intTypePromotion=1

Mẫu Báo cáo tự đánh giá trường mầm non

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thúy Vân | Ngày: | Loại File: RTF | Số trang:67

0
13
lượt xem
0
download

Mẫu Báo cáo tự đánh giá trường mầm non

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Báo cáo tự đánh giá trường mầm non cung cấp đến các bạn và các giáo viên, nhà quản lí, lãnh đạo mẫu tự đánh giá các trường mầm non dựa trên các tiêu chí bao gồm: tổ chức và quản lý nhà trường; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo tự đánh giá trường mầm non

 1. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ TÂY NINH TRƯỜNG MÂM NON  ̀ HOA CÚC BAO CAO T ́ ́ Ự ĐANH GIA ́ ́  DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ  CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ Chữ  TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ ký 1 Bà Lê Thị Thúy Vân Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 2 Bà Hà Thị Kim Hoa P. Hiệu trưởng P. Chủ tịch HĐ   Thư ký HĐ 3 Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Nhân viên Kế toán Thư ký HĐ 4 Bà Mai Thị Kim Tuyền Thanh tra nhân dân Chủ tịch Công đoàn 5 Bà Nguyễn Thị Huỳnh Như Uỷ viên HĐ Bí thư chi đoàn 6 Bà Nguyễn Thị Hải Yến Uỷ viên HĐ 7 Bà Nguyễn Thị Hương Trà Tổ trưởng chuyên môn Uỷ viên HĐ Bà Nguyễn Thị Thanh  8 Tổ trưởng chuyên môn Uỷ viên HĐ Thủy 9 Bà Nguyễn Thị Bích Tuyền Tổ trưởng hành chánh Uỷ viên HĐ   Trang 1
 2. TÂY NINH ­ 2020 MỤC LỤC NỘI DUNG Trang Mục lục 1­3 Danh mục các chữ viết tắt  4 Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá 5 Phần I. CƠ SỞ DỮ LIỆU 6­10 Phần II. TỰ ĐÁNH GIÁ  10 A. ĐẶT VẤN ĐỀ 10­12 B. TỰ ĐÁNH GIÁ 13 I. Tự Đanh gia M ́ ́ ưc 1 va M ́ ̀ ưc 2 ́ 1. Tiêu chuẩn 1: Tô ch ̉ ưc và ́  quản lý nhà trường 13 Mở đâu ̀ Tiêu chi 1.1:  ́ Phương hương chiên l ́ ́ ược xây dựng va phat triên nha tr ̀ ́ ̉ ̀ ường: 13­14 Tiêu chi 1.2:  ́ ̣ Hôi đông tr ̀ ường va cac hôi đông khac ̀ ́ ̣ ̀ ́ 14­16 Tiêu chi 1.3: ́ ̉ ưc Đang Công san Viêt Nam, cac đoan thê va t  Tô ch ́ ̉ ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ̉ ̀ ổ chưć   16­18 ̀ ường. khac trong nha tr ́ Tiêu  chí 1.4:  Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ  chuyên môn va tô văn ̀ ̉   18­19 phong. ̀ Tiêu chi 1.5:  ́ ̉ ưc nhom tre va l Tô ch ́ ́ ̉ ̀ ơp mâu giao. ́ ̃ ́ 19­20 Tiêu chi 1.6:  ́ ̉ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̉ ̉ Quan ly hanh chinh, tai chinh, tai san
 3. 20­22 Tiêu chi 1.7:  ́ ̉ ́ ́ ̣ Quan ly can bô, giao viên va nhân viên ́ ̀ 22­23 Tiêu chi 1.8:  ́ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ Quan ly cac hoat đông giao duc ́ ́ 24­25 Tiêu chi 1.9:  ́ Thực hiên quy chê dân chu  ̣ ́ ̉ ở cơ sở 25­27 Tiêu chi 1.10:  ́ ̉ ̉ ̣ ự an toan tr Đam bao an ninh trât t ̀ ương hoc ̀ ̣ 27­29 Kêt luân tiêu chuân 1 ́ ̣ ̉ 29­30 2. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 30 Mở đâu ̀ 30 Tiêu chi 2.1:  ́ ́ ơi hiêu tr Đôi v ́ ̣ ưởng, pho hiêu tr ́ ̣ ưởng 31­32 Tiêu chi 2.2:  ́ ́ ơi giao viên Đôi v ́ ́ 32­34 Tiêu chí 2.3: Đôi v ́ ơi nhân viên ́ 34­35 Kêt luân tiêu chuân 2 ́ ̣ ̉ 35­36 3. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất va thi ̀ ết bị day hoc ̣ ̣ 36 Mở đâu ̀ 36 Tiêu chí 3.1: Diện tích, khuôn viên và sân vườn 36­38 Tiêu chí 3.2: Khôi phong nhom tre, l ́ ̀ ́ ̉ ớp mâu giao va khôi phong phuc vu hoc ̃ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ̣   38­40 tâp̣ Tiêu chí 3.3: Khôi phong hanh chinh quan tri ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ 40­42 Tiêu chí 3.4: Khối phòng tổ chức ăn 42­43 Tiêu chí 3.5: Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi 43­44 Tiêu chí 3.6: Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước 45­46 Kêt luân tiêu chuân 3 ́ ̣ ̉ 46   Trang 3
 4. 4. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội 47 Mở đâu ̀ Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ trẻ 47­49 Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp  ủy đảng, chính quyền và phối hợp  49­51 với các tổ chức, cá nhân của nhà trường Kêt luân tiêu chuân 4 ́ ̣ ̉ 51 5. Tiêu chuẩn 5: Hoat đông va k ̣ ̣ ̀ ết quả nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo  52 dục trẻ Mở đâu ̀ Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non 52­53 Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ 53­55 Tiêu chí 5.3: Kết quả nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ 55­57 Tiêu chí 5.4: Kết quả giáo dục 57­59 Kêt luân tiêu chuân 5 ́ ̣ ̉ 59 Phân III. K ̀ ẾT LUẬN CHUNG 59­60 Phần IV. PHỤ LỤC     DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
 5. TT Viết tắt Chú thích 1 ANTT An ninh trật tự 2 ATGT An toàn giao thông 3 BĐD CMHS Ban đại diện Cha mẹ học sinh 4 BGH ́ ̣ Ban giam hiêu 5 CBGVNV Cán bộ, giáo viên, nhân viên 6 CBQL Cán bộ quản lý 7 CNTT Công nghệ thông tin 8 CSTĐCS Chiến sĩ thi đua cơ sở 9 CSVC Cơ sở vật chất 10 CMHS Cha mẹ học sinh 11 ĐHSP ̣ ̣ ư pham Đai hoc s ̣ 12 GDĐT ́ ̣ ̀ ̣ Giao duc Đao tao 13 GDMN Giáo dục mầm non 14 GDMNTNT Giáo dục mầm non trẻ năm tuổi 11 LĐTT Lao động tiên tiến 15 PHHS Phụ huynh học sinh 16 PCCC Phòng cháy chữa cháy 17 SDD Suy dinh dưỡng 18 TNTT Tai nạn thương tích 19 TPTN Thành phố Tây Ninh 20 UBND Ủy ban nhân dân 21 VSATTP Vệ sinh an toàn thực phẩm   Trang 5
 6. 22 XHHGD Xã hội hóa giáo dục TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 1. Kết quả đánh giá 1.1. Đánh giá tiêu chí Mức 1 va M ̀ ức 2  
 7. Tiêu chuẩn, Kết quả tiêu chí Không đạt Đạt Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tiêu chuẩn 1 Tiêu chí 1.1 X X Tiêu chí 1.2 X X Tiêu chí 1.3 X X Tiêu chí 1.4 X X Tiêu chí 1.5 X X Tiêu chí 1.6 X X Tiêu chí 1.7 X X Tiêu chí 1.8 X X Tiêu chí 1.9 X X Tiêu chí 1.10 X X Tiêu chuẩn 2 Tiêu chí 2.1 X X Tiêu chí 2.2 X X Tiêu chí 2.3 X X Tiêu chuẩn 3 Tiêu chí 3.1 X X Tiêu chí 3.2 X X Tiêu chí 3.3 X X Tiêu chí 3.4 X X Tiêu chí 3.5 X X Tiêu chí 3.6 X X Tiêu chuẩn 4 Tiêu chí 4.1 X X Tiêu chí 4.2 X X Tiêu chuẩn 5 Tiêu chí 5.1   Trang 7 X X Tiêu chí 5.2
 8. Kết quả: Đạt Mức 1 va M ̀ ức 2 Phần I CƠ SỞ DỮ LIỆU Tên trường (theo quyết định mới nhất):  Trường mầm non Hoa Cúc Tên trước đây (nếu có):  Cơ quan chủ quản:  Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tây Ninh Tỉnh /  thành phố  trực thuộc    Họ   và   tên   Hiệu  Lê Thị Thúy Vân Tây Ninh Trung ương trưởng Thành    Huyện / quận / thị xã / thành  0916508960 phố   Tây  Điện Thoại phố Ninh Hiệp    Xã / phường / thị trấn Fax Ninh   Loại hình khác Đạt chuẩn quốc gia Website Năm  thành  lập trường (theo    1 2015 Số điểm trường quyết định thành lập)   Loại hình khác Không Công lập Có Tư thục Không   Thuộc vùng khó khăn Không Trương̀   liên   kêt́   vơí   nươć   Không   Thuộc vùng  đặc biệt  Không ngoaì khó khăn 1. Số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo Năm học Năm học Năm học Năm học Năm học Sô nhom, l ́ ́ ơp ́ 2015 ­ 2016 2016 ­ 2017 2017 ­ 2018 2018 ­ 2019 2019 ­ 2020 Nhóm trẻ từ 3  đến 12 tháng  0 0 0 0 0 tuổi Nhóm trẻ từ 13  0 0 0 0 0
 9. đến 24 tháng  tuổi Nhóm trẻ từ 25  đến 36 tháng  0 0 0 1 1 tuổi Số lớp mẫu giáo  1 1 1 1 1 từ 3 đến 4 tuổi Số lớp mẫu giáo  2 1 1 1 1 từ 4 đến 5 tuổi Số lớp mẫu giáo  2 1 1 1 1 từ 5 đến 6 tuổi Cộng 3 3 3 4 6 2. Cơ cấu khối công trình của nhà trường TT Số liệu Năm  Gh Năm học Năm học Năm học Năm học i  học 2015 –  2017 ­  2018 ­  2019 ­  chú 2016 ­  2016 2018 2019 2020 2017 I Khối phòng  nhóm   trẻ,  lớp   mẫu  giáo 1 Phòng   kiên  0 0 0 0 8 cố 2 Phòng     bán  3 3 3 3 0 kiên cố 3 Phòng  tạm 0 0 0 0 0 II Khối phòng  phục   vụ  học tập 1 Phòng   kiên  0 0 0 0 8 cố 2 Phòng     bán  3 3 3 3 0 kiên cố 3 Phòng  tạm 0 0 0 0 0 III Khối phòng  hành   chính    Trang 9
 10. quản trị  1 Phòng   kiên  0 0 0 0 7 cố 2 Phòng     bán  1 1 1 1 0 kiên cố 3 Phòng  tạm 0 0 0 0 0 IV Khối phòng  tổ chức ăn 1 Nha bêp ̀ ́ 1 1 1 1 1 V Các   công  trình,   Khối  phòng   chức  năng khác  1 Phong ̀   âm  nhac,̣   nghệ  0 0 0 0 1 thuâṭ 2 Phong ̀   giaó   ̣ ̉ duc thê chât́ 0 0 0 0 1 Cộng 5 5 5 5 18 3. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên a)  Số liệu tại thời điểm tự đánh giá Tổng  Dân  Ghi  Nữ chú số tộc Trình độ đào tạo         Chưa đạt  Ðạt  Trên  chuẩn chuẩn chuẩn Hiệu trưởng 01 01 0 0 0 01 Phó   hiệu  01 01 0 0 0 01 trưởng Giáo viên 12 12 0 0 03 09
 11. Nhân viên 06 05 0 01 03 02 Cộng 20 19 0 01 06 13   b)  Số liệu của 5 năm gần đây T Năm học Năm học Năm học T Số liệu Năm học Năm học 2019 ­  2015 –  2018 ­  2016 ­ 2017 2017 ­ 2018 2020 2016 2019 1 Tổng   số  12 6 6 6 7 giáo viên 2 Tỉ   lệ   trẻ  em/   giáo  24 tre/̉   viên   (đối  13 trẻ/GV 11 trẻ/GV 13 trẻ/GV 09 trẻ/GV 2GV với   nhóm  trẻ) 3 Tỉ   lệ   trẻ  em/   giáo  viên  (đôí   vơí   lơṕ   0 0 0 0 0 mâu ̃   giaó   không   có  tre ban tru) ̉ ́ ́ Tỉ  lệ   trẻ  em/   giáo  4 viên  (đôí   ̉   33 tre/ 2 ̉   37 tre/ 2 48 tre/̉   40 tre/̉   vơí   lơṕ   ̉ 53 tre/ 2GV GV GV 2GV 2GV mâu ̃   giaó   có  trẻ   em   ban tru) ́ ́ 5 Tổng   số  giáo   viên  dạy   giỏi  cấp   huyện  1 3 3 3 hoặc  tương  đương   trở  lên  6 Tổng   số  0 0 1 1 giáo   viên  dạy   giỏi    Trang 11
 12. cấp   tỉnh  trở lên  ... Các   số  0 0 0 0 0 liệu khác  4. Trẻ em  T Số liệu Năm học Năm  Năm  Năm học Năm  Ghi  T 2015 –  học học 2018 ­  học chú 2016 2016 ­  2017 ­  2019 2019 ­  2017 2018 2020 1 Tổng số trẻ  87 108 120 128 189 em ­ Nữ 33 51 55 61 105 ­ Dân tộc  0 0 0 0 0 thiểu số 2 Đối tượng  0 0 0 0 0 chính sách 3 Khuyết tật 0 0 0 0 0 4 Tuyển mới 87 43 45 62 107 5 Học 2  87 108 120 128 189 buổi/ngày 6 Bán trú 87 108 120 128 189 7 Tỉ  lệ   trẻ  87/3 108/3 120/3 128/4 189/6 em/lớp 8 Tỉ  lệ   trẻ  em/nhóm ­   Trẻ   em   tư ̀ 03   đêń   12  0 0 0 0 0 thang tuôi ́ ̉ ­   Trẻ   em   tư ̀ 13   đêń   24  0 0 0 0 0 thang tuôi ́ ̉ ­   Trẻ   em   tư ̀ 13/1  07/1  12/1  25   đêń   36  24/1 lớp 24/ 1 lớp nhóm nhóm nhóm thang tuôi ́ ̉ ­   Trẻ   em   tư ̀ 26/ 1 lớp 21/ 1 lớp 16/ 1 lớp 26/1 lớp 30/ 1 lơṕ 3­4 tuôỉ ­   Trẻ   em   tư ̀ 32/ 1lơṕ 36/ 1 lơṕ 31/ 1 lơṕ 35/ 1 lơṕ 66/ 2 lơṕ 4­5 tuôỉ ­   Trẻ   em   tư ̀ 16/1 lơṕ 44/1 lơṕ 61/ 1 lơṕ 43/ 1 lơṕ 69/2 lơṕ
 13. 5­6 tuôỉ ... Tông công  ̉ ̣ 87/ 3 lơp ́ 108/ 3  120/3  128/ 4  189/6  lơp ́ lơp ́ lơp ́ lơp ́ Phần II: TỰ ĐÁNH GIÁ A. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tình hình chung của nhà trường Trường mầm non Hoa Cúc được thành lập năm 2015 theo Quyết định số  941/   QĐ/UBND   ngày   10/8/2015   của   Ủy   ban   nhân   dân   thành   phố   Tây   Ninh.  Trường nằm trong khu dân cư tập trung tại khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp  Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.  Đến tháng 3 năm 2019 trường mầm  non Hoa Cúc đã hoàn thiện về cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn quốc gia mức độ  1. Hiện nay trường có 8 lớp học và đầy đủ các phòng chức năng đúng theo quy  định của Điều lệ trường mầm non. Khuôn viên trường học thoáng mát, khang  trang. Thiết bị, đồ  chơi ngoài trời, trong lớp, đáp  ứng nhu cầu  theo quy định  trường chuẩn quốc gia. Nhà  trường luôn nhận được sự  quan tâm của các cấp lãnh  đạo Đảng,  chính quyền địa phương. Đặc biệt nhà trường được sự  quan tâm chỉ đạo của  Phòng Giáo Dục và Đào tạo Thành phố, Đảng ủy – Uỷ Ban Nhân dân phường  Hiệp Ninh, cùng với sự quan tâm kết hợp chặt chẽ  của Ban đại diện Cha mẹ  học sinh.  Việc xây dựng một trường mầm non khang trang, rộng rãi, cùng với tấm  lòng nhiệt huyết tận tâm phục vụ của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên thực  sự  tạo được lòng tin trong quần chúng nhân dân nên số  trẻ  mầm non ra lớp  tăng nhanh, nhu cầu gửi con của phụ huynh ngày càng cao.  Trước yêu cầu thực tiễn về việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục  của các trường mầm non nói chung. Trường mầm non Hoa Cúc đã triển khai và  thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục nhà trường và đạt chuẩn  quốc gia đối với trường mầm non theo nội dung tiêu chuẩn tại Thông tư  số  19/2018/TT­BGDĐT ngày 22/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.    Trang 13
 14. 2. Mục đích TĐG Chất lượng giáo dục trường Mầm non là sự đáp ứng của nhà trường đối  với các yêu cầu về  mục tiêu giáo dục mầm non được quy định tại luật Giáo  dục. Mục đích của việc tự đánh giá này là nhằm giúp nhà trường xác định mức  độ  đáp  ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn,  thấy được những điểm  mạnh để phát huy, những điểm yêu và nguyên nhân  ́ đề ra những giải pháp phù  hợp, từng bước cải tiến để có chất lượng giáo dục theo yêu cầu và phát triển  bền vững. Thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về  thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường. Thông qua kết quả  tự  đánh giá giúp  cho tập thể  cán bộ, giáo viên, nhân  viên nhận ra được những điểm mạnh, điểm yếu của trường. Từ  đó có biện  pháp khai thác, khắc phục phù hợp để cải thiện chất lượng hoạt động của nhà  trường trong những năm tiếp theo nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quy  định. Đồng thời, qua việc tự đánh giá, nhận thức của lãnh đạo và tập thể  cán  bộ, giáo viên, nhân viên về công tác đảm bảo và hoàn thiện chất lượng được  thay đổi theo chiều hướng tích cực. Công tác quản lý nhà trường ngày một chặt  chẽ  và nề  nếp hơn. Công  tác tự  đánh giá thể  hiện tính tự  chủ, tự  chịu trách  nhiệm của nhà trường trong toàn bộ hoạt động giáo dục. Mỗi cá nhân sẽ nhận  thức rõ hơn vai trò và trách nhiệm của mình trước nhiệm vụ được giao. Với nhận thức đó, trường mầm non Hoa Cúc đã triển khai, phổ biến quy  trình tự đánh giá và yêu cầu các bộ phận, các cá nhân của nhà trường phối hợp  tiến hành tự  đánh giá theo quy trình, phương pháp, công cụ  đánh giá dựa vào  các văn bản về  kiểm định chất lượng trường Mầm non của Bộ  Giáo dục và  Đào tạo.  Trên cơ  sở  đó, nhà trường đề  nghị  với các cơ  quan chức năng tiến  hành việc kiểm định và xem xét công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn về chất  lượng giáo dục. 3. Tóm tắt quá trình và những vấn đề nổi bật trong hoạt động TĐG Tự đánh giá của nhà trường được thực hiện đúng quy trình mà Bộ GDĐT  đã hướng dẫn, theo 07 bước: 1. Thành lập hội đồng tự đánh giá 2. Lập kế hoạch tự đánh giá
 15. 3. Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng 4. Đánh giá các mức đạt được theo từng tiêu chí 5. Viết báo cáo tự đánh giá 6. Công bố báo cáo tự đánh giá 7. Triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá. Đầu năm học Hiệu trưởng nha tr ̀ ương đ ̀ ã ra Quyết định số  107 ngày 20  tháng  10 năm 2019  về  việc thanh lâp H ̀ ̣ ội đồng Tự  đánh giá chất lượng giáo  dục gồm 09 thành viên do ba ̀Lê Thị Thúy Vân ­ Hiêu tr ̣ ưởng lam Chu tich Hôi ̀ ̉ ̣ ̣  đông. ̀ Để  báo cáo tự đánh giá đảm bảo tính chính xác, trung thực, khách quan,  Hội đồng tự đánh giá đã tiến hành bằng nhiều phương pháp khác nhau, trong  đó chủ  yếu bằng phương pháp khảo sát thực tế  các mặt hoạt  động của nhà  trường liên quan đến nội dung bộ tiêu chuẩn; sưu tầm thông tin, minh chứng Các nhóm công tác và ban thư  ký đã tiến hành thu thập, xử  lý, phân tích  các thông tin, minh chứng. Trên cơ  sở đó phân tích các điểm mạnh, điểm yếu  để làm căn cứ xây dựng kế hoạch, đề ra những giải pháp phù hợp, khả thi để  cải thiện    những  khó khăn, vướng mắc  nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng  của nhà trường ngày càng tiến bộ hơn. Trong quá trình tự  đánh giá,  nhà trường đã thấy  được  mặt mạnh của  trường như: Công tác tổ chức quản lý nhà trường, chất lượng đội ngũ, kết quả  hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, công tác xã hội hóa giáo dục. Bên cạnh đó  nhà trường cũng nhận thấy một số  điểm yếu như:  Sân  trường nhỏ, hẹp  săṕ   ́ đồ chơi theo cac khu v xêp  ́ ực chưa được hài hòa, chất lượng về chuyên môn  ̉ ội ngũ giáo viên chưa đông đêu, nhân viên c cua đ ̀ ̀ ấp dưỡng chưa được đao tao ̀ ̣   ̉ ̣ theo chuân quy đinh. Căn c ứ theo hướng dẫn, trường mầm non Hoa Cúc trình  ̉ ban bao cao theo 5 tiêu ́ ́  chuân nh ̉ ư sau: B. TỰ ĐÁNH GIÁ I/ TỰ ĐÁNH GIÁ TIÊU CHI M ́ ƯC 1 VA ́ ̀ MỨC 2 TIÊU CHUẨN 1: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG  Tổ  chức và quản lý trường học là một khâu quan trọng mang tính khoa  học trong việc quản lý điều hành hoạt động giáo dục. Việc tổ chức và quản lý    Trang 15
 16. của trường mầm non Hoa Cúc đúng các quy định về nhiệm vụ quyền hạn của  Điều lệ trường mầm non. Thành lập đầy đủ  các hội đồng: Hội đồng trường,  Hội đồng thi đua khen thưởng; thành lập các tổ chuyên môn và tổ văn phòng, có  ban đại diện cha mẹ  học sinh. Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ  Chí  Minh cùng các tổ chức xã hội khác. Các Hội đồng, tổ chức đoàn thể đều hoạt  động hiệu quả, phát huy tốt vai trò và chức năng của mình.  Tiêu chí 1.1:  Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà   trường Mưc 1 ́ a) Phù hợp với mục tiêu giáo dục mầm non được quy định tại Luật giáo   dục, định hướng phát triển kinh tế  ­ xã hội của địa phương theo từng giai  đoạn và các nguồn lực của nhà trường; b) Được xác định bằng văn bản và cấp có thẩm quyền phê duyệt; c) Được công bố công khai bằng hình thức niêm yết tại nhà trường hoặc  đăng tải trên trang thông tin điện tử  của nhà trường (nếu có) hoặc đăng tải  trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, trang thông tin điện   tử của phòng giáo dục và đào tạo. Mưc 2 ́   Nhà trường có các giải pháp giám sát việc thực hiện ph ương hướng,   chiến lược xây dựng và phát triển. 1. Mô tả hiện trạng: ­ Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và đơn vị, ngay tư đâu năm ̀ ̀   ̣ hoc nhà tr ương đa phôi h ̀ ̃ ́ ợp cung các ban ngành, đoàn th ̀ ể tiên hanh đanh gia kêt ́ ̀ ́ ́ ́  ̉ ực hiên nhiêm qua th ̣ ̣  vụ  của năm hoc tr ̣ ước  [H1­1.1­01]  va đê ra k ̀ ̀ ế  hoạch,  phương hương ́ , chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường cho năm hoc sau ̣   phù hợp với mục tiêu giáo dục mầm non, sự  phát triển kinh tế  xã h ội địa  phương và phù hợp với nguồn lực của nhà trường [H1­1.1­02]..  ­ Trên cơ sở tham mưu vơi cac câp lanh đao, chinh quyên đia ph ́ ́ ́ ̃ ̣ ́ ̀ ̣ ương, căn   cứ  vào các chỉ tiêu, giải pháp chung của ngành, hàng năm nhà trường xây dựng  hệ thống các biện pháp cụ thể đáp ứng với từng chỉ tiêu trong năm học và định  hướng sự phát triển cho năm học tiếp theo và được các cấp có thẩm quyền phê 
 17. duyệt [H1­1.1­03].  ­  Phương hướng phát triển của nhà trường được thông qua trong Hội  nghị  cán bộ  công chức, viên chức hàng năm  và niêm yết công khai tại văn  phòng trường [H1­1.1­04]. ­  Trong quá  trình thực hiện  Ban giám hiệu  có các giải pháp thực hiện  bằng cách cụ thể hóa trong kế hoạch năm học và từng tháng, theo dõi, bám sát  tiến độ  thực hiện. Thông qua các cuộc họp Ban giám hiệu, có điều chỉnh, bổ  sung kịp thời phù hợp từng giai đoạn [H1­1.1­05]. 2. Điểm mạnh:  Nhà trường luôn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện  các nhiệm vụ, giải pháp  trong việc xây dựng và phát triển  nhà trường. Ban  giám hiệu quan tâm kế hoạch đầu tư và phát triển của nhà trường, trong từng  giai đoạn và năm học, từ  đó  có bổ  sung, điều chỉnh cho phù hợp, bảo đảm  thực hiện mục tiêu giáo dục và sự  phát triển của nhà trường. Đội ngũ cán bộ,  giáo viên, nhân viên trẻ, nhiệt tình tạo được mối đoàn kết thống nhất cao trong  tập thể sư phạm. 3. Điểm yếu: Chiến lược xây dựng và phát triển của nhà trường còn mang tính chất  ngắn hạn và trung hạn.  Đội ngũ giáo viên mới tập sự  nhiều, chưa có nhiều  kinh nghiệm trong chuyên môn.  4. Kế hoạch cai tiên chât l ̉ ́ ́ ượ ng: Xây dựng đội ngũ giáo viên đồng bộ  cả về số lượng, cơ  cấu, đảm bảo  chất lượng, có chiến lược tầm nhìn dài hạn. Phát hiện và bồi dưỡng những  giáo viên trẻ, có năng lực, nhiệt tình làm  đội ngũ nòng cốt trong phát triển  chuyên môn. Phát huy được khả năng của cán bộ, giáo viên và nhân viên trong  việc xây dựng và phát triển nhà trường. 5. Tự đánh giá: Đat m ̣ ức 1 va 2 ̀   Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư   thục) và các hội đồng khác Mưc 1 ́ a) Được thành lập theo quy định;   Trang 17
 18. b) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định; c) Các hoạt động được định kỳ rà soát, đánh giá. Mưc 2 ́ Hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm  sóc và giáo dục trẻ của nhà trường.  1. Mô tả, phân tích  hiện trạng:  ­ Trường thành lập Hội đồng trường (nhiệm kỳ 2017­2022) để giám sát tất  cả các mặt hoạt động của nhà trường, có Quyết định công nhận và chuẩn y hội  đồng trường do UBND Thành phố ban hành [H1­1.2­01]. Hội đồng thi đua [H1­ 1.2­02], hội đồng khoa học [H1­1.2­03], Hội đồng tư vấn như Hội đồng chấm  thi cấp trường  chấm ĐDDH,ĐC, giáo án điện tử, giáo viên giỏi...cấp trường  [H1­1.2­04],  cũng   được   thành   lập   vào   đầu   năm   học   giúp   Hiệu   trưởng   về  chuyên môn, quản lý các hoạt động của nhà trường. ­ Hội đồng trường căn cứ vào Điều lệ trường mầm non, các điều khoản  đã ban hành, các thành viên trong Hội đồng trường tận tâm – quyết tâm – đồng  tâm thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng trường theo nhiệm kỳ. Đồng thời thực  hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao [H1­1.1­05].  ­  Các hoạt động của  Hội đồng  trong nhà  trường  được rà soát đánh giá  định kỳ qua kết quả giữa học kỳ và sau một năm học. Các thành viên trong Hội  đồng trường, hội đồng khác hoạt động có hiệu quả  góp phần nâng cao chất  lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ  em trong nhà trường [H1­1.2­06],  [H1­1.1­01], [H1­1.1­05].  2. Điểm mạnh:  Mỗi CB.CC.VC, mỗi thành viên Hội đồng trường chủ động tích cực học  hỏi nâng cao nhận thức về tư tuởng, chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm  để  cùng thực hiện các nghị  quyết của Hội đồng trường, chủ động tham mưu  với Đảng bộ  và chính quyền địa phương về kế hoạch phát triển giáo dục của  nhà trường. Các  thành viên trong các hội đồng trường,  hội đồng tư  vấn chủ  động  cùng với các đoàn thể thực hiện quyền hạn chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ  đã quy định đầy đủ, hiệu quả. Chống các biểu hiện hình thức, ỷ lại, chủ quan.
 19. 3. Điểm yếu: Các thành viên trong hội đồng trường đa số là giáo viên trực tiếp giảng  dạy, và đây là nhiệm vụ  kiêm nhiệm, vì thế  thời gian dành cho việc nghiên  cứu tầm nhìn  về  mục tiêu, chiến lược, các dự  án, kế  hoạch  đầu tư  và phát  triển của nhà trường trong từng giai đoạn và từng năm học chưa có chiều sâu,  chưa giám sát  một cách  toàn diện các hoạt động  giáo dục và đào tạo theo  nhiệm vụ, mục tiêu giáo dục mầm non và năm học. 4. Kế hoạch cai tiên chât l ̉ ́ ́ ượ ng: Động viên, biểu dương, khen thưởng các thành viên nổi trội, tích cực,  nhiệt huyết  trong hội đồng  một cách kịp thời trong cu ộc h ọp H ội đồng sư  phạm và các Hội nghị  sơ  kết, tổng kết. Khuyến khích giáo viên  tích cực  nghiên cứu phát triển chương trình giáo dục mầm non, đổi mới phương pháp  dạy học. Khơi gợi sự  nhiệt huyết, yêu nghề của giáo viên gắn với sự mạnh  dạn, tự tin, chủ động, sáng tạo và có tầm nhìn trong các hoạt động, góp phần  nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ của nhà trường trong  năm học 2019 ­ 2020. 5. Tự đánh giá: Đat m ̣ ức 1 va 2 ̀ Tiêu chí 1.3: Tổ  chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể  và tổ   chức khác trong nhà trường Mưc 1 ́ a) Các đoàn thể  và tổ  chức khác trong nhà trường có cơ  cấu tổ  chức  theo quy định; b) Hoạt động theo quy định; c) Hằng năm, các hoạt động được rà soát, đánh giá. Mưc 2 ́ a) Tổ  chức Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ  cấu tổ  chức và hoạt động  theo quy định; trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 01  năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, các năm còn lại hoàn thành nhiệm vụ trở lên; b) Các đoàn thể, tổ  chức khác có đóng góp tích cực cho các hoạt động   của nhà trường.  1. Mô tả, phân tích  hiện trạng:    Trang 19
 20. ­ Trường mầm non Hoa Cúc thành lập đầy đủ các tổ chức đoàn thể đúng  theo quy định. Đoàn viên  công đoàn trường tới thời điểm này có 15  người, có  Quyết định về việc chuẩn y BCH công đoàn cơ sở NK 2017 – 2022 do Liên đoàn  lao động  Thành phố  ban hành  [H1­1.3­01]  và có 4 đoàn viên công đoàn trong  tuổi  đoàn  Thanh niên Cộng sản Hồ  Chí  Minh  đã  được thành lập Chi  đoàn  trường vào tháng 3 năm 2016  [H1­1.3­02].  Thực hiện công tác khuyến học,  khuyến tài trong trường học để kịp thời động viên, khen thưởng các cháu trong  quá trình vui chơi, học tập. Trường có Quyết định về  việc chuẩn y Chi hội  khuyến học hàng năm do Ban chấp hành Hội khuyến học Phường Hiệp Ninh  ban hành[H1­1.3­03]. ­ Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ  Chí Minh, Chi Hội khuyến  học trường, đều có kế  hoạch hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều  lệ  của từng tổ  chức nhằm giúp nhà trường thực hiện tốt mục tiêu giáo dục  mầm non. Hằng năm, các hoạt động được rà soát, đánh giá qua các thành tích  và được thể  hiện trong báo cáo giữa kỳ  và cuối năm.  Các tổ  chức đoàn thể  hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ và đạt vững mạnh [H1­1.3­04], [H1­1.3­ 05], [H1­1.3­06]. ­ Từ năm học 2015 – 2016 trường chỉ có 2 đảng viên, chưa đủ điều kiện để  thành lập chi bộ và sinh hoạt ghép với chi bộ  trường Mầm non Hiệp Ninh. Năm  2018 số lượng đảng viên của trường đã có 4 đảng viên trong đó một giáo viên là  đảng viên dự bị, vì thế đến tháng 01 năm 2019 chi bộ trường mầm non Hoa Cúc  được tách và thành lập [H1­1.3­07]. ­  Số  lượng đảng viên tăng dần theo hàng năm,  đến nay chi bộ  đã có  6  đảng viên. Cuối năm chi bộ luôn đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ [H1­1.3­08].  2. Điểm mạnh:  Công tác Đảng luôn được quan tâm, hàng năm đều có đảng viên mới  được kết nạp đúng chỉ tiêu giao.  Công đoàn và chi đoàn – đội ngũ trẻ, năng động, có tinh thần trách  nhiệm, nhiệt tình trong công tác, phối kết hợp cùng nhà trường trong các  phong trào. 3. Điểm yếu: 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2