intTypePromotion=1

MẪU KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ( 6 tháng, năm)

Chia sẻ: Bèo Bánh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
5
download

MẪU KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ( 6 tháng, năm)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu số: 23 Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… . Ngày nhận báo cáo: Nêu tại phần giải thích biểu mẫu KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ( 6 tháng, năm) Đơn vị báo cáo: Nêu tại phần giải thích biểu mẫu Đơn vị nhận báo cáo: Nêu tại phần giải thích biểu mẫu Đơn vị tính: Đơn Tổng số A Số đơn thụ lý Số đơn được giải quyết 1 ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ( 6 tháng, năm)

  1. Biểu số: 23 KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ Đơn vị báo cáo: Ban hành kèm theo Quyết định GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG Nêu tại phần giải thích biểu mẫu số: /2012/QĐ-UBND ngày ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Đơn vị nhận báo cáo: …… . ( 6 tháng, năm) Nêu tại phần giải thích biểu mẫu Ngày nhận báo cáo: Nêu tại phần giải thích biểu mẫu Đơn vị tính: Đơn Đăng ký giao dịch bảo đảm Chia ra Đăng ký văn bản Cung cấp thông tin về Tổng Đăng Đăng ký giao dịch thông báo về việc xử Xóa giao dịch bảo đảm số ký thay bảo đảm lý tài sản bảo đảm đăng ký đổi (nếu có) A 1 2 3 4 5 6 Số đơn thụ lý Số đơn được giải quyết ............, Ngày ........ tháng .......... năm Người lập biểu THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (ký, ghi rõ họ, tên) (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)
  2. GIẢI THÍCH BIỂU MẪU 23 1. Đơn vị báo cáo và đơn vị nhận báo cáo - Nếu đơn vị báo cáo là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh thì đơn vị nhận báo cáo là Ủy ban nhân dân tỉnh (Sở Tư pháp) và thời gian nhận báo cáo 6 tháng là ngày 07 tháng 4 hàng năm, thời gian nhận báo cáo năm là ngày 07 tháng 10 hàng năm; - Nếu đơn vị báo cáo là Ủy ban nhân dân tỉnh (Sở Tư pháp) thì đơn vị nhận báo cáo là Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) và thời gian nhận báo cáo 6 tháng là ngày 12 tháng 4 hàng năm, thời gian nhận báo cáo năm là ngày 12 tháng 10 hàng năm. Trình tự gửi báo cáo theo sơ đồ: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất → Ủy ban nhân dân tỉnh (Sở Tư pháp) → Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính). 2. Nội dung và phương pháp tính - Nội dung: + Biểu mẫu 23 phản ánh kết quả đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền đăng ký của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. + Giải thích thuật ngữ: Đăng ký giao dịch bảo đảm là việc cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm ghi vào Sổ đăng ký giao dịch bảo đảm việc bên bảo đảm dùng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên nhận bảo đảm, bao gồm việc thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. - Phương pháp tính: Cột 1 = Cột (2+3+4+5) 3. Nguồn số liệu Từ sổ sách ghi chép ban đầu trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại các đơn vị thực hiện báo cáo cơ sở được kiệt kê ở điểm 1 phần giải thích biểu mẫu như: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản