Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo tài chính tóm tắt - Mẫu CBTT-05

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

4.290
lượt xem
219
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Báo cáo tài chính tóm tắt - Mẫu CBTT-05" bao gồm các hạng mục cần được báo cáo chi tiết như: bảng cân đối kế toán (tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, tổng cộng tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, tổng cộng nguồn vốn); kết quả hoạt động kinh doanh; các chỉ tiêu tài chính cơ bản (cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn, khả năng thanh toán, tỷ suất lợi nhuận). Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tài chính tóm tắt - Mẫu CBTT-05

Các bạn đạng băn khoăn về cách trình bày bảng báo cáo tài chính và mong muốn có thể soạn thảo được một văn bản báo cáo hiệu quả, mời các bạn cùng tham khảo đoạn trích dưới đây để nắm rõ hơn về hình thức và nội dung của "Báo cáo tài chính tóm tắt - Mẫu CBTT-05"

Tên công ty chứng khoán ...                                     
               BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
                                    (Năm)
 

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  
Ngày......tháng......năm.....
                                                                 Đơn vị tính ................
 
 Stt 
Nội dung
Số đầu năm           
Số cuối năm           
I
Tài sản ngắn hạn        
 
 
1
Tiền
 
 
2
Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư  ngắn  hạn khác
 
 
 
-  Chứng khoán tự doanh
 
 
 
-  Chứng khoán đầu tư ngắn hạn của người uỷ thác đầu tư
 
 
 
-  Đầu tư ngắn hạn
 
 
 
-  Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn
 
 
3
Các khoản phải thu
 
 
4
Vật liệu, công cụ tồn kho
 
 
5
Tài sản ngắn hạn khác
 
 
II
Tài sản dài hạn   
 
 
1
Tài sản cố định
 
 
 
-  Tài sản cố định hữu hình
 
 
 
-  Tài sản  cố định thuê tài chính
 
 
 
-  Tài sản cố định vô hình
 
 
2
Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác
 
 
3
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 
 
 
4
Tài sản dài hạn khác
 
 
III
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
 
IV
Nợ phải trả
 
 
1
 Nợ ngắn hạn
 
 
2
 Nợ dài hạn
 
 
VI
Nguồn vốn chủ sở hữu
 
 
1
 Vốn góp ban đầu
 
 
2
 Vốn bổ sung
 
 
3
 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối
 
 
4
 Vốn điều chỉnh
 
 
VII
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
 
 
II.  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 

STT
Chỉ tiêu
Năm nay               
Năm trước            
1
Doanhthu hoạt động kinh doanh chứng khoán
 
 
2
Các khoản giảm trừ doanh thu
 
 
3
Doanh thu thuần
 
 
4
Thu lãi đầu tư
 
 
5
Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán và lãi đầu tư
 
 
6
Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán  
 
 
7
Lợi nhuận gộp
 
 
8
Chi phí quản lý 
 
 
9
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán
 
 
10
Lợi nhuận ngoài hoạt động kinh doanh
 
 
11
Tổng lợi nhuận trước thuế
 
 
12
Lợi nhuận tính thuế (Lợi nhuận trước thuế  - lãi đầu tư)
 
 
13
Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp
 
 
14
Lợi nhuận sau thuế
 
 
 15
Lãi cơ bản trên cổ phiếu    (nếu có)
 
 
16
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu    (nếu có)
 
 

Để tham khảo đầy đủ nội dung của tài liệu, các bạn có thể đăng nhập tài khoản và tải TT-05" về máy. Mặt khác, còn có một số mẫu văn bản báo cáo mà TaiLieu.VN sưu tầm được như: Báo cáo doanh thu theo các ngành, nghềMẫu văn bản báo cáo tài chínhTổng hợp các mẫu văn bản báo cáo. Mời các bạn cùng tìm hiểu.

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2