Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:1

0
293
lượt xem
74
download

Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: 02/GTGT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Ban hành kèm theo Thông tư số60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) TỜ KHAI thuế gtgt dành cho dự án đầu tư [01] Kỳ tính thuế: tháng ............năm ..…... Serial No. [02] Người nộp thuế: [03] Mã số thuế: [04] Tên Dự án đầu tư: [05] Quận/huyện: [06] Tỉnh/ Thành phố: [07] Điện thoại: [08] Fax: [09] E-mail: Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Giá trị HHDV STT Chỉ tiêu Thuế GTGT (chưa có thuế GTGT) I Thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang [10] II Kê khai thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư 1 Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong kỳ ([11]= [13]+[15]; [12]= [14]+[16]) [11] [12] a Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong nước. [13] [14] b Hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu [15] [16] 2 Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trước a Điều chỉnh tăng [17] [18] b Điều chỉnh giảm [19] [20] 3 Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào ([21]= [12]+[18]-[20]) [21] Thuế GTGT chưa được hoàn đến kỳ kê khai của dự án đầu tư III ([22] = [10]+[21]) [22] 1 Thuế GTGT đề nghị hoàn [23] 2 Thuế GTGT chưa được hoàn bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập trong kỳ [24] 3 Thuế GTGT chưa được hoàn chuyển kỳ sau ([25] = [22]-[23] - [24]) [25] Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. ............ , ngày ......tháng .... ...năm .... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) 7
Đồng bộ tài khoản