Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BIỂU MẪU " THÔNG BÁO về việc cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp"

Chia sẻ: Quoc Hung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

608
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu THÔNG BÁO Về việc cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp phục vụ công tác thanh tra thuế theo Mẫu số: 08/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " THÔNG BÁO về việc cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp"

  1. Mẫu số: 08/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN THUẾ RA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG BÁO Số: ……..............… ............, ngày.......... tháng .......... năm ...... THÔNG BÁO Về việc cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp phục vụ công tác thanh tra thuế Kính gửi:............................................................ Địa chỉ:.............................................................. Căn cứ qui định của pháp luật thuế hiện hành về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế, yêu cầu ................................................. đến trụ sở cơ quan thuế ...................... để cung cấp thông tin về................................................................ Thời gian: ....... giờ....... ngày ...... tháng ..... năm ..... Địa điểm: ......................................................................................................... Tài liệu mang theo: 1......................................................................................................................... 2........................................................................................................................ 3......................................................................................................................... ........................................................................................................................... Nếu có vướng mắc đề nghị ..................... liên hệ với cơ quan thuế ........................theo địa chỉ ................................... số điện thoại ................................ Trường hợp không thể cung cấp được, ........................... phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và gửi về cơ quan thuế trước ngày ........ tháng ....... năm........ Cơ quan thuế.................. thông báo để ..................... được biết và thực hiện./. Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO - Như trên; (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) - Lưu VT; bộ phận thanh tra.
  2. NGƯỜI ĐƯỢC YÊU CẦU CUNG CẤP NHẬN THÔNG BÁO Ngày ............... tháng ............... năm .............. Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) Ghi chú: Trường hợp chuyển Thông báo trực tiếp đến người nộp thuế thì người nộp thuế ký xác nhận đã nhận Thông báo.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2