intTypePromotion=1

MẪU THÔNG BÁO V/v hỗ trợ thanh toán tiền

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
369
lượt xem
5
download

MẪU THÔNG BÁO V/v hỗ trợ thanh toán tiền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MẪU THÔNG BÁO V/v hỗ trợ thanh toán tiền(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán) Mẫu 05/TTBT Căn cứ Thông báo về việc thiếu tiền thanh toán cho các giao dịch chứng khoán ngày............. do Quý Ngân hàng gửi, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị Quý Ngân hàng trích Quỹ hỗ trợ thanh toán để thanh toán cho các giao dịch chứng khoán ngày……tháng…….. năm ……..của TVLK, tổng số tiền nhận hỗ trợ:................. đồng (Trường hợp phát vay từ QHTTT) ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU THÔNG BÁO V/v hỗ trợ thanh toán tiền

  1. (Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán) Mẫu 05/TTBT TRUNG TÂM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ...../TTBT-TB. ..., ngày .......tháng......năm...... V/v hỗ trợ thanh toán tiền Kính gửi: Ngân hàng thanh toán Căn cứ Thông b áo về việc thiếu tiền thanh to án cho các giao d ịch chứng khoán ngày............. do Quý Ngân hàng gửi, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán V iệt N am (VSD) đ ề nghị Quý Ngân hàng trích Quỹ hỗ trợ thanh toán đ ể thanh toán cho các giao dịch chứng khoán ngày……tháng…….. năm ……..của TVLK, tổng số tiền nhận hỗ trợ:................. đồng (Trường hợp phát vay từ QHTTT) Căn cứ Thông báo số .................ngày...........của Quý Ngân hàng về việc hỗ trợ tiền cho các Thành viên lưu ký (TVLK) mất khả năng thanh toán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thống nhất với đề nghị của Quý Ngân hàng về việc cho vay tiền để hỗ trợ thanh toán cho các giao dịch ngày ........ của TVLK với tổng số tiền............... (Trường hợp phát vay từ NHCĐTT) C hi tiết TVLK nhận hỗ trợ: - Công ty ................................................ Tài kho ản nhận tiền: Số tiền:.................đồng Đ ề nghị Q uý N gân hàng phối hợp cùng V SD theo dõi và thực hiện. Trân trọng! TỔNG GIÁM ĐỐC (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Nơi nhận: - Như trên; - TCKT; - Lưu TTBT. 1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2