MẪU BIÊN BẢN HỌP XẾP HẠNG VÀ XÉT CHỌN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
434
lượt xem
43
download

MẪU BIÊN BẢN HỌP XẾP HẠNG VÀ XÉT CHỌN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu biên bản họp xếp hạng và xét chọn nhà thầu trúng thầu', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BIÊN BẢN HỌP XẾP HẠNG VÀ XÉT CHỌN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU

  1. PHỤ LỤC 4 UBND HUYỆN/TX/TP … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THẦU --------------- ------- ………, ngày …… tháng ….. năm 20 … BIÊN BẢN HỌP XẾP HẠNG VÀ XÉT CHỌN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU Căn cứ Quyết định số /2011/QĐ-UBND ngày / /2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Căn cứ Quyết định số …………….. ngày …………. của UBND tỉnh về thành lập Hội đồng xét chọn thầu chợ; Căn cứ Phương án chuyển đổ i theo hình thức tổ chức đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ số ………….. ngày ………………… của UBND huyện/TX/TP đối với chợ ……………..; Căn cứ Biên bản mở thầu ngày …………………….; Hôm nay, vào lúc ….. giờ … ngày … tháng ….. năm 20 …, t ại ………………., Hội đồng xét chọn thầu chợ tiến hành đánh giá, xếp hạng, xét chọn nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực thực hiện việc kinh doanh khai thác và quản lý chợ …………………… I. THÀNH PHẦN THAM DỰ Hội đồng xét chọn thầu 1. …………………….. – Chủ tịch Hội đồng – Phòng TC - KH. 2. ……………………. – Phó Chủ tịch Hội đồng – Trưởng phòng Kinh tế 3. Các Ủy viên Hội đồng: Ông/Bà: ………………………….. Chức vụ: ……………. Phòng Quản lý đô thị Ông/Bà: ………………………….. Chức vụ: ……………. Phòng TN-MT Ông/Bà: ………………………….. Chức vụ: ……………. Phòng Tư pháp Ông/Bà: ………………………….. Chức vụ: ……………. Chi cục thuế
  2. Ông/Bà: ………………………….. Chức vụ: ……………. Đại diện UBND P ............. Ông/Bà: ………………………….. Trưởng Ban quản lý chợ ..................................... Thư ký: Ông/Bà: ...................................................................................................... II. NỘI DUNG CUỘC HỌP Đánh giá mức độ đầy đủ của bộ hồ sơ dự thầu (các nhà thầu có nộp đầy đủ các loại giấy tờ theo yêu cầu của bộ hồ sơ dự thầu – Điều 18 của Quyết định số /2011/QĐ- UBND) CÓ, KHÔNG Kế hoạch bảo Bảng thuyết NHÀ THẦU STT Phương án về quản, duy tu, minh giá dự tổ chức quản lý sửa chữa thầu 1. Năng lực, kinh nghiệm và phương án quản lý (20 điểm) ĐIỂM NHÀ THẦU STT Phương án Năng lực Kinh nghiệm quản lý 2. Kế hoạch bảo quản, duy tu, sửa chữa (40 điểm) NHÀ THẦU ĐIỂM STT
  3. 3. Giá dự thầu (40 điểm) NHÀ THẦU ĐIỂM STT KẾT QUẢ XẾP HẠNG: NHÀ THẦU TỔNG ĐIỂM STT Qua kết quả xếp hạng, Hội đồng xét chọn thầu xét chọn nhà thầu ………………….. trúng thầu. Cuộc họp xét chọn thầu kết thúc lúc …… giờ ….. cùng ngày, biên bản được đọc lại cho tất cả các thành viên của Hội đồng xét chọn thầu cùng nghe và ký tên. HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN THẦU
Đồng bộ tài khoản