intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu Quyết định thu giữ giấy tờ có giá của người phải thi hành án

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:1

9
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu "Quyết định thu giữ giấy tờ có giá của người phải thi hành án" là văn bản lập ra nhằm thu giữ giấy tờ có giá của người phải thi hành án, phục vụ cho công tác điều tra và tuân thủ theo Luật Thi hành án dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Quyết định thu giữ giấy tờ có giá của người phải thi hành án

  1. BTL QK….(BTTM, QCHQ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG THI HÀNH ÁN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Số: .........../QĐ-PTHA ……………, ngày ….. tháng ….. năm ……. QUYẾT ĐỊNH Về việc thu giữ giấy tờ có giá của người phải thi hành án CHẤP HÀNH VIÊN Căn cứ ... Điều ... Luật Thi hành án dân sự ………; Căn cứ Bản án, Quyết định số ……………… ngày …… tháng …… năm …… của Tòa án ……… ………………………………………. (các bản án, quyết định phải thi hành); Căn cứ Quyết định thi hành án số ………………… ngày....tháng …… năm.... của Trưởng phòng Thi hành án …………………………………………………………………; Xét thấy ......................................................................................................., QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thu giữ giấy tờ có giá của: ............................................................. Địa chỉ ......................................................................................................... Giấy tờ gồm: ............................................................................................... đang do ………………………………………………………. giữ, để thi hành án. Điều 2. ………………………………………… có trách nhiệm chuyển số giấy tờ nêu tại Điều 1 hoặc chuyển giao giá trị của giấy tờ đó cho Phòng Thi hành án ………………… để thi hành án. Điều 3. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành 1. …………………………….., người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. Nơi nhận: - Như Điều 2, 3; - Cục THA/BQP; CHẤP HÀNH VIÊN - Viện KSQS…...; - Lưu: VT, HS, THA; ....
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2