intTypePromotion=3

Mẫu Báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước

Chia sẻ: Mai Lam | Ngày: | Loại File: XLSX | Số trang:9

0
15
lượt xem
0
download

Mẫu Báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Báo cáo giúp các đơn vị, cá nhân dễ dàng hơn trong việc lập bản báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước phục vụ quá trình vận hành và làm việc. Mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước

  1. Đơn vị báo cáo: Chủ Đầu tưĐơn vị báo cáo: Chủ  Đầu tưĐơn vị báo cáo: Chủ Đầu tưĐơn vị báo cáo:  Chủ Đầu tưĐơn vị báo cáo: Chủ Đầu tư BÁO CÁO QUYẾT TOÁN Niên (Kèm theo Thông tư số 85/201 Thanh toán  Lũy kế vốn đã thanh toán từ  Số vốn tạm  KLHT trong  Kế hoạch và thanh toán vốn đầu t K/C đến hết niên độ năm  ứng theo chế  năm của phần  tha trước năm quyết toán độ chưa thu  vốn tạm ứng  Địa điểm  Tổng  hồi của các  Số  Mã dự án  theo chế độ  Nội dung mở tài  mức  năm trước  TT đầu tư chưa thu hồi  khoản đầu tư nộp điều  từ K/C đến  chỉnh giảm  Tr. đó: vốn  hết niên độ  trong năm  Kế hoạch vốn  tạm ứng theo  ngân sách năm  Tổng số 20… được kéo dài chế độ chưa  trước 20… thu hồi (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TỔNG SỐ (A+B+C+D) Vốn trong nước Vốn nước ngoài A VỐN NSNN: Vốn trong nước Vốn nước ngoài Các dự án thuộc kế  A.1 hoạch năm 20...: Vốn đầu tư theo ngành,  I lĩnh vực: Vốn trong nước Vốn nước ngoài 1 Vốn Chuẩn bị đầu tư Ngành... Dự án … 2 Vốn Thực hiện dự án Ngành... Dự án... Vốn trong nước Vốn nước ngoài Dự án... II Vốn CTMTQG: 1 Chương trình MTQG... Dự án... III Vốn CTMT: 1 Chương trình... Dự án... Vốn từ nguồn thu tiền  IV sử dụng đất: Dự án...
  2. V Vốn NSNN khác: Dự án... Các dự án không ghi kế  hoạch năm 20... còn dư  A.2 vốn tạm ứng chưa thu  hồi từ các năm trước  chuyển sang năm 20..: Vốn đầu tư theo ngành,  I lĩnh vực: Vốn trong nước Vốn nước ngoài 1 Vốn Chuẩn bị đầu tư Ngành... Dự án… 2 Vốn Thực hiện dự án Ngành… Dự án… Vốn trong nước Vốn nước ngoài II Vốn CTMTQG: 1 Chương trình MTQG…. Dự án…. III Vốn CTMT: 1 Chương trình… Dự án…. Vốn từ nguồn thu tiền  IV sử dụng đất: Dự án… V Vốn NSNN khác: Dự án…. VỐN TRÁI PHIẾU  B CHÍNH PHỦ: Các dự án thuộc kế  B.1 hoạch năm 20…: 1 Ngành giao thông Dự án… 2 Ngành thủy lợi Dự án… 3 Ngành…. Dự án…. Các dự án không ghi kế  hoạch năm 20…còn dư  B.2 vốn tạm ứng chưa thu  hồi từ những năm trước  chuyển sang năm 20…: Ngành…. Dự án…
  3. VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN  C ĐỊA PHƯƠNG: 1 Dự án… 2 Dự án… NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THUỘC  D NSNN KHÁC (nếu có): 1 Nguồn vốn… Dự án… II Nguồn vốn… Dự án… *Ghi chú:  ­ Dự án không có vốn nước ngoài chi ghi một dòng.  ­ Đối với các dự án được giao kế hoạch vốn ngoài nước thanh toán theo cơ chế tài chính trong nước, khi lập báo cáo quyết toán niên độ  ­ Đối với các đơn vị có vốn cấp tháng như: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an,... đề nghị báo cáo riêng một biểu đối với nguồn vốn cấp tháng  ­ Đối với các nguồn vốn đầu tư thuộc NSNN khác đề nghị ghi rõ cụ thể từng nguồn vốn (nếu có).  ­ (1) Cột số 7: Thể hiện lũy kế số dư tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi từ khởi công đến hết năm trước năm quyết toán.  ­ (2) Cột 22 = Thể hiện tổng số vốn thanh toán KLHT quyết toán trong năm, gồm: thanh toán KLHT của phần vốn tạm ứng của những     nguồn vốn được giao trong năm kế hoạch (cột 18).  ­ (3) Cột 23 =(cột 7­ cột 8 ­ cột 9 + cột 13 + cột 19): Lũy kế số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi tính đến hết năm quyết toán chuy  ­ (4) Cột 24 = cột 6 + cột 11 + cột 17: Thể hiện tổng số vốn đã giải ngân tính đến hết năm 20..., gồm: Lũy kế số vốn đã thanh toán từ K NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
  4. Biểu số: 01/CĐT O CÁO QUYẾT TOÁN CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THUỘC NSNN Niên độ ngân sách năm 20…. èm theo Thông tư số 85/2017/TT­BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài Chính) Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư các năm trước được kéo dài thời gian thực hiện và  Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư năm 20… thanh toán sang năm 20… Thanh toán Thanh toán Kế hoạch vốn  Số vốn còn lại  Số vốn tạm  được phép  chưa thanh  Kế hoạch vốn  Số vốn tạm  Số vốn thanh  ứng theo chế  kéo dài sang  toán hủy bỏ  đầu tư năm  Số vốn thanh  ứng theo chế  Tổng số Tổng số toán KLHT độ chưa thu  năm sau (nếu  (nếu có) 20.. toán KLHT độ chưa thu  hồi có) hồi 11=12 +13 12 13 14 15=10­11­14 16 17=18+19 18 19
  5. lập báo cáo quyết toán niên độ ngân sách năm đề nghị tách riêng 01 biểu báo cáo tương tự như mẫu  biểu này và đánh số thành Biểu số 01b/CĐT.  u đối với nguồn vốn cấp tháng (giống như biểu số 01/CĐT).  năm quyết toán. phần vốn tạm ứng của những năm trước chuyển năm 20... (cột 9) + thanh toán KLHT của kế hoạch thuộc các năm trước chuyển sang năm 20... (cột  h đến hết năm quyết toán chuyển sang các năm sau quyết toán theo quy định. y kế số vốn đã thanh toán từ K/C đến hết KH năm trước + Tổng số vốn đã thanh toán trong năm 20... Hải Phòng, ngày    THỦ TRƯỞ (Ký, ghi rõ họ tên, c
  6. Đơn vị tính: đồng Lũy kế số   vốn đầu tư năm 20… vốn tạm ứng  Tổng cộng  theo chế độ  Lũy kế số  vốn đã thanh  chưa thu hồi  vốn đã thanh  toán KLHT  đến hết năm  toán từ K/C  quyết toán  quyết toán  đến hết năm  Kế hoạch vốn  trong năm  Số vốn còn lại  chuyển sang  20… (4) được phép  20… (2) chưa thanh  các năm sau  kéo dài sang  toán hủy bỏ  quyết toán (3) năm sau (nếu  (nếu có) có) 23=7­8­ 20 21=16­17­20 22=9+12+18 24=6+11+17 9+13+19  
  7.  số thành Biểu số 01b/CĐT.  ước chuyển sang năm 20... (cột 12)+ thanh toán KLHT của  Hải Phòng, ngày     tháng     năm 2020 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản