intTypePromotion=1

Mẫu Thỏa ước lao động tập thể - Công ty TNHH TM - DV Minh Phước

Chia sẻ: Trung Trung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
499
lượt xem
85
download

Mẫu Thỏa ước lao động tập thể - Công ty TNHH TM - DV Minh Phước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là Mẫu Thỏa ước lao động tập thể. Mời các bạn tham khảo tài liệu để biết được những nội dung chính và cách trình bày của biên bản này. Với các bạn chuyên soạn thảo các văn bản hành chính và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này thì đây là tài liệu hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Thỏa ước lao động tập thể - Công ty TNHH TM - DV Minh Phước

 1. COÂNG TY TNHH TM – DV MINH PHƯỚC      COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA  VIEÄT NAM      KV 7­ P. Bùi Thị Xuân – TP. Quy Nhơn                           Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc = = = = = =O0O= = = = = = ===== =O0O= = = = = = THOAÛ ÖÔÙC LAO ÑOÄNG TAÄP THEÅ - Caên cöù Boä Luaät lao ñoäng cuûa nöôùc Coïâng Hoaø Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam, Luaät söûa ñoåi boå sung moät soá ñieàu cuûa Boä Luaät Lao Ñoäng soá 10/2012/QH13 ngaøy 18/06/2012. ­ Căn cứ Luật Công đoàn Việt Nam  soá 12/2012/QH13 đã được Quốc hội  nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/6/2012. ­ Để bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm của người sử dụng lao động và người   lao động trong quan hệ lao động. Hôm nay, ngày 06 tháng 03 năm 2015 tại Văn phòng Công ty chúng tôi gồm có: 1. ÑAÏI DIEÄN BEÂN SÖÛ DUÏNG LAO ÑOÄNG (goïi taéc laø Coâng ty) : ­ OÂng: Nguyeãn Minh Ñieån GiaùmÑoáclaømñaïi dieän ­ Ñòa chæ:KV7 – P. Bùi Thị Xuân – TP. Quy Nhơn - Bình Ñònh. ­ Ñieâïnthoaïi - Fax : (056).3510000 ­  ÑAÏI DIEÄN CHO NGÖÔØI LAO ÑOÄNG (goïi taéc laø Coâng ñoaøn): ­ OÂng: Traàn Hieáu Trung Chuû tòch CÑCS laøm ñaïi dieän                   Cùng nhau ký Thỏa ước lao động tập thể với các nội dung chính như  sau: CHÖÔNG I: NHÖÕNG QUI ÑÒNH CHUNG Điều 1 : Bản Thỏa ước Lao động tập thể này quy định mối quan hệ giữa hai bên về  trách nhiệm, quyền lợi của mỗi bên và đảm bảo xã hội cho người lao động trong thời  gian thỏa  ước có hiệu lực, đồng thời Thỏa  ước này đã được tập thể  người lao động   góp ý, bổ sung trước khi ký kết. Điều 2 : Thỏa  ước này có hiệu lực trong thời gian 3 năm, sau đó thỏa  ước sẽ  được  xem xét sửa đổi, bổ  sung hoặc được tiếp tục theo từng thời gian tùy theo sự  thỏa   thuận của hai bên khi hết hạn. Sau khi hết hạn nếu hai bên không có ý kiến sửa đổi, bổ sung thì thỏa ước này sẽ  được gia hạn và đăng ký tại Cơ quan Lao động, đồng thời Thỏa ước này là một trong   những căn cứ  pháp lý quan trọng để  thanh tra, kiểm tra và giải quyết tranh chấp lao   động  tại Công ty. Mọi trường hợp khác không được ấn định trong thỏa ước sẽ được giải quyết theo   các Văn bản pháp quy của Nhà nước.
 2. Điều 3: Nhiệm vụ và trách nhiệm tổng quát của hai bên. 3.1­ Người sử  dụng lao động:  Cam kết thực hiện đầy đủ  mọi thỏa thuận trong  thỏa  ước và tạo điều kiện cho người lao động hoàn thành nhiệm vụ  và đảm bảo  quyền tự do hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở. 3.2­ Người lao động: Tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh những điều đã ký kết  trong Thỏa  ước, trong Hợp đồng lao động cá nhân. Triệt để  chấp hành quy chế, nội  quy của Công ty. CHÖÔNG II: VIEÄC LAØM VAØ ÑAÛM BAÛO VIEÄC LAØM – THÔØI GIÔØ LAØM  VIEÄC, THÔØI GIÔØ NGHÆ NGÔI .  Ñieàu 4: Ngöôøi söû duïng lao ñoâïng coù traùch nhieäm tìm moïi bieän phaùp tích cöïc, hieäu quaû giaûi quyeát veäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng. Tröôøng hôïp khi thay ñoåi cô caáu coâng ngheä (ñoåi môùi maùy moùc, thieát bò, daây chuyeàn coâng ngheä, aùp duïng tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät) maø ngöôøi lao ñoäng ñaõ laøm vieäc thöôøng xuyeân trong Doanh nghieäp töø moät naêm trôû leân bò maát vieäc laøm thì ngöôøi söû duïng lao ñoäng coù traùch nhieäm Công ty sẽ  thực hiện ký kết hợp đồng lao động trực tiếp với người lao động sau   khi chấm dứt thời gian học việc hoặc thử việc nếu xét thấy người lao động đủ  khả  năng làm việc tại công ty. Đồng thời công ty sẽ  đảm bảo đăng ký số  lao động được  tuyển dụng với cơ quan quản lý lao động. Hợp ñồng lao ñoäng ñöôïc kyù keát tröïc tieáp giöõa ngöôøi lao ñoäng vaø ngöôøi söû duïng lao ñoäng.   Coâng ty seõ kyù keát caùc loaïi hôïp ñoàng nhö: Hôïp ñoàng lao ñoäng thôøi vuï, Hôïp ñoàng lao ñoäng xaùc ñònh thôøi haïn töø: 12 - 36 thaùng vaø Hôïp ñoàng lao ñoäng khoâng xaùc ñònh thôøi haïn. Ñieàu 5:   Chaám döùt Hôïp ñoàng lao ñoäng, trôï caáp thoâi vieäc: 5.1-  Ngöôøi söû duïng lao ñoäng caên cöù ñieàu 36 vaø ñieàu 38 chöông III cuûa Boä Luaät lao ñoäng naêm 2012 chaám döùt Hôïp ñoàng lao ñoäng vaø coù quyeàn ñôn phöông chaám döùt hôïp ñoàng 5.2-  Ngöôøi lao ñoäng:  Caên cöù ñieàu 37 chöông III cuûa Boä Luaät lao ñoäng naêm 2012 coù quyeàn ñôn phöông chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng caù nhaân ñoái vôùi ngöôøi söû duïng lao ñoäng.   5.3- Khi Hôïp ñoàng lao ñoäng chaám döùt theo qui ñònh taïi caùc khoaûn 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 vaø10 Ñieàu 36 cuûa Boä Luaät lao ñoäng thì ngöôøi söû duïng lao ñoäng coù traùch nhieäm chi traû trôï caáp thoâi vieäc cho ngöôøi lao ñoäng ñaõ laøm vieäc thöôøng xuyeân taïi Coâng ty töø ñuû 12 thaùng trôû leân, moãi naêm laøm vieäc laø nöûa thaùng
 3. Ñieàu 6: Nghóa vuï cuûangöôøi lao ñoängkhi ñôn phöôngchaámdöùt Hôïp ñoànglao ñoängtraùi phaùpluaät caên cöù Ñieàu 43 chöông III cuûaBoä Luaätlao  động naêm2012thöïc hieän. Ñieàu 7: Theo ñònh höôùng phaùt trieån vaø yeâu caàu saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty, haèng naêm Giaùm ñoác Coâng ty xaây döïng keá hoaïch vaø daønh kinh phí cho vieäc ñaøo taïo, boài döôõng naâng cao trình ñoä, kyû naêng ngheà cho ngöôøi lao ñoäng ñang laøm vieäc Ngoaøi nhu caàu ñaøo taïo cuûa Coâng ty, ngöôøi lao ñoäng muoán töï ñi hoïc ñeå naâng cao nghieäp vuï tieáp tuïc laøm vieäc taïi Coâng ty, Coâng ty taïo ñieàu kieän cho ngöôøi lao ñoäng laøm thuû tuïc nhaäp hoïc, chi phí vaät chaát trong quaù trình hoïc taäp do Ñieàu 8: Trong tröôøng hôïp phaûi ngừng vieäc, ngöôøi lao ñoäng ñöôïc traû löông theo Ñieàu 98 chöông VI cuûa Boä Luaät lao ñoäng naêm - Neáu loãi cuûa ngöôøi söû duïng lao ñoäng thì ngöôøi lao ñoäng ñöôïc traû ñuû tieàn löông. - Neáu do loãi cuûa ngöôøi lao ñoäng thì ngöôøi ñoù khoâng ñöôïc traû löông, nhöõng ngöôøi lao ñoäng khaùc trong cuøng ñôn vò phaûi ngöøng vieäc thì ñöôïc traû löông theo möùc do hai beân thoaû thuaän nhöng khoâng ñöôïc thaáp hôn möùc löông toái thieåu (tröø tröôøng hôïp trong ñôn giaù khoái löôïng saûn phaåm ñaõ tính phuï caáp Neáu vì söï coá về ñieän, nöôùc maø khoâng do loãi cuûa ng ười sử  dụng lao động, ngöôøi lao ñoäng hoaëc vì nguyeân nhaân khách quan khác  như  thiên tai, hỏa hoạn,dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động,  theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tieàn löông do hai beân thoaû thuaän nhöng khoâng ñöôïc thaáp hôn möùc löông toái thieåu vuøng do chính phủ quy định. Ñieàu 9: Thôøi gian laøm vieäc – Thôøi gian nghæ ngôi. a. Boä phaän Vaên phoøng laøm vieäc theo giôø haønh chính: - Buoåi saùng : töø 07 giôø 30 ñeán 11 giôø 30 (Nghæ giaûi lao töø 9 giôø ñeán 9 giôø 15) - Buoåi chieàu: töø 13 giôø 00 ñeán 17 giôø 00 (Nghæ giaûi lao töø 15 giôø ñeán 15 giôø 15) - Ngaøy Chuû nhaät: Nghæ. b. Boä phaän saûn xuaát laøm vieäc theo thôøi gian nhö sau: - Buoåi saùng: töø 07 giôø 00 ñeán 11 giôø (Nghæ giaûi lao töø 9 giôø ñeán 9 giôø 15) - Buoåi chieàu: töø 12 giôø 00 ñeán 16 giôø (Nghæ giaûi lao töø 14 giôø ñeán 14 giôø 15) - Haøng thaùng ngöôøi lao ñoäng ñöôïc nghæ 04 ngaøy . -Khi thôøi tieát thay ñoåi, xeùt thaáy caàn phaûi thay ñoåi thôøi gian bieåu laøm vieäc cho phuø hôïp thì ngöôøi söû duïng lao ñoäng seõ coù thoâng baùo cho ngöôøi lao ñoäng.
 4. -Trong tröôøng hôïp do yeâu caàu saûn xuaát Giaùm ñoác Coâng ty seõ thoûa thuaän vôùi ngöôøi lao ñoäng vaø ñöôïc söï ñoàng yù cuûa ngöôøi lao ñoäng laøm theâm giôø, nhöng khoâng quaù 4 giôø/ngaøy, 200 giôø/naêm. - Tieàn löông cho giôø laøm theâm ñöôïc traû theo quy ñònh taïi Ñieàu 97 cuûa Boä luaät lao ñoäng naêm 2012. Ñieàu 10: Thôøi giôø nghæ ngôi: 1. Nghæ haøng naêm: *Ngöôøi lao ñoäng coù 12 thaùng laøm vieäc lieân tuïc taïi Coâng ty trong ñieàu kieän bình thöôøng ñöôïc nghæ haøng naêm 12 ngaøy pheùp höôûng nguyeân löông vaø cöù 5 naêm coâng taùc lieân tuïc thì ñöôïc nghæ theâm 1 ngaøy. 2. Nghæ Leã, Teát: - Ngöôøi lao ñoäng ñöôïc nghæ laøm vieäc, höôûng nguyeân löông trong nhöõng ngaøy nghæ sau ñaây: a) Teát Döông lòch 01 ngaøy (ngaøy 01 thaùng 01 döông lòch); b) Teát AÂm lòch 05 ngaøy; c) Ngaøy chieán thaéng 01 ngaøy (30 thaùng 4 döông lòch); d) Ngaøy Quoác teá lao ñoäng 01 ngaøy (ngaøy 01 thaùng 05 döông lòch); ñ) Ngaøy Quoác khaùnh 01 ngaøy (30 thaùng 04 döông lòch); e) Ngaøy Goå Huøng Vöông 01 ngaøy (10 thaùng 03 aâm lòch); – Neáu nhöõng ngaøy nghæ theo quy ñònh taïi khoaûn 1 ñieàu naøy truøng vaøo ngaøy nghæ haøng tuaàn, thì ngöôøi lao ñoäng ñöôïc nghæ buø vaøo ngaøy khaùc. 3. Nghæ vieäc rieâng, nghæ khoâng höôûng löông: - Ngöôøi lao ñoäng ñöôïc nghæ vieäc rieâng maø vaãn höôûng nguyeân löông trong caùc tröôøng hôïp sau: a) Keát hoân: nghæ 03 ngaøy; b) Con keát hoân: nghæ 01 ngaøy; c) Boá ñeû, meï ñeû, boá vôï, meï vôï hoaëc boá choàng, meï choàng cheát; vôï cheát hoaëc choàng cheát; con cheát: nghæ 03 ngaøy;  . Ngöôøi lao ñoäng muoán nghæ vieäc rieâng khoâng höôûng löông phaûi coù ñôn xin pheùp nghæ vaø phaûi ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa Giaùm ñoác hoaëc Tröôûng caùc Phoøng, Ban ñöôïc Giaùm ñoác uûy quyeàn giaûi quyeát thì môùi ñöôïc nghæ. CHÖÔNG III: TIEÀN LÖÔNG, TIEÀN THÖÔÛNG, PHỤ CẤP Ñieàu 11: Tieàn löông, tieàn thöôûng, phuï caáp:
 5. - Ñôn giaù traû löông caên cöù vaøo möùc löông ghi trong Hôïp ñoàng lao ñoäng caù nhaân, ngoaøi tieàn löông coøn coù tieàn phuï caáp traùch nhieäm. Möùc phuï caáp traùch nhieäm tuyø theo chöùùc -  Caên cöù vaøo ñieàu 28 chöông III, taát caû ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc taïi Coâng ty ñeàu phaûi qua thôøi gian thöû vieäc tieàn löông cuûa ngöôøi lao ñoäng trong thôøi gian thöû vieäc do hai beân thoûa thuaän nhöng ít nhaát baèng 85% möùc löông cuûa coâng vieäc - Ngöôøi lao ñoäng ñöôïc nhaän tieàn löông 2 l ần vaøo ngaøy 5 và  ngaøy 20 cuûa thaùng sau. - Nguôøi lao ñoäng coù quyeàn khieáu naïi veà vieäc thanh toaùn löông khoâng ñuùng vôùi Hôïp ñoàng lao ñoâïng ñaõ kyù vaø TÖLÑTT. Ngöôøi söû duïng lao ñoäng coù traùch nhieäm giaûi quyeát vieäc khieáu naïi ñoù trong voøng 07 ngaøy keå töø ngaøy nhaän ñöôïc - Haøng quyù Coâng ty bình baàu, xeùt taêng löông moät caùch coâng khai, daân chuû theo quy cheá cuûa Coâng ty. - Vaøo nhöõng ngaøy Leã lôùn trong naêm (Quoác khaùnh, Quoác teá lao ñoäng…) ngöôøi lao ñoäng ñöôïc xeùt thöôûng. - Haøng naêm Coâng ty coäng taát caû coâng 12 thaùng trong naêm ñeå thöôûng Teát cho Caùn boä - Coâng nhaân trong toaøn - Möùc thöôûng tuyø vaøo doanh thu cuûa Doanh nghieäp trong CHÖÔNG IV: AN TOAØN – VEÄ SINH LAO ÑOÄNG; ÑAÛM BAÛO XAÕ HOÄI  Ñieàu 12:   An toaøn lao ñoäng – veä sinh lao ñoäng, phoøng choáng chaùy noå: - Taát caû caùn boä, coâng nhaân trong Coâng ty phaûi tuaân thuû trieät ñeå noäi quy an toaøn veä sinh lao ñoäng, phoøng choáng chaùy noå cuûa Coâng ty cuï theå nhö sau: - Ngöôøi lao ñoäng chæ ñöôïc vaän haønh maùy, thieát bò theo ñuùng trình töï ñaõ ñöôïc höôùng daãn, huaán luyeän. - Ngöôøi lao ñoäng phaûi thöïc hieän söï chæ daãn cuûa caùc baûng caám, baûng höôùng daãn, chæ daãn treo taïi nôi saûn xuaát hoaëc gaén taïi maùy, thieát bò. - Ngöôøi lao ñoäng khoâng ñöôïc söû duïng, söûa chöõa caùc maùy, thieát bò khi chöa ñöôïc huaán luyeän veà quy taéc an toaøn vaø quy trình vaän haønh maùy, thieát bò ñoù. - Trong giôø laøm vieäc, ngöôøi lao ñoäng chæ söû duïng ñuùng, ñuû vaø phaûi giöõ gìn caùc trang bò, phöông tieän baûo hoä caù nhaân vaø caùc duïng cuï cuûa Coâng ty caáp phaùt. - Khoâng ñöôïc thaùo gôõ hoaëc laøm giaûm hieäu quaû cuûa caùc thieát bò an toaøn. - Ngöôøi lao ñoäng khoâng ñöôïc töï do ñi laïi caùc nôi khoâng thuoäc traùch nhieäm cuûa mình.
 6. - Ngöôøi lao ñoäng phaûi baùo caùo ngay cho quaûn lyù khi maùy, thieát bò ñoù coù söï coá hoaëc nghi ngôø coù söï coá. - Khoâng ñöôïc huùt thuoác laù, phaùt löûa trong xöôûng saûn xuaát, kho taøn... - Khoâng ñöôïc ñeå daàu môõ rôi vaûi treân saøn nhaø xöôûng. - Caùc phöông tieän, vaät chaát, saûn phaåm, pheá lieäu khoâng ñöôïc ñeå saùt loái ñi, cöûa thoaùt hieåm, tuû baûn ñieän, phöông tieän chöõa chaùy, tuû thuoác sô caáp cöùu. - Nôi laøm vieäc phaûi ngaên naép. Khoâng ñöôïc ñeå duïng cuï, daây ñieän, vaät tö, trang bò, caùc phöông tieän khaùc gaây caûn trôû söï hoaït ñoäng vaø ñi laïi. - Ngöôøi lao ñoäng khoâng ñöôïc söû duïng, söûa chöõa caùc maùy, thieáât bò khoâng thuoäc traùch nhieäm cuûa mình. - Maùy ñang söûa chöõa phaûi coù baûng caûnh baùo. Maùy coù ñieän phaûi caét caàu dao tröôùc khi söûa chöõa. - Khi chuaån bò vaän haønh maùy hoaëc sau söûa chöõa, phaûi xem coøn duïng cuï, chi tieát naèm treân maùy hay khoâng vaø khoâng coù ngöôøi ñöùng trong phaïm vi nguy hieåm, môùi ñöôïc cho maùy vaän haønh. Khi xaûy ra söï coá tai naïn, ngöôøi coù maët taïi hieän tröôøng phaûi: a) Khaån caáp döøng maùy hoaëc cuùp ñieän nôi coù tai naïn. b) Khaån tröông sô caáp cöùu naïn nhaân vaø baùo caùo ngay cho quaûn lyù. c) Tham gia baûo veä hieän tröôøng ñeå ngöôøi coù traùch nhieäm xöû lyù. - Ngöôøi lao ñoäng phaûi laäp töùc rôøi khoûi khu vöïc nguy hieåm vaø baùo caùo ngay cho Quaûn lyù khi thaáy roõ nguy cô xaûy ra tai naïn taïi nôi laøm vieäc cuûa mình. - Ngöôøi lao ñoäng coù nghóa vuï thoâng baùo vaø khai baùo vôùi Coâng ty veà söï coá tai naïn lao ñoäng, veà vieäc vi phaïm nguyeân taéc an toaøn lao ñoäng xaûy ra tai naïn taïi Coâng ty. - Trong giôø laøm vieäc, ngöôøi lao ñoäng phaûi trang bò ñaày ñuû aùo, quaàn, giaàâøy, noùn vaø caùc loaïi Baûo hoä lao ñoäng khaùc ñaõ ñöôïc caáp phaùt, lao ñoäng nöõ coù toùc daøi phaûi cuoán toùc laïi goïn gaøng vaø ñoäi noùn baûo hoä. - Ngöôøi lao ñoäng phaûi giöõ gìn goïn gaøng saïch seõ nôi laøm vieäc cuûa mình, veä sinh coâng nghieäp khu vöïc cuûa nhaø maùy, thieát bò mình phuï traùch theo ñònh kyø do Coâng ty quy ñònh. - Caùc vaät lieäu, pheá lieäu, chaát thaûi, raùc phaûi ñeå ñuùng nôi quy ñònh. - Ngöôøi lao ñoäng phaûi giöõ gìn saïch seõ vaø nhaéc nhôû moïi ngöôøi giöõ gìn saïch seõ khu veä sinh, nôi aên uoáng, caùc nôi coâng coäng khaùc.
 7. - Ngöôøi lao ñoäng phaûi tham gia chöông trình phoøng choáng dòch beänh vaø phaûi ñi khaùm söùc khoeû ñònh kyø do Coâng ty toå chöùc. - Ngöôøi lao ñoäng phaûi khai baùo vôùi Coâng ty veà beänh cuûa mình ñeå chöõa trò. - Ngöôøi lao ñoäng chæ ñöôïc vaøo laøm vieäc vôùi traïng thaùi cô theå, taâm lyù bình thöôøng. Quaûn lyù coù theå buoäc ngöôøi lao ñoâïng laäp töùc ngöng laøm vieäc khi phaùt hieän ngöôøi lao ñoäng coù söû duïng chaát kích thích nhö ma tuyù, bia, röôïu vaø caùc chaát kích thích khaùc. - Ngöôøi lao ñoäng chæ ñöôïc vaän haønh maùy, thieát bò khi traïng thaùi cô theå, taâm lyù bình thöôøng trong khi vaän haønh, neáu ngöôøi lao ñoäng caûm thaáy cô theå khoâng bình thöôøng coù theå daãn ñeán tai naïn, thì phaûi baùo caùo ngay cho quaûn lyù ñeå giaûi quyeát. - Ngöôøi lao ñoâïng coù traùch nhieäm thoâng baùo vaø khai baùo vôùi Coâng ty veà vieäc vi phaïm nguyeân taéc veä sinh lao ñoäng. Ñieàu 13: Baûo hieåm xaõ hoäi – Baûo hieåm tai naïn: - Ñoùng BHXH, BHYT, BHTN – BHTNLÑ, Coâng ty thöïc hieän ñuùng theo quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc. CHÖÔNG V: KYÛ LUAÄT LAO ÑOÄNG – TRAÙCH NHIEÄM VAØ VAÄT CHAÁT Ñieàu 14:  Kyû luaät lao ñoäng: Ngöôøi lao ñoäng coù haønh vi vi phaïm kyû luaät, vi phaïm caùc ñieàu ñaõ qui ñònh trong Thoûa öôùc lao ñoäng naøy, tuøy theo möùc ñoä vi phaïm Coâng ty seõ xöû lyù kyû luaät theo caùc hình thöùc kyû luaät sau ñaây: ­ Hình thöùc khieån traùch baèng mieäng hoaëc baèng vaên baûn: AÙp duïng  cho caùc haønh vi vi phaïm ôû möùc ñoä nheï. 1. Vi phạm thời giờ làm việc, hiệu quả công việc, nề nếp, tác phong làm việc. a) Tự ý bỏ việc, rời khỏi nơi làm việc không có lý do chính đáng (bao gồm hết  thời gian công tác, nghỉ  phép, nghỉ  chế  độ.. mà không đến Công ty làm việc; tự  ý bỏ  học đang trong thời gian được cử đi học, đào tạo). b)  Không đảm bảo giờ làm việc mà không có lý do chính đáng.  c) Sử dụng giờ làm việc để giải quyết công việc riêng mà không được phép của   người sử dụng lao động hoặc quản lý trực tiếp, đã được nhắc nhở 2 lần/tháng. d) Do lỗi bản thân (sơ  suất, chủ  quan) mà không hoàn thành khối lượng, chất  lượng hoặc tiến độ được giao hoặc ảnh hưỏng đến uy tín của công ty.
 8. đ) Không kịp thời thực hiện chế  độ  báo cáo, thống kê thuộc chức trách công  việc được giao, nghĩa vụ phải làm hoặc khi có yêu cầu của người của cấp quản lý.  e) Không chấp hành mệnh lệnh công tác của Cán bộ  quản lý trực tiếp dù lý do  đưa ra không được chấp nhận. g) Có hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự hoặc xâm phạm thân thể của đồng  nghiệp, cấp quản lý và khách hàng trong quan hệ công việc. h) Cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu gây phiền hà cho đồng nghiệp hoặc đối tác  trong khi giải quyết công việc. i) Có hành vi gây rối tình dục hoặc phân biệt chủng tộc, giới tính. 2. Vi phạm trật tự Công ty: a) Mặc trang phục không đúng quy định b) Gây rối hoặc có hành vi kích động người khác gây rối tại nơi làm việc hoặc  trong khu vực Công ty mà mức độ không nghiêm trọng. c) Tự  ý dán, tháo dỡ  các bản thông báo, viết, vẽ  nội dung không liên quan lên  bảng thông tin của công ty. d) Sử dụng các hình thức để cá độ, ăn tiền tại công ty, nơi làm việc. 3. Vi phạm về  an toàn, vệ  sinh lao động, sử  dụng các phương tiện làm  việc: a) Không tuân thủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, thực hành tiết kiệm  khi sử dụng các trang thiết bị Văn phòng, đồ dùng tại công sở và nơi làm việc. b) Sử dụng các phần mềm không cần thiết cho công việc tại máy tính của Công   ty. 4.Vi phạm về bảo mật và bảo vệ tài sản: a) Sử dụng phương tiện, tài sản của công ty không đúng mục đích, quy định. b) Sử dụng tên công ty trong giao dịch/thực hiện công việc vì mục đích cá nhân. c) Tháo dỡ, thay đổi vị trí máy móc, thiết bị, tài sản của công ty mà không được   phép của Ban lãnh đạo/bộ phận được phân cấp quản lý/không có lý do chính đáng. 5. Vi phạm khác a) Có hành vi bao che, tạo điều kiện, không ngăn chặn, không báo cấp có thẩm  quyền khi thấy vi phạm kỷ luật của CBNV dưới quyền hoặc của CBNV khác.  b) Quản lý không chặt để người lao động dưới quyền vi phạm lỷ luật lao động. ­ Hình thöùc  keùo daøi thôøi haïn naâng löông khoâng quaù 6 thaùng,  cách   chức:  1. Người lao động bị xử lý kỷ luật cấp độ  1 mà tái phạm trong thời gian còn hiệu  lực.
 9. 2. Thiếu trách nhiệm khi thực hiện công việc/làm sai lệch sổ  sách, chứng từ  dẫn   đến gây thiệt hại về người, tài sản của công ty có trị  giá từ  2 triệu đến dưới 5  triệu đồng. 3. Tham ô, trộm cắp tài sản, nguyên vật liệu của công ty, khách hàng/đối tác, đồng   nghiệp có giá trị từ 1 triệu đồng trở xuống. 4. Vi phạm chế  độ  quản lý tài chính, sử  dụng tiền của tập thể  vào mục đích cá  nhân.  5. Tham gia vào các vụ dàn xếp mua bán trái phép/tiếp tay cho người ngoài lấy cắp   vật tư, tài sản của công ty và khách hàng. 6. Cố ý truyền đạt thông tin không chính xác gây mất đoàn kết nội bộ, giảm uy tín   công ty.  7. Không chấp hành mệnh lệnh tổ  chức, điều hành sản xuất kinh doanh của cấp   quản lý. 8. Cố  ý truyền bá virut vi tính vào hệ thống mạng của công ty. Truy cập vào máy   tính của đồng nghiệp khi chưa được phép. 9. Mang vũ khí, chất nổ, chất cháy vào Công ty mà không được phép. ­ Hình thöùc sa thaûi aùp duïng khi: 1. Người lao ñộng bị xử lyù kỷ luật keùo daøi thôøi haïn naâng löông khoâng quaù 6 thaùng, caùch chức mà tái phạm trong ời th giancòn hiệu lực. 2. Coù haønh vi troäm caép, tham oâ, tieát loä bí maät coâng ngheä sản xuất kinh doanh hoaëc coù haønh vi gaây thieät haïi nghieâm troïng veà taøi saûn, lôïi ích của Công ty. 3. Nhận hối lộ trong giải quyết công việc dẫn đến thiệt hại kinh tế hoặc  làm mất cơ hội kinh doanh của công ty. 4. Chủ tâm kìm hãm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Hành hung hoặc  đe doạ người sử dụng lao động, đồng nghiệp. 5. Người lao động tự  ý bỏ  việc 05 ngày cộng dồn trong một tháng hoặc 20 ngày  cộng dồn trong một năm mà không có lý do chính đáng. Ñieàu 15. Ngöôøi lao ñoäng laøm hö hoûng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi  khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. - Ngöôøi lao ñoängdo sô suaátgaâythieäthaïi, hö hoûngtaøi saûncuûaCoângty nhöngkhoângnghieâmtroïngvới giaù trò thieät haïi không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định thì phaûi ñeànbuø nhieàunhaátlaø 03 thaùngtieàn löôngvaø bò khaáutröø vaøolöônghaèngthaùngtheoquy ñònhtaïi khoaûn3 ñieàu101 cuûaBoä luaätlao ñoäng.
 10. - Ngöôøi lao ñoänglaømmaátdụng cụ, thieátbò, taøi saûn,thiết bị hoặc tài sản  khác do Coâng ty giao hoặc tieâu hao vaät tö, nguyeânlieäu quaùmöùc cho pheùpthì phaûi bồi thường một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường. Tröôønghôïp baát khaû khaùng do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh thảm họa sự kiện xảy ra khách quankhoângthể lường trước ñược, và không thể khắc phục ñược mặc dù đã áp  dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì khoângphải bồi thường. Ñieàu   16: Haèng quí, naêm Coâng ty trích thöôûng cho nhöõng taäp theå, caù nhaân hoaøn thaønh vöôït möùc keá hoaïch ñöôïc giao. Tröôøng hôïp taäp theå, caù nhaân coù saùng kieán, caûi tieán kyõ thuaät … ñem laïi lôïi ích thieát thöïc cho Coâng ty thì caên cöù hieäu quaû, Giaùm ñoác Coâng ty trích thöôûng thoûa ñaùng cho ngöôøi lao ñoäng. CHÖÔNG VI: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP Ñieàu 17:  Giaûi quyeát tranh chaáp: - N ếu có xảy ra tranhchaáplao ñoängñöôïc ñöara Hoäi ñoànghoaøgiaûi cô sôû ñeågiaûi quyeáttröôùctreâncô sôû thöônglöôïng. Neáuhai beânkhoângthương lượng  được thì seõ thực hiện đúng trình tự theo chương XIV của Bộ Luật lao động. CHÖÔNG VII: ÑIEÀU KHOAÛN THI HAØNH Ñieàu 18:   Trong quá trình thực hiện thỏa  ước lao động tập thể, nếu một bên nào có  yêu cầu sửa đổi hay bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế thì phải báo cho bên kia  cụ  thể nội dung cần sửa đổi hay bổ sung chậm nhất 7 (bảy) ngày và cả  hai bên cùng  tiến hành thương lượng, xem xét các nội dung cần sửa đổi hay bổ sung trong bản thỏa  ước này. Những thỏa thuận cần sửa đổi hay bổ sung sau khi thống nhất thì phải thông  báo bằng văn bản cho cơ quan thẩm quyền và người lao động được biết.  Bản thỏa  ước lao động tập thể gồm có 07 chương và 18 điều, được lập thành 4   bản (bốn)  bản và có giá trị pháp lý ngang nhau. ­ Công ty TNHH TM – DV Minh Phöôùc 1 bản ­ Ban Chấp hành CĐCS 1 bản ­ Liên đoàn Lao động TP. Quy Nhôn 1 bản ­ Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Định 1 bản Minh Phước, ngaøy 06 thaùng 03  naêm   2015. Ñaïi dieän taäp theå ngöôøi lao ñoäng                            Nguôøi söû duïng lao  ñoäng  Chuû tòch Coâng ñoaøn cô sôû Cty                 Giaùm ñoác 
 11. COÂNG TY TNHH TM – DV MINH PHUÙ                COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ  NGHÓA VIEÄT NAM BCH ­ CÑCS                                                           Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc Soá: 01/2009/QÑ - BCH ==== = =O0O= = = = = = Minh Phuù, Ngaøy 01 thaùng 08 naêm 2009. QUI ÑÒNH “V/v Xaây döïng möùc thu, chi ñoaøn phí vaø quyõ coâng ñoaøn” ­ Caên cöù Ñieàu leä Coâng ñoaøn Vieät Nam(khoaù IX) ­ Caên cöù quyeát ñònh soá:88/QÑ – LÑLÑ ngaøy 20 thaùng 08 naêm 2008 cuûa Lieân ñoaøn Lao ñoäng Huyeän Phuø Myõ veà vieäc coâng nhaän BCH – CÑCS Cty TNHH TM – DV Minh Phuù. ­ Ñöôïc söï thoáng nhaát cuûa Laõnh ñaïo Coâng ty vaø BCH – CÑCS Cty veà vieäc xaây döïng möùc thu, chi phí vaø söû duïng quyõ coâng ñoaøn. 1­ MÖÙC THU ÑOAØN PHÍ: Ñeå ñaûm baûo kinh phí hoaït ñoäng coâng taùc Coâng ñoaøn soâi noåi vaø hieäu quaû, BCH – CÑCS Cty xaây döïng möùc thu Ñoaøn phí ñoái vôùi CB-ÑVCÑ nhö sau: ­ Möùc thu: 5.000 ñoàng /ngöôøi/thaùng. ­ Aùp duïng thu qua löông haøng thaùng. (moãi thaùng thu moät laàn). 2­  MÖÙC CHI CAÙC KHOAÛNG: Ñi ñoâi vôùi vieäc thöïc hieän traùch nhieäm vaø nghóa vuï cuûa ngöôøi ÑVCÑ, ngoaøi caùc cheá ñoä chính saùch cuûa Coâng ty, Coâng ñoaøn coøn coù nhöõng cheá ñoä cuï theå nhö sau: + Cheá ñoâï thaêm oám: ­ Tröôøng hôïp CB – ÑVCÑ bò oám ñieàu trò taïi nhaø(nghæ 02 ngaøy trôû leân) möùc thaêm 100.000 ñoàng/ngöôøi. ­ Tröôøng hôïp CB – ÑVCÑ bò oám ñieàu trò taïi beänh vieän möùc thaêm: 200.000 ñoàng/ngöôøi. + Cheá ñoä hieáu, hyû:
 12. ­ Tröôøng hôïp CB – ÑVCÑ coù ngöôøi thaân maát nhö, oâng, baø, cha, meï, anh, chò, em ruoät, vôï choàng, con möùc thaêm: 200.000 ñoàng/laàn. ­ Tröôøng hôïp CB – ÑVCÑ laäp gia ñình möùc chi: 200.000 ñoàng/ngöôøi. + Cheá ñoä sinh saûn: ­ Tröôøng hôïp CB – ÑVCÑ nöõ sinh ñeõ möùc thaêm: 100.000 ñoàng / ngöôøi. + Caùc khoaûng chi khaùc: ­ Caùc khoaûn chi khaùc nhö: Teát vaø nhöõng tröôøng hôïp ñaët bieät… tuyø theo tình hình thöïc teá vaø nguoàn kinh phí coâng ñoaøn maø Chuû tòch Coâng ñoaøn quyeát ñònh möùc chi (sau khi coù söï thoáng nhaát vôùi BCH Coâng ñoaøn). Treân ñaây laø toaøn boä noäi dung quy ñònh veà vieäc thu, chi Ñoaøn phí vaø söû duïng quyõ Coâng ñoaøn ñaõ thoâng qua Laõnh ñaïo Coâng ty vaø BCH – CÑCS Coâng ty thoáng nhaát ñöa vaøo toå chöùc thöïc hieän. Quy ñònh naøy coù hieäu löïc keå töø ngaøy kyù cho ñeán heát nhieäm kyø cuûa BCH – CÑCS Coâng ty TNHH TM – DV Minh Phuù. Nôi nhaän: TM/ BCH – CÑCS - Laõnh ñaïo Coâng ty (ñeå baùo caùo) C.TY TNHH TM – DV MINH PHUÙ - Löu BCH. CHUÛ TÒCH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
 13. = = = = = =O0O= = = = = = BAÛN CAM KEÁT Kính gôûi: - Giaùm ñoác Coâng ty. - Phoøng TC-NS. Toâi teân: Nay toâi vieát giaáy cam keát naøy xin cam keát vôùi Giaùm ñoác Cty nhöõng ñieàu sau ñaây: 3­ Veà an ninh: Sau khi Coâng ty chaáp nhaän cho toâi ñöôïc laøm vieäc taïi Coâng ty, trong thôøi gian laøm vieäc neáu coù nhöõng bieåu hieän xaáu toâi xin chòu hoaøn toaøn nhieäm tröôùc Giaùm ñoác Coâng ty. 4­ Veà noäi quy Coâng ty: Toâi xin höùa chaáp haønh toát caùc noäi quy, quy cheá cuûa Coâng ty, thöïc hieän nghieâm tuùc meänh leänh saûn xuaát cuûa caáp treân ñeà ra, ñaûm baûo ngaøy coâng cuõng nhö giôø giaác laøm 5­ Veà hoà sô: Toâi xin cam keát ñeán ngaøy………….thaùng………. naêm 200 noäp hoà sô ñaày ñuû taïi Phoøng TC – NS cuûa Coâng ty. Neáu ñaõ ñeán ngaøy cam maø toâi khoâng noäp ñaày ñuû hoà sô thì Coâng ty seõ ñình chæ coâng vieäc vaø nhöõng ngaøy coâng cuûa toâi laøm Treân ñaây laø noäi dung kam keát giöõa toâi vaø Ban laõnh ñaïo Coâng ty. Neáu coù gì gian doái toâi xin chòu hoaøn toaøn traùch Ngaøy thaùng naêm Ngöôøi cam keát
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2