intTypePromotion=1

Mẫu đơn đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
120
lượt xem
10
download

Mẫu đơn đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo

  1. l'lau M2 C )NG HOA XA HOI CH-U NGHIA YTET NAM DOc lap - Tix do - Hanh ph;ic ......... , ngay... thkng ... ndm.... dM' 1AU H Lr'0N G DAN! DON DE NGHI CONG NH-^ N TO CHIC TON CIAO Knh g zlti: (1)... Can cd Dieu 16 Phap 1enh tin nguong, ton giao ngay 18/6/2004; Can cd Dieu 8 Nghi dinh so 22/20051ND-CP ngay 01/3/2005 cua Chinh phu hucmg d .n thi hanh mat so dieu Phap lenh tin nguong, ton giao. Ten to chdc (Chia, in hoa) ....................... ............................... . Tru s a :.................................................................................. Dana ky hoat dong ton giao ngay ...thing ...nam... Nguoi ding ten de nghi cong nhan to chdc ton giao (ho ten, tuoi, dia chi, chdc vu, so dien thoai) ................................................................................ . D nghi cang nhan too chdc tan giao voi not dung: - Ten to chdc de- nghi cong nhan .......................................................... - So lugng tin do ............................................. .............................. - Pham vi hoat Ong ....................................... ............................... - Tru scf chinh ............................................................................... - Cam ke't cua to chdc ve hoat dong ton giao khi dugc cong nhan. Dinh ken dcrn gom: Giao ly, giao luat, hien chuong, dieu le (bang tieng Viet); giay chimp nhan ding ky hoat dong ton giao ( ban sao co cong chdng); ban Yac nhan hoat clang ton giao 6n dinh cua cc7 quan quan 1y nha nucc ve ton giao c6p tinh ncri dat tru sc1 chinh cua to chdc. Ngay ...thing... nam... TM. TO CHUC TON GIAO Da nhan du ho sa hop le (ky, phi ro ho ten, chtrc vu ) Cc7 quan tiep nhan (kg, dong dau) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) Giii Ban Ton giao Chinh phu d6i voi to chirc ton giao co pham vi hoat dong' nhieu tinh, thanh pho trite thuoc trung iro'ng; gui co, quan quan ly ve ton giao tinh, thtinh pho trite thuoc trung uang do"i voi to chztc co pham vi hoat dong chu yeu i ' mot tinh, thtinh ph6truc thuoc trung uxo'ng. 2 Bien mein Jutting dJn boat ding tOn gi6u

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản