intTypePromotion=3

MẪU KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC CỦA DỰ ÁN

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
1.010
lượt xem
71
download

MẪU KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC CỦA DỰ ÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu kế hoạch tiến độ thực hiện khối lượng công việc của dự án', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC CỦA DỰ ÁN

  1. (Ban hành kèm theo Quyết định số 130/2011/QĐ-UBND ngày 09/4/2011 của UBND tỉnh) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ ỨNG VỐN, ỨNG CHI HỖ TRỢ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- …………, ngày … tháng … năm 20… Số: …../…. KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC CỦA DỰ ÁN Căn cứ Quyết định số ……/20.../QĐ-UBND ngày … tháng ... năm 20... của …….. về việc phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định dự toán đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất….; Quyết định dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, … Tên tổ chức (….) xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện khối lượng công việc và sử dụng kinh phí của dự án, …, cụ thể như sau: Đơn vị: 1.000đ KH được phê Kế hoạch sử dụng kinh phí ứng vốn Quỹ phát triển duyệt đất năm 20…. Số Nội dung công việc TT Khối Tổng Kinh Quý I Quý II Quý III Quý IV lượng số tiền năm ... năm... năm... năm... phí
  2. 11 22 33 44 4 Tổng cộng: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) Nơi nhận: - Chủ tịch UBND tỉnh; - Quỹ PTĐ tỉnh; - UBND huyện, TP ....; - Lưu:….

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản