intTypePromotion=1
ADSENSE

11B/TC-CK_Chứng khoán giao dịch, niêm yết và chỉ số giá chứng khoán

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

92
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo hệ thống các loại biểu mẫu báo cáo thống kê của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường được ban hành theo Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg ngày 15/08/2008.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 11B/TC-CK_Chứng khoán giao dịch, niêm yết và chỉ số giá chứng khoán

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc BiÓu sè: 11B/TC-CK §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh CHøNG KHO¸N GIAO DÞCH, Bé Tµi chÝnh sè... Q§-TTg ngµy... NI£M YÕT Vµ CHØ Sè GI¸ (Uû ban Chøng kho¸n cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Nhµ n−íc) Ngµy nhËn b¸o c¸o: CHøNG KHO¸N §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: b¸o c¸o th¸ng: ngµy 22 th¸ng b¸o c¸o (Th¸ng, n¨m) Tæng côc Thèng kª b¸o c¸o n¨m: ngµy 30 th¸ng 6 n¨m sau Trong Cộng dồn từ đầu năm Mã số tháng đến tháng báo cáo A B 1 2 1.Tổng giá trị vốn hoá thị trường (Tỷ đồng) 01 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 02 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 03 -... 04 2. Khối lượng chứng khoán niêm yết 05 a) Khối lượng cổ phiếu niêm yết 06 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 07 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 08 -... 09 b) Khèi l−îng tr¸i phiÕu niªm yÕt 10 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 11 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 12 -... 13 c) Khèi l−îng chøng chØ quü niªm yÕt 14 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 15 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 16 -... 17 ... 18 3. Gi¸ trÞ chøng kho¸n niªm yÕt (Tû ®ång) 19 a) Gi¸ trÞ cæ phiÕu niªm yÕt 20 74 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 21 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 22 -... 23 b) Gi¸ trÞ tr¸i phiÕu niªm yÕt 24 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 25 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 26 -... 27 c) Gi¸ trÞ chøng chØ quü niªm yÕt 28 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 29 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 30 -... 31 ... 32 74
  2. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc (Tiếp theo) Trong Cộng dồn từ đầu năm Mã số tháng đến tháng báo cáo A B 1 2 4. Sè lo¹i chøng kho¸n niªm yÕt 33 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 34 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 35 -... 36 a) Sè lo¹i tr¸i phiÕu niªm yÕt 37 Tr¸i phiÕu chÝnh phñ 38 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 39 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 40 -... 41 Tr¸i phiÕu ng©n hµng 42 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 43 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 44 -... 45 Tr¸i phiÕu doanh nghiÖp 46 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 47 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 48 -... 49 Tr¸i phiÕu chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng 50 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 51 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 52 -... 53 75 ... 54 b) Sè lo¹i cæ phiÕu niªm yÕt 55 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 56 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 57 -... 58 ... 59 c) Sè lo¹i chøng chØ quü niªm yÕt 60 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 61 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 62 -... 63 ... 64 ... 65 75
  3. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc (Tiếp theo) Trong Cộng dồn từ đầu năm Mã số tháng đến tháng báo cáo A B 1 2 5. Khèi l−îng chøng kho¸n giao dÞch 66 a) Khèi l−îng cæ phiÕu giao dÞch 67 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 68 Trong ®ã: Giao dÞch cña nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi 69 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 70 Trong ®ã: Giao dÞch cña nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi 71 -... 72 b) Khèi l−îng tr¸i phiÕu giao dÞch 73 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 74 Trong ®ã: Giao dÞch cña nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi 75 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 76 Trong ®ã: Giao dÞch cña nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi 77 -... 78 c) Khèi l−îng chøng chØ quü giao dÞch 79 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 80 Trong ®ã: Giao dÞch cña nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi 81 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 82 Trong ®ã: Giao dÞch cña nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi 83 -... 84 ... 85 6. Gi¸ trÞ chøng kho¸n giao dÞch (Tû ®ång) 86 76 a) Gi¸ trÞ cæ phiÕu giao dÞch 87 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 88 Trong ®ã: Giao dÞch cña nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi 89 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 90 Trong ®ã: Giao dÞch cña nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi 91 -... 92 b) Giá trị trái phiếu giao dịch 93 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 94 Trong đó: Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài 95 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 96 Trong đó: Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài 97 -... 98 76
  4. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc (Tiếp theo) Trong Cộng dồn từ đầu năm Mã số tháng đến tháng báo cáo A B 1 2 c) Giá trị chứng chỉ quỹ giao dịch 99 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 100 Trong đó: Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài 101 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 102 Trong đó: Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài 103 -... 104 ... 105 7. Số phiên thực hiện giao dịch (Phiên) 106 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 107 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 108 -... 109 8. Số lượng công ty niêm yết chứng khoán 110 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 111 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 112 -... 113 9. Số lượng công ty chứng khoán, quỹ đầu tư 114 chứng khoán - Công ty chứng khoán 115 + Trong nước 116 + Ngoài nước 117 - Quỹ đầu tư chứng khoán 118 77 + Trong nước 119 + Ngoài nước 120 -... 121 + Trong nước 122 + Ngoài nước 123 10. Số lượng tài khoản đăng ký 124 - Tổ chức 125 + Trong nước 126 + Ngoài nước 127 - Cá nhân 128 + Trong nước 129 + Ngoài nước 130 77
  5. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc (Tiếp theo) Trong Cộng dồn từ đầu năm Mã số tháng đến tháng báo cáo A B 1 2 11. Số lượng tài khoản giao dịch 131 - Tổ chức 132 + Trong nước 133 + Ngoài nước 134 - Cá nhân 135 + Trong nước 136 + Ngoài nước 137 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 78 78
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2