Mẫu tờ khai xuất nhập cảnh

Chia sẻ: Vi Tieu Bao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
282
lượt xem
22
download

Mẫu tờ khai xuất nhập cảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham mẫu Tờ khai xuất nhập cảnh(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước )

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tờ khai xuất nhập cảnh

  1.                         MÉu TK/XC Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc ¶nh   míi chôp, mÆt nh×n  tê khai th¼ng, ®Çu  (Dïng cho c«ng d©n ViÖt Nam ®Ò nghÞ cÊp, ®Ó trÇn,  söa ®æi hé chiÕu phæ th«ng ë trong níc) ph«ng nÒn  tr¾ng,  cì 4x6cm 1. Hä vµ tªn (ch÷ in  hoa)....................................................................... ............................................ 2. Nam     N÷          3. Sinh ngµy.............th¸ng............n¨m............... N¬i sinh  (tØnh,     TP)........................................................................ .... 4. GiÊy CMND sè                                               Ngµy  cÊp......../......../.......... N¬i cÊp (tØnh,   TP)................................. 5. D©n téc...............................6. T«n  gi¸o. ...................................7. Sè ®iÖn  tho¹i...................................................... 8. §Þa chØ thêng tró (ghi theo sæ hé  khÈu). .................................................................... ............................................ ........................................................................... ........................................................................... ................................ 9. §Þa chØ t¹m tró (nÕu  cã)........................................................................ .................................................................... ........................................................................... ........................................................................... .................................  10. NghÒ nghiÖp ........................................11. Tªn vµ ®Þa chØ  c¬ quan (nÕu cã)........................................................... ........................................................................... ........................................................................... ................................ 
  2. 12.   Cha:   hä   vµ  tªn ....................................................................... .....................sinh ngµy .........../............/...................             MÑ:   hä   vµ  tªn   ....................................................................... ......................sinh  ngµy.........../............/....................             Vî   /chång:   hä   vµ  tªn........................................................................ ..........sinh ngµy.........../............/.................... 13.   Hé   chiÕu   PT   ®îc   cÊp   lÇn   gÇn   nhÊt   (nÕu   cã)  sè.........................................cÊp  ¶nh  míi chôp, ngµy............/............/.................... mÆt nh×n  th¼ng, 14. Néi dung ®Ò  ®Çu ®Ó trÇn, ph«ng nÒn  nghÞ(2) ...................................................................... tr¾ng .......................... cì 3x4 cm      15. Con díi 14 tuæi ®Ò nghÞ cÊp chung hé chiÕu (nÕu cã):             Hä vµ tªn (ch÷ in  hoa).. ...................................................................Nam  N÷            Sinh ngµy.......th¸ng.......n¨m............ N¬i  sinh (tØnh, TP)......................................       T«i xin chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ lêi  khai trªn.                               X¸c nhËn                                      cña Trëng C«ng an x∙/phêng/ thÞ trÊn hoÆc              Lµm   t¹i...........................ngµy...... th¸ng..... n¨m........               cña Thñ trëng c¬ quan, tæ chøc ®îc ñy th¸c(3)   Ngêi ®Ò nghÞ                                                                 (Ký,   ghi   râ   hä   tªn,   chøc   vô,   ®ãng   dÊu)  (Ký, ghi râ hä tªn)             PhÇn dµnh cho C«ng an tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW ............................................................................ ............................................................................ .............................. 
  3. ............................................................................ ............................................................................ ..............................  ............................................................................ ............................................................................ ...............................                                                                _______________________________________________________________ ____________
  4. Chó thÝch: (1) Nép 04 ¶nh, mçi tê khai d¸n 1 ¶nh vµo khung, 2 ¶nh ®Ó rêi. (2)  Ghi cô thÓ: §Ò nghÞ cÊp hé chiÕu lÇn ®Çu; cÊp l¹i hé chiÕu (do mÊt/ hÕt   h¹n/ t¸ch cÊp riªng hé chiÕu cho con); cÊp ®æi hé chiÕu; thay ®æi hä vµ tªn,   ngµy th¸ng n¨m sinh, sè giÊy CMND trong hé chiÕu; bæ sung con díi 14 tuæi   vµo hé chiÕu cña cha/ mÑ; söa ®æi n¬i sinh trong hé chiÕu; ®Ò nghÞ kh¸c nÕu   cã (ghi râ lý do). (3) Trëng C«ng an x∙, phêng, thÞ trÊn n¬i thêng tró hoÆc t¹m tró x¸c nhËn ®èi   víi c¸c trêng hîp göi hå s¬ qua ®êng Bu ®iÖn vµ trêng hîp lµ trΠem díi 14  tuæi.      Trêng hîp ñy th¸c cho c¬ quan, tæ chøc cã t c¸ch ph¸p nh©n nép hå s¬ th×  Thñ trëng c¬ quan, tæ chøc ®ã x¸c nhËn.
Đồng bộ tài khoản