intTypePromotion=1
ADSENSE

LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Vật Lý Đề 5

Chia sẻ: Paradise2 Paradise2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

38
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'luyện thi đại học đề thi trắc nghiệm môn vật lý đề 5', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Vật Lý Đề 5

  1. LUY N THI IH C THI TR C NGHI M MÔN V t Lý Th i gian làm bài: 90 phút; (50 câu tr c nghi m) Mã thi DLT5 Câu 1: Momen quán tính c a m t v t không ph thu c vào A. kh i l ng c a v t. B. kích th c và hình d ng. C. t c góc c a nó. D. v trí c a tr c quay. Câu 2: Gia t c góc c a m t ch t i m chuy n ng quay quanh m t tr c A. t l ngh ch v i mômen l c tác d ng lên nó. B. t l thu n v i mômen quán tính c a nó i v i tr c quay. C. t l ngh ch v i mômen l c tác d ng lên nó và t l thu n v i mômen quán tính c a nó i v i tr c quay. D. t l thu n v i mômen l c tác d ng lên nó và t l ngh ch v i mômen quán tính c a nó i v i tr c quay. Câu 3: M t ch t i m có kh i l ng 1kg ang chuy n ng u trên ng tròn có ng kính 20cm v i t c góc là 10rad/s thì có ng n ng quay là: A. 0,1J. B. 2J. C. 0,5J. D. 5J. Câu 4: M t bánh à ang quay v i t c 10vòng /s thì b hãm b ng m t momen l c không i. Sau 15s thì nó d ng l i. K t lúc hãm nó ã quay c A. 50vòng. B. 472vòng. C. 75vòng. D. 600vòng. Câu 5: M t con l c lò xo g m qu c u có m = 100g, treo vào lò xo có k = 20 N/m kéo qu c u th ng ng xu ng d i v trí cân b ng m t o n 2 3 (cm) r i th cho qu c u tr v v trí cân b ng v i v n t c có l n 0,2 2 m/s. Ch n t = 0 lúc th qu c u, Ox h ng xu ng, g c t a O t i v trí cân b ng. L y g = 10m/s2 .Ph ng trình dao ng c a qu c u có d ng: A. x = 2 3 cos(10 2 t + π/4) cm ; B. x = 4cos(10 2 t - π/6) cm; C. x = 4cos(10 2 t + 5π/6) cm ; D. x = 4cos(10 2 t + π/6) cm; Câu 6: Phát bi u nào sau ây là úng ? A. Trong dao ng t t d n, m t ph n c n ng ã bi n i thành nhi t n ng. B. Trong dao ng t t d n, m t ph n c n ng ã bi n i thành hoá n ng. C. Trong dao ng t t d n, m t ph n c n ng ã bi n i thành i n n ng. D. Trong dao ng t t d n, m t ph n c n ng ã bi n i thành quang n ng. Câu 7: M t con l c lò xo có k = 100N/m, m t u g n vào m t i m c nh, u kia treo vào v t n!ng có kh i l ng m = 0,1kg. Kéo v t ra kh"i VTCB m t o n 4cm r i th ra không v n t c u. Ch n tr c t a th ng ng, g c t a VTCB, chi u d ng h ng xu ng. G c th i gian lúc v t b t u dao ng. Tính l c tác d ng vào i m treo t i th i i m t = 2(s). L y g = 10m/s2. A. 1(N); B. 0(N); C. 2(N); D. 3(N); Câu 8: Dao ng i u hòa v i ph ng trình x = A cos(5πt + π)(cm ) . K t th i i m t = 0 . l n th 9 mà ng n ng b ng th n ng là vào th i i m: 77 57 17 37 A. t = B. t = C. t = D. t = (s) ; (s ) ; (s) ; (s ) ; 20 20 20 20 Câu 9: M t ng h qu l c ch y úng gi trên m!t t. # a ng h xu ng gi ng sâu 400m so v i m!t t. Coi nhi t hai n i này b ng nhau và bán kính trái t là 6400km. Sau m t ngày êm ng h ch y nhanh hay ch m bao nhiêu: A. Ch m 5,4s B. Nhanh 2,7s C. Nhanh 5,4s D. Ch m 2,7s Câu 10: Phát bi u nào sau ây là úng. A. Biên c a dao ng c $ng b c không ph thu c vào pha ban u c a ngo i l c tu n hoàn tác d ng lên v t. B. Biên c a dao ng c $ng b c không ph thu c vào biên ngo i l c tu n hoàn tác d ng lên v t. C. Biên c a dao ng c $ng b c không ph thu c vào t n s ngo i l c tu n hoàn tác d ng lên v t. D. Biên c a dao ng c $ng b c không ph thu c vào h s c n (c a ma sát nh t)tác d ng lên v t. Câu 11: Phát bi u nào sau ây là sai khi nói v biên dao ng c a con l c lò xo th ng ng dao ng i u hoà là A. Là li c c i xmax . B. B ng chi u dài t i a c a lò xo tr i chi u dài c a lò xo v trí cân b ng. C. Là quãng c trong ¼ chu kì khi v t xu t phát v trí cân b ng ho!c v trí biên. gi D. Là trung bình c ng c a chi u dài c c i và c c ti u c a con l c lò xo. Câu 12: Sóng d ng x y ra trên dây AB = 11cm v i u B t do, b c sóng b ng 4cm. Trên dây có. A. 5 b ng, 4 nút. B. 4 b ng, 5 nút. C. 5 b ng, 5 nút. D. 6 b ng, 6 nút. Câu 13: Ch n k t lu n sai khi nói v sóng âm A. Sóng âm có t n s n m trong kho ng 16Hz n 20000Hz. B. V n t c truy n sóng âm không thay i theo nhi t . C. Sóng âm không truy n c trong chân không. D. Sóng âm là sóng d c truy n c trong m i ch t r n, l"ng và khí. ThS Tr n Anh Trung Trang 1/4 - Mã thi DLT5
  2. Câu 14: M t sóng c h c lan truy n trên s i dây àn h i, trong kho ng th i gian 6s sóng truy n c 6m. V n t c truy n sóng trên dây là bao nhiêu? A. v = 1 m/s B. v = 6 m/s C. v = 2 cm/s D. v = 200 cm/s Câu 15: T i m t i m A n m cách ngu n âm N (Ngu n i m )m t kho ng NA = 1 m, có m c c ng âm là LA = 90 dB. Bi t ng $ng nghe c a âm ó là I0 = 10-12 W/m2. C ng c a âm ó t i A là: A. IA = 1 W/m2. B. IA = 10-3 W/m2. C. IA = 0,01 W/m2 . D. IA = 0,1 W/m2. Câu 16: Giá tr o c a vôn k và ampe k xoay chi u ch : A. giá tr t c th i c a hi u i n th và c ng dòng i n xoay chi u. B. giá tr trung bình c a hi u i n th và c ng dòng i n xoay chi u. C. giá tr c c i c a hi u i n th và c ng dòng i n xoay chi u. D. giá tr hi u d ng c a hi u i n th và c ng dòng i n xoay chi u. 10 −4 2 Câu 17: Cho m ch RLC n i ti p: R=100 Ω , cu n dây thu n c m L= H , C= F , hi u i n th hai u m ch π π u = 200 2 cos 100 πt ( V ) . Bi u th c c a dòng i n qua m ch là: π π A. i = 2 2 cos(100πt − )(A ) . B. i = 2 cos(100πt − )(A) . 3 4 π π C. i = 2 2 cos(100πt − )(A ) . D. i = 2 cos(100πt − )(A) . 3 4 Câu 18: % hai u m t i n tr R có !t m t hi u i n th xoay chi u UAC và m t hi u i n th không i UDC. # dòng i n xoay chi u có th qua i n tr và ch!n không cho dòng i n không i qua nó ta ph i: A. m c song song v i i n tr m t t i n C. B. m c n i ti p v i i n tr m t t i n C. C. m c song song v i i n tr m t cu n thu n c m L. D. m c n i ti p v i i n tr m t cu n thu n c m L. Câu 19: Cho m ch i n RL . Hi u i n th u o n m ch là u = 200 2 cos(100πt + π )(V) . Ampe k m c n i ti p có s ch hai 6 π là 0,5A, hi u i n th hai u cu n c m là 200V. Dòng i n trong m ch nhanh pha so v i hi u i n th . Tính i n tr R và và 6 c m kháng c a cu n c m ? A. R = 200Ω; Z L = 300Ω ; B. R = 200 3Ω; Z L = 400Ω ; C. R = 200 2Ω; Z L = 200 2Ω ; D. R = 200 / 3Ω; Z L = 200Ω ; Câu 20: Cho oan m ch i n xoay chi u g m m t cu n dây có i n tr r = 100 Ω , t c m L = 0,318H, ghép n i ti p v i m t −4 10 i n có i n dung C = (F) , n i ti p v i bi n tr R. #!t vào hai t u o n m ch m t hi u i n th xoay chi u có d ng 2π u = 100 2 cos 100 πt ( V ) . Tìm R công su t tiêu th trên o n m ch c c i? A. 0 Ω ; B. 100 Ω ; C. 200 Ω ; D. 150 Ω Câu 21: M t o n m ch RLC. #!t vào hai u o n m ch m t i n áp xoay chi u v i t n s góc thay i. Khi t n s góc là 200π (rad/s) ho!c 50π (rad/s) thì dòng i n qua o n m ch có giá tr hi u d ng b ng nhau. # c ng dòng i n qua o n m ch có giá tr hi u d ng c c i thì t n s góc c a dòng i n ph i là: A. 40π (rad/s); B. 125π (rad/s); C. 100π (rad/s); D. 250π (rad/s); Câu 22: M t máy phát i n xoay chi u ba pha m c hình sao có hi u i n th gi&a dây pha v i dây trung hòa là 127V, t n s f = 50Hz. Ng i ta a dòng ba pha này vào ba t i i x ng m c tam giác, m'i t i có i n tr R = 12 Ω và L = 51mH. C ng dòng i n qua m'i t i là: A. 3,7(A); B. 6,4(A); C. 11(A); D. 10(A); Câu 23: M t máy phát i n mà ph n c m có hai c!p c c, ph n ng g m hai cu n dây m c n i ti p. Máy t o ra su t i n ng hi u d ng 220V, t n s 50Hz. Bi t r ng t thông c c i qua m'i vòng dây là 10mWb. S vòng dây c a m'i c a cu n dây ph n ng là: A. 17,5 vòng; B. 49,6 vòng; C. 24,8 vòng; D. 12,4 vòng; Câu 24: Ch n câu úng. A. Dòng i n 1 chi u do pin và acquy cung c p có công su t l n nh ng t ti n. B. Dòng i n không i có th truy n t i xa nh dòng i n xoay chi u. C. Dòng i n xoay chi u có th dùng tr c ti p trong công nghi p m i n, úc i n. D. Các thi t b vô tuy n i n t( c cung c p n ng l ng b ng dòng i n 1 chi u. Câu 25: Trong m ch i n dao ng i n t LC, i n tích gi&a hai b n t có bi u th c q = Q0 sin ω t thì n ng l ng t c th i c a cu n c m và c a t i n l n l t là: Q2 Q2 1 1 2 2 2 2 A. Wt = L ω Q 0 cos2 ω t và Wd = 0 sin2 ω t. B. Wt = L ω Q 0 cos2 ω t và Wd = 0 sin2 ω t. 2C C 2 2 2 2 Q2 Q0 2 Q0 2 cos2 ω t và Wd = 0 sin2 ω t. C. Wt = D. Wt = L ω 2 Q 0 cos2 ω t và Wd = sin ω t. C 2C 2C ThS Tr n Anh Trung Trang 2/4 - Mã thi DLT5
  3. Câu 26: Ch n câu sai. A. Dao ng i n t trong b t kì m ch dao ng nào c)ng là dao ng t t d n. B. M ch dao ng h có th t o ra i n tr ng bi n thiên truy n i xa trong chân không. C. Trong m ch dao ng, i n tr ng t p trung gi&a hai b n t i n và t tr ng t p trung xung quanh cu n c m. D. #i n t tr ng xa m ch dao ng có n ng l ng không áng k . Câu 27: Trong m ch dao ng i n t thì t n s dao ng c a m ch b ng bao nhiêu l n t n s dao ng c a n ng l ng A. 1 l n B. 2 l n C. 1/2 l n D. 3 l n Câu 28: M t m ch dao i n có i n dung C = 20µF . #i n tr ng g m m t cu n thu n c m có t c m L = 3mH và m t t trong c a m ch là R = 0,2 Ω . # duy trì dao ng i n t trong m ch v i hi u i n th c c i 12V thì c n ph i cung c p cho m ch m t n ng l ng có công su t là bao nhiêu ? A. 4,8.10-2(W); B. 4,8.10-3(W); C. 9,6.10-2(W); D. 9,6.10-3(W); Câu 29: Trong thí nghi m v giao thoa ánh sáng v i hai khe Yâng, * là b c sóng c a ánh sáng n s c, a là kho ng cách gi&a hai khe, D là kho ng cách gi&a hai khe n màn. S l ng vân giao thoa quan sát trên màn s+ không i n u: A. c * và D t ng g p ôi. B. * t ng g p ôi còn a gi m i m t n(a. C. c * và a t ng g p ôi. D. D t ng g p ôi còn a gi m i m t n(a. Câu 30: Trong m t thí nghi m ng i ta chi u m t chùm ánh sáng n s c song song h,p vào c nh c a m t l ng kính có góc chi t quang A = 60. #!t m t màn nh E song song và cách m!t ph ng phân giác c a góc chi t quang 1 m. Trên màn E ta thu c hai v t sáng . S( d ng ánh sáng vàng, chi t su t c a l ng kính là 1,65 thì góc l ch c a tia sáng là A. 3,9o B. 5,2o C. 6,3o D. 7,8o Câu 31: M t ngu n sáng i m n m cách u hai khe Young và phát ra ng th i hai b t x n s c có b c sóng l n l t là λ1 = 0,6µm và λ 2 . Kho ng cách gi&a hai khe là 0,2mm và kho ng cách t hai khe n màn là 1m. Trong m t b r ng L = c có 17 v ch sáng trong ó có ba v ch trùng nhau c a hai b c x . Tính λ 2 ? Bi t r ng hai trong ba v ch 2,4cm ng i ta m trùng nhau n m ngoài cùng c a mi n giao thoa L. A. 0,48 µm ; B. 0,5 µm ; C. 0,6 µm ; D. ,54 µm ; Câu 32: Phát bi u nào sau ây là không úng? A. Tia h ng ngo i và tia t( ngo i u có cùng b n ch t là sóng i n t . B. Tia h ng ngo i có b c sóng nh" h n tia t( ngo i. C. Tia h ng ngo i và tia t( ngo i u là nh&ng b c x không nhìn th y. D. Tia h ng ngo i và tia t( ngo i u có tác d ng nhi t. Câu 33: Ch n câu không úng? A. Tia X có kh n ng xuyên qua m t lá nhôm m"ng. B. Tia X có tác d ng m nh lên kính nh. C. Tia X là b c x có th trông th y c vì nó làm cho m t s ch t phát quang. D. Tia X là b c x có h i i v i s c kho- con ng i. Câu 34: Ch n phát bi u sai trong các phát bi u sau: A. S t n t i c a hi u i n th hãm trong thí nghi m v i t bào quang i n ch ng t" khi b t ra kh"i b m!t kim lo i, các electron quang i n có v n t c ban u. B. # hi n t ng quang i n x y ra thì t n s c a ánh sáng kích thích không c l n h n m t giá tr gi i h n xác nh. C. B c sóng gi i h n c a hi n t ng quang i n có th thu c vùng ánh sáng nhìn th y. D. # ng n ng ban u c c i c a các quang electron ph thu c vào b c sóng c a ánh sáng kích thích và b n ch t kim lo i làm catôt. Câu 35: Cho h=6,625.10-34Js, c=3.108m/s, cho bi t gi i h n quang i n c a kim lo i là 600nm. Tính công thoát c a kim lo i ó? A. 3.31.10-20J . B. 3.31.10-17J . C. 3.31.10-18J . D. 3.31.10-19J. Câu 36: Catôt c a t bào quang i n có công thoát A= 2,9.10 J. Chi u vào cat t c a t bào quang i n trên chùm ánh sáng n -19 s c có b c sóng λ = 0,4 µm . Tìm i u ki n c a hi u i n th gi&a an t (A) và cat t (K) c ng dòng quang i n b tri t −34 8 tiêu hoàn toàn. Cho bi t h=6,625.10 Js, c = 3.10 m/s. C. UAK ≤ –1,29V. A. UAK= 1,29V. B. UAK= – 2,72V. D. UAK= – 1,29V . Câu 37: M.u nguyên t( Bo khác m.u nguyên t( R pho i m nào? A. Mô hình nguyên t( có h t nhân. B. Hình d ng qu/ o c a các electron. C. Bi u th c c a l c hút gi&a h t nhân và electron. D. Tr ng thái có n ng l ng n nh. Câu 38: Nguyên t( hidro nh n n ng l ng kích thích, electron chuy n lên qu/ o N, khi electron chuy n v qu/ o bên trong s+ phát ra A. m t b c x có b c sóng λ thu c dãy Banme. B. hai b c x có b c sóng λ thu c dãy Banme. C. ba b c x có b c sóng λ thu c dãy Banme. D. không có b c x có b c sóng λ thu c dãy Banme. Câu 39: Cho h = 6,625.10-34J.s, c = 3.108m/s, e = 1,6.10-19C.N u electron trong nguyên t( hy ro chuy n t qu/ o M v qu/ o K thì phát ra phôtôn có b c sóng 0,1026 µm. N ng l ng phôtôn này là A. 11,2 eV. B. 1,21eV. C. 12,1 eV. D. 121eV Câu 40: Các tia có cùng b n ch t là: ThS Tr n Anh Trung Trang 3/4 - Mã thi DLT5
  4. A. tia γ và tia t( ngo i . B. tia α và tia h ng ngo i . C. tia âm c c và tia R nghen. D. tia α và tia âm c c. − Câu 41: Khi m t h t nhân nguyên t( phóng x l n l t m t tia α r i tia β thì h t nhân nguyên t( bi n i nh th nào ? A. S kh i gi m 4, s prôtôn gi m 2. B. S kh i gi m 4, s prôtôn gi m 1. C. S kh i gi m 4, s prôtôn t ng 1. D. S kh i gi m 2, s prôtôn gi m 1. Câu 42: Bi t kh i l ng c a prôton mP = 1,0073u, kh i l ng n tron mn = 1,0087u,kh i l ng c a h t nhân têri m = 2,0136u 2 và 1u = 931MeV/c2. N ng l ng liên k t riêng c a h t nhân nguyên t( têri H là : 1 A. 1,12MeV; B. 2,24MeV; C. 3,36MeV; D. 1,24MeV ; 226 Câu 43: H t nhân Ra phóng x α cho h t nhân con 88 4 226 222 226 A. 2 He . B. C. D. Fr . Rn . Ac . 89 87 86 Câu 44: M t ch t phóng x có chu k0 bán rã 20 ngày êm . H"i sau th i gian bao lâu thì 75% s h t nhân ban u c a ch t phóng x ã b phân rã? A. 40 ngày. B. 50 ngày. C. 30 ngày. D. 60 ngày. Câu 45: Trong các h t s c p sau ây, h t nào có kh i l ng ngh b ng không ? A. electron; B. notron; C. photon; D. proton; Câu 46: M t l c ti p tuy n 10N tác d ng vào vành ngoài m t bánh xe có ng kính 80cm. Bánh xe quay t ngh và sau 15s thì c m t vòng u tiên. Momen quán tính c a bánh xe (tính b ng kg.m2) là: quay A. 0,72. B. 4,5. C. 1,8. D. 0,96. Câu 47: Ch n nh ngh1a úng c a dao ng t do: A. Dao ng t do có chu kì ch ph thu c vào các !c tính c a h , không ph thu c vào các y u t bên ngoài. B. Dao ng t do là dao ng không ch u tác d ng c a ngo i l c. C. Dao ng t do có chu kì xác nh và luôn không i. D. Dao ng t do có chu kì ph thu c vào các !c tính c a h . C âu 48: M t m ) i nh n S u c a m t l á thép n m n gang và ch m v ào m ! t n c . Khi c g n v ào u l á thép n g v i t n s f = 1 00 (Hz), S t o t rên m ! t n c m t s óng có biên dao n g theo ph n g th n g a = 0 ,5 (cm). Bi t k ho n g cách gi & a 9 g n l i l iên ti p l à 4 (cm).Tính kho n g cách gi & a hai i m t rên m ! t n c d ao n g cùng pha. A. 1 cm B . 0 ,5 cm C. 2 cm D . 2 ,5 cm Câu 49: Cho dòng i n xoay chi u i=I0cos ω t (A) ch y qua m t o n m ch ch ch a i n tr thu n R thì hi u i n th u gi&a hai u R s+ A. s m pha h n i m t góc và có biên U0= I0R. B. cùng pha v i i và có biên U0 = I0R. C. khác pha v i i và có biên U0 = I0R. D. cùng pha v i i và có biên U0 = IR. Câu 50: Bi t công thoát c a Natri b ng 2,5eV. Tìm b c sóng dài nh t c a ánh sáng chi u vào gây hi n t ng quang i n trên m!t l p Natri: A. 0,452 µm . B. 0,479 µm . C. 0,654 µm . D. 0,589 µm . ----------------------------------------------- ----------- H2T ---------- ÁP ÁN S 4: ThS Tr n Anh Trung Trang 4/4 - Mã thi DLT5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2