Đại cương về kim loại- sự ăn mòn kim loại-Hồ Chí Tuấn

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
421
lượt xem
204
download

Đại cương về kim loại- sự ăn mòn kim loại-Hồ Chí Tuấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

" Đại cương về kim loại- sự ăn mòn kim loại-Hồ Chí Tuấn " là tài liệu nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập hoá học một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đại cương về kim loại- sự ăn mòn kim loại-Hồ Chí Tuấn

  1. ð i cương v kim lo i Biên so n H Chí Tu n - ðH Y Hà N i M C TIÊU C A CHƯƠNG 1. Ki n th c Bi t: - V trí c a các nguyên t kim lo i trong b ng tu n hoàn - Tính ch t và ng d ng c a h p kim - M t s khái ni m trong chương: c p oxi hóa – kh , pin ñi n hóa, su t ñi n ñ ng chu n c a pin ñi n hóa, th ñi n c c chu n c a kim lo i, s ñi n phân (các ph n ng hóa h c x y ra các ñi n c c) Hi u: - Gi i thích ñư c nh ng tính ch t v t lí, tính ch t hóa h c chung c a kim lo i. D n ra ñư c nh ng ví d minh h a và vi t các PTHH - Ý nghĩa c a dãy ñi n hóa chu n c a kim lo i: + Xác ñ nh chi u c a ph n ng gi a ch t oxi hóa và ch t kh trong hai c p oxi hóa – kh + Xác ñ nh xu t ñi n ñ ng chu n c a pin ñi n hóa - Các ph n ng hóa h c x y ra trên các ñi n c c c a pin ñi n hóa khi ho t ñ ng và c a quá trình ñi n phân ch t ñi n li - ði u ki n, b n ch t c a s ăn mòn ñi n hóa và các bi n pháp phòng, ch ng ăn mòn kim lo i - Hi u ñư c các phương pháp ñi u ch nh ng kim lo i c th (kim lo i có tính kh m nh, trung bình, y u) 2. Kĩ năng - Bi t v n d ng dãy ñi n hóa chu n c a kim lo i ñ : + Xét chi u c a ph n ng hóa h c gi a ch t oxi hóa và ch t kh trong hai c p oxi hóa – kh c a kim lo i + So sánh tính kh , tính oxi hóa c a các c p oxi – kh + Tính su t ñi n ñ ng chu n c a pin ñi n hóa - Bi t tính toán kh i lư ng, lư ng ch t liên quan v i quá trình ñi n phân (tính toán theo phương trình ñi n phân và tính toán theo s v n d ng ñ nh lu t Faraday) - Th c hi n ñư c nh ng thí nghi m ch ng minh tính ch t c a kim lo i, thí nghi m v pin ñi n hóa và s ñi n phân, nh ng thí nghi m v ăn mòn kim lo i và ch ng ăn mòn kim lo i KIM LO I VÀ H P KIM A – KIM LO I I – V TRÍ C A KIM LO I TRONG B NG TU N HOÀN - Nhóm IA (tr H), nhóm IIA: các kim lo i này là nh ng nguyên t s - Nhóm IIIA (tr B), m t ph n c a các nhóm IVA, VA, VIA: các kim lo i này là nh ng nguyên t p - Các nhóm B (t IB ñ n VIIIB): các kim lo i chuy n ti p, chúng là nh ng nguyên t d - H lantan và actini (x p riêng thành hai hàng cu i b ng): các kim lo i thu c hai h này là nh ng nguyên t f * Nh n xét: ña s các nguyên t hóa h c ñã bi t là nguyên t kim lo i (trên 80 %) http://ebook.here.vn - Thư vi n Bài gi ng, ð thi tr c nghi m
  2. II – C U T O VÀ LIÊN K T TRONG TINH TH KIM LO I 1. C u t o nguyên t kim lo i - H u h t các nguyên t kim lo i có 1, 2 ho c 3 electron l p ngoài cùng - Bán kính nguyên t c a các nguyên t kim lo i ( phía dư i, bên trái b ng tu n hoàn) nhìn chung l n hơn bán kính nguyên t các nguyên t phi kim ( phía trên, bên ph i b ng tu n hoàn) 2. C u t o m ng tinh th kim lo i (SGK l p 10 trang 91) Có ba ki u m ng tinh th kim lo i ñ c trưng là l p phương tâm kh i, l p phương tâm di n và l c phương 3. Liên k t kim lo i Là liên k t hóa h c hình thành b i l c hút tĩnh ñi n gi a ion dương kim lo i n m các nút m ng tinh th và các electron t do di chuy n trong toàn b m ng lư i tinh th kim lo i Ion dương kim lo i Hút nhau III – TÍNH CH T V T LÍ C A KIM LO I http://ebook.here.vn - Thư vi n Bài gi ng, ð thi tr c nghi m
  3. 1. Tính ch t chung Kim lo i có nh ng tính ch t v t lí chung là: tính d o, tính d n ñi n, tính d n nhi t và ánh kim a) Tính d o: các l p m ng tinh th kim lo i khi trư t lên nhau v n liên k t ñư c v i nhau nh l c hút tĩnh ñi n c a các electron t do v i các cation kim lo i. Nh ng kim lo i có tính d o cao là Au, Ag, Al, Cu, Zn… b) Tính d n ñi n: nh các electron t do có th chuy n d i thành dòng có hư ng dư i tác d ng c a ñi n trư ng. Nói chung nhi t ñ c a kim lo i càng cao thì tính d n ñi n c a kim lo i càng gi m. Kim lo i d n ñi n t t nh t là Ag, ti p sau là Cu, Au, Al, Fe… c) Tính d n nhi t: nh s chuy n ñ ng c a các electron t do mang năng lư ng (ñ ng năng) t vùng có nhi t ñ cao ñ n vùng có nhi t ñ th p c a kim lo i. Nói chung kim lo i nào d n ñi n t t thì d n nhi t t t d) Ánh kim: nh các electron t do có kh năng ph n x t t ánh sáng kh ki n (ánh sáng nhìn th y) Tóm l i: nh ng tính ch t v t lí chung c a kim lo i như trên ch y u do các electron t do trong kim lo i gây ra 2. Tính ch t riêng a) Kh i lư ng riêng: ph thu c vào kh i lư ng nguyên t , bán kính nguyên t và ki u c u trúc m ng tinh th . Li là kim lo i có kh i lư ng riêng nh nh t (d = 0,5 g/cm3) và osimi (Os) có kh i lư ng riêng l n nh t (d = 22,6 g/cm3). Các kim lo i có kh i lư ng riêng nh hơn 5 g/cm3 ñư c g i là kim lo i nh (như Na, K, Mg, Al…) và l n hơn 5 g/cm3 ñư c g i là kim lo i n ng (như Fe, Zn, Pb, Cu, Ag, Au…) b) Nhi t ñ nóng ch y: ph thu c ch y u vào ñ b n liên k t kim lo i. Kim lo i có nhi t ñ nóng ch y th p nh t là Hg (–39oC, ñi u ki n thư ng t n t i tr ng thái l ng) và kim lo i có nhi t ñ nóng ch y cao nh t là W (vonfam, 3410oC) c) Tính c ng: ph thu c ch y u vào ñ b n liên k t kim lo i. Kim lo i m m nh t là nhóm kim lo i ki m (như Na, K…do bán kính l n, c u trúc r ng nên liên k t kim lo i kém b n) và có nh ng kim lo i r t c ng không th dũa ñư c (như W, Cr…) IV – TÍNH CH T HÓA H C CHUNG C A KIM LO I Tính ch t ñ c trưng c a kim lo i là tính kh (nguyên t kim lo i d b oxi hóa thành ion dương): M → Mn+ + ne 1. Tác d ng v i phi kim http://ebook.here.vn - Thư vi n Bài gi ng, ð thi tr c nghi m
  4. H u h t các kim lo i kh ñư c phi kim ñi n hình thành ion âm Ví d : 4Al + 3O2 2Al2O3 2Fe + 3Cl2 2FeCl3 Hg + S → HgS 2. Tác d ng v i axit a) ð i v i dung d ch HCl, H2SO4 loãng: M + nH+ → Mn+ + n/2H2 (M ñ ng trư c hiñro trong dãy th ñi n c c chu n) b) ð i v i H2SO4 ñ c, HNO3 (axit có tính oxi hóa m nh): - Kim lo i th hi n nhi u s oxi hóa khác nhau khi ph n ng v i H2SO4 ñ c, HNO3 s ñ t s oxi hóa cao nh t - H u h t các kim lo i ph n ng ñư c v i H2SO4 ñ c nóng (tr Pt, Au) và H2SO4 ñ c ngu i (tr Pt, Au, Fe, Al, Cr…), khi ñó S+6 trong H2SO4 b kh thành S+4 (SO2) ; So ho c S-2 (H2S) - H u h t các kim lo i ph n ng ñư c v i HNO3 ñ c nóng (tr Pt, Au) và HNO3 ñ c ngu i (tr Pt, Au, Fe, Al, Cr…), khi ñó N+5 trong HNO3 b kh thành N+4 (NO2) - H u h t các kim lo i ph n ng ñư c v i HNO3 loãng (tr Pt, Au), khi ñó N+5 trong HNO3 b kh thành N+2 (NO) ; N+1 (N2O) ; No (N2) ho c N-3 (NH4+) - Các kim lo i có tính kh càng m nh thư ng cho s n ph m kh có s oxi hóa càng th p. Các kim lo i như Na, K…s gây n khi ti p xúc v i các dung d ch axit Ví d : 2Fe + 6H2SO4 (ñ c) Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O 4Mg + 5H2SO4 (ñ c) 4MgSO4 + H2S + 4H2O Cu + 4HNO3 (ñ c) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O 3Cu + 8HNO3 (loãng) → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O 3. Tác d ng v i dung d ch mu i - ði u ki n ñ kim lo i M ñ y ñư c kim lo i X ra kh i dung d ch mu i c a nó: + M ñ ng trư c X trong dãy th ñi n c c chu n + C M và X ñ u không tác d ng ñư c v i nư c ñi u ki n thư ng + Mu i tham gia ph n ng và mu i t o thành ph i là mu i tan: xM (r) + nXx+ (dd) → xMn+ (dd) + nX (r) - Kh i lư ng ch t r n tăng: ∆m↑ = mX t o ra – mM tan - Kh i lư ng ch t r n gi m: ∆m↓ = mM tan – mX t o ra - H n h p các kim lo i ph n ng v i h n h p dung d ch mu i theo th t ưu tiên: kim lo i kh m nh nh t tác d ng v i cation oxi hóa m nh nh t ñ t o ra kim lo i kh y u nh t và cation oxi hóa y u nh t - V i nhi u anion có tính oxi hóa m nh như NO3-, MnO4-,…thì kim lo i M s kh các anion trong môi trư ng axit (ho c bazơ) Ví d : - Khi cho Zn vào dung d ch CuSO4 ta th y l p b m t thanh k m d n chuy n qua màu ñ và màu xanh c a dung d ch b nh t d n do ph n ng: Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu↓ - Khi cho kim lo i ki m Na vào dung d ch CuSO4 ta th y có s i b t khí không màu và xu t hi n k t t a keo xanh do các ph n ng: Na + H2O → NaOH + 1/2H2 và CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4 - Khi cho b t Cu vào dung d ch Cu(NO3)2 có vài gi t HCl ta th y có khí không màu thoát ra và hóa nâu trong không khí do ph n ng: 3Cu + Cu(NO3)2 + 8HCl → 4CuCl2 + 2NO + 4H2O http://ebook.here.vn - Thư vi n Bài gi ng, ð thi tr c nghi m
  5. 4. Tác d ng v i nư c - Các kim lo i m nh như Li, Na, K, Ca, Sr, Ba…kh nư c d dàng nhi t ñ thư ng theo ph n ng: M + nH2O → M(OH)n + n/2H2. Kim lo i Mg tan r t ch m và Al ch tan khi d ng h n h ng (h p kim c a Al và Hg) - Các kim lo i trung bình như Mg, Al, Zn, Fe…ph n ng ñư c v i hơi nư c nhi t ñ cao t o oxit kim lo i và hiñro Ví d : Mg + H2O(h) MgO + H2 3Fe + 4H2O(h) Fe3O4 + 4H2 Fe + H2O(h) FeO + H2 - Các kim lo i có tính kh y u như Cu, Ag, Hg…không kh ñư c nư c dù nhi t ñ cao 5. Tác d ng v i dung d ch ki m Các kim lo i mà hiñroxit c a chúng có tính lư ng tính như Al, Zn, Be, Sn, Pb…tác d ng ñư c v i dung d ch ki m (ñ c). Trong các ph n ng này, kim lo i ñóng vai trò là ch t kh , H2O là ch t oxi hóa và bazơ làm môi trư ng cho ph n ng Ví d : ph n ng c a Al v i dung d ch NaOH ñư c hi u là ph n ng c a Al v i nư c trong môi trư ng ki m và g m hai quá trình: 2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2 Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4] C ng hai phương trình trên ta ñư c m t phương trình: 2Al + 6H2O + 2NaOH → 2Na[Al(OH)4] + 3H2 6. Tác d ng v i oxit kim lo i Các kim lo i m nh kh ñư c các oxit kim lo i y u hơn nhi t ñ cao thành kim lo i Ví d : 2Al + Fe2O3 2Fe + Al2O3 B – H P KIM I – ð NH NGHĨA, C U T O TINH TH C A H P KIM 1. ð nh nghĩa H p kim là v t li u kim lo i có ch a m t kim lo i cơ b n và m t s kim lo i ho c phi kim khác Ví d : Thép là h p kim c a s t v i cacbon và m t s nguyên t khác. ðuyra là h p kim c a nhôm v i ñ ng, magie, mangan, silic 2. C u t o tinh th c a h p kim H p kim có c u t o tinh th . Có các lo i tinh th sau: tinh th h n h p, tinh th dung d ch r n và tinh th h p ch t hóa h c a) Tinh th h n h p: - Có ngu n g c t khi h n h p các ñơn ch t trong h p kim tr ng thái l ng. tr ng thái này, các ñơn ch t không tan vào nhau và cũng không tác d ng hóa h c v i nhau - Các ñơn ch t tham gia h p kim có tính ch t hóa h c và ki u m ng tinh th không khác nhau nhi u, nhưng kích thư c các ion khác nhau. Ví d : h p kim Cd – Bi, h p kim Sn – Pb… - Ki u liên k t hóa h c ch y u là liên k t kim lo i - Thư ng có nhi t ñ nóng ch y th p http://ebook.here.vn - Thư vi n Bài gi ng, ð thi tr c nghi m
  6. b) Tinh th dung d ch r n: - Có ngu n g c t h n h p các ñơn ch t trong h p kim tr ng thái l ng. tr ng thái này, các ñơn ch t trong h n h p tan vào nhau không theo m t t l nào nh t ñ nh, ta có dung d ch l ng. nhi t ñ th p hơn, dung d ch l ng chuy n thành dung d ch r n - Các ñơn ch t tham gia h p kim có ki u m ng tinh th gi ng nhau, tính ch t hóa h c tương t và kích thư c các ion không khác nhau nhi u. Ví d : h p kim Au – Ag, h p kim Fe – Mn… - Ki u liên k t hóa h c ch y u là liên k t kim lo i c) Tinh th h p ch t hóa h c: - Có ngu n g c t khi h p kim tr ng thái l ng. tr ng thái này, n u các ñơn ch t tham gia h p kim có ki u m ng tinh th khác nhau , tính ch t hóa h c khác nhau và kích thư c các ion khác nhau rõ r t thì gi a nh ng ñơn ch t này s t o ra h p ch t hóa h c - Khi h p kim chuy n sang tr ng thái r n, ta có nh ng tinh th h p ch t hóa h c. Ví d tinh th h p ch t hóa h c Mg2Pb, AuZn, AuZn3, AuZn5, Al4C3… - Ki u liên k t hóa h c là liên k t c ng hóa tr II – TÍNH CH T C A H P KIM 1. Tính ch t hóa h c Có tính ch t hóa h c tương t c a các ñơn ch t tham gia t o thành h p kim 2. Tính ch t v t lí - Tính ch t v t lí và tính ch t cơ h c c a h p kim khác nhi u so v i tính ch t c a các ñơn ch t - Có tính d n ñi n, d n nhi t, tính d o và ánh kim do trong h p kim có các electron t do - Tính d n ñi n, d n nhi t c a h p kim gi m so v i kim lo i thành ph n do m t ñ electron t do trong h p kim gi m ñi rõ r t - Có ñ c ng cao hơn so v i các kim lo i thành ph n do có s thay ñ i v c u t o m ng tinh th , thay ñ i v thành ph n c a ion trong m ng tinh th - Có r t nhi u h p kim khác nhau ñư c ch t o có hóa tính, cơ tính và lí tính ưu th như không g , ñ c ng cao, ch u nhi t t t, ch u ma sát t t… Ví d : - Hơp kim không b ăn mòn: Fe–Cr–Mn (thép inoc)… http://ebook.here.vn - Thư vi n Bài gi ng, ð thi tr c nghi m
  7. - H p kim siêu c ng: W–Co, Co–Cr–W–Fe,… - H p kim có nhi t ñ nóng ch y th p: Sn – Pb (thi c hàn nóng ch y 210oC),… - H p kim nh , c ng và b n: Al–Si, Al–Cu–Mn–Mg III - NG D NG C A H P KIM - Do có tính ch t hóa h c, v t lí, cơ h c r t quý nên h p kim ñư c s d ng r ng rãi trong các ngành kinh t qu c dân - Có nh ng h p kim trơ v i axit, bazơ và các hóa ch t khác dùng ch t o các máy móc, thi t b dùng trong nhà máy s n xu t hóa ch t - Có h p kim ch u nhi t cao, ch u ma sát m nh dùng làm ng x trong ñ ng cơ ph n l c - Có h p kim có nhi t ñ nóng ch y r t th p dùng ch t o giàn ng d n nư c ch a cháy t ñ ng… *************************************** S ăn mòn kim lo i I – KHÁI NI M Ăn mòn kim lo i là s phá h y kim lo i ho c h p kim do tác d ng c a các ch t trong môi trư ng M → Mn+ + ne II – HAI D NG ĂN MÒN KIM LO I Căn c vào môi trư ng và cơ ch c a s ăn mòn kim lo i, ngư i ta phân thành hai d ng chính: ăn mòn hóa h c và ăn mòn ñi n hóa 1. Ăn mòn hóa h c - Ăn mòn hóa h c là quá trình oxi hóa – kh , trong ñó kim lo i ph n ng tr c ti p v i các ch t oxi hóa trong môi trư ng (các electron c a kim lo i ñư c chuy n tr c ti p ñ n các ch t trong môi trư ng) và không có xu t hi n dòng ñi n - Ăn mòn hóa h c thư ng x y ra nh ng b ph n c a thi t b lò ñ t ho c nh ng thi t b thư ng xuyên ti p xúc v i hơi nư c và khí oxi…Ví d : 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2 2Fe + 3Cl2 2FeCl3 3Fe + 2O2 Fe3O4 2. Ăn mòn ñi n hóa h c http://ebook.here.vn - Thư vi n Bài gi ng, ð thi tr c nghi m
  8. Ăn mòn ñi n hóa h c là lo i ăn mòn kim lo i ph bi n và nghiêm tr ng nh t trong t nhiên a) Khái ni m v ăn mòn ñi n hóa h c: Rót dung d ch H2SO4 loãng vào c c th y tinh r i c m hai thanh kim lo i khác nhau, ví d m t thanh Zn và m t thanh Cu vào c c. N i hai thanh kim lo i b ng m t dây d n có m c n i ti p v i m t ñi n k Hi n tư ng: - Khi chưa n i dây d n, thanh Zn b hòa tan và b t Hiñro thoát ra b m t thanh Zn - Khi n i dây d n, thanh Zn b ăn mòn nhanh chóng trong dung d ch ñi n li, kim ñi n k b l ch, b t khí H2 thoát ra c thanh Cu Gi i thích: - Khi chưa n i dây d n, Zn b ăn mòn hóa h c do ph n ng: Zn + 2H+ → Zn2+ + H2 nên b t khí H2 sinh ra trên b m t thanh Zn - Khi n i hai thanh Cu và Zn b ng m t dây d n, m t pin ñi n hóa Zn – Cu ñư c hình thành (pin Vôn-ta), trong ñó Zn ñóng vai trò c c âm. Các electron ñã di chuy n t c c âm (Zn) ñ n c c dương (Cu) t o ra dòng ñi n m t chi u làm kim ñi n k b l ch và làm tăng m t ñ electron trên thanh Cu. Nh ñó m t ph n H+ ñ n nh n electron trên thanh Cu và b kh thành H2 làm s i b t khí trên thanh Cu: 2H+ + 2e → H2 - Ph n ng ñi n hóa chung x y ra trong pin: Zn + 2H+ → Zn2+ + H2 V y ăn mòn ñi n hóa h c là quá trình oxi hóa – kh , trong ñó kim lo i b ăn mòn do tác d ng c a dung d ch ch t ñi n li và có s xu t hi n dòng ñi n b) ði u ki n x y ra ăn mòn ñi n hóa h c: ñ ng th i c 3 ñi u ki n sau: - Các ñi n c c ph i khác nhau v b n ch t. Có th là c p hai kim lo i khác nhau, kim lo i – phi kim hay kim lo i – h p ch t. Kim lo i có th ñi n c c chu n nh hơn là c c âm - Các ñi n c c ph i ti p xúc tr c ti p ho c gián ti p v i nhau qua dây d n - Các ñi n c c cùng ti p xúc v i dung d ch ch t ñi n li c) Ăn mòn ñi n hóa h c h p kim c a s t (gang, thép) trong không khí m - Gang, thép là h p kim Fe – C g m nh ng tinh th Fe ti p xúc tr c ti p v i tinh th C (graphit) - Không khí m có ch a H2O, CO2, O2…t o ra l p dung d ch ch t ñi n li ph lên b m t gang, thép làm xu t hi n vô s pin ñi n hóa mà Fe là c c âm, C là c c dương - c c âm x y ra s oxi hóa: Fe → Fe2+ + 2e - c c dương x y ra s kh : 2H+ + 2e → H2 và O2 + 2H2O + 4e → 4OH- - Ti p theo: Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2 4Fe(OH)2 + O2(kk) + 2H2O → 4Fe(OH)3 - Theo th i gian Fe(OH)3 s b m t nư c t o ra g s t có thành ph n ch y u là Fe2O3.xH2O III – CH NG ĂN MÒN KIM LO I 1. Phương pháp b o v b m t http://ebook.here.vn - Thư vi n Bài gi ng, ð thi tr c nghi m
  9. Phương pháp b o v b m t là ph lên b m t kim lo i m t l p sơn, d u m , ch t d o ho c tráng, m b ng m t kim lo i khác. N u l p b o v b hư, kim lo i s b ăn mòn Ví d : S t tây là s t tráng thi c dùng làm h p ñ ng th c ph m vì thi c là kim lo i khó b oxi hóa nhi t ñ thư ng, màng oxit thi c m ng và m n cũng có tác d ng b o v thi c và thi c oxit không ñ c l i có màu tr ng b c khá ñ p. Thi c là kim lo i m m, d b sây sát. N u v t sây sát sâu t i l p s t bên trong thì s x y ra ăn mòn ñi n hóa h c, k t qu là s t b ăn mòn nhanh 2. Phương pháp ñi n hóa Phương pháp b o v ñi n hóa là dùng m t kim lo i có tính kh m nh hơn làm v t hi sinh ñ b o v v t li u kim lo i. V t hi sinh và kim lo i c n b o v hình thành m t pin ñi n, trong ñó v t hi sinh ñóng vai trò c c âm và b ăn mòn Ví d : ð b o v v tàu bi n b ng thép, ngư i ta g n ch t nh ng t m k m vào ph n v tàu ngâm trong nư c bi n. Vì khi g n mi ng Zn lên v tàu b ng thép s hình thành m t pin ñi n, ph n v tàu b ng thép là c c dương, các lá Zn là c c âm và b ăn mòn theo cơ ch : - anot (c c âm): Zn → Zn2+ + 2e - catot (c c dương): 2H2O + O2 + 4e → 4OH- K t qu là v tàu ñư c b o v , Zn là v t hi sinh, nó b ăn mòn http://ebook.here.vn - Thư vi n Bài gi ng, ð thi tr c nghi m

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản