MẪU BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
786
lượt xem
26
download

MẪU BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu số F02- 3aH (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

  1. Mã chương:....................................................... Mẫu số F02- 3aH (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC Đơn vị báo cáo:................................................. ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC) Mã đơn vị SDNS:............................................. BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC Quý:........... năm:............. Đơn vị tính:............ Dự toán Dự toán giao Dự toán Nhóm Dự toán đã rút Nộp khôi phục dự Dự Dự toán được toán toán Luỹ kế Luỹ kế Loại Khoản mục năm trước trong năm sử dụng Trong Trong bị huỷ còn lại ở kỳ từ đầu kỳ từ đầu còn lại (Kể cả bổ trong năm chi Kho bạc năm năm sung) A B C 1 2 3=1+2 4 5 6 7 8 9=3-5+7-8
  2. Xác nhận của Kho bạc Đơn vị sử dụng ngân sách Ngày....tháng.....năm..... Kế toán Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Cộng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản