intTypePromotion=1
ADSENSE

MẪU NIÊM YẾT CHỨNG CHỈ LƯU KÝ TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NƯỚC NGOÀI

Chia sẻ: Mộng Mơ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

68
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY: …………………….............. (Giấy chứng nhận ĐKKD số………do…………. cấp ngày …tháng …năm…..) NIÊM YẾT CHỨNG CHỈ LƯU KÝ TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NƯỚC NGOÀI (Theo Giấy chứng nhận đăng ký/giấy niêm yết số….do……….................. cấp ngày…/…/… tại …..)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU NIÊM YẾT CHỨNG CHỈ LƯU KÝ TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NƯỚC NGOÀI

  1. CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY: …………………….............. (Giấy chứng nhận ĐKKD số………do…………. cấp ngày …tháng …năm…..) NIÊM YẾT CHỨNG CHỈ LƯU KÝ TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NƯỚC NGOÀI (Theo Giấy chứng nhận đăng ký/giấy niêm yết số….do……….................. cấp ngày…/…/… tại …..) Tên chứng khoán: …………………………………… Mệnh giá: ……………………………………………... Tổng số lượng đăng ký niêm yết: ………………… Ngân hàng lưu ký: …………………………………….. Tổ chức tư vấn tài chính: …………………………….. Tổ chức tư vấn luật: .................................................. Tổ chức kiểm toán: …………………………………….. I. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phần đang lưu hành:............................................................................................................................................. 2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:....... 3. Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính: (theo chuẩn mực kế toán Việt Nam nếu có và chuẩn mực kế toán tại nước sở tại, giải trình có xác nhận của kiểm toán các điểm khác biệt nếu có):................................................................................................................................................ 4. Cơ cấu cổ đông (vào ngày……tháng…..năm…….): Trong đó: - Cổ đông nước ngoài: + Số lượng:................................................................................................................................
  2. + Tỷ lệ nắm giữ: ......................................................................................................................... - Cổ đông trong nước: + Số lượng:................................................................................................................................... + Tỷ lệ nắm giữ: ............................................................................................................................ II. PHƯƠNG ÁN NIÊM YẾT CHỨNG CHỈ LƯU KÝ 1. Đặc điểm chứng chỉ lưu ký: a) Tổng số chứng chỉ lưu ký dự kiến niêm yết (số lượng và tỷ lệ):…… b) Quyền và nghĩa vụ của người nắm giữ chứng chỉ tại nước ngoài (theo quy định của pháp luật nước sở tại): ................................................................................................................................. 2. Thị trường niêm yết dự kiến: .................................................................................................. 3. Thời gian niêm yết:................................................................................................................. 4. Phương thức lựa chọn cổ phiếu và hình thức hoán đổi lấy chứng chỉ lưu ký của ngân hàng lưu ký: (Trong trường hợp cổ phiếu cơ sở để phát hành chứng chỉ lưu ký là một phần cổ phiếu hiện đang giao dịch tại Việt Nam). 5. Cá nhân, tổ chức liên quan: - Tổ chức tư vấn luật: .................................................................................................................... - Tổ chức bảo lãnh (tổ chức bảo lãnh phát hành chính và tổ chức đồng bảo lãnh): ..................................................................................................................................................... - Tổ chức kiểm toán: ..................................................................................................................... - .................................................................................................................................................... 6. Đánh giá của tổ chức tư vấn về hiệu quả của việc niêm yết chứng chỉ lưu ký tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài: ............................................................................................................. III. NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH: (các nghĩa vụ về công bố thông tin, quản trị công ty theo pháp luật nước sở tại). IV. NGHĨA VỤ CỦA NGÂN HÀNG LƯU KÝ V. CÁC THÔNG TIN KHÁC 1. Địa điểm công bố bản cáo bạch:................................................................................................ 2. Người phụ trách công bố thông tin: (tên, địa chỉ, số điện thoại, fax): ..................................................................................................................................................... VI. CAM KẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác và phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=68

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2