intTypePromotion=1

Báo cáo quyết toán sử dụng biên lai thuế (Mẫu số: 04/UNTH)

Chia sẻ: Ocmo999 Ocmo999 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
2
lượt xem
0
download

Báo cáo quyết toán sử dụng biên lai thuế (Mẫu số: 04/UNTH)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Báo cáo quyết toán sử dụng biên lai thuế (Mẫu số: 04/UNTH) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của BTC. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo quyết toán sử dụng biên lai thuế (Mẫu số: 04/UNTH)

  1. Mẫu số: 04/UNTH (Ban hành kèm theo Thông  tư số 156/2013/TT­BTC   CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ngày 6/11/2013 của BTC) Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc        ........, ngày ... tháng ... năm ... BÁO CÁO QUYẾT TOÁN SỬ DỤNG BIÊN LAI THUẾ Kính gửi: ...(Tên của bên uỷ nhiệm thu thuế) ..... Căn cứ  Hợp đồng  ủy nhiệm thu số.............................. ngày ......../........./........  giữa ...(tên của bên uỷ  nhiệm thu thuế) ........... và ...(tên của bên được uỷ  nhiệm   thu thuế)..............; ...(Tên của bên được uỷ  nhiệm thu thuế).........  tổng hợp báo cáo sử  dụng  biên lai thu thuế theo hợp đồng uỷ nhiệm thu như sau: Số huỷ,  Số đã sử  Số bị  ghi  Số chưa  Loại biên lai  Số đã nhận dụng mất (từ  hỏng… sử dụng STT thuế (từ số...  (từ số...  số... đến  (từ số...  (từ số...  đã nhận đến số....) đến số....) số....) đến  đến số....) số....) (7) = (3)­ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (4)­(5)­(6) 1 Biên lai thu  thuế …….. ­ Quyển số … ­ Quyển số … ­ ... 2 Biên lai thu  thuế ……. ­ Quyển số … ­ Quyển số … ­ ... 3 Biên lai thu  thuế …….. ­ Quyển số … ­ Quyển số … ­... ... .............. ...(Tên của bên được uỷ nhiệm thu thuế)........thông báo để ...(tên của bên uỷ   nhiệm thu thuế)...........được biết./. BÊN ĐƯỢC UỶ NHIỆM THU (chức danh người đại diện ­ nếu có)
  2. (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu ­ nếu có)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2