ch v , thì b ph t ti n t hai mươi tri u ng n hai trăm tri u ng ho c ph t tù t m t năm n năm năm. 2. Ph m t i thu c m t trong các trư ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba năm nb y năm: a) Có t ch c; b) L i d ng ch c v , quy n h n; c) Thu l i b t chính l n; d) Gây h u qu nghiêm tr ng; ) Tái ph m nguy hi m. 3. Ph m t i thu c m t trong các trư ng h p sau ây, thì b ph t tù t năm năm n mư i hai năm: a) i v i h th ng d li u thu c bí m t nhà nư c; h th ng thông tin ph c v an ninh, qu c phòng; b) i v i cơ s h t ng thông tin qu c gia; h th ng thông tin i u hành lư i i n qu c gia; h th ng thông tin tài chính, ngân hàng; h th ng thông tin i u khi n giao thông; c) Thu l i b t chính r t l n ho c c bi t l n; d) Gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c c bi t nghiêm tr ng. 4. Ngư i ph m t i còn có th b ph t ti n t năm tri u ng n năm mươi tri u ng, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t năm n năm năm.” 29. B sung i u 226b như sau: “ i u 226b. T i s d ng m ng máy tính, m ng vi n thông, m ng Internet ho c thi t b s th c hi n hành vi chi m o t tài s n 1. Ngư i nào s d ng m ng máy tính, m ng vi n thông, m ng Internet ho c thi t b s th c hi n m t trong nh ng hành vi sau ây, thì b ph t ti n t mư i tri u ng n m t trăm tri u ng ho c ph t tù t m t năm n năm năm: a) S d ng thông tin v tài kho n, th ngân hàng c a cơ quan, t ch c, cá nhân chi m o t ho c làm gi th ngân hàng nh m chi m o t tài s n c a ch th ho c thanh toán hàng hóa, d ch v ;
 15. b) Truy c p b t h p pháp vào tài kho n c a cơ quan, t ch c, cá nhân nh m chi m o t tài s n; c) L a o trong thương m i i n t , kinh doanh ti n t , huy ng v n tín d ng, mua bán và thanh toán c phi u qua m ng nh m chi m o t tài s n c a cơ quan, t ch c, cá nhân; d) Hành vi khác nh m chi m o t tài s n c a cơ quan, t ch c, cá nhân. 2. Ph m t i thu c m t trong các trư ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba năm nb y năm: a) Có t ch c; b) Ph m t i nhi u l n; c) Có tính ch t chuyên nghi p; d) Chi m o t tài s n có giá tr t năm mươi tri u ng n dư i hai trăm tri u ng; ) Gây h u qu nghiêm tr ng; e) Tái ph m nguy hi m. 3. Ph m t i thu c m t trong các trư ng h p sau ây, thì b ph t tù t b y năm n mư i lăm năm: a) Chi m o t tài s n có giá tr t hai trăm tri u ng n dư i năm trăm tri u ng; b) Gây h u qu r t nghiêm tr ng. 4. Ph m t i thu c m t trong các trư ng h p sau ây, thì b ph t tù t mư i hai năm n hai mươi năm ho c tù chung thân: a) Chi m o t tài s n có giá tr t năm trăm tri u ng tr lên; b) Gây h u qu c bi t nghiêm tr ng. 5. Ngư i ph m t i còn có th b ph t ti n t năm tri u ng n m t trăm tri u ng, t ch thu m t ph n ho c toàn b tài s n, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t năm n năm năm.” 30. B sung i u 230a như sau: “ i u 230a. T i kh ng b 1. Ngư i nào nh m gây ra tình tr ng ho ng s trong công chúng mà xâm ph m tính m ng c a ngư i khác ho c phá h y tài s n c a cơ quan, t ch c, cá nhân, thì b ph t tù t mư i năm n hai mươi năm, tù chung thân ho c t hình.
 16. 2. Ph m t i trong trư ng h p xâm ph m t do thân th , s c kh e ho c chi m gi , làm hư h i tài s n c a cơ quan, t ch c, cá nhân, thì b ph t tù t năm năm n mư i lăm năm. 3. Ph m t i trong trư ng h p e d a th c hi n m t trong các hành vi quy nh t i kho n 1 i u này ho c có nh ng hành vi khác uy hi p tinh th n, thì b ph t tù t hai năm n b y năm. 4. Ngư i ph m t i còn có th b ph t qu n ch , c m cư trú t m t năm n năm năm, t ch thu m t ph n ho c toàn b tài s n. 31. B sung i u 230b như sau: “ i u 230b. T i tài tr kh ng b 1. Ngư i nào huy ng, h tr ti n, tài s n dư i b t kỳ hình th c nào cho t ch c, cá nhân kh ng b , thì b ph t tù t năm năm n mư i năm. 2. Ngư i ph m t i còn có th b ph t qu n ch , c m cư trú t m t năm n năm năm, t ch thu m t ph n ho c toàn b tài s n.” 32. i u 248 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 248. T i ánh b c 1. Ngư i nào ánh b c trái phép dư i b t kỳ hình th c nào ư c thua b ng ti n hay hi n v t có giá tr t hai tri u ng n dư i năm mươi tri u ng ho c dư i hai tri u ng nhưng ã b k t án v t i này ho c t i quy nh t i i u 249 c a B lu t này, chưa ư c xóa án tích mà còn vi ph m, thì b ph t ti n t năm tri u ng n năm mươi tri u ng, c i t o không giam gi n ba năm ho c ph t tù t ba tháng n ba năm. 2. Ph m t i thu c m t trong các trư ng h p sau ây, thì b ph t tù t hai năm nb y năm: a) Có tính ch t chuyên nghi p; b) Ti n ho c hi n v t dùng ánh b c có giá tr t năm mươi tri u ng tr lên; c) Tái ph m nguy hi m. 3. Ngư i ph m t i còn có th b ph t ti n t ba tri u ng n ba mươi tri u ng”. 33. Kho n 1 i u 249 ư c s a i, b sung như sau: “1. Ngư i nào t ch c ánh b c ho c gá b c trái phép v i quy mô l n ho c ã b x ph t hành chính v hành vi quy nh t i i u này và i u 248 c a B lu t này ho c ã b k t án v m t trong các t i này, chưa ư c xóa án tích mà còn vi ph m, thì b ph t ti n t mư i tri u ng n ba trăm tri u ng ho c ph t tù t m t năm n năm năm.”
 17. 34. i u 251 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 251. T i r a ti n 1. Ngư i nào th c hi n m t trong các hành vi sau ây, thì b ph t tù t m t năm n năm năm: a) Tham gia tr c ti p ho c gián ti p vào giao d ch tài chính, ngân hàng ho c giao d ch khác liên quan n ti n, tài s n bi t rõ là do ph m t i mà có nh m che gi u ngu n g c b t h p pháp c a ti n, tài s n ó; b) S d ng ti n, tài s n bi t rõ là do ph m t i mà có vào vi c ti n hành các ho t ng kinh doanh ho c ho t ng khác; c) Che gi u thông tin v ngu n g c, b n ch t th c s , v trí, quá trình di chuy n ho c quy n s h u i v i ti n, tài s n bi t rõ là do ph m t i mà có ho c c n tr vi c xác minh các thông tin ó; d) Th c hi n m t trong các hành vi quy nh t i các i m a, b và c kho n này i v i ti n, tài s n bi t rõ là có ư c t vi c chuy n d ch, chuy n như ng, chuy n i ti n, tài s n do ph m t i mà có. 2. Ph m t i thu c m t trong các trư ng h p sau ây, thì b ph t tù t ba năm n mư i năm: a) Có t ch c; b) L i d ng ch c v , quy n h n; c) Ph m t i nhi u l n; d) Có tính ch t chuyên nghi p; ) Dùng th o n tinh vi, x o quy t; e) Ti n, tài s n ph m t i có giá tr l n; g) Thu l i b t chính l n; h) Gây h u qu nghiêm tr ng; i) Tái ph m nguy hi m. 3. Ph m t i thu c m t trong các trư ng h p sau ây, thì b ph t tù t tám năm n mư i lăm năm: a) Ti n, tài s n ph m t i có giá tr r t l n ho c c bi t l n; b) Thu l i b t chính r t l n ho c c bi t l n;
 18. c) Gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c c bi t nghiêm tr ng. 4. Ngư i ph m t i còn có th b t ch thu m t ph n ho c toàn b tài s n, ph t ti n n ba l n s ti n ho c giá tr tài s n ph m t i, c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t m t năm n năm năm.” 35. i u 274 ư c s a i như sau: “ i u 274. T i xu t c nh, nh p c nh trái phép; t i l i Vi t Nam trái phép Ngư i nào xu t c nh, nh p c nh trái phép ho c l i Vi t Nam trái phép, ã b x ph t hành chính v hành vi này mà còn vi ph m, thì b ph t ti n t năm tri u ng n năm mươi tri u ng ho c ph t tù t ba tháng n hai năm.” 36. Bãi b các i u 131, 183, 184 và 199. i u 2. S a i, b sung m t s c m t t i kho n 1 i u 313 như sau: 1. S a i c m t “ i u 119, kho n 2 (t i mua bán ph n )” thành c m t “ i u 119, kho n 2 (t i mua bán ngư i)”; 2. B sung c m t “ i u 230a (t i kh ng b )” vào sau c m t “ i u 230 (t i ch t o, tàng tr , v n chuy n, s d ng, mua bán trái phép ho c chi m o t vũ khí quân d ng, phương ti n k thu t quân s )”. i u 3. 1. Lu t này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2010. 2. Chính ph , Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình hư ng d n thi hành Lu t này. Lu t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XII, kỳ h p th 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009. CH TNCH QU C H I Nguy n Phú Tr ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản