intTypePromotion=1

Mô hình số trong động lực biển - Chương 3: Các mô hình số hai chiều

Chia sẻ: Lão Lão | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:95

0
12
lượt xem
0
download

Mô hình số trong động lực biển - Chương 3: Các mô hình số hai chiều

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những nội dung chính trong chương 3 gồm có: Các bài toán cơ bản, lời giải số của hệ phương trình, cách tiếp cận từng bước để thiết lập và phân tích sơ đồ đơn giản, các mô hình số hai chiều, lọc số, làm mịn lưới. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô hình số trong động lực biển - Chương 3: Các mô hình số hai chiều

 1. * "+,$- 
 2. . + 7% 7 ! B_,& 
 3. 'fC„@I,XNCV "1 'O $ O: .  8 5 % # &' ^  &'  G  U ,I C; = &' E G 7l /p "= h 8  "V &U U : "5"\;' !"#,9DU  * &'            !       b3c 
 4.             !       b3+c 
 5.   &' $%     b33c  
 6. 8  $ "! " . [ 8 ,? l / ! Q ? / DJ"K"5/z " \#CI)#    @"QO G :  " G 8/ $"5O:. 1 / $, " G 8/"=1 ^ " !O
 7. \ G 8/ $&'/"=;!@"Q D G  f  &9 s /'  "W $ "I ; 8O&';!' 8O,?
 8. U /p"=@DO@eCVlk'O C z O# CV &? "G $ * "(   " G 8 / $ &' / "= T(f;!"W #1 ' "l;! O ! 8" G 8/ $('&'/ $" G 8/ $C„= ("!"  8O , ? y 8 " " G 8 / "= ; ! ; 4 ( . Ck ,%CV 8*p ,&NC„k O@DO* / (") D^  %#&'" G 8/"=(' &U &9s.ZR1 /"=C„/Q@,=D^ &' ( QCkR* C„@ "QA/s1 X L. Us& 8@I,XNCV@k[VA'/U"= $ (N^ . ;F/' ]^ . CV"- z CV 8*p?5"! (N" G 8/"= &' " G 8 / $ V 8 ƒ = !O "Q &' !O K ^  . CV \ G *9 (N"# NR (*.CV'CC&U ^ . . H"l ;  http://www.ebook.edu.vn
 9. !6 
 10.  !       !           b36c   \!N?1 &:U' C„X 8HI$O G ' "I . (s'=&NVJ;&U / $ , /s2\ G";! 8 V U="^/^T' C„ . (s.1 X&'XOC "G/s2yU j . ('  
 11.      b3
 12. 45'=b"#4&'(4c  
 13.       C b3
 14.      & b3c >?@A/N?b : 8XU?:c  % 
 15.  & b3c ^%&%"!O:.CXG45hM"(&QH X GC;,' E&X"1 ,'@(MRC;"K&'C; ( ;"K^@? 8,.@1h/^m-45,C;"K ?/ D ‡C;/s2…A;C; (&N!45 \#UR,-45;!Ck,%"!"WCXG45 C;,' ; ‡/ (") C;=b &'€ OD c V1-1 b36c@"QM45bZ"I45"=&' "51/Z KC? ;&'C?$OWc&' $45,OC &'OC" !! `& & ' 05 /0a http://www.ebook.edu.vn 
 16. \Q F 1   C„ f f @ "Q H , ? 8O " G 8/ $&'" G 8/"=
 17. U( " . /./s/z" CV1OC…f^;& -K ?"#X9U:
 18. K & (1 8/.Z [ 8ON/Z & " G 8@"Q1 "5/ !QV?Z [ 8'\ &'&Db & c&'ON > ; > ; > ; > ; < 9 < 9 < 9 < 9  < 9  < 9( < 9' < 9 b3c
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2