intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu hợp đồng với nhà tư vấn độc lập

Chia sẻ: Badkid Badkid | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

171
lượt xem
57
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu hợp đồng với nhà tư vấn độc lập này nhằm giúp bạn dự thảo một hợp đồng phù hợp với yêu cầu và tình hình của bạn. Mẫu này có đủ các nội dung quan trọng trong hợp đồng với nhà thầu độc lập, trong đó có nói rõ mối quan hệ với nhà tư vấn độc lập. Nếu một người được gọi là "nhân viên" chứ không phải "nhà tư vấn độc lập" thì bạn phải có trách nhiệm đóng một số thuế, lưu giữ hồ sơ và đảm bảo an toàn lao động cho người đó. Hợp......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng với nhà tư vấn độc lập

  1. THỎA THUẬN VỚI NHÀ THẦU ĐỘC LẬP Thỏa thuận này được lập ngày [ ], 200[ ], giữa [tên công ty] (gọi là “Công ty”) và [tên nhà cung cấp dịch vụ] (gọi là “Nhà thầu”). 1. Nhà thầu độc lập. Theo các điều kiện và điều khoản của Thỏa thuận này, Công ty thuê Nhà thầu làm nhà thầu độc lập để thực hiện các dịch vụ nêu ra trong văn bản này, và Nhà thầu chấp nhận sự tuyển mộ này. 2. Nghĩa vụ, Điều khoản và Thù lao. Các nghĩa vụ, điều khoản ràng buộc, thù lao và các điều khoản thanh toán ở đây phải giống như trong bản dự toán mà Nhà thầu đã cung cấp cho Công ty trước đó và nay được đính kèm trong Phụ đính A. Phụ đính này có thể được sửa đổi bằng văn bản hoặc được bổ sung dự toán cho những dịch vụ sau này do Nhà thầu đưa ra và được Công ty chấp thuận, và được tập hợp vào đây để tham khảo. 3. Chi phí. Trong thời gian thực hiện thỏa thuận này, Nhà thầu phải gửi hóa đơn và Công ty phải hoàn trả [ông ta hay bà ta] những khoản chi phí tiêu vặt phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ dưới đây. Ngoài những khoản kể trên, chi phí cho thời gian Tư vấn đi lại từ hoặc đến Công ty không được thanh toán. 4. Báo cáo bằng văn bản. Công ty có thể yêu cầu hàng tháng Tư vấn phải cung cấp kế hoạch dự án, báo cáo tiến độ và báo cáo kết quả cuối cùng. Báo cáo kết quả cuối cùng phải được nộp khi kết thúc dự án và phải được trình cho Công ty dưới dạng bản báo cáo được bảo mật tại thời điểm đó. Báo cáo kết quả phải được lập dưới hình thức và đưa ra những thông tin và số liệu mà Công ty đã yêu cầu một cách hợp lý. 5. Phát minh. Bất kỳ và tất cả những phát minh, phát hiện, phát triển hay sáng kiến nào do Nhà thầu nghĩ ra trong phạm vi hoạt động có liên quan tới nhiệm vụ trong Thỏa thuận này phải thuộc quyền sở hữu riêng của Công ty, và Nhà thầu theo đó phải trao mọi quyền, danh hiệu và quyền lợi nguyên vẹn cho Công ty. Bất kỳ và tất cả những phát minh, phát hiện, phát triển hay sáng kiến nào do Nhà thầu nghĩ ra trước khi có Thỏa thuận này và được [(ông hay bà) tên Nhà thầu] sử dụng để thực hiện nhiệm vụ đề ra với Công ty thì sau Công ty sẽ được phép sử dụng trong quá trình hoạt động của mình và trong khoảng thời gian không hạn định. Đây không phải là li xăng độc quyền, công ty có thể chuyển quyền sử dụng này cho các công ty con hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Công ty mà không cần có sự đồng ý bằng văn bản của nhà thầu. 6. Bảo mật. Nhà thầu nhận thức rằng trong quá trình theo thỏa thuận này [ông ta hay bà ta] sẽ cần đến hoặc phải biết được quá trình thực hiện dự án này với những bí mật thương mại, phát minh, sáng chế, quy trình công nghệ, thông tin, các bản ghi và những thông số kỹ thuật thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của Công ty và/hoặc được Công ty sử dụng trong quá trình hoạt động kinh doanh bao gồm, và không giới hạn bởi, lĩnh vực kinh doanh, quy trình sản xuất, phương pháp, danh sách khách hàng, tài khoản và các quy trình khác của Công ty. Nhà thầu đồng ý rằng [ông ta hay bà ta] sẽ không tiết lộ bất kỳ điều gì như đã nói ở trên một cách gián tiếp hay trực tiếp, hoặc không sử dụng chúng dưới bất kỳ hình thức nào kể cả các điều khoản của Thỏa thuận này hay trong bất kỳ khoảng thời gian nào sau đó, trừ khi thực hiện Thỏa thuận với Công ty đòi hỏi. Tất cả các hồ sơ, bản ghi, tài liệu, bản thiết kế, thông số kỹ thuật, thông tin, thư từ, bản ghi chép, danh mục ấn phẩm, tác phẩm nghệ thuật/sáng tạo gốc, sách vở, và những vật phẩm tương tự có quan hệ đến công việc kinh doanh của Công ty, bất kể do Nhà thầu chuẩn bị hay bằng cách nào đó nằm trong quyền sở hữu
  2. của Nhà thầu, vẫn là tài sản độc quyền của Công ty. Nhà thầu không được giữ lại bất kỳ một bản sao nào của những tài sản nói trên mà không được Công ty cho phép trước bằng văn bản. Sau khi Thỏa thuận này hết hiệu lực hoặc bị chấm dứt trước thời hạn hoặc khi có yêu cầu của Công ty, Nhà thầu phải chuyển ngay cho Công ty tất cả các hồ sơ, bản ghi, tài liệu, thông số kỹ thuật và các vật phẩm khác đang thuộc quyền sở hữu của [ông ta hay bà ta] hoặc đang được [ông ta hay bà ta] kiểm soát. Nhà thầu còn đồng ý rằng [ông ta hay bà ta] sẽ không tiết lộ quyền của [ông ta hay bà ta] với tư cách là một nhà thầu độc lập hay các điều khoản trong Thỏa thuận này cho bất kỳ người thứ ba nào mà không được Công ty đồng ý trước bằng văn bản và luôn giữ tính bảo mật cho mối quan hệ giữa [ông ta hay bà ta] với Công ty và cho các dịch vụ được liệt kê dưới đây. 7. Xung đột lợi ích; Điều khoản không thuê mướn. Nhà thầu tuyên bố rằng [ông ta hay bà ta] tự nguyện tham gia Thỏa thuận này, và rằng mối ràng buộc này không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào của bất kỳ thỏa thuận nào giữa Nhà thầu và các bên thứ ba khác. Hơn nữa, Nhà thầu, khi thực hiện nhiệm vụ của [ông ta hay bà ta] không được sử dụng bất kỳ một phát minh, phát hiện, phát triển, cải tiến, sáng chế hay bí mật thương mại nào mà [ông ta hay bà ta] không có quyền sở hữu. Trong suốt quá trình thực hiện thỏa thuận, Nhà thầu sẽ dành thời gian, công sức và khả năng cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ dưới đây của [ông ta hay bà ta] một cách tích cực và đúng thời hạn. Nhà thầu tự do trong việc cung cấp dịch vụ cho các bên khác trong khi thực hiện các dịch vụ cho Công ty. Trong thời gian sáu tháng kể từ khi chấm dứt thỏa thuận, nhà thầu sẽ không được một cách trực tiếp hay gián tiếp thuê, lôi kéo hoặc khuyến khích những người lao động, nhà từ vấn hoặc nhà thầu của Công ty rời bỏ công việc tại công ty hoặc thuê những người lao động, nhà tư vấn hoặc nhà thầu đã thôi không còn là nhân viên của Công ty hoặc đã kết thúc thỏa thuận với Công ty trong vòng một năm trở lại đây. 8. Quyền yêu cầu phán quyết của tòa án. Tại đây các bên thừa nhận rằng các dịch vụ do Nhà thầu cung cấp theo thỏa thuận này và các quyền và các ưu tiên của Công ty theo thỏa thuận này là các quyền đặc biệt, duy nhất và khác thường, điều này cho phép chúng có giá trị riêng biệt, tổn thất của nó có thể được bù đắp bằng các khoản đền bù thiệt hại theo luật, và việc Nhà thầu vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ gây ra cho Công ty những thiệt hại và tổn thất không thể bù đắp được. Nhà thầu hoàn toàn đồng ý rằng Công ty sẽ được đền bù theo phán quyết của tòa án hoặc đền bù thỏa đáng khác trong trường hợp có, hoặc để ngăn chặn sự vi phạm bất kỳ quy định nào trong thỏa thuận này của Nhà thầu. Tuy nhiên, việc thực hiện sự đền bù thỏa đáng này, sẽ không dẫn đến sự từ bỏ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục thiệt hại nào khác mà Công ty có thể có đối với những thiệt hại. Các quyền và các biện pháp khắc phục của Công ty theo Thỏa thuận này hoặc cách khác sẽ được hiểu là lũy tích, các quyền và biện pháp khắc phục không loại trừ nhau và không loại trừ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục khác theo luật. 9. Sáp nhập. Thỏa thuận này sẽ bị chấm dứt do việc Công ty sáp nhập vào hoặc hợp nhất với chủ thể khác. 10. Chấm dứt. Công ty có thể chấm dứt thỏa thuận này bất kỳ lúc nào bằng cách báo trước bằng văn bản cho Nhà thầu, thời gian báo trước là 10 ngày làm việc. Bên cạnh đó, nếu Nhà thầu phạm tội, không thể hoặc từ chối tuân thủ các chính sách hoặc chỉ thị hợp lý của Công ty, quản lý yếu kém khi thực thi các công việc dưới đây, hoặc vi phạm nghiêm trọng các điều khoản của Thỏa thuận này thì
  3. Công ty có thể chấm dứt mối quan hệ thỏa thuận với Nhà thầu ngay lập tức vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước bằng văn bản. 11. Nhà thầu độc lập. Thỏa thuận này sẽ không thuê Nhà thầu như là một người lao động, bạn hàng, đại lý hoặc nhà liên doanh với Công ty cho bất kỳ mục đích nào. Nhà thầu là và sẽ tiếp tục là nhà thầu độc lập trong mối quan hệ của [ông ta hay bà ta] với công ty. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về khấu trừ thuế đối với các khoản tiền thù lao dưới đây của Nhà thầu. Nhà thầu sẽ không khiếu nại Công ty về các khoản trả lương nghỉ phép, nghỉ ốm, quyền lợi hưu trí, bảo hiểm xã hội, bồi thường cho công nhân, quyền lợi về sức khỏe và mất khả năng lao động, quyền lợi về bảo hiểm lao động, hoặc bất kỳ quyền lợi của người lao động nào được đề cập dưới đây hoặc theo cách khác. 12. Bảo hiểm. Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm bảo hiểm nghĩa vụ (bao gồm bảo hiểm cho các hành vi vi phạm, nếu được phép) liên quan đến bất kỳ dịch vụ nào mà [ông ta hay bà ta] thực hiện cho Công ty. 13. Người kế nhiệm và người được ủy nhiệm. Tất cả các quy định của thỏa thuận này sẽ ràng buộc và có hiệu lực đối với quyền lợi của các bên trong thỏa thuận và những người thừa kế, nếu có, người kế nhiệm, và người được ủy nhiệm. 14. Chọn luật. Hiệu lực, việc xây dựng các điều khoản và giải thích quyền và nghĩa vụ của các bên trong Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi bộ luật Lao Động. 15. Trọng tài. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ các điều khoản của Thỏa thuận này hoặc sự giải thích của nó sẽ được giải quyết tại [ ] theo các nguyên tắc của Ủy ban trọng tài địa phương , và phán quyết của trong tài có thể được công nhận tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. 16. Tiêu đề. Tiêu đề không được coi như là một phần của Thỏa thuận này và không được coi như là một bản mô tả đầy đủ và chính xác của các nội dung của nó. 17. Miễn trừ . Sự miễn trừ của một bên vì sự vi phạm bất kỳ quy định nào của Thỏa thuận của bên kia sẽ không tạo thành hoặc được hiểu là sự miễn trừ liên tục. 18. Chuyển nhượng. Nhà thầu sẽ không chuyển nhượng bất kỳ quyền nào của [ông ta hay bà ta] theo Thỏa thuận này, hoặc ủy quyền thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào dưới dây của [ông ta hay bà ta] trước khi có đồng ý bằng văn bản của Công ty. 19. Thông báo. Bất kỳ thông báo, yêu cầu, hoặc các thư từ liên lạc khác cần thiết hoặc mong muốn được đưa ra dưới đây bởi bất kỳ bên nào sẽ phải được lập thành văn bản và sẽ giao cho bên kia một cách hợp lệ nếu là tự đưa, hoặc nếu dùng hệ thống thư tín của quốc gia cần phải gửi bằng thư bảo đảm hoặc thư có xác nhận, được trả phí bưu điện trước và được thông báo nhận được. Nếu thông báo hoặc yêu cầu được đưa trực tiếp, thông báo sẽ có hiệu lực vào thời điểm đưa thư. Nếu thông báo, yêu cầu hoặc các thư từ giao dịch khác được chuyển bằng đường thư tín, thông báo này có hiệu lực sau năm ngày kể từ khi gửi tại hệ thống thư tín trong nước để chuyển đến người mà thông báo, yêu cầu hoặc các thư từ giao dịch khác được gửi đến như sau: Nếu thư gửi Nhà thầu: [Tên] [Đường phố] [thành phố, , mã vùng] Nếu thư gửi Công ty: [Tên] [Đường phố] [thành phố, , mã vùng]
  4. Bất kỳ bên nào trong Thỏa thuận đều có thể thay đổi địa chỉ của mình theo mục đích được nêu trong phần này bằng cách viết thông báo theo cách trên. 20. Bổ sung và sửa đổi. bất kỳ sự sửa đổi, thay đổi hoặc bổ sung đối với Thỏa thuận này chỉ có hiệu lực nếu đựơc làm bằng văn bản và có chữ ký của các bên trong Thỏa thuận. 21. Cách hiểu thống nhất. Tài liệu này và các phụ lục kèm theo tạo thành một thỏa thuận và cách hiểu thống nhất giữa các bên, và bất kỳ thỏa thuận, cách hiểu và giải thích nào trước đây sẽ bị chấm dứt và hủy bỏ toàn bộ tại thòi điểm này và không còn hiệu lực. 22. Quy định không phát sinh hiệu lực. Nếu có bất kỳ qui định hoặc một phần của thỏa thuận chưa có hiệu lực hoặc không thể thi hành thì phần còn lại của Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ VỚI SỰ LÀM CHỨNG CỦA NGƯỜI KÝ DƯỚI ĐÂY Thỏa thuận này đã được làm vào ngày tháng năm ghi ở phần đầu. Các bên tại đây đồng ý rằng bản fax chữ ký sẽ có giá trị như chữ ký gốc. [tên công ty] [tên nhà thầu] Làm bởi__________________ Làm bởi:____________________ Của : [chức danh hoặc vị trí] Của: [Chức danh hoặc vị trí]
  5. BIỂU A NHIỆM VỤ, THỜI HẠN VÀ THÙ LAO NHIỆM VỤ: Nhà thầu sẽ [mô tả công việc hay dịch vụ sẽ được thực hiện ở đây]. [Ông ta hay bà ta] sẽ báo cáo trực tiếp đến [họ tên] và đến bất kỳ bên nào khác do [họ tên] chỉ định có liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ trong Thỏa thuận này và phải hoàn thành các nhiệm vụ hợp lý khác do Công ty yêu cầu và được Nhà thầu chấp thuận. THỜI HẠN: Sự ràng buộc này sẽ bắt đầu kể từ khi thực hiện Thỏa thuận và phải được giữ nguyên hiệu lực và tác động trong suốt [ngày tháng] hoặc sớm hơn thời điểm mà các nhiệm vụ của Nhà thầu trong Thỏa thuận này đã được hoàn thành. Thỏa thuận này chỉ có thể được gia hạn thêm sau khi có sự thỏa thuận của cả hai bên, trừ khi nó bị chấm dứt sớm do hoạt động của hay phù hợp với Thỏa thuận này. THÙ LAO: (Chọn A hoặc B) A. Để thực hiện thù lao toàn bộ cho các dịch vụ được thực hiện theo Thỏa thuận này, Công ty sẽ phải trả cho Nhà thầu theo mức là [số tiền bằng đôla] cho mỗi giờ, với tổng giá trị thanh toán không vượt quá [số tiền bằng đôla] mà không cần đại diện có thẩm quyền của Công ty đồng ý trước bằng văn bản. Khoản thù lao này phải được thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn hàng tháng của Nhà thầu về các dịch vụ đã thực hiện đi kèm với các tài liệu hợp lệ. B. Để thực hiện thù lao toàn bộ cho các dịch vụ được thực hiện theo Thỏa thuận này, Công ty sẽ phải trả cho Nhà thầu tổng số tiền là [số tiền bằng đôla], thanh toán vào [thời gian và các điều kiện thanh toán.]
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=171

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2