intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu Báo cáo tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế

Chia sẻ: Châu Kiệt Luân | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

14
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Báo cáo tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế

  1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ­ LUẬT Độc lập – Tự do ­ Hạnh phúc Số: . . . . . . . . . /ĐHKTL     Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20… BÁO CÁO Tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế về  . . . . . . . Kính gửi:  ­ Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 1. Tên hội nghị/ hội thảo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2. Mục đích hội nghị, hội thảo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3. Nội dung, chương trình của hội nghị, hội thảo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4. Thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5. Người chủ trì, đồng chủ trì (ghi rõ họ tên, chức danh, cơ quan công tác): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6. Các cơ  quan, đơn vị  chịu trách nhiệm tổ  chức (phía Việt Nam và phía  nước ngoài):
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7. Thông tin về báo cáo viên người nước ngoài (ghi rõ họ  tên, chức danh,  cơ quan công tác): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8. Thành phần tham dự, số  lược đại biểu Việt Nam và đại biểu có quốc  tịch nước ngoài (kèm theo danh sách đại biểu): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9. Nguồn kinh phí: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10. Đánh giá tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11. Những vướng mắc, vấn đề  phát sinh trong hội nghị, hội thảo đã hoặc  chưa được xử lý (nếu có) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Những đề xuất, kiến nghị (nếu có): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  HIỆU TRƯỞNG (Ký tên, đóng dấu) Nơi nhận:
  3. ­ Như trên; ­ Ban QHĐN; ­ Các cơ quan liên quan; ­ Lưu: VT, QHĐN, QLKH.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2