intTypePromotion=1

Đề 2 - Bài tập ôn thi nguyên lý kế toán

Chia sẻ: Tom Buta | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
607
lượt xem
232
download

Đề 2 - Bài tập ôn thi nguyên lý kế toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề 2 - bài tập ôn thi nguyên lý kế toán', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề 2 - Bài tập ôn thi nguyên lý kế toán

  1. BÀI TẬP CHƯƠNG 2 I.CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Hãy chọn câu trả lời hợp lý nhất trong các câu dưới đây 1. Bảng cân đối kế toán là a) Báo cáo tài chính b) Báo cáo kinh doanh c) Báo cáo quản trị d) Tất cả đều đúng 2. Bảng cân đối kế toán là báo cáo tại thời điểm a) Đúng b) sai 3. Bảng cân đối kế toán phản ánh Tài sản a) Nợ phải trả b) Vốn chủ sở hữu c) Tất cả đều đúng d) Bảng cân đối kế toán dùng để biết: 4. a) Tình hình kinh doanh b) Tình hình tài chính Tình hình sản xuất c) Tất cả đều đúng d) Bảng cân đối kế toán sử dụng thước đo 5. Tiền a) Hiện vật b) Thời gian lao động c) Tất cả đều đúng d) Một doanh nghiệp có nợ phải trả 10triệu, vốn chủ sở hữu 90triệu, tài sản sẽ là: 6. a) 100tr b) 80tr c) 90tr Số khác d) Một khoản chi mua vật liệu sẽ làm 7. Tăng tài sản, giảm tài sản a) Tăng tài sản, tăng nợ phải trả b) Giảm tài sản, giảm nợ phải trả c) Tất cả đều sai d) Một khoản vay để trả nợ người bán sẽ làm 8. Tăng tài sản, giảm tài sản a) Tăng tài sản, tăng nợ phải trả b) Tăng nợ phải trả, giảm nợ phải trả c) Tất cả đều sai d) Một khoản nợ do mua vật liệu sẽ làm 9. Tăng tài sản, giảm tài sản a) Tăng tài sản, tăng nợ phải trả b) c) Giảm tài sản, giảm nợ phải tra d) Tất cả đều sai 10. Một khoản chi trả nợ sẽ làm
  2. a) Tăng tài sản, giảm tài sản b) Tăng tài sản, tăng nợ phải trả c) Giảm tài sản, giảm nợ phải trả d) Tất cả đều sai 11. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trình bày a) Doanh thu b) Chi phí c) Lãi (lỗ) d) Tất cả đều đúng 12. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo thời kỳ a) Đúng b) Sai BÀI TẬP 1 Hãy lập bảng cân đối kế toán bằng cách điền vào mẫu Lập bảng cân đối kế toán theo tài liệu cho dưới đây: Công ty X có số liệu phản ánh tình hình tài chính tại các thời điểm như sau (Đơn vị tính : 1.000đ ) Khoản mục Ngày 31/12/1999 Ngày 31/01/ 2000 Tiền mặt tồn qũy 10.000 15.000 Tiền gửi ngân hàng 90.000 145.000 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 50.000 50.000 Phải thu của khách hàng 250.000 240.000 Phải thu khác 50.000 10.000 Nguyên vật liệu tồn kho 150.000 200.000 Công cụ, dụng cụ trong kho 10.000 20.000 Thành phẩm tồn kho 40.000 50.000 Tạm ứng 15.000 20.000 Chi phí trả trước 5.000 10.000 Tài sản cố định hữu hình 500.000 600.000 Hao mòn tài sản cố định 70.000 150.000 Vay ngắn hạn 300.000 200.000
  3. Phải trả cho người bán 100.000 180.000 Thuế và các khoản phải nộp 50.000 10.000 Phải trả công nhân viên 50.000 10.000 Nguồn vốn kinh doanh 300.000 300.000 Qũy phát triển đầu tư 40.000 80.000 Lãi chưa phân phối 250.000 410.000 Qũy khen thưởng, phúc lợi 10.000 20.000
  4. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Công ty X Ngày 31 Tháng 1 Năm 2006 Đơn vị tính: 1.000đ TÀI SẢN SỐ ĐẦU NĂM SỐ CUỐI MÃ SỐ KỲ A. TS NGẮN HẠN 100 1. Tiền 2. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 3. Phải thu của khách hàng 4. Phải thu khác 5. Hàng tồn kho 6.. Chi phí trả trước ngắn hạn 7. Tài sản ngắn hạn khác B. TS DÀI HẠN 200 1. Tài sản cố định hữu hình 2. Hao mòn tài sản cố định Tổng cộng Tài sản 250 NGUỒN VỐN 300 A.Nợ phải trả 1.Vay ngắn hạn 2.Phải trả cho người bán 3.Thuế và các khoản phải nộp 4.Phải trả người lao động B.Vôn chủ sở hữu 400 1. Vốn đầu tư của chủ sở hũu 2. Qũy phát triển đầu tư 3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 4. Qũy khen thưởng, phúc lợi Tổng cộng Nguồn vốn 430 Lập biểu ngày tháng năm 2006 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc BÀI TẬP 2 Hãy lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bằng cách Lập báo cáo kết quả HĐKD điền vào mẫu theo tài liệu cho dưới đây (đvt 1.000đ)
  5. Doanh thu 4.277.303 Khoản giảm trừ doanh thu 2.000 Giá vốn hàng bán 3.623.768 Doanh thu hoạt động TC 10.000 Chi phí hoạt động TC 5.000 Chi phí bán hàng 227.000 Chi phí quản lý 200.532 Thu nhập khác 3.710 Chi phí khác 1.000 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm……… Đơn vị tính:............ Thuyết M Năm Năm CHỈ TIU số trước minh nay 1 2 3 4 5 1. Doanh thu bn hng v cung cấp dịch vụ 01 VI.25 2. Cc khoản giảm trừ doanh thu 02 3. Doanh thu thuần về bn hng v cung cấp dịch 10 vụ (10 = 01 - 02) 4. Gi vốn hng bn 11 VI.27 5. Lợi nhuận gộp về bn hng v cung cấp dịch vụ 20 (20 = 10 - 11) 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26 7. Chi phí ti chính 22 VI.28 - Trong đó: Chi phí li vay 23 8. Chi phí bn hng 24 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 11. Thu nhập khc 31 12. Chi phí khc 32 13. Lợi nhuận khc (40 = 31 - 32) 40 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 (50 = 30 + 40) 15. Chi phí thuế TNDN hiện hnh 51 VI.30 16. Chi phí thuế TNDN hỗn lại 52 VI.30 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 (60 = 50 – 51 - 52) 18. Li cơ bản trên cổ phiếu (*) 70 Lập, ngày ... tháng ... năm ... BÀI TẬP 3 Hãy xác định các sự kiện sau đây sự kiện nào là Nghiệp vụ kinh tế phát sinh nghiệp vụ kinh tế phát sinh
  6. Nghiệp vụ KT Sự kiện 1. Công ty trả giá lô đất A 1,2 tỉ, người bán chưa đồng ý. ………………………… ………….. Công ty nhận thông báo nộp thuế 200triệu. 2. ………………………… ………….. Công ty nhận hóa đơn điện, nước 1triệu. 3. ………………………… ………….. Ký hợp đồng mua 1tấn hàng A trị giá 5triệu. 4. ………………………… ………….. Đặt hàng mua 10 bộ bàn ghế, trị giá 2triệu. 5. ………………………… ………….. Dự tính chi tạm ứng công tác phí 1triệu. 6. ………………………… ………….. Nhập kho 10 bộ bàn ghế 2triệu. 7. ………………………… ………….. Tính thuê quảng cáo trên báo 4,5 triệu 8. ………………………… ………….. Giám đốc tính chia thưởng 20triệu 9. ………………………… ………….. Nộp thuế 100triệu. 10. ………………………… ………….. BÀI 4 Anh hưởng của nghiệp vụ kinh tế Công ty AC mới được thành lập. Các nghiệp vụ phát sinh như sau 1. Chủ sở hữu đầu tư 800triệu, số tiền đã chuyển vào TK của công ty ở ngân hàng. 2. Mua thiết bị cho sản xuất 600triệu, trả bằng TGNH 3. Mua chịu nguyên vật liệu chưa trả tiền người bán 100triệu 4. Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ người bán 50triệu 5. Trả nợ vay ngân hàng 10triệu Yêu cầu : 1. Hãy trình bày ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế qua bảng sau: STT NGHIỆP VỤ = NỢ PHẢI VỐN TÀI + SẢN TRẢ CH Ủ SỞ H ỮU TIỀN THIẾT PHẢI TRẢ VAY VỐN NGUYÊN BỊ VẬT NGƯỜI NGẮN ĐT LIỆU HẠN CỦ A BÁN CSH Cộng 2. Căn cứ kết quả bài 4 lập bảng cân đối kế toán.
  7. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG BÀI 1 Giám đốc một công ty dịch vụ A bắt đầu công việc kinh doanh vào ngày 1/6 bằng cách mở 1 tài khoản ở ngân hàng và gửi vào 2.700.000.000. Số tiền này bao gồm 1.000.000.000 vay của bạn bè và 1.700.000.000 là của riêng ông ta. Ông ta đã dùng số tiền trên vào việc thuê thiết bị, mua nguyên vật liệu, thuê nhân viên. Ông giám đốc muốn chuyển hướng kinh doanh do đó trong quá trình hoạt động ông không đầu tư thêm và cũng không rút vốn. Đến 30/9 ông muốn biết kết quả kinh doanh dịch vụ A nhưng lúng túng vì nhân viên kế toán đã nghỉ việc. May mắn Ông ta tuyển được Anh (Chị) và cung cấp các tài liệu sau : 1 Một cuốn sổ Sec có số dư : 3.520.000.000 2 Khách hàng nợ 875.000.000 3 Nếu bán nguyên vật liệu dùng không hết Ông ta sẽ nhận được 50.000.000 4 Tiền ký cược thuê thiết bị 200.000.000 5 Nợ tiền thuê thiết bị 525.000.000 6 Nợ tiền nhân viên 100.000.000 7 Nợ bạn bè 700.000.000 Anh (Chị) hãy giúp Ông giám đốc biết kết qủa hoạt động kinh doanh của công ty từ 1/6 đến 30/9. BÀI 2 Năm 2005, Ông A mở 1 cửa hàng bán lẻ bán quần áo Jean, 14 giờ làm việc 1 ngày, hàng bán thu tiền mặt. Kinh doanh thành công nên năm 2006 ông A quyết định mở thêm cửa hàng thứ 2 cách cửa hàng thứ nhất 50km. Ông A quyết định thuê 1 viên quản lý cùng với 2 nhân viên phục vụ cửa hàng 1 để ông có thời gian quản lý cửa hàng mới.Năm 2006 cửa hàng mới thành công nhưng cửa hàng 1 kinh doanh không bằng năm 2005, tình hình cửa hàng 1 như sau: 2006 2005 Doanh thu thuần 325.000 350.000 Giá vốn hàng bán 225.000 225.000 Lãi gộp 100.000 125.000 Chi phí bán hàng và quản lý 75.000 50.000 Lãi thuần 25.000 75.000 So sánh số liệu trên Ông A phát hiện giá vốn hàng bán trong 2 năm bằng nhau, mức chi phí trong 2 năm cũng bằng nhau nếu ngoại trừ chi phí lương cho nhân viên quản lý mới 25.000. Ngoài ra ông A còn phát hiện các nghiệp vụ liên quan giá vốn hàng bán như sau: 2006 2005
  8. Hàng mua vào 200.000 271.000 Khoản giảm giá hàng mua 15.000 20.000 Chi phí vân chuyển 19.000 27.000 Kiểm kê 32.000 53.000 Một phát hiện khác là hàng tồn kho cuối năm 2001 đúng phải là 57.000 . Hãy cho biết ông A quan tâm vấn đề gì? Tại sao (Nêu ít nhất 2 lý do)? Hãy tính lại cho ông A
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2