intTypePromotion=1

Lý thuyết kế toán đại cương

Chia sẻ: Songngoc Songngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

2
2.034
lượt xem
293
download

Lý thuyết kế toán đại cương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế toán giúp cho doanh nghiệp theo dõ i thườ ng xuyên tình hình hoạ t động sản xuất của doanh nghiệp cũ ng như theo dõ i thị trườ ng để điều tiết sản xuất => doanh nghiệp hoạt động tốt, tránh thâm lạm tà i sản nhờ kiểm soát nội bộ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lý thuyết kế toán đại cương

  1. LYÙ THUYEÁT KEÁ TOAÙN ÑAÏI CÖÔNG Caâu 1: Phaân tích vai tro va nhieäm vuï cuûa keá toaùn ø ø Nhieäm vuï : _ Baûo veä ta i saûn cuûa doanh nghieäp. ø _ Phaûn aùnh va giaùm ñoác tình hình thöï c hieän Keá toaùn ta i chính cuûa doanh nghieäp. ø ø _ Phaûn aùnh, giaùm ñoác vieäc chaáp ha nh chính saùch, cheá ñoä Keá toaùn, ta i chính cuûa nha ø ø ø nöôùc. _ Phaùt hieän khaû naêng tieàm naêng trong doanh nghieäp. Vai tro : ø + Ñoái vôùi doanh nghieäp: _ Keá toaùn giuùp cho doanh nghieäp theo do i thöô ng xuyeân tình hình hoaï t ñoäng saûn xuaát õ ø cuûa doanh nghieäp cu ng nhö theo do i thò tröô ng ñeå ñieàu tieát saûn xuaát => doanh nghieäp õ õ ø hoaï t ñoäng toát, traùnh thaâm laï m ta i saûn nhô kieåm soaùt noäi boä. ø ø _ Keá toaùn cung caáp ta i lieäu cho doanh nghieäp ñeå la m cô sôû hoaï ch ñònh caùc hoaï t ñoäng ø ø saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp => thaáy ñöôï c hieäu quaû cuûa coâng vieäc => vaï ch ra höôùng hoaï t ñoäng cho töông lai. _ Keá toaùn cu ng giuùp cho ngöô i quaûn lyù ñieàu hoa ñöôï c tình hình ta i chính cuûa doanh õ ø ø ø nghieäp. _ Keá toaùn la cô sôû giuùp giaûi quyeát tranh tuï ng khieáu toá vì ñöôï c phaùp luaät coi la baèng ø ø chöùng veà haø nh vi thöông maï i. _ Keá toaùn cô sôû ñaûm baûo vö ng chaéc trong söï giao dòch buoân baùn. õ _ Do söï phaùt trieån cuûa khoa hoï c coâng ngheä => haï giaù saûn phaåm va quaûn lyù doanh ø nghieäp kòp thô i ra quyeát ñònh phu hôï p …treân cô sôû soá lieäu cuûa Keá toaùn. ø ø _ Keá toaùn cho 1 keát quaû ta i chính ro reät, vö ng chaéc. ø õ õ + Ñoái vôùi nha nöôùc: ø _ Nha nöôùc coù theå theo do i ñöôï c söï phaùt trieån cuûa caùc nga nh saûn xuaát kinh doanh tö ø õ ø ø ñoù toång hôï p ñöôï c söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá quoác gia. _ Nha nöôùc la m troï ng ta i giaûi quyeát söï tranh chaáp veà quyeàn lôï i giö a caùc doanh ø ø ø õ nghieäp. _ Tìm ra caùch tính thueá toát nhaát traùnh thaát thu thueá, haï n cheá sai laàm trong chính saùch thueá. _ Keá toaùn cung caáp caùc dö kieän hö u ích cho caùc quyeát ñònh kinh teá, chính trò, xa hoäi… õ õ õ xaùc ñònh ñöôï c khaû naêng traùch nhieäm, cöông vò quaûn lyù va cung caáp caùc dö kieän hö u ø õ õ ích cho vieäc ñaùnh giaù khaû naêng toå chöùc va la nh ñaï o. ø õ _ Ñoái vôùi neàn kinh teá, keá toaùn giuùp chính quyeàn trong vieäc soaï n thaûo va ban ha nh ø ø chính saùch thueá, caùc chính saùch keá toaùn khaùc cho thích hôï p. Caâu 2: Trình ba y caùc coâng vieäc cuûa neàn keá toaùn (pp thu nhaäp, phaân hoaï ch, xöû lyù ø va toång hôï p)? ø
  2. _ Laäp chöùng tö keá toaùn: phaûn aùnh caùc nghieäp vuï keá toaùn phaùt sinh va hoa n tha nh va o ø ø ø ø ø caùc tô chöùng tö theo maãu quy ñònh, theo thô i gian va ñòa ñieåm phaùt sinh nghieäp vuï ñoù. ø ø ø ø _ Kieåm keâ: la coâng vieäc cuûa keá toaùn du ng caân, ñong, ño, ñeám…ñeå xaùc ñònh soá löôï ng ø ø va chaát löôïng cuûa caùc loaï i vaät tö, tieàn…Tö ñoù ñoái chieáu vôùi soá lieäu trong soå keá toaùn ø ø ma coù bieän phaùp xöû lyù kòp thô i. ø ø _ Tính giaù caùc ñoái töôï ng keá toaùn: la 1 coâng vieäc cuûa keá toaùn, bieåu hieän baèng giaù trò taát ø caû nhö ng TS cuûa doanh nghieäp nhô ñoù ma moï i ñoái töôï ng cuûa keá toaùn ñeàu ñöôïc bieåu õ ø ø hieän cu ng moät thöôùc ño tieàn teä, tö ñoù coù theå toång hôï p nhö ng chæ tieâu caàn thieát baèng ø ø õ tieàn cho doanh nghieäp va cho caû neàn kinh teá. ø _ Tính giaù tha nh: la 1 coâng vieäc cuûa keá toaùn toång hôï p chi phí phaùt sinh trong ky cuûa ø ø ø doanh nghieäp bieåu hieän baèng tieàn tö ñoù xaùc ñònh giaù tha nh saûn phaåm => giuùp doanh ø ø nghieäp thaáy ñöôï c hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh ñeå coù keá hoaï ch haï giaù cho phu hôï p. ø _ Môû ta i khoaûn keá toaùn: la 1 coâng vieäc cuûa keá toaùn phaûn aùnh va giaùm ñoác 1 caùch ø ø ø thöô ng xuyeân, lieân tuï c va coù heä thoáng tö ng ñoái töôï ng keá toaùn rieâng bieät trong hoaï t ø ø ø ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp (moãi ñoái töôï ng keá toaùn rieâng bieät coù nhieàu ñieåm khaùc nhau veà moï i maët => caàn môû moät ta i khoaûn töông öùng. ø _ Ghi soå keùp: la 1 coâng vieäc cuûa keá toaùn du ng ghi 1 nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh va o ít ø ø ø nhaát hai ta i khoaûn theo ñuùng noäi dung kinh teá va moái quan heä khaùch quan cuûa caùc ta i ø ø ø khoaûn giuùp cho vieäc giaùm ñoác chaët che caùc hoaï t ñoäng kinh teá ta i chính cuûa doanh õ ø nghieäp. _ Laäp baùo caùo keá toaùn : baùo caùo keá toaùn ñöôï c toång hôï p soá lieäu tö caùc soå keá toaùn theo ø caùc chæ tieâu kinh teá veà ta i saûn va tình hình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh trong ky cuûa ø ø ø doanh nghieäp giuùp cho vieäc ñaùnh giaù va phaân tích tình hình hoaï t ñoäng saûn xuaát kinh ø doanh, qua ñoù ñeà ra caùc bieän phaùp ñeå söû duï ng, ñieàu ha nh mang laï i hieäu quaû cao nhaát. ø Caâu 3: Trình ba y khaùi nieäm va keát caáu cuûa baûng caân ñoái keá toaùn ø ø +Khaùi nieäm: baûng caân ñoái keá toaùn la 1 baûng baùo caùo ta i chính toång hôï p, phaûn aùnh ø ø toång quaùt toa n boä giaù trò TS hieän coù va nguoàn hình tha nh ta i saûn ñoù cuûa doanh nghieäp ø ø ø ø taï i 1 thô i ñieåm nhaát ñònh. ø + Keát caáu: baûng caân ñoái keá toaùn goàm 2 phaàn: _ Phaàn beân traùi (phaàn treân) du ng phaûn aùnh keát caáu cuûa voán kinh doanh ma danh tö keá ø ø ø toaùn goï i la phaàn ta i saûn. ø ø _ Phaàn beân phaûi (phaàn döôùi) du ng phaûn aùnh nguoàn hình tha nh cuûa ta i saûn hay co n goï i ø ø ø ø la phaàn nguoàn voán. ø + Phaàn ta i saûn: phaûn aùnh toa n boä giaù trò ta i saûn hieän coù cuûa doanh nghieäp taï i thô i ø ø ø ø ñieåm baùo caùo theo cô caáu ta i saûn va hình thöùc toàn taï i trong quaù trình hoaï t ñoäng saûn ø ø xuaát kinh doanh cuûa DN, goàm: _ Ta i saûn löu ñoäng va ñaàu tö ngaén haï n. ø ø _ ta i saûn coá ñònh va ñaàu tö da i haï n. ø ø ø + Phaàn nguoàn voán: phaûn aùnh nguoàn hình tha nh TS hieän coù cuûa DN taï i thô i ñieåm baùo ø ø caùo, goàm:
  3. _ Nôï phaûi traû. _ Nguoàn voán chuû sôû hö u. õ Moãi phaàn cuûa baûng ñeàu ñöôï c phaûn aùnh theo 3 coät: ma soá, soá ñaàu naêm, soá cuoái ky . õ ø Cô sôû dö lieäu ñeå laäp baûng la caên cöù va o soå keá toaùn toång hôïp va chi tieát, baûng caân ñoái õ ø ø ø keá toaùn ky tröôùc. ø Caâu 4: Trình ba y khaùi nieäm, keát caáu, noäi dung cuûa baûng keát quaû hoaï t ñoäng kinh ø doanh. * Khaùi nieäm: baûng keát quaû hoaï t ñoäng kinh doanh la baùo caùo ta i chính toång hôï p phaûn ø ø aùnh tình hình va keát quaû kinh doanh trong moät ky keá toaùn cuûa DN, chi tieát theo hoaï t ø ø ñoäng kinh doanh chính va hoaï t ñoäng khaùc, tình hình thöï c hieän nghóa vuï ñoái vôùi NN veà ø thueá va caùc khoaûn phaûi noäp khaùc, tình hình thueá giaù trò gia taêng ñöôï c khaáu trö , ñöôï c ø ø hoa n laï i, ñöôï c mieãn giaûm. ø * Keát caáu va noäi dung: goàm 2 phaàn chính: ø + Phaàn 1: La i – loã õ _ toång doanh thu: la moïi soá tieàn thu ñöôï c do baùn ha ng hoùa. ø ø _ Caùc khoaûn giaûm trö : caùc khoaûn la m giaûm doanh thu nhö chieát khaáu, giaûm giaù… ø ø _ Doanh thu thuaàn: doanh thu baùn ha ng ña trö caùc khoaûn giaûm trö . ø õ ø ø _ Giaù voán ha ng baùn: phaûn aùnh moï i giaù trò mua cuûa ha ng hoùa, giaù tha nh saûn phaåm, chi ø ø ø phí tröï c tieáp cuûa caùc dòch vuï ña baùn trong ky . õ ø _ Lôï i nhuaän goäp : phaûn aùnh cheânh leäch giö a doanh thu thuaàn va giaù voán ha ng baùn. õ ø ø _ Chi phí baùn ha ng.ø _ Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp. _ Lôï i nhuaän thuaàn hoaï t ñoäng kinh doanh: baèng lôï i nhuaän goäp trö chi phí baùn ha ng va ø ø ø chi phí quaûn lyù doanh nghieäp. _ Thu nhaäp hoaï t ñoäng ta i chính. ø _ Lôï i nhuaän hoaï t ñoäng ta i chính. ø _ Chi phí hoaï t ñoäng ta i chính. ø _ Caùc khoaûn thu nhaäp baát thöô ng. ø _ Chi phí baát thöô ng. ø _ Lôï i nhuaän baát thöô ng. ø _ Toång lôï i nhuaän tröôùc thueá. _ thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp. _ Lôï i nhuaän sau thueá . + Phaàn 2: tình hình thöïc hieän nghóa vuï vôùi nha nöôùc ø _ Thueá _ Caùc khoaûn phaûi noäp khaùc. _ Toång soá thueá co n phaûi noäp naêm tröôùc chuyeån sang ky na y. ø ø ø + Phaàn 3 : Thueá GTGT ñöôï c khaáu trö , ñöôï c mieãn giaûm ø _ Thueá GTGT ñöôï c khaáu trö . ø _ Thueá GTGT ñöôï c hoa n laï i. ø
  4. _ Thueá GTGT ñöôï c mieãn giaûm. Caâu 5 : Chöùng tö keá toaùn la gì? yù nghóa va taùc duï ng cuûa chöùng tö keá toaùn. ø ø ø ø + Chöùng tö keá toaùn la nhö ng chöùng minh baèng giaáy tô veà nghieäp vuï kinh teá ta i chính ø ø õ ø ø ña phaùt sinh va thöï c söï hoa n tha nh. õ ø ø ø + YÙ nghóa va taùc duï ng: ø _ Laäp chöùng tö keá toaùn la coâng vieäc ñaàu tieân cuûa keá toaùn. Noù la phöông phaùp phaûn ø ø ø aùnh caùc nghieäp vuï kinh teá ta i chính phaùt sinh va ñöôï c hoa n tha nh theo maãu qui ñònh, ø ø ø ø theo thô i gian va ñòa ñieåm phaùt sinh. Tö ñoù la m cô sôû ghi va o soå keá toaùn. ø ø ø ø ø _ Do noù la coâng vieäc ñaàu tieân trong toa n boä coâng taùc keá toaùn cuûa ñôn vò neân coù aûnh ø ø höôûng ñaàu tieân va tröï c tieáp ñeán chaát löôï ng cuûa coâng taùc keá toaùn => caàn ñaûm baûo tính ø chính xaùc va kòp thô i. Ñoàng thô i veà noäi dung phaûi ñaûm baûo tính hôï p leä va hôï p phaùp. ø ø ø ø _ Nhô caùc chöùng tö keá toaùn ma moï i nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh trong doanh nghieäp ø ø ø ñeàu ñöôï c phaûn aùnh ñaày ñuû ñeå keá toaùn coù theå giaùm ñoác tröôùc, trong va sau khi nghieäp ø vuï kinh teá phaùt sinh va hoa n tha nh, nhô caùc chöùng tö keá toaùn ma caáp treân truyeàn ñaï t ø ø ø ø ø ø meänh leänh va chæ thò coâng taùc cuûa ñôn vò cho caáp döôùi thöï c hieän, ñoàng thô i chöùng ø ø minh vieäc thöï c hieän cuûa mình. Caâu 6: Trình ba y caùc caùch phaân loaï i chöùng tö keá toaùn ø ø * Do ta i saûn va nguoàn voán trong ñôn vò bao goàm raát nhieàu loaï i coù noäi dung va coâng ø ø ø duï ng keá toaùn khaùc bieät. Cho neân chöùng tö keá toaùn ñöôï c qui ñònh bao goàm nhieàu loaï i ø ñeå phaûn aùnh ñöôï c tính chaát ña daï ng cuûa ta i saûn va nguoàn voán. Heä thoáng chöùng tö keá ø ø ø toaùn bao goàm nhö ng chöùng tö ñöôï c xaùc laäp ñeå phaûn aùnh theo trong tö ng loaï i chæ tieâu: õ ø ø + Chæ tieâu lao ñoäng va tieàn löông ø + Chæ tieâu ha ng toàn kho. ø + Chæ tieâu baùn ha ng. ø + Chæ tieâu tieàn teä. + Chæ tieâu ta i saûn coá ñònh. ø * Ñeå ñaùp öùng yeâu caàu quaûn lyù va kieåm tra cuûa nha nöôùc cu ng nhö yeâu caàu hoaï ch toaùn ø ø õ noäi boä taï i ñôn vò ña chia la m hai phaân heä: õ ø + Phaân heä chöùng tö keá toaùn coù tính baét buoäc. ø + Phaân heä chöùng tö keá toaùn coù tính chaát höôùng daãn. ø * Ñeå hieåu ñöôï c chöùng tö nhaèm coù theå söû duï ng chuùng moät caùch toát nhaát thì vieäc phaân ø loaï i la caàn thieát. Phaân loaï i ñaàu tieân, phoå bieán va deã hieåu la phaân loaï i theo trình töï xöû ø ø ø lyù va coâng duï ng cuûa chöùng tö keá toaùn : chöùng tö goác, chöùng tö ghi soå. ø ø ø ø Caâu 7: Trình ba y trình töï xöû lyù chöùng tö keá toaùn ø ø Chöùng tö khi ñöôï c chuyeån giao ñeán boä phaän keá toaùn thì ñöôï c keá toaùn xöû lyù theo moät ø trình töï sau: + Kieåm tra chöùng tö : xem xeùt tính hôï p phaùp, hôï p lyù, vieäc tính toaùn treân chöùng tö , vieäc ø ø ghi ñaày ñuû caùc yeáu toá nhö qui ñònh gì khoâng? Xem coù vi phaï m gì khoâng?
  5. + Hoa n chænh chöùng tö : sau khi kieåm tra caàn hoa n chænh moät soá noäi dung caàn thieát ñeå ø ø ø ñaûm baûo vieäc ghi soå keá toaùn ñöôï c nhanh choùng va chính xaùc. ø + Toå chöùc luaân chuyeån chöùng tö ñeå ghi soå keá toaùn: Do chöùng tö keá toaùn ñöôï c laäp ôû ø ø nhieàu boä phaän va cuoái cu ng ñöôï c taäp trung ôû boä phaän keá toaùn neân caàn phaûi toå chöùc ø ø luaân chuyeån chöùng tö kinh teá moät caùch khoa hoï c ñeå xaùc ñònh ñöô ng ñi cuï theå cuûa tö ng ø ø ø loaï i chöùng tö khi ñi qua nhieàu boä phaän theo qui ñònh ro rang. ø õ ø + Baûo quaûn va löu trö chöùng tö : sau khi ghi soå thì phaûi ñöôï c baûo quaûn chu ñaùo va coù ø õ ø ø heä thoáng ñeå tieän kieåm tra khi caàn thieát vì moï i soá lieäu phaûn aùnh trong soå keá toaùn ñeàu tö chöùng tö va chæ ñöôï c …huûy khi coù quyeát ñònh cuûa hoäi ñoàng ñaùnh giaù ta i lieäu löu trö . ø ø ø ø õ Caâu 8: Kieåm keâ la gì? Trình ba y caùc loaï i, caùc pp kieåm keâ va vai tro cuûa keá toaùn ø ø ø ø trong kieåm keâ. + Kieåm keâ la moät coâng vieäc cuûa keá toaùn du ng ñeå kieåm tra taï i choã caùc loaï i ta i saûn cuûa ø ø ø DN nhö NVL. Tha nh phaåm, ha ng hoùa, tieàn maët…baèng caùch caân, ñong, ñeám ñeå xaùc ø ø ñònh soá löôïng va chaát löôï ng thöï c teá cuûa ta i saûn nhaèm ñoái chieáu vôùi soå ghi treân soå keá ø ø toaùn tö ñoù phaùt hieän söï cheânh leäch giö a soá thöï c teá va soá ghi treân soå keá toaùn. ø õ ø + Caùc loaï i kieåm keâ: _ Theo phaïm vi kieåm keâ coù 2 loaï i: kieåm keâ tö ng phaàn, kieåm keâ toa n phaàn. ø ø _ Theo thô i gian tieán ha nh kieåm keâ coù 2 loaï i: kieåm keâ ñònh ky , kieåm keâ baát thöô ng. ø ø ø ø + Caùc pp kieåm keâ: tuy theo ñoái töôïng kieåm keâ ma söû duï ng pp kieåm keâ phu hôï p. ø ø ø _ Kieåm keâ hieän vaät: caân, ñong, ño, ñeám tröï c tieáp taï i choã ñoái töôï ng ñöôï c kieåm keâ. Khi kieåm keâ phaûi coù maët cuûa ngöô i chòu traùch nhieäm baûo quaûn hieän vaät, phaûi chuù yù tôùi soá ø löôï ng va chaát löôï ng cuûa hieän vaät. ø _ Kieåm keâ tö ng maët: caùc chöùng khoaùn coù giaù trò nhö tieàn thì ñeám tröï c tieáp tö ng loaï i va ø ø ø ñoái chieáu vôùi soá qu y. Khi kieåm keâ phaûi laäp bieân baûn kieåm keâ qu y theo maãu nhö qui õ õ ñònh. _ Kieåm keâ TGNH va caùc khoaûn thanh toaùn: thì tieán ha nh ñoái chieáu soá dö tö ng khoaûn ø ø ø giö a soå keá toaùn cuûa doanh nghieäp va soá cuûa ngaân ha ng hay ñôn vò coù quan heä thanh õ ø ø toaùn. + Vai tro cuûa keá toaùn trong kieåm keâ: Coù vai tro raát quan troï ng vì keá toaùn la moät tha nh ø ø ø ø vieân chuû yeáu trong ban kieåm keâ va keá toaùn coù traùch nhieäm giaûi quyeát nhö ng khoaûn ø õ cheânh leäch ta i saûn treân bieân baûn kieåm keâ. Do ñoù, noù coù vai tro quan troï ng tröôùc, trong ø ø va sau khi kieåm keâ. Vieäc phaûn aùnh va xöû lyù cheânh leäch soá lieäu kieåm keâ la m cho soá ø ø ø lieäu keá toaùn chính xaùc, trung thöï c va ñoù la cô sôû ñeå laäp caùc baùo caùo ta i chính cuûa ø ø ø doanh nghieäp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2