MẪU BIÊN BẢN Niêm phong/mở niêm phong tài liệu

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
508
lượt xem
18
download

MẪU BIÊN BẢN Niêm phong/mở niêm phong tài liệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu biên bản niêm phong/mở niêm phong tài liệu', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BIÊN BẢN Niêm phong/mở niêm phong tài liệu

  1. TÊN CƠ QUAN CHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT QUẢN NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐOÀN THANH TRA ------- --------------- …………….., ngày … tháng … năm …… Số: ……../BB-ĐTT BIÊN BẢN Niêm phong/mở niêm phong tài liệu Hôm nay, hồi…….giờ…….., ngày……..tháng…….năm……………… Tại............................................................................................................................... ............ Chúng tôi gồm: Đại diện Đoàn thanh tra: Chức 1. Ông (bà).................................................... vụ.............................................................. Chức 2. Ông (bà).................................................... vụ.............................................................. Đại diện tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu tài liệu:
  2. Chức 1. Ông (bà).................................................... vụ.............................................................. Đ ịa - chỉ:.............................................................................................................................. .... - Giấy chứng minh nhân dân số...................... ngày cấp................ nơi cấp................................. Chức 2. Ông (bà).................................................... vụ.............................................................. Đ ịa - chỉ:.............................................................................................................................. .... - Giấy chứng minh nhân dân số...................... ngày cấp................ nơi cấp................................. Với sự chứng kiến của: Chức Ông (bà)........................................................ vụ.............................................................. Đ ịa - chỉ:.............................................................................................................................. .... - Giấy chứng minh nhân dân số...................... ngày cấp................ nơi cấp.................................
  3. Tiến hành niêm phong/mở niêm phong tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra gồm: ..................... .................................................................................................................................... ........... .................................................................................................................................... ........... (Trường hợp mở niêm phong phải ghi cụ thể tình trạng của niêm phong trước khi mở). Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản. Biên bản được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản./. ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NGƯỜI NIÊM PHONG (Ký, ghi rõ họ tên) HOẶC MỞ NIÊM PHONG (Ký, ghi rõ họ tên) NGƯỜI LÀM CHỨNG (Ký, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản