Luyện từ và câu - TỪ ĐỒNG NGHĨA

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
316
lượt xem
23
download

Luyện từ và câu - TỪ ĐỒNG NGHĨA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Giúp HS hiểu thế nào là từ đồng nghĩa, từ đồng nghĩa hoàn toàn và không hoàn toàn. - Biết vận dụng những hiểu biết đã có để làm bài tập thực hành về từ đồng nghĩa. - Bảng phụ viết sẵn nội dung của BT1. - Bút dạ; 2,3 phiết photo các bài tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu - TỪ ĐỒNG NGHĨA

  1. Luy n t và câu: T NG NGHĨA I. M c tiêu, nhi m v : - Giúp HS hi u th nào là t ng nghĩa, t ng nghĩa hoàn toàn và không hoàn toàn. - Bi t v n d ng nh ng hi u bi t ã có làm bài t p th c hành v t ng nghĩa. II. dùng d y h c: - B ng ph vi t s n n i dung c a BT1. - Bút d ; 2,3 phi t photo các bài t p. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. n nh:
  2. 2. Ki m tra: 3. Bài m i: Ho t ng 1: Hư ng d n HS làm bài t p 1,2. M c tiêu: Giúp các em so sánh nghĩa các t xây d ng, ki n thi t; vàng hoe, vàng l m, vàng xu m. Cách ti n hành: - T ch c cho HS làm bài t p 1. - HS làm cá nhân- so sánh nghĩa các t . Cho HS trình bày k t qu . GV nh n xét, ch t l i. - Nxét. - Hư ng d n HS làm bài t p 2.
  3. Cho HS nêu yêu c u bài t p. - HS c to, c l p c th m. Cho HS trình bày k t qu . - Làm vi c theo nhóm, trình bày. GV nh n xét, ch t l i. Ho t ng 2: Ghi nh . M c tiêu: Các em thu c ghi nh và làm ư c các bài t p 1,2. Cách ti n hành: - Cho HS c l i ph n ghi nh . -C l p c th m. - Hư ng d n HS làm bài t p 1 (5’) Cho HS c yêu c u bài t p, c - 1 HS c to, l p c o n văn. th m.
  4. GV giao vi c: Cho HS làm bài- GV dán lên b ng o n văn ã chu n b trư c. Cho HS trình bày. - L p nh n xét. - Hư ng d n HS làm bài t p 2. Cho HS c yêu c u, giao vi c. HS làm bài, phát phi u cho 3 c p. - HS vi t ra nháp - 3 c p em phi u dán lên b ng, l p nh n xét. GV nh n xét, ch t l i. - Hư ng d n HS làm bài t p 3 (tương t như các bài trư c).
  5. Ho t ng 3: C ng c , d n dò. - GV nh n xét ti t h c, v nhà h c bài. - Ghi nh n l i GV d n. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản