Mẫu QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
524
lượt xem
27
download

Mẫu QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 16b (Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  1. Mẫu số 16b (Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) CỘNG HÒA XÃ HỘI CỦ NGHĨA VIỆT NA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN……… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Địa danh, ngày........ tháng....... năm......... Số: /QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN …………… Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 50
  2. Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số............/TTr - PTNMT ngày...... tháng....... năm………, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Hủy Giấy chứng nhận …………………..…. có số seri là …………….., số vào sổ cấp Giấy chứng nhận là …………….. do UBND huyện …………… cấp cho …………………………….. ngày ….. tháng …… năm Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn…………….., thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan và ông (bà)…………… (ghi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Nơi nhận: - Phòng Tài nguyên & Môi trường; - UBND xã………………..……..; - Các phòng/văn phòng công chứng; - Ông (bà)………………………..; - Lưu: VT. 51

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản