Mẫu quyết định về việc Công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung lần thứ …) của Quỹ

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
107
lượt xem
9
download

Mẫu quyết định về việc Công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung lần thứ …) của Quỹ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu quyết định về việc Công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung lần thứ …) của Quỹ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu quyết định về việc Công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung lần thứ …) của Quỹ

  1. BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ______ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________________________ Số: /QĐ-BNV …….., ngày tháng năm 200… quyết định về việc Công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung lần thứ …) của Quỹ …………………………. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Căn cứ Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Xét đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ …………. và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cấp lại Giấy phép thành lập (lần thứ …) và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung lần thứ …) của Quỹ………….. ban hành kèm theo quyết định này. Điều 2. Quỹ …………………… hoạt động theo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung lần thứ …) của Quỹ và quy định của pháp luật; Quỹ …………………. chịu sự quản lý nhà nước của Bộ … về lĩnh vực Quỹ hoạt động. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Chủ tịch Quỹ ……………………. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG - Như điều 4; - Bộ …………..; - Bộ Tài chính; Ký tên và đóng dấu - Bộ Công an (C13); - …………………… - Lưu: TCPCP, VP.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản