intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "THÔNG BÁO Về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn thuế (giảm thuế) "

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
347
lượt xem
37
download

BIỂU MẪU "THÔNG BÁO Về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn thuế (giảm thuế) "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu thông báo Về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn thuế (giảm thuế) theo Mẫu số: 04/MGTH (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "THÔNG BÁO Về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn thuế (giảm thuế) "

  1. Mẫu số: 04/MGTH (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN THUẾ RA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG BÁO Số: …….............…. ............, ngày..........tháng ........năm ...... THÔNG BÁO Về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn thuế (giảm thuế) Kính gửi:...................................................................................... Mã số thuế: ................................................................................. Địa chỉ nhận thông báo :.............................................................. Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành, Sau khi xem xét hồ sơ nghị gia hạn nộp thuế của............ nộp ngày ........., Cơ quan thuế........................... thông báo: Trường hợp của ............ không đủ điều kiện được miễn giảm thuế. Lý do: 1............. 2............. ... Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế.............. theo số điện thoại: .......................... địa chỉ: ..................................... Cơ quan thuế............. thông báo để người nộp thuế được biết./. Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO - Như trên; (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) - Lưu VT;....
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2