LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ TRONG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN, chương 4

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
117
lượt xem
53
download

LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ TRONG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đo lường vị trí bằng đại lượng tương tự Mạch đo vị trí đơn giản nhất là dùng biến trở. Điện áp ra: U 0 = U n. Để đảm bảo độ chính xác thì biến trở phải cuốn đều sao cho quan hệ giữa vị trí và điện áp tỷ lệ tuyến tính. Tuy vậy mạch đo vị tr1i này ít được áp dụng trong công nghiệp vì độ tin cậy kém. Người ta thường dùng selsyn để đo góc quay có hai cặp selsyn, một thu và một phát. Điện áp ra của selsyn: Ur = Um.sin.sint...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ TRONG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN, chương 4

  1. Chương 4: Ño löôøng vò trí 1 Ño löôøng vò trí baèng ñaïi löôïng töông töï Maïch ño vò trí ñôn giaûn nhaát laø duøng bieán trôû. Ñieän aùp ra: U 0 = U n.  Ñeå ñaûm baûo ñoä chính xaùc thì bieán trôû phaûi cuoán ñeàu sao cho quan heä giöõa vò trí vaø ñieän aùp tyû leä tuyeán tính. Tuy vaäy maïch ño vò tr1i naøy ít ñöôïc aùp duïng trong coâng nghieäp vì ñoä tin caäy keùm. Ngöôøi ta thöôøng duøng selsyn ñeå ño goùc quay coù hai caëp selsyn, moät thu vaø moät phaùt. Ñieän aùp ra cuûa selsyn: Ur = Um.sin.sint Qua boä chænh löu nhaïy pha ta nhaän ñöôïc: U = Umsin Maïch ño naøy coù nhöôïc ñieåm vuøng thay ñoåi goùc  vaø quan heä U() khoâng tuyeán tính. Ngaøy nay ngöôøi ta duøng boä ño vò trí Resolver. Resolver coù moät roto moät pha vaø stato coù hai cuoän daây ñaët leäch nhau moät goùc 90o, ñieän aùp caáp cho hai cuoän daây stato cuõng leäch nhau 90o ñieän. 2 Ño vò trí soá
  2. Hình 2.18 Maïch ño vò trí duøng resover Caùch ñaàu tieân ngöôøi ta thöôøng thöïc hieän laø laáy tín hieäu töø Resolve roài bieán ñoåi thaønh soá. Caùch thöïc hieän töông töï nhö bieán ñoåi xung thaønh soá ôû boä ño toác ñoä. Tín hieäu Ud cuøng vôùi xung nhòp fn qua maïch coång H roài ñöa vaøo boä ñeám Ñ vaø ñöôïc löu giöõ ôû boä nhôù M. Ñieàu khieån boä ñeám vaø maïch nhôù töø maïch ñieàu khieån ÑK. Ño vò trí soá coù theå duøng maùy phaùt toác xung, töùc laø tính toång soá xung trong moät ñôn vò thôøi gian. Nhöôïc ñieåm cuûa phöông phaùp naøy laø khoâng tìm ñöôïc ñieåm xuaát phaùt khi ño. Moäât phöông phaùp ño vò trí hay duøng cho kyõ thuaät robot laø duøng cô caáu ño ñöôïc maõ hoùa (daïng ñóa hay thanh) treân ñoù ñaõ vaïch saün maõ, maõ ôû ñaây coù theå duøng maõ nhò phaân, maõ Gray...vôùi soá löôïng bit theo yeâu caàu. Thí duï treân hình 2.14 laø cô caáu ño duøng maõ nhò phaân 4-bit, tuøy thuoäc vaøo ñoä chính xaùc vaø khoaûng caùch phaûi ño, cuï theå ta goïi X laø quaõng ñöôøng caàn ño, rx laø ñoä phaân giaûi:
  3. X = x.2n (n = 1,2...) n = (lg X ) 1 x lg 2 Thí duï ta caàn ño moät ñoaïn laø 1m ñoä chính xaùc 0,01mm ta caàn: 1 1 n = (lg ) = 17 1.10 5 lg 2 2.3 Heä truyeàn ñoäng ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha 2.3.1 Khaùi nieäm chung Heä truyeàn ñoäng ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha ngaøy nay ñöôïc söû duïng roäng raõi vôùi daûi coâng suaát töø vaøi traêm W ñeán haøng MW. Noù chieám vò trí quan troïng trong caùc heä truyeàn ñoäng töï ñoäng. ÔÛ giaûi coâng suaát lôùn vaø cöïc lôùn thì noù hoaøn toaøn chieám öu theá. Tuy vaäy ôû coâng suaát nhoû vaø vöøa noù phaûi caïnh tranh vôùi truyeàn ñoäng ñoäng cô khoâng ñoàng boä vaø ñoäng cô moät chieàu. Ngaøy nay truyeàn ñoäng ñoäng cô ñoàng boä coâng suaát nhoû caøng ñöôïc chuù yù nghieân cöùu öùng duïng thay theá ñoäng cô moät chieàu vaø ñoäng cô khoâng ñoàng boä. Bôûi vì ñoäng cô ñoàng boä mang tính öu vieät cuûa caû ñoäng cô moät chieàu vaø ñoäng cô khoâng ñoàng boä. Nguyeân lyù ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô ñoàng boä xuaát phaùt töø bieåu thöùc: uS = 2f S pp trong ñoù
  4. fS - taàn soá nguoàn cung caáp; pp - soá ñoâi cöïc. 2.3.2 Phaân loaïi heä truyeàn ñoäng ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô ñoàng boä Heä ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô raát phong phuù, coù caáu truùc vaø ñaëc tính ñieàu chænh khaùc nhau tuøy thuoäc vaøo coâng suaát, taûi, phaïm vi ñieàu chænh. Trong thöïc teá, ñoäng cô ñoàng boä ñöôïc cheá taïo ôû caùc daûi coâng suaát: - Raát nhoû : vaøi traêm W ñeán vaøi kW - Nhoû : vaøi kW ñeán 50kW - Vöøa: 50 kW ñeán 500 kW - Lôùn : lôùn hôn 500 kW ÔÛ daûi coâng suaát raát nhoû, ñoäng cô ñoàng boä coù caáu taïo maïch kích töø laø nam chaâm vónh cöûu, thöôøng duøng cho cô caáu truyeàn ñoäng coù vuøng ñieàu chænh roäng, ñoä chính xaùc cao, coù taûi Mc = const, ôû trong tröôøng hôïp naøy boä bieán ñoåi ñöôïc duøng laø bieán taàn transitor, nguoàn aùp bieán ñieäu beà roäng xung. ÔÛ daûi coâng suaát nhoû vaø vöøa, ñoäng cô ñoàng boä duøng cho phuï taûi yeâu caàu vuøng ñieàu chænh khoâng roäng laém, luùc ñoù boä bieán ñoåi ñöôïc duøng laø bieán taàn tiristor nguoàn doøng chuyeån maïch töï nhieân. ÔÛ daûi coâng suaát vöøa vaø lôùn, ñoäng cô ñoàng boä thöôøng duøng cho caùc maùy bôm, neùn khí, maùy nghieàn vaø keùo taøu v.v... vôùi vuøng ñieàu chænh côõ 10:1 trong caùc tröôøng hôïp naøy boâ bieán ñoåi
  5. ñöôïc duøng coù hai loaïi: bieán taàn tiristo chuyeån maïch töï nhieân vaø bieán taàn tröïc tieáp tiristo.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản