intTypePromotion=1
ADSENSE

Lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 3

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

281
lượt xem
54
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo bài giảng môn học lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 3: Những vấn đề cơ bản về lãi suất trong nền kinh tế thị trường. Lãi suất là một phần của giá trị thặng dư mà tư bản sản xuất phải trả cho nhà tư bản tiền tệ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 3

 1. Ch−¬ng 3: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ L i suÊt trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng
 2. 3.1. Quan ®iÓm vÒ l·i suÊt • K. Marx: L i suÊt l mét phÇn cña gi¸ trÞ thÆng d− m nh t− b¶n s¶n xuÊt ph¶i tr¶ cho nh t− b¶n tiÒn tÖ v× viÖc ® sö dông vèn trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh §Æc ®iÓm: • L i suÊt l gi¸ c¶ - gi¸ c¶ tr¶ cho viÖc sö dông tiÒn • L i suÊt bã hÑp trong lÜnh vùc s¶n xuÊt • §ång ho¸ quan ®iÓm l i suÊt v lîi tøc TiÒn ®Ò cho nh÷ng nghiªn cøu tiÕp sau
 3. 3.1. Quan ®iÓm vÒ l·i suÊt (tiÕp) • Kinh tÕ häc vÒ l−îng cÇu t i s¶n • Ph−¬ng ph¸p luËn: ThÕ giíi t i s¶n TiÒn d−íi d¹ng: tiÒn göi tiÕt kiÖm, cæ phiÕu, tr¸i ®−îc chia th nh phiÕu, v.v.. TiÒn d−íi d¹ng tiÒn mÆt l i suÊt l c¬ së cho c¸c chñ thÓ trong nÒn kinh tÕ x¸c ®Þnh chi phÝ c¬ héi n¾m gi÷ tiÒn d−íi h×nh thøc n o
 4. 3.1. Quan ®iÓm vÒ l·i suÊt (tiÕp) • Kinh tÕ häc hiÖn ®¹i kh¸c: l i suÊt l gi¸ c¶ cña tÝn dông, l chi phÝ sö dông c¸c dÞch vô t i chÝnh hoÆc c¸c dÞch vô tiÒn tÖ kh¸c • Ng©n h ng ThÕ giíi: l i suÊt l tû lÖ % cña tiÒn l i so víi tiÒn vèn VËy l i suÊt l g×?
 5. 3.1. Quan ®iÓm vÒ l·i suÊt (tiÕp) L i suÊt theo nghÜa chung nhÊt l gi¸ c¶ cña tÝn dông - gi¸ c¶ cña quan hÖ vay m−în hoÆc cho thuª nh÷ng dÞch vô vÒ vèn d−íi h×nh thøc tiÒn tÖ hoÆc c¸c d¹ng thøc t i s¶n kh¸c nhau - Khi ®Õn h¹n, ng−êi ®i vay sÏ ph¶i tr¶ cho ng−êi cho vay mét kho¶n tiÒn d«i ra ngo i sè tiÒn vèn gäi l tiÒn l i. - Tû lÖ phÇn tr¨m cña sè tiÒn l i trªn sè tiÒn vèn gäi l l i suÊt
 6. 3.2. Vai trß Trong qu¶n lý kinh tÕ vÜ m« • C«ng cô ®iÒu tiÕt kinh tÕ vÜ m« nh»m ®iÒu chØnh c¬ cÊu, ®iÒu tiÕt t¨ng tr−ëng th«ng qua ®iÒu tiÕt tæng ®Çu t− • Ph¸t triÓn thÞ tr−êng t i chÝnh v thÞ tr−êng chøng kho¸n • C«ng cô gãp phÇn ®iÒu tiÕt, kiÓm so¸t luång vèn cña ®Êt n−íc víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi
 7. 3.2. Vai trß Trong qu¶n lý kinh tÕ vi m« • C¸ nh©n, doanh nghiÖp: c¬ së ®−a ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh tÕ: • chi tiªu • ®Ó d nh göi tiÒn tiÕt kiÖm, ®Çu t−, mua s¾m thiÕt bÞ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh • Ho¹t ®éng cña hÖ thèng ng©n h ng: ®iÒu kiÖn tån t¹i v ph¸t triÓn ng©n h ng
 8. 3.3. §o l−êng – L·i suÊt ®¬n • ¸p dông trong c¸c mãn vay cã thêi h¹n vay trïng víi chu kú tÝnh l i v ng−êi vay tiÒn sÏ tr¶ mét lÇn cho ng−êi cho vay v o ng y ®Õn h¹n tr¶ nî c¶ vèn v li C«ng thøc: L i suÊt = TiÒn l i/ tiÒn vay * 100% • • VÝ dô: vay 1 th¸ng tr¶ 1 th¸ng, vay 1 n¨m tr¶ 1 n¨m • Kh«ng ¸p dông víi c¸c mãn vay cã thêi h¹n kh¸c chu kú tÝnh l i • L i suÊt ®¬n l c¬ së tÝnh l i suÊt kh¸c
 9. 3.3. §o l−êng – L·i suÊt tÝch häp • L i suÊt tÝch häp l l i suÊt cã tÝnh ®Õn yÕu tè “l i mÑ ®Î l i con” C«ng thøc: it = (1+i)n/t – 1. Trong ®ã: • • t thuéc n • thêi h¹n n¨m t bÊt kú trong thêi h¹n tÝn dông n n¨m • L i suÊt tÝch häp ®−îc coi l c«ng b»ng v chÝnh x¸c h¬n trong viÖc ®o l−êng l i suÊt ®èi víi c¸c mãn vay d i h¹n.
 10. 3.3. §o l−êng – L·i suÊt ho n vèn • L i suÊt ho n vèn l l i suÊt l m c©n b»ng gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña tiÒn thanh to¸n nhËn ®−îc tõ mét kho¶n tÝn dông víi gi¸ trÞ h«m nay cña kho¶n tÝn dông ®ã C«ng thøc: PV = FVn /(1+i)n. Trong ®ã: • • PV: gi¸ trÞ hiÖn t¹i • FV: gi¸ trÞ t−¬ng lai sÏ ®−îc thanh to¸n cña sè tiÒn ®ã • n: thêi h¹n tÝn dông
 11. 3.3. §o l−êng – L·i suÊt ho n vèn (tiÕp) • TÝn dông ho n tr¶ tõng phÇn C«ng thøc: PV = FP/(1+i)1 + FP/(1+i)2 + ... + FP/(1+i)n. Trong ®ã: • PV: gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña vèn tÝn dông • FP: kho¶n thanh to¸n h ng n¨m ® biÕt • Tr¸i phiÕu coupon C«ng thøc: PV = C/(1+i)1 + C/(1+i)2 + ... + C/(1+i)n + F/(1+i) n.Trong ®ã • PV v C l sè tiÒn thu nhËp coupon ® biÕt • F: mÖnh gi¸
 12. 3.4. Ph©n biÖt – L·i suÊt thùc v l·i suÊt danh nghÜa • Trong ®iÒu kiÖn tû lÖ l¹m ph¸t < 10% i r = in - i i • Trong ®iÒu kiÖn tû lÖ l¹m ph¸t > 10% in − ii ir = ii + 1 Trong ®ã: ir - in - ii: l i suÊt thùc, l i suÊt danh nghÜa v tû lÖ l¹m ph¸t
 13. 3.4. Ph©n biÖt – L·i suÊt v tû suÊt lîi tøc • L i suÊt l tû lÖ phÇn tr¨m cña sè tiÒn l i trªn sè tiÒn vèn cho vay • Tû suÊt lîi tøc l tû lÖ phÇn tr¨m cña sè thu nhËp cña ng−êi cã vèn trªn tæng sè vèn ® ®−îc sö dông (®Çu t− hay cho vay)
 14. 3.4. Ph©n biÖt – L·i suÊt c¬ b¶n ng©n h ng L i suÊt tiÒn göi: itg = icb + ii • L i suÊt cho vay: icv= itg + X. Trong ®ã: • - itg : l i suÊt tiÒn göi - icb: l i suÊt c¬ b¶n ng©n h ng tr¶ cho tõng lo¹i tiÒn göi kh¸c nhau - icv l i suÊt cho vay - X l chi phÝ nghiÖp vô ng©n h ng • L i suÊt liªn ng©n h ng: Sibor, Libor, Pibor
 15. 3.5. Nh©n tè ¶nh h−ëng Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung • L i suÊt do Nh n−íc quy ®Þnh, • Kh«ng thÓ dù ®o¸n hay x¸c lËp bÊt cø quy luËt vËn ®éng no
 16. 3.5. Nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn l·i suÊt Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng • Cung v cÇu cña Quü cho vay • L¹m ph¸t kú väng • Béi chi Ng©n s¸ch Nh n−íc • Nh÷ng thay ®æi trong chÝnh s¸ch ThuÕ • Nh÷ng thay ®æi trong ®êi sèng x héi • Nh÷ng thay ®æi cña thÞ tr−êng t i chÝnh quèc tÕ
 17. Cung v cÇu Quü cho vay • T¨ng cung nh− møc t¨ng thªm c¸c kho¶n tiÕt kiÖm c¸ nh©n, doanh nghiÖp, v.v… sÏ l m gi¶m l i suÊt • T¨ng cÇu nh− nhu cÇu ®i vay cña c¸c doanh nghiÖp t¨ng lªn, v.v… sÏ dÉn ®Õn t¨ng l i suÊt L i suÊt S i* D Quü cho vay
 18. L¹m ph¸t kú väng • L¹m ph¸t ®−îc dù ®o¸n sÏ t¨ng lªn trong mét thêi kú n o ®ã, l i suÊt sÏ cã xu h−íng t¨ng, do • ®Ó duy tr× l i suÊt thùc kh«ng ®æi, tû lÖ l¹m ph¸t t¨ng, ®ßi hái l i suÊt danh nghÜa ph¶i t¨ng lªn t−¬ng øng • c«ng chóng sÏ d nh phÇn tiÕt kiÖm cho viÖc dù tr÷ h ng ho¸ hoÆc t i s¶n phi t i chÝnh (non-financial assets) nh− v ng, ngo¹i tÖ m¹nh, hoÆc ®Çu t− vèn ra n−íc ngo i ->gi¶m cung Quü cho vay v g©y ¸p lùc t¨ng l i suÊt
 19. Béi chi Ng©n s¸ch Nh n−íc • Béi chi Ng©n s¸ch Nh n−íc trùc tiÕp l m cho cÇu cña quü cho vay t¨ng l m t¨ng l i suÊt • Béi chi Ng©n s¸ch Nh n−íc sÏ t¸c ®éng ®Õn t©m lý c«ng chóng vÒ gia t¨ng møc l¹m ph¸t v do vËy m sÏ g©y ¸p lùc t¨ng l i suÊt
 20. Nh÷ng thay ®æi trong chÝnh s¸ch ThuÕ • ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n v thuÕ lîi tøc c«ng ty t¸c ®éng ®Õn l i suÊt gièng nh− khi thuÕ t¸c ®éng ®Õn gi¸ c¶ h ng ho¸ • Thu nhËp cña c¸ nh©n v tæ chøc gi¶m ®i khi h×nh thøc thuÕ t¨ng -> i t¨ng Cô thÓ: Y = Yd + T • Yd = S + C. Tr−êng hîp T t¨ng -> Yd gi¶m -> S gi¶m -> i t¨ng •
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2