Mẫu báo cáo tình hình hoạt động khoáng sản

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
239
lượt xem
9
download

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động khoáng sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu biểu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu báo cáo tình hình hoạt động khoáng sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu báo cáo tình hình hoạt động khoáng sản

  1. Mẫu báo cáo tình hình hoạt động khoáng sản CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠ QUAN TRỰC THUỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________ _____________________________________ Số ......../........ ....., ngày tháng năm 20.... Kính gửi : ........... BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN trên địa bàn tỉnh (thành phố)... trong 06 tháng (01 năm), từ ngày...... tháng... năm...... đến ngày..... tháng.... năm.... I. TÌNH HÌNH KHẢO SÁT, THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN 1. Đánh giá tình hình khảo sát, thăm dò khoáng sản - Những kết quả đạt được - Những khó khăn và tồn tại - Bảng số liệu tổng hợp về khảo sát, thăm dò khoáng sản (lập theo Mẫu số 26a) 2. Đánh giá tình hình khai thác khoáng sản - Những kết quả đạt được - Những khó khăn và tồn tại - Bảng số liệu tổng hợp về khai thác khoáng sản (lập theo Mẫu số 26b ) 3. Đánh giá tình hình chế biến khoáng sản - Những kết quả đạt được - Những khó khăn và tồn tại - Bảng số liệu tổng hợp về chế biến khoáng sản (lập theo Mẫu số 26b) II . ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN (Ký tên, đóng dấu)
  2. BẢNG SỐ LIỆU TỔNG HỢP VỀ THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN Trữ lượng khoáng sản được phê duyệt Diện tích Chất Quy mô mỏ Loại (nghìn tấn, nghìn m3) thăm dò (khảo sát) lượng khoáng khoáng sản Trung (ha, km2) sản Lớn Nhỏ Cấp A Cấp B Cấp C1 Cấp C2 bình BẢNG SỐ LIỆU TỔNG HỢP VỀ KHAI THÁC (CHẾ BIẾN) KHOÁNG SẢN Sản lượng khai thác Khối lượng khoáng sản (chế biến) xuất khẩu Nộp Ngân sách nhà Tổng vốn đầu tư khai nước (triệu đồng), thác (chế biến), (triệu đồng), (nghìn tấn, nghìn m3), (nghìn tấn, nghìn m3), trong đó: trong đó: trong đó trong đó: Loại khoáng Doanh Doanh Doanh Doanh Doanh Doanh Doanh Doanh Doanh Doanh Doanh Doanh sản nghiệp nghiệp nghiệp nghiệp nghiệp nghiệp nghiệp nghiệp nghiệp nghiệp nghiệp nghiệp nhà có vốn khác nhà có vốn khác nhà có vốn khác nhà có vốn khác nước đầu tư nước đầu tư nước đầu tư nước đầu tư nước nước nước nước ngoài ngoài ngoài ngoài

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản