intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu Thông báo về người nộp thuế không thuộc diện được miễn thuế

Chia sẻ: Ocmo999 Ocmo999 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

6
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn thuế (giảm thuế) mẫu số: 04/MGTH được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Thông báo về người nộp thuế không thuộc diện được miễn thuế

  1. Mẫu số: 04/MGTH (Ban hành kèm theo Thông tư  số 156/2013/TT­BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính) TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  TÊN CƠ QUAN THUẾ RA  NAM THÔNG BÁO Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc Số: ….../TB­.....….           ............, ngày..........tháng ........năm ...... THÔNG BÁO Về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn thuế (giảm thuế)                      Kính gửi:......................................................................................           Mã số thuế: ..................................................................................              Địa chỉ nhận thông báo:.......................................................... Căn cứ  Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ  sung một số  điều của   Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành, Sau khi xem xét văn bản đề nghị  miễn thuế, giảm thuế số ...... ngày ...  tháng... năm... kèm theo hồ  sơ  của  .....(tên người nộp thuế, mã số  thuế, địa   chỉ), ...(Tên cơ quan thuế)............... thông báo: Trường   hợp   của  .....(tên   người   nộp   thuế)........   không   đủ   điều   kiện  được miễn giảm thuế. Lý do: 1............. 2............. ... Nếu   có   vướng   mắc,   đề   nghị   người   nộp   thuế   liên   hệ   với   cơ   quan  thuế.............. theo số  điện thoại: .......................... địa chỉ: ..................hoặc có  văn bản gửi cơ quan Thuế trực tiếp quản lý. ...(Tên cơ  quan thuế) ......... thông báo để  người nộp thuế  được biết./. Nơi nhận:                     THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO ­ Như trên; (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)    ...... ­ Lưu VT;.... 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2