intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Lý thuyết kế toán đại cương

Chia sẻ: Songngoc Songngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

2.063
lượt xem
295
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế toán giúp cho doanh nghiệp theo dõ i thườ ng xuyên tình hình hoạ t động sản xuất của doanh nghiệp cũ ng như theo dõ i thị trườ ng để điều tiết sản xuất => doanh nghiệp hoạt động tốt, tránh thâm lạm tà i sản nhờ kiểm soát nội bộ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lý thuyết kế toán đại cương

  1. LYÙ THUYEÁT KEÁ TOAÙN ÑAÏI CÖÔNG Caâu 1: Phaân tích vai tro va nhieäm vuï cuûa keá toaùn ø ø Nhieäm vuï : _ Baûo veä ta i saûn cuûa doanh nghieäp. ø _ Phaûn aùnh va giaùm ñoác tình hình thöï c hieän Keá toaùn ta i chính cuûa doanh nghieäp. ø ø _ Phaûn aùnh, giaùm ñoác vieäc chaáp ha nh chính saùch, cheá ñoä Keá toaùn, ta i chính cuûa nha ø ø ø nöôùc. _ Phaùt hieän khaû naêng tieàm naêng trong doanh nghieäp. Vai tro : ø + Ñoái vôùi doanh nghieäp: _ Keá toaùn giuùp cho doanh nghieäp theo do i thöô ng xuyeân tình hình hoaï t ñoäng saûn xuaát õ ø cuûa doanh nghieäp cu ng nhö theo do i thò tröô ng ñeå ñieàu tieát saûn xuaát => doanh nghieäp õ õ ø hoaï t ñoäng toát, traùnh thaâm laï m ta i saûn nhô kieåm soaùt noäi boä. ø ø _ Keá toaùn cung caáp ta i lieäu cho doanh nghieäp ñeå la m cô sôû hoaï ch ñònh caùc hoaï t ñoäng ø ø saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp => thaáy ñöôï c hieäu quaû cuûa coâng vieäc => vaï ch ra höôùng hoaï t ñoäng cho töông lai. _ Keá toaùn cu ng giuùp cho ngöô i quaûn lyù ñieàu hoa ñöôï c tình hình ta i chính cuûa doanh õ ø ø ø nghieäp. _ Keá toaùn la cô sôû giuùp giaûi quyeát tranh tuï ng khieáu toá vì ñöôï c phaùp luaät coi la baèng ø ø chöùng veà haø nh vi thöông maï i. _ Keá toaùn cô sôû ñaûm baûo vö ng chaéc trong söï giao dòch buoân baùn. õ _ Do söï phaùt trieån cuûa khoa hoï c coâng ngheä => haï giaù saûn phaåm va quaûn lyù doanh ø nghieäp kòp thô i ra quyeát ñònh phu hôï p …treân cô sôû soá lieäu cuûa Keá toaùn. ø ø _ Keá toaùn cho 1 keát quaû ta i chính ro reät, vö ng chaéc. ø õ õ + Ñoái vôùi nha nöôùc: ø _ Nha nöôùc coù theå theo do i ñöôï c söï phaùt trieån cuûa caùc nga nh saûn xuaát kinh doanh tö ø õ ø ø ñoù toång hôï p ñöôï c söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá quoác gia. _ Nha nöôùc la m troï ng ta i giaûi quyeát söï tranh chaáp veà quyeàn lôï i giö a caùc doanh ø ø ø õ nghieäp. _ Tìm ra caùch tính thueá toát nhaát traùnh thaát thu thueá, haï n cheá sai laàm trong chính saùch thueá. _ Keá toaùn cung caáp caùc dö kieän hö u ích cho caùc quyeát ñònh kinh teá, chính trò, xa hoäi… õ õ õ xaùc ñònh ñöôï c khaû naêng traùch nhieäm, cöông vò quaûn lyù va cung caáp caùc dö kieän hö u ø õ õ ích cho vieäc ñaùnh giaù khaû naêng toå chöùc va la nh ñaï o. ø õ _ Ñoái vôùi neàn kinh teá, keá toaùn giuùp chính quyeàn trong vieäc soaï n thaûo va ban ha nh ø ø chính saùch thueá, caùc chính saùch keá toaùn khaùc cho thích hôï p. Caâu 2: Trình ba y caùc coâng vieäc cuûa neàn keá toaùn (pp thu nhaäp, phaân hoaï ch, xöû lyù ø va toång hôï p)? ø
  2. _ Laäp chöùng tö keá toaùn: phaûn aùnh caùc nghieäp vuï keá toaùn phaùt sinh va hoa n tha nh va o ø ø ø ø ø caùc tô chöùng tö theo maãu quy ñònh, theo thô i gian va ñòa ñieåm phaùt sinh nghieäp vuï ñoù. ø ø ø ø _ Kieåm keâ: la coâng vieäc cuûa keá toaùn du ng caân, ñong, ño, ñeám…ñeå xaùc ñònh soá löôï ng ø ø va chaát löôïng cuûa caùc loaï i vaät tö, tieàn…Tö ñoù ñoái chieáu vôùi soá lieäu trong soå keá toaùn ø ø ma coù bieän phaùp xöû lyù kòp thô i. ø ø _ Tính giaù caùc ñoái töôï ng keá toaùn: la 1 coâng vieäc cuûa keá toaùn, bieåu hieän baèng giaù trò taát ø caû nhö ng TS cuûa doanh nghieäp nhô ñoù ma moï i ñoái töôï ng cuûa keá toaùn ñeàu ñöôïc bieåu õ ø ø hieän cu ng moät thöôùc ño tieàn teä, tö ñoù coù theå toång hôï p nhö ng chæ tieâu caàn thieát baèng ø ø õ tieàn cho doanh nghieäp va cho caû neàn kinh teá. ø _ Tính giaù tha nh: la 1 coâng vieäc cuûa keá toaùn toång hôï p chi phí phaùt sinh trong ky cuûa ø ø ø doanh nghieäp bieåu hieän baèng tieàn tö ñoù xaùc ñònh giaù tha nh saûn phaåm => giuùp doanh ø ø nghieäp thaáy ñöôï c hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh ñeå coù keá hoaï ch haï giaù cho phu hôï p. ø _ Môû ta i khoaûn keá toaùn: la 1 coâng vieäc cuûa keá toaùn phaûn aùnh va giaùm ñoác 1 caùch ø ø ø thöô ng xuyeân, lieân tuï c va coù heä thoáng tö ng ñoái töôï ng keá toaùn rieâng bieät trong hoaï t ø ø ø ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp (moãi ñoái töôï ng keá toaùn rieâng bieät coù nhieàu ñieåm khaùc nhau veà moï i maët => caàn môû moät ta i khoaûn töông öùng. ø _ Ghi soå keùp: la 1 coâng vieäc cuûa keá toaùn du ng ghi 1 nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh va o ít ø ø ø nhaát hai ta i khoaûn theo ñuùng noäi dung kinh teá va moái quan heä khaùch quan cuûa caùc ta i ø ø ø khoaûn giuùp cho vieäc giaùm ñoác chaët che caùc hoaï t ñoäng kinh teá ta i chính cuûa doanh õ ø nghieäp. _ Laäp baùo caùo keá toaùn : baùo caùo keá toaùn ñöôï c toång hôï p soá lieäu tö caùc soå keá toaùn theo ø caùc chæ tieâu kinh teá veà ta i saûn va tình hình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh trong ky cuûa ø ø ø doanh nghieäp giuùp cho vieäc ñaùnh giaù va phaân tích tình hình hoaï t ñoäng saûn xuaát kinh ø doanh, qua ñoù ñeà ra caùc bieän phaùp ñeå söû duï ng, ñieàu ha nh mang laï i hieäu quaû cao nhaát. ø Caâu 3: Trình ba y khaùi nieäm va keát caáu cuûa baûng caân ñoái keá toaùn ø ø +Khaùi nieäm: baûng caân ñoái keá toaùn la 1 baûng baùo caùo ta i chính toång hôï p, phaûn aùnh ø ø toång quaùt toa n boä giaù trò TS hieän coù va nguoàn hình tha nh ta i saûn ñoù cuûa doanh nghieäp ø ø ø ø taï i 1 thô i ñieåm nhaát ñònh. ø + Keát caáu: baûng caân ñoái keá toaùn goàm 2 phaàn: _ Phaàn beân traùi (phaàn treân) du ng phaûn aùnh keát caáu cuûa voán kinh doanh ma danh tö keá ø ø ø toaùn goï i la phaàn ta i saûn. ø ø _ Phaàn beân phaûi (phaàn döôùi) du ng phaûn aùnh nguoàn hình tha nh cuûa ta i saûn hay co n goï i ø ø ø ø la phaàn nguoàn voán. ø + Phaàn ta i saûn: phaûn aùnh toa n boä giaù trò ta i saûn hieän coù cuûa doanh nghieäp taï i thô i ø ø ø ø ñieåm baùo caùo theo cô caáu ta i saûn va hình thöùc toàn taï i trong quaù trình hoaï t ñoäng saûn ø ø xuaát kinh doanh cuûa DN, goàm: _ Ta i saûn löu ñoäng va ñaàu tö ngaén haï n. ø ø _ ta i saûn coá ñònh va ñaàu tö da i haï n. ø ø ø + Phaàn nguoàn voán: phaûn aùnh nguoàn hình tha nh TS hieän coù cuûa DN taï i thô i ñieåm baùo ø ø caùo, goàm:
  3. _ Nôï phaûi traû. _ Nguoàn voán chuû sôû hö u. õ Moãi phaàn cuûa baûng ñeàu ñöôï c phaûn aùnh theo 3 coät: ma soá, soá ñaàu naêm, soá cuoái ky . õ ø Cô sôû dö lieäu ñeå laäp baûng la caên cöù va o soå keá toaùn toång hôïp va chi tieát, baûng caân ñoái õ ø ø ø keá toaùn ky tröôùc. ø Caâu 4: Trình ba y khaùi nieäm, keát caáu, noäi dung cuûa baûng keát quaû hoaï t ñoäng kinh ø doanh. * Khaùi nieäm: baûng keát quaû hoaï t ñoäng kinh doanh la baùo caùo ta i chính toång hôï p phaûn ø ø aùnh tình hình va keát quaû kinh doanh trong moät ky keá toaùn cuûa DN, chi tieát theo hoaï t ø ø ñoäng kinh doanh chính va hoaï t ñoäng khaùc, tình hình thöï c hieän nghóa vuï ñoái vôùi NN veà ø thueá va caùc khoaûn phaûi noäp khaùc, tình hình thueá giaù trò gia taêng ñöôï c khaáu trö , ñöôï c ø ø hoa n laï i, ñöôï c mieãn giaûm. ø * Keát caáu va noäi dung: goàm 2 phaàn chính: ø + Phaàn 1: La i – loã õ _ toång doanh thu: la moïi soá tieàn thu ñöôï c do baùn ha ng hoùa. ø ø _ Caùc khoaûn giaûm trö : caùc khoaûn la m giaûm doanh thu nhö chieát khaáu, giaûm giaù… ø ø _ Doanh thu thuaàn: doanh thu baùn ha ng ña trö caùc khoaûn giaûm trö . ø õ ø ø _ Giaù voán ha ng baùn: phaûn aùnh moï i giaù trò mua cuûa ha ng hoùa, giaù tha nh saûn phaåm, chi ø ø ø phí tröï c tieáp cuûa caùc dòch vuï ña baùn trong ky . õ ø _ Lôï i nhuaän goäp : phaûn aùnh cheânh leäch giö a doanh thu thuaàn va giaù voán ha ng baùn. õ ø ø _ Chi phí baùn ha ng.ø _ Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp. _ Lôï i nhuaän thuaàn hoaï t ñoäng kinh doanh: baèng lôï i nhuaän goäp trö chi phí baùn ha ng va ø ø ø chi phí quaûn lyù doanh nghieäp. _ Thu nhaäp hoaï t ñoäng ta i chính. ø _ Lôï i nhuaän hoaï t ñoäng ta i chính. ø _ Chi phí hoaï t ñoäng ta i chính. ø _ Caùc khoaûn thu nhaäp baát thöô ng. ø _ Chi phí baát thöô ng. ø _ Lôï i nhuaän baát thöô ng. ø _ Toång lôï i nhuaän tröôùc thueá. _ thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp. _ Lôï i nhuaän sau thueá . + Phaàn 2: tình hình thöïc hieän nghóa vuï vôùi nha nöôùc ø _ Thueá _ Caùc khoaûn phaûi noäp khaùc. _ Toång soá thueá co n phaûi noäp naêm tröôùc chuyeån sang ky na y. ø ø ø + Phaàn 3 : Thueá GTGT ñöôï c khaáu trö , ñöôï c mieãn giaûm ø _ Thueá GTGT ñöôï c khaáu trö . ø _ Thueá GTGT ñöôï c hoa n laï i. ø
  4. _ Thueá GTGT ñöôï c mieãn giaûm. Caâu 5 : Chöùng tö keá toaùn la gì? yù nghóa va taùc duï ng cuûa chöùng tö keá toaùn. ø ø ø ø + Chöùng tö keá toaùn la nhö ng chöùng minh baèng giaáy tô veà nghieäp vuï kinh teá ta i chính ø ø õ ø ø ña phaùt sinh va thöï c söï hoa n tha nh. õ ø ø ø + YÙ nghóa va taùc duï ng: ø _ Laäp chöùng tö keá toaùn la coâng vieäc ñaàu tieân cuûa keá toaùn. Noù la phöông phaùp phaûn ø ø ø aùnh caùc nghieäp vuï kinh teá ta i chính phaùt sinh va ñöôï c hoa n tha nh theo maãu qui ñònh, ø ø ø ø theo thô i gian va ñòa ñieåm phaùt sinh. Tö ñoù la m cô sôû ghi va o soå keá toaùn. ø ø ø ø ø _ Do noù la coâng vieäc ñaàu tieân trong toa n boä coâng taùc keá toaùn cuûa ñôn vò neân coù aûnh ø ø höôûng ñaàu tieân va tröï c tieáp ñeán chaát löôï ng cuûa coâng taùc keá toaùn => caàn ñaûm baûo tính ø chính xaùc va kòp thô i. Ñoàng thô i veà noäi dung phaûi ñaûm baûo tính hôï p leä va hôï p phaùp. ø ø ø ø _ Nhô caùc chöùng tö keá toaùn ma moï i nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh trong doanh nghieäp ø ø ø ñeàu ñöôï c phaûn aùnh ñaày ñuû ñeå keá toaùn coù theå giaùm ñoác tröôùc, trong va sau khi nghieäp ø vuï kinh teá phaùt sinh va hoa n tha nh, nhô caùc chöùng tö keá toaùn ma caáp treân truyeàn ñaï t ø ø ø ø ø ø meänh leänh va chæ thò coâng taùc cuûa ñôn vò cho caáp döôùi thöï c hieän, ñoàng thô i chöùng ø ø minh vieäc thöï c hieän cuûa mình. Caâu 6: Trình ba y caùc caùch phaân loaï i chöùng tö keá toaùn ø ø * Do ta i saûn va nguoàn voán trong ñôn vò bao goàm raát nhieàu loaï i coù noäi dung va coâng ø ø ø duï ng keá toaùn khaùc bieät. Cho neân chöùng tö keá toaùn ñöôï c qui ñònh bao goàm nhieàu loaï i ø ñeå phaûn aùnh ñöôï c tính chaát ña daï ng cuûa ta i saûn va nguoàn voán. Heä thoáng chöùng tö keá ø ø ø toaùn bao goàm nhö ng chöùng tö ñöôï c xaùc laäp ñeå phaûn aùnh theo trong tö ng loaï i chæ tieâu: õ ø ø + Chæ tieâu lao ñoäng va tieàn löông ø + Chæ tieâu ha ng toàn kho. ø + Chæ tieâu baùn ha ng. ø + Chæ tieâu tieàn teä. + Chæ tieâu ta i saûn coá ñònh. ø * Ñeå ñaùp öùng yeâu caàu quaûn lyù va kieåm tra cuûa nha nöôùc cu ng nhö yeâu caàu hoaï ch toaùn ø ø õ noäi boä taï i ñôn vò ña chia la m hai phaân heä: õ ø + Phaân heä chöùng tö keá toaùn coù tính baét buoäc. ø + Phaân heä chöùng tö keá toaùn coù tính chaát höôùng daãn. ø * Ñeå hieåu ñöôï c chöùng tö nhaèm coù theå söû duï ng chuùng moät caùch toát nhaát thì vieäc phaân ø loaï i la caàn thieát. Phaân loaï i ñaàu tieân, phoå bieán va deã hieåu la phaân loaï i theo trình töï xöû ø ø ø lyù va coâng duï ng cuûa chöùng tö keá toaùn : chöùng tö goác, chöùng tö ghi soå. ø ø ø ø Caâu 7: Trình ba y trình töï xöû lyù chöùng tö keá toaùn ø ø Chöùng tö khi ñöôï c chuyeån giao ñeán boä phaän keá toaùn thì ñöôï c keá toaùn xöû lyù theo moät ø trình töï sau: + Kieåm tra chöùng tö : xem xeùt tính hôï p phaùp, hôï p lyù, vieäc tính toaùn treân chöùng tö , vieäc ø ø ghi ñaày ñuû caùc yeáu toá nhö qui ñònh gì khoâng? Xem coù vi phaï m gì khoâng?
  5. + Hoa n chænh chöùng tö : sau khi kieåm tra caàn hoa n chænh moät soá noäi dung caàn thieát ñeå ø ø ø ñaûm baûo vieäc ghi soå keá toaùn ñöôï c nhanh choùng va chính xaùc. ø + Toå chöùc luaân chuyeån chöùng tö ñeå ghi soå keá toaùn: Do chöùng tö keá toaùn ñöôï c laäp ôû ø ø nhieàu boä phaän va cuoái cu ng ñöôï c taäp trung ôû boä phaän keá toaùn neân caàn phaûi toå chöùc ø ø luaân chuyeån chöùng tö kinh teá moät caùch khoa hoï c ñeå xaùc ñònh ñöô ng ñi cuï theå cuûa tö ng ø ø ø loaï i chöùng tö khi ñi qua nhieàu boä phaän theo qui ñònh ro rang. ø õ ø + Baûo quaûn va löu trö chöùng tö : sau khi ghi soå thì phaûi ñöôï c baûo quaûn chu ñaùo va coù ø õ ø ø heä thoáng ñeå tieän kieåm tra khi caàn thieát vì moï i soá lieäu phaûn aùnh trong soå keá toaùn ñeàu tö chöùng tö va chæ ñöôï c …huûy khi coù quyeát ñònh cuûa hoäi ñoàng ñaùnh giaù ta i lieäu löu trö . ø ø ø ø õ Caâu 8: Kieåm keâ la gì? Trình ba y caùc loaï i, caùc pp kieåm keâ va vai tro cuûa keá toaùn ø ø ø ø trong kieåm keâ. + Kieåm keâ la moät coâng vieäc cuûa keá toaùn du ng ñeå kieåm tra taï i choã caùc loaï i ta i saûn cuûa ø ø ø DN nhö NVL. Tha nh phaåm, ha ng hoùa, tieàn maët…baèng caùch caân, ñong, ñeám ñeå xaùc ø ø ñònh soá löôïng va chaát löôï ng thöï c teá cuûa ta i saûn nhaèm ñoái chieáu vôùi soå ghi treân soå keá ø ø toaùn tö ñoù phaùt hieän söï cheânh leäch giö a soá thöï c teá va soá ghi treân soå keá toaùn. ø õ ø + Caùc loaï i kieåm keâ: _ Theo phaïm vi kieåm keâ coù 2 loaï i: kieåm keâ tö ng phaàn, kieåm keâ toa n phaàn. ø ø _ Theo thô i gian tieán ha nh kieåm keâ coù 2 loaï i: kieåm keâ ñònh ky , kieåm keâ baát thöô ng. ø ø ø ø + Caùc pp kieåm keâ: tuy theo ñoái töôïng kieåm keâ ma söû duï ng pp kieåm keâ phu hôï p. ø ø ø _ Kieåm keâ hieän vaät: caân, ñong, ño, ñeám tröï c tieáp taï i choã ñoái töôï ng ñöôï c kieåm keâ. Khi kieåm keâ phaûi coù maët cuûa ngöô i chòu traùch nhieäm baûo quaûn hieän vaät, phaûi chuù yù tôùi soá ø löôï ng va chaát löôï ng cuûa hieän vaät. ø _ Kieåm keâ tö ng maët: caùc chöùng khoaùn coù giaù trò nhö tieàn thì ñeám tröï c tieáp tö ng loaï i va ø ø ø ñoái chieáu vôùi soá qu y. Khi kieåm keâ phaûi laäp bieân baûn kieåm keâ qu y theo maãu nhö qui õ õ ñònh. _ Kieåm keâ TGNH va caùc khoaûn thanh toaùn: thì tieán ha nh ñoái chieáu soá dö tö ng khoaûn ø ø ø giö a soå keá toaùn cuûa doanh nghieäp va soá cuûa ngaân ha ng hay ñôn vò coù quan heä thanh õ ø ø toaùn. + Vai tro cuûa keá toaùn trong kieåm keâ: Coù vai tro raát quan troï ng vì keá toaùn la moät tha nh ø ø ø ø vieân chuû yeáu trong ban kieåm keâ va keá toaùn coù traùch nhieäm giaûi quyeát nhö ng khoaûn ø õ cheânh leäch ta i saûn treân bieân baûn kieåm keâ. Do ñoù, noù coù vai tro quan troï ng tröôùc, trong ø ø va sau khi kieåm keâ. Vieäc phaûn aùnh va xöû lyù cheânh leäch soá lieäu kieåm keâ la m cho soá ø ø ø lieäu keá toaùn chính xaùc, trung thöï c va ñoù la cô sôû ñeå laäp caùc baùo caùo ta i chính cuûa ø ø ø doanh nghieäp.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2