Mẫu BÁO CÁO TỰ RÀ SOÁT HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
137
lượt xem
9
download

Mẫu BÁO CÁO TỰ RÀ SOÁT HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 11 (Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu BÁO CÁO TỰ RÀ SOÁT HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

  1. Mẫu số 11 (Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐƠN VỊ BÁO CÁO ––––––– Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ………../BC- BÁO CÁO TỰ RÀ SOÁT HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT I- HIỆN TRẠNG QUỸ ĐẤT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 1. Tên người (tổ chức) sử dụng đất:..................................................................................... 2. Địa chỉ khu đất: Thửa đất số:............... , Tờ bản đồ địa chính số:............................. thuộc ấp………………..................., xã (thị trấn, phường)...................................huyện....................................., tỉnh An Giang. 3. Tổng diện tích đang quản lý, sử dụng:.................................................. m2 ; trong đó: 3.1. Diện tích đất đang trực tiếp sử dụng:...............................................................m2 34
  2. 3.2. Diện tích đất đang cho thuê, cho mượn:............................ …………………....m2 3.3. Diện tích đất đang bị lấn, bị chiếm:.................................... …………………...m2 3.4. Diện tích đất có tranh chấp:...................................................................................m2 3.5. Diện tích đất đã bố trí làm đất ở cho hộ gia đình cán bộ, công nhân viên đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ: ............................................…..m2 3.6. Diện tích đất chưa sử dụng:................................................................................m2 3.7. Diện tích khác:....................................................................................................m2 4. Tài sản gắn liền với diện tích đất mà người sử dụng đất đang trực tiếp sử dụng: Nhà hoặc công trình xây dựng khác Cây rừng, cây lâu năm Loại nhà, Diện tích đất Diện tích có Số tầng Kết cấu Loại cây xây dựng (m2) cây (m2) công trình 35
  3. II. NGUỒN GỐC SỬ DỤNG ĐẤT - Do tiếp quản của ………………………..…………. năm ……. diện tích ………..m2 - Do nhận bàn giao của ……………………...………. năm ……. diện tích ………..m2 - Do bồi thường thành quả lao động cho …..… người, năm ……. diện tích ………..m2 - Lý do khác: (ghi rõ) III. GIẤY TỜ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HIỆN CÓ (ghi các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có như biên bản bàn giao đất, quyết định giao đất, xác nhận hoàn tất trả thành quả lao động, chứng từ chi trả thành quả lao động…) 1......................................................................................................................................... 2......................................................................................................................................... 3......................................................................................................................................... 4......................................................................................................................................... 5......................................................................................................................................... IV. CAM KẾT: - Đã hoàn tất việc bồi thường thành quả lao động cho tất cả các hộ gia đình, cá nhân trong khu đất; - Không có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến khu đất; - Sử dụng đất đúng mục đích theo quy định pháp luật. 36
  4. Địa danh, ngày …..... tháng …..... năm…............ Người đứng đầu cơ sở báo cáo V. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN) - Nguồn gốc sử dụng đất:................................................................................................. ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... - Thời điểm sử dụng đất vào mục đích hiện tại:................................................................ ........................................................................................................................................... - Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai:.................................................................... ........................................................................................................................................... - Tình hình bồi thường thành quả lao động...................................................................... - Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất:.......................................................................... - Ý kiến đề nghị:............................................................................................................... ........................................................................................................................................... ..............., ngày …..... tháng …..... năm…............ TM. ỦY BAN NHÂN DÂN........ 37

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản