intTypePromotion=1

Mẫu Quyết định không thuộc trường hợp được xóa nợ tiền thuế (Mẫu số: 07/XOANO)

Chia sẻ: Ocmo999 Ocmo999 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
2
lượt xem
0
download

Mẫu Quyết định không thuộc trường hợp được xóa nợ tiền thuế (Mẫu số: 07/XOANO)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Quyết định không thuộc trường hợp được xóa nợ tiền thuế được căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Quyết định không thuộc trường hợp được xóa nợ tiền thuế (Mẫu số: 07/XOANO)

  1. Mẫu số: 07/XOANO (Ban hành kèm theo Thông tư   số 156/2013/TT­BTC ngày   06/11/2013 của Bộ Tài chính) TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN THUẾ  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc BAN HÀNH THÔNG BÁO ................., ngày ........ tháng .........năm...... Số: …/TB­… V/v không thuộc trường  hợp được xóa nợ tiền  thuế Kính gửi: …(Tên cơ quan thuế đề nghị) ... Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi,  bổ  sung một số điều của Luật Quản lý thuế số  21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 và   các văn bản hướng dẫn thi hành. Sau khi xem xét hồ  sơ  đề  nghị  xóa nợ  tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền   chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt (gọi tắt là tiền thuế) kèm   theo công văn số ... ngày …/…/... của (tên cơ quan thuế đề nghị)...  … (Cơ quan thuế ban hành thông báo) … thông báo: Trường hợp của ...(tên người nộp thuế) ... không đủ điều kiện được xóa nợ  tiền thuế. Lý do: 1............. 2............. ... Người nộp thuế có nghĩa vụ nộp đầy đủ  số  tiền thuế  nợ  vào ngân sách nhà  nước theo quy định của pháp luật. …(Cơ  quan thuế  ban hành thông báo)… thông báo để  …(cơ  quan thuế  đề   nghị) … được biết và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện./. Nơi nhận:           THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ BAN HÀNH THÔNG BÁO ­ Như trên;  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) ­ .....(tên người nộp  thuế)...; ­ …; ­ Lưu: VT, …. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2