intTypePromotion=1
ADSENSE

MẪU THÔNG BÁO (Về việc huỷ thanh toán giao dịch)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

55
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán, Mẫu 03B/TTBT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU THÔNG BÁO (Về việc huỷ thanh toán giao dịch)

  1. Mẫu 03B/TTBT TRUNG TÂM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sè: /TB-VSD ..., ngày tháng năm 200 THÔNG BÁO (Về việc huỷ thanh toán giao dịch) Kính gửi: Căn cứ vào quy định hiện h ành, Trung tâm lưu ký chứng kho án Việt Nam (VSD) đ ã thực hiện hủy thanh toán đối với các giao dịch sau: 1. Nội dung giao dịch hủy: ……………………………………., chi tiết lệnh: - Phiên giao d ịch ngày : - Lo ại lệnh (mua hoặc bán) : - Mã ch ứng khoán : - Số hiệu lệnh : - Khối lượng khớp lệnh : - Giá kh ớp lệnh : 2. Đề nghị Quý Công ty thực hiện thanh toán đúng h ạn theo Báo cáo bù trừ và thanh toán ch ứng khoán theo TVLK và Báo cáo bù trừ và thanh toán tiền theo TVLK (đính kèm). 3 . Công ty p hải ch ịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tổn thất ph át sinh cho khách hàng và Th ành viên liên quan do giao dịch không được thanh toán. Mức bồi thường do các bên tự thỏa thuận nhưng không vượt quá 10% giá trị của giao dịch bị hủy thanh toán. VSD thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện. TỔNG GIÁM ĐỐC Nơi nhận: (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) - Như trên; - SGD; - TVLK liên quan; - Lưu HCTH, LK.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2