intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình tổng cung và tổng cầu

Chia sẻ: Nv_tien Nv_tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

111
lượt xem
96
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguyên lý cung - cầu, hay quy luật cung cầu, phát biểu rằng thông qua sự điều chỉnh của thị trường, một mức giá cân bằng (còn gọi là mức giá thị trường) và một lượng giao dịch hàng cân bằng (lượng cung cấp bằng lượng nhu cầu) sẽ được xác định. Nhu cầu, trong kinh tế học thường được hiểu là nhu cầu tiêu dùng, đôi khi gọi tắt là cầu, là sự cần thiết của một cá thể về một hàng hóa hay dịch vụ nào đó. Khi nhu cầu của toàn thể các cá thể đối với......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô hình tổng cung và tổng cầu

  1. MOÂ HÌNH TOÅNG CUNG VAØ TOÅNG CAÀU Baøi giaûng 11 TOÅNG CAÀU Phöông trình ñöôøng toång caàu Y = C(Y-T) + I(r*)+ G + NX(ε) M/P = L(Y, r*) P Ñöôøng toång caàu doác xuoáng veà phía beân phaûi Ñöôøng toång caàu dòch chuyeån qua phaûi khi Caùc boä phaän cuûa toång caàu nhö C, I, G, NX taêng Chính saùch taøi khoùa môû roäng Chính saùch tieàn teä môû roäng AD (T, G, M,, r*) Phaù giaù ñoàng tieàn 0 Y
  2. TOÅNG CUNG Phöông trình ñöôøng toång cung ngaén haïn Y=Y + α (P-Pe) P LRAS Trong ngaén haïn vôùi Pe cho tröôùc SRAS(Pe) Khi P taêng thì Y cuõng taêng Ñöôøng SRAS doác leân beân phaûi Pe SRAS seõ dòch chuyeån leân treân khi Pe taêng 0 Y Y CAÂN BAÈNG Caân baèng daøi haïn Ñieåm giao nhau giöõa LRAS vaø AD P LRAS SRAS(Pe) Y=Y P = Pe Câaân baèng ngaén haïn Pe Ñieåm giao nhau giöõa ñöôøng SRAS vaø ñöôøng AD Y = Y0 AD(M, T, G, r*) P ≠ Pe 0 Y Y
  3. CUÙ SOÁC PHÍA CAÀU Cuù soác phía caàu Söï bieán ñoäng caùc boä phaän cuûa toång caàu P LRAS Cuù soác phía caàu seõ laøm SRAS cho ñöôøng AD dòch chuyeån Cuù soác caàu seõ laøm cho saûn löôïng, möùc nhaân Pe duïng, giaù caû thay ñoåi AD+e trong ngaén haïn Trong daøi haïn saûn AD löôïng seõ trôû veà saûn AD -e löôïng tieàm naêng 0 Y Y CUÙ SOÁC PHÍA CAÀU: TAÊNG CHI TIEÂU TIEÂU DUØNG TÖÏ ÑÒNH Khi chi tieâu tieâu duøng taêng Trong ngaén haïn SRAS1 AD0 AD1 P LRAS Y vaø P taêng SRAS0 Trong daøi haïn P2 SRAS0 SRAS1 P1 Y=Y Pe P taêng AD1 Keát luaän: Taêng cung tieàn laøm taêng Y trong ngaén haïn nhöng AD0 khoâng aûnh höôûng Y trong daøi haïn 0 Y Y1 Y
  4. CUÙ SOÁC PHÍA CAÀU: GIAÛM ÑAÀU TÖ TÖÏ ÑÒNH Giaûm ñaàu tö töï ñònh Giaûm AD Trong ngaén haïn P LRAS AD0 AD1 SRAS0 Y vaø P giaûm Trong daøi haïn SRAS1 SRAS0 SRAS1 Pe Y=Y P1 P giaûm P2 Keát luaän: Khi G giaûm seõ laøm Y giaûm trong ngaén AD0 haïn nhöng khoâng aûnh AD1 höôûng Y trong daøi haïn 0 Y1 Y Y CUÙ SOÁC VEÀ PHÍA CUNG Cuù soác cung Cuù soác cung baát lôïi SRAS1 Tieàn löông taêng P LRAS Cuù soác cung thuaän lôïi SRAS0 Giaù daàu giaûm SRAS2 Cuù soác cung taïm thôøi Giaù noâng saûn taêng do maát muøa Pe Cuù soác cung daøi haïn Caûi thieän coâng ngheä AD Cuù soác cung seõ laøm thay ñoåi saûn löôïng, giaù caû, möùc vieäïc laøm 0 Y1 Y Y2 Y
  5. CUÙ SOÁC VEÀ PHÍA CUNG: GIAÙ DAÀU TAÊNG Cuù soác cung baát lôïi Giaù daàu taêng LRAS2 SRAS2 Ñieàu chænh ngaén haïn P LRAS0 SRAS1 SRAS0 SRAS1 SRAS0 Y giaûm, P taêng P2 Ñieàu chænh daøi haïn P1 SRAS1 SRAS2 Pe LRAS0 LRAS2 Y tieáp tuïc giaûm vaø P AD taêng cao hôn Y tieàm naêng giaûm 0 Y’ Y1 Y Y CUÙ SOÁC VEÀ PHÍA CUNG: GIAÙ DAÀU TAÊNG 1973-1975 Soá lieäu choïn loïc trong neàn kinh teá Myõ Naêm 1973 1974 1975 % thay ñoåi giaù daàu 10,4 51,8 15,1 % thay ñoåi GDP deflator 5,6 9,0 9,4 % thay ñoåi GDP thöïc 5,8 -0,6 -0,4 Tyû leä thaát nghieäp 4,9 5,6 8,5
  6. CHÍNH SAÙCH TIEÀN TEÄ: KHI COÙ CUÙ SOÁC VEÀ PHÍA CUNG HAY PHÍA CAÀU Chính saùch phaùi tieàn teä Tuaân thuû quy taéc P LRAS coá ñònh SRAS Duy trì toác ñoä taêng cung tieàn ñeàu ñaën Haäu quaû chính saùch Pe Coù söï dao ñoäng AD(M0)+e trong saûn löôïng, möùc nhaân duïng, AD(M0) möùc giaù, tieàn löông AD(M0)-e thöïc trong ngaén haïn 0 Y Y CHÍNH SAÙCH TIEÀN TEÄ: KHI COÙ CUÙ SOÁC VEÀ PHÍA CUNG HAY PHÍA CAÀU Chính saùch phaùi Keynes Thay ñoåi cung tieàn ñeå buø laïi söï xaùo troän toång caàu P LRAS Haäu quaû chính saùch SRAS Khöû dao ñoäng trong saûn löôïng vaø giaù Saûn löôïng, giaù, tieàn löông Pe thöïc, möùc nhaân duïng khoâng ñoåi AD(M0)+e AD(M1) AD(M0)-e 0 Y Y
  7. CHÍNH SAÙCH TIEÀN TEÄ: TRÖÔØNG HÔÏP CUÙÙ SOÁC CUNG BAÁT LÔÏI Chính saùch phaùi tieàn teä Tuaân thuû quy taéc coá SRAS1 P LRAS ñònh SRAS0 Duy trì toác ñoä taêng cung tieàn ñeàu ñaën Taùc ñoäng cuûa cuù soác cung baát lôïi trong giai Pe ñoïan cuù soác xaûy ra Saûn löôïng giaûm Thaát nghieäp taêng AD(M0) Giaù taêng 0 Y1 Y Y CHÍNH SAÙCH TIEÀN TEÄ: TRÖÔØNG HÔÏP CUÙÙ SOÁC CUNG BAÁT LÔÏI Chính saùch phaùi Keynes SRAS1 Taêng cung tieàn P LRAS SRAS0 Taùc ñoäng neáu khoâng coù ñoä treã Saûn löôïng khoâng ñoåi Möùc vieäc laøm khoâng Pe ñoåi AD(M1) Giaù taêng maïnh AD(M0) 0 Y Y
  8. CHÍNH SAÙCH TAØI KHOÙA: KHI NEÀN KINH TEÁ SUY THOAÙI Chính saùch taøi khoùa cuûa phaùi Keynes Taêng G hoaëc giaûm T ñeå P LRAS taêng AD SRAS0 Y vaø P taêng Chính saùch taøi khoùa cuûa Pe phaùi tieàn teä Khoâng söû duïng chính saùch taøi khoùa ñeå oån ñònh neàn kinh teá AD0 Chính saùch taøi khoùa AD1 höôùng vaøo phaân boå nguoàn löïc 0 Y Y
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=111

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2