intTypePromotion=3

MẪU THÔNG BÁO TIẾP TỤC NHẬN LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
83
lượt xem
2
download

MẪU THÔNG BÁO TIẾP TỤC NHẬN LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 14b-CBH THÔNG BÁO TIẾP TỤC NHẬN LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG Kính gửi: Ông (bà) ……………………………….. Căn cứ Quyết định số …./QĐ-BHXH ngày … của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ; xét Giấy đề nghị của ông (bà): ……………………………………. Số sổ: …………………………, Bảo hiểm xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU THÔNG BÁO TIẾP TỤC NHẬN LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG

  1. Mẫu số 14b-CBH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN…… BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN (THỊ Độc lập - T ự do - Hạnh phúc XÃ) --------------- ------- ………, ngày… tháng … năm … Số: /TB-BHXH T HÔNG BÁO TIẾP TỤC NHẬN LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG Kính gửi: Ông (bà) ……………………………….. Căn cứ Quyết định số …./QĐ-BHXH ngày … của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ; xét Giấy đề nghị của ông (bà): ……………………………………. Số sổ: …………………………, Bảo hiểm xã hội ……………………………………. thông báo: 1. Ông (bà) được tiếp tục hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng từ tháng ….. năm …… Số tiền hưởng chế độ BHXH hàng tháng: …………………………………. Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………………… Nơi lĩnh chế độ BHXH: ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… …… 2. Số tiền các tháng trước chưa lĩnh được giải quyết theo chế độ (nếu có): Truy lĩnh từ tháng ….. năm ….. đến tháng …….. năm ………… Số tiền: …………………………… Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………………… Nơi lĩnh: …………………………………………………………………………………………………………… Nay, Bảo hiểm xã hội ……………… thông báo để ông (bà) biết./. GIÁM ĐỐC BHXH (Ký tên, đóng dấu) Nơi nhận: - Như trên, - Lưu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản