intTypePromotion=3

Mô tả kiến thức và thực hành chăm sóc dinh dưỡng của điều dưỡng viên tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Chia sẻ: NN NN | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
57
lượt xem
3
download

Mô tả kiến thức và thực hành chăm sóc dinh dưỡng của điều dưỡng viên tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công tác điều dưỡng của Bệnh viện Nhi Trung ương luôn được đánh giá cao trong chăm sóc và hồi phục người bệnh trên nhiều lĩnh vực, tuy nhiên chưa có một nghiên cứu nào đánh giá cụ thể chức năng, nhiệm vụ của người điều dưỡng về chăm sóc dinh dưỡng. Câu hỏi đặt ra là ĐDV tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã hiểu biết và thực hành chăm sóc dinh dưỡng cơ bản cho bệnh nhi ra sao? Bài viết này sẽ trả lời cho câu hỏi trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô tả kiến thức và thực hành chăm sóc dinh dưỡng của điều dưỡng viên tại Bệnh viện Nhi Trung ương

  1. | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | Moâ taû kieán thöùc vaø thöïc haønh chaêm soùc dinh döôõng cuûa ñieàu döôõng vieân taïi Beänh vieän Nhi Trung öông Chu Anh Vaên1, Traàn Minh Ñieån1, Nguyeãn Thanh Höông2 Muïc tieâu: Moâ taû kieán thöùc vaø thöïc traïng thöïc haønh chaêm soùc dinh döôõng cuûa Ñieàu döôõng vieân caùc khoa laâm saøng Beänh vieän Nhi Trung öông. Ñoái töôïng vaø phöông phaùp: nghieân cöùu moâ taû 199 Ñieàu döôõng vieân taïi 11 khoa laâm saøng. Söû duïng boä caâu hoûi kieán thöùc cuûa Ñieàu döôõng vieân veà dinh döôõng, cheá ñoä aên cô baûn theo nhoùm tuoåi, nhieäm vuï cuûa Ñieàu döôõng vieân veà thöïc haønh dinh döôõng cho beänh nhi. Keát quaû: Chæ coù 25,6% Ñieàu döôõng vieân hieåu bieát ñaày ñuû veà soá nhu caàu chaêm soùc cô baûn cuûa ngöôøi beänh. Haàu heát caùc Ñieàu döôõng vieân naém ñöôïc nhu caàu soá böõa aên cho treû theo nhoùm tuoåi (77%), hieåu bieát veà nhu caàu naêng löôïng trong ngaøy cuûa treû theo nhoùm tuoåi chæ coù 32,2%. Coâng taùc chaêm soùc cuûa Ñieàu döôõng vieân veà dinh döôõng coøn chöa ñaày ñuû: caân ño ngöôøi beänh (78,9%), Ñieàu döôõng vieân nhaéc ñeán, baùo xuaát aên (37,2%), tö vaán söùc khoûe (85,9%), nhaéc nhôû ngöôøi beänh thöïc hieän cheá ñoä aên trong suoát quaù trình ñieàu trò (60,3%). Keát luaän: Nhaän thöùc vaø kieán thöùc veà dinh döôõng cho ngöôøi beänh cuûa Ñieàu döôõng vieân chuû yeáu laø nhu caàu soá böõa aên cho treû theo nhoùm tuoåi. Coâng taùc thöïc haønh dinh döôõng (caân ño, baùo aên, tö vaán, nhaéc nhôû thöïc hieän cheá ñoä aên) cho ngöôøi beänh coøn chöa cao. Töø khoùa: Beänh vieän Nhi Trung öông, ñieàu döôõng vieân, dinh döôõng ngöôøi beänh. Knowledge and practice in nutritional care of nurces at National hospital of Pediatries Chu Anh Vaên1, Traàn Minh Ñieån1, Nguyeãn Thanh Höông2 Objective: To describe knowledge and practice in nutritional care of nurses at National Hospital of Pediatrics. Subjects and methods: descriptive study of 199 nurses in 11 clinical departments by using a questionnaire to get information on nursing knowledge about nutrition, basic diet by age group, performance of nursing practice for pediatric nutrition. Results: Only 25.6 % of nurses have full understanding of the basic nutrition of patients. Most nurses understand the number of meals needed for children by age group (77%), and those nurses who have the knowledge of the energy needs of the child by age group account for only 32.2%. The nursing nutritional care of is not adequately known by nurses: knowing about patients weighing (78.9 %), requesting food portions (37.2%), providing health counseling (85.9%), reminding patients with adherence to diet during treatment (60.3%). Conclusions: Awareness and knowledge of nurses about nutrition for patients mainly focuses on the needs of meal quantity for children by age group. Nutritional practices (weighing, requesting food portions, counseling, remind diet adherence) for patients are not effectively conducted. Taïp chí Y teá Coâng coäng, 1.2014, Soá 30 (30) 11 ● Ngaøy nhaän baøi: 21.11.2013 ● Ngaøy phaûn bieän: 27.11.2013 ● Ngaøy chænh söûa: 5.12.2013 ● Ngaøy ñöôïc chaáp nhaän ñaêng: 15.12.2013
  2. | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | Keywords: National Hospital of Pediatrics, nurses , patient nutrition . Taùc giaû: 1. Beänh vieän Nhi Trung öông 2. Tröôøng Ñaïi hoïc Y teá Coâng coäng 1. Ñaët vaán ñeà 2. Phöông phaùp nghieân cöùu Dinh döôõng ñoùng vai troø raát quan troïng trong söï Ñoái töôïng nghieân cöùu: Toaøn boä ÑDV tröïc tieáp phaùt trieån toaøn dieän cuûa con ngöôøi ñaëc bieät laø treû em laøm coâng taùc chaêm soùc ngöôøi beänh taïi 11 khoa laâm khi maø cô theå ñang ôû giai ñoaïn taêng tröôûng, phaùt saøng cuûa beänh vieän. trieån maïnh. Tình traïng dinh döôõng vaø beänh taät coù Tieâu chuaån loaïi tröø: Nhöõng ñoái töôïng töø choái moái quan heä maät thieát. Beänh taät laø moät trong nhöõng tham gia nghieân cöùu. nguyeân nhaân tröïc tieáp gaây suy dinh döôõng vaø ngöôïc Thôøi gian nghieân cöùu: Töø 01/02 ñeán 31/05/2013 laïi tình traïng suy dinh döôõng laïi laøm taêng tyû leä maéc taïi 11 khoa laâm saøng cuûa Beänh vieän Nhi Trung beänh, keùo daøi ngaøy ñieàu trò, taêng tyû leä bieán chöùng öông. vaø töû vong. Vôùi ngöôøi beänh naëng moái quan heä naøy caøng trôû neân quan troïng hôn luùc naøo heát. Suy dinh Phöông phaùp nghieân cöùu: moâ taû caét ngang. döôõng chieám 54% nguyeân nhaân gaây töû vong coù keøm Côõ maãu phoûng vaán ÑDV: Toång soá 199 ÑDV ñuû theo caùc beänh veà hoâ haáp, tieâu hoùa ....[5,8,9] tieâu chuaån ñaõ tham gia vaøo nghieân cöùu. Taïi caùc beänh vieän, Ñieàu döôõng vieân (ÑDV) ñöôïc Coâng cuï: Boä caâu hoûi phoûng vaán ñöôïc thieát keá ñaùnh giaù laø löïc löôïng chính tröïc tieáp chaêm soùc ngöôøi saün. Phoûng vaán ÑDV: kieán thöùc cuûa ÑDV veà dinh beänh, ñoùng vai troø quan troïng trong quaù trình hoài döôõng, suy dinh döôõng treû em, cheá ñoä aên cô baûn phuïc cuûa ngöôøi beänh. Theo quy ñònh taïi thoâng tö soá theo nhoùm tuoåi, nhieäm vuï cuûa ÑDV veà thöïc haønh 07/2011/TT- BYT cuûa Boä Y teá ngaøy 26 thaùng 01 naêm dinh döôõng cho beänh nhi. 2011 veà höôùng daãn coâng taùc ñieàu döôõng vaø chaêm soùc Noäi dung boä caâu hoûi döïa theo caùc taøi lieäu dinh ngöôøi beänh trong beänh vieän thì vieäc chaêm soùc, theo döôõng ñang ñöôïc thöïc hieän taïi Beänh vieän Nhi Trung doõi ngöôøi beänh laø nhieäm vuï cuûa beänh vieän. Caùc hoaït öông [3,9,4,5]. ñoäng chaêm soùc ñieàu döôõng, theo doõi laø do ÑDV, hoä Soá lieäu ñöôïc nhaäp vaø laøm saïch treân phaàn meàm sinh vieân thöïc hieän vaø chòu traùch nhieäm [5,9]. Epidata 3.1, sau ñoù phaân tích treân phaàn meàm SPSS Beänh vieän Nhi Trung öông laø nôi thaønh laäp 16.0 Phoøng Ñieàu döôõng ñaàu tieân treân caû nöôùc, aùp duïng moâ hình tieân tieán chaêm soùc ñieàu döôõng cuûa Thuïy 3. Keát quaû Ñieån töø nhöõng naêm 80 cuûa theá kyû tröôùc. Coâng taùc ñieàu döôõng cuûa Beänh vieän Nhi Trung öông luoân Baûng 1. Ñaëc ñieåm nhoùm ÑDV nghieân cöùu ñöôïc ñaùnh giaù cao trong chaêm soùc vaø hoài phuïc ngöôøi beänh treân nhieàu lónh vöïc, tuy nhieân chöa coù moät nghieân cöùu naøo ñaùnh giaù cuï theå chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa ngöôøi ñieàu döôõng veà chaêm soùc dinh döôõng. Caâu hoûi ñaët ra laø ÑDV taïi Beänh vieän Nhi Trung öông ñaõ hieåu bieát vaø thöïc haønh chaêm soùc dinh döôõng cô baûn cho beänh nhi ra sao? Xuaát phaùt töø thöïc teá treân chuùng toâi tieán haønh nghieân cöùu vôùi muïc tieâu: "Moâ taû kieán thöùc vaø thöïc traïng thöïc haønh chaêm soùc dinh döôõng cuûa Ñieàu döôõng vieân caùc khoa laâm saøng Beänh vieän Nhi Trung öông naêm 2013". 12 Taïp chí Y teá Coâng coäng, 1.2014, Soá 30 (30)
  3. | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | Nhaän xeùt: Phaàn lôùn caùc ÑDV treû döôùi 34 tuoåi Baûng 4. Nhaän ñònh ngöôøi beänh veà tình traïng beänh (60,3%), laø nöõ (91,0%), trình ñoä trung caáp (80,4%), khi ñi buoàng thaâm nieân coâng taùc döôùi 10 naêm (60,8%). Baûng 2. Hieåu bieát cuûa ÑDV veà nhu caàu chaêm soùc dinh döôõng Baûng 5. Thöïc haønh veà chaêm soùc dinh döôõng Nhaän xeùt: Chæ coù 25,6% ÑDV hieåu bieát ñaày ñuû veà 14 nhu caàu chaêm soùc cô baûn cuûa ngöôøi beänh. Coøn 33,7% ÑDV khoâng bieát ñeán Quy ñònh chaêm soùc ñieàu döôõng theo thoâng tö 07 naêm 2011 cuûa BYT. Baûng 3. Hieåu bieát veà nhu caàu naêng löôïng vaø soá böõa aên cuûa treû Nhaän xeùt: Haàu heát caùc ÑDV naém ñöôïc nhu caàu soá böõa aên cho treû theo nhoùm tuoåi (77%), tuy nhieân hieåu bieát veà nhu caàu naêng löôïng trong ngaøy cuûa treû theo nhoùm tuoåi chæ coù 32,2%. Nhaän xeùt: Nhaän ñònh cuûa ÑDV veà dinh döôõng ngöôøi beänh coøn boû soùt nhieàu hôn so vôùi caùc nhaän ñònh khaùc. Nhaän ñònh veà dinh döôõng chæ chieám 65,3% trong khi nhaän ñònh veà y leänh thuoác, xeùt nghieäm laïi laø treân 86%. Taïp chí Y teá Coâng coäng, 1.2014, Soá 30 (30) 13
  4. | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | Nhaän xeùt: Coâng taùc chaêm soùc cuûa ÑDV veà dinh (85,9%), nhaéc nhôû ngöôøi beänh thöïc hieän cheá ñoä aên döôõng coøn chöa ñaày ñuû: caân ño ngöôøi beänh chæ coù trong suoát quaù trình ñieàu trò (60,3%). Keát quaû naøy 78,9% ÑDV nhaéc ñeán, baùo xuaát aên (37,2%), tö vaán thaáp hôn keát quaû nghieân cöùu cuûa Döông Thò Bình söùc khoûe (85,9%), nhaéc nhôû ngöôøi beänh thöïc hieän Minh, tyû leä ÑDV giaûi thích veà dinh döôõng ñaït cheá ñoä aên trong suoát quaù trình ñieàu trò (60,3%). 90,7%. Nhöng keát quaû nghieân cöùu naøy cao hôn so vôùi nghieân cöùu Buøi Thò Bích Ngaø naêm 2011 taïi beänh 4. Baøn luaän vieän Y hoïc coå truyeàn Trung öông (55,3%) [6]. Tuy Trong nghieân cöùu chæ coù 25,6% ÑDV hieåu bieát nhieân, tyû leä naøy töông ñoái thaáp so vôùi nghieân cöùu ñaày ñuû veà soá nhu caàu chaêm soùc cô baûn cuûa ngöôøi cuûa Nguyeãn Thò Bình Minh (2008) taïi khoa Hoài söùc beänh, vaø coøn coù 33,7% ÑDV khoâng bieát ñeán Quy caáp cöùu beänh vieän tænh Ninh Bình (99,1%). Lyù giaûi ñònh chaêm soùc ñieàu döôõng theo Thoâng tö 07 BYT. ñieàu naøy coù leõ do nghieân cöùu cuûa chuùng toâi tieán haønh ñaùnh giaù ôû taát caû caùc khoa laâm saøng thoâng Tyû leä naøy laø chöa cao, khi ÑDV chöa naém ñöôïc heát thöôøng trong beänh vieän, nghieân cöùu cuûa Nguyeãn caùc nhieäm vuï cuûa chính hoï thì vieäc ñaûm baûo coâng Thò Bình Minh chæ tieán haønh ôû khoa Hoài söùc caáp vieäc chaêm soùc veà dinh döôõng coøn haïn cheá. Tuy vaäy cöùu, ñaây laø khoa ngöôøi beänh ña soá raát naëng caàn coù khi thaûo luaän nhoùm thì ÑDV cho raèng duø coù hay söï quan taâm, chaêm soùc ñaëc bieät cuûa ÑDV [2]. khoâng laø nhieäm vuï cuûa hoï thì hoï vaãn laøm. Thöïc teá nghieân cöùu cho thaáy nhoùm kieán thöùc khaúng ñònh Cheá ñoä aên vaø hoã trôï ngöôøi beänh aên uoáng ñoùng chaêm soùc dinh döôõng laø nhieäm vuï ÑDV naém ñöôïc moät phaàn quan troïng cuûa quaù trình ñieàu trò cho ngöôøi cao hôn so vôùi caùc nhoùm kieán thöùc coøn laïi. Ñieàu naøy beänh ñaëc bieät ôû treû nhoû - cô theå ñang phaùt trieån. Cheá cuõng hoaøn toaøn phuø hôïp bôûi haøng naêm BVNTW ñeàu ñoä aên coøn goùp phaàn quyeát ñònh quaù trình ñieàu trò cho caäp nhaät, phoå bieán chính saùch, chæ ñaïo cuûa Nhaø treû beänh nhaát laø treû bò suy dinh döôõng. Chính vì vaäy, nöôùc, ngaønh Y teá trong chaêm soùc söùc khoûe treû em vai troø cuûa ÑDV trong chaêm soùc dinh döôõng laø heát ñeán toaøn boä nhaân vieân trong Beänh vieän [1,5] söùc caàn thieát. Chaêm soùc dinh döôõng vaø hoã trôï treû beänh aên uoáng cuûa ÑDV caàn loàng ngheùp caùc hoaït Keát quaû nghieân cöùu cho thaáy tyû leä ÑDV coù kieán ñoäng: ñi buoàng nhaän ñònh tình traïng dinh döôõng cuûa thöùc ñaït veà nhu caàu naêng löôïng (soá kcal/ngaøy) theo treû, chaêm soùc khi treû môùi vaøo vieän, trong quaù trình löùa tuoåi laø thaáp (32,2%). Qua thaûo luaän nhoùm ÑDV ñieàu trò, vaán ñeà xaây döïng cheá ñoä aên, cho treû aên qua chuùng toâi cuõng nhaän thaáy moät soá khoù khaên. Theo oáng thoâng vaø ghi cheùp hoà sô chaêm soùc. hoï, taøi lieäu höôùng daãn veà cheá ñoä aên cô baûn cho treû taïi beänh vieän ñöa ra nhöõng con soá raát cuï theå veà nhu Qua nghieân cöùu baèng phoûng vaán 199 Ñieàu caàu naêng löôïng cho treû trong moät ngaøy. Nhöõng con döôõng vieân BVNTW veà coâng taùc dinh döôõng cho soá laø vaäy nhöng khoù coù theå nhôù heát, ngay keå caû ngöôøi beänh, chuùng toâi nhaän thaáy: chuyeân khoa dinh döôõng chöa haún luùc naøo cuõng Caùc ÑDV naém ñöôïc nhu caàu soá böõa aên cho treû nhôù chính xaùc. Theo hoï öôùc löôïng moät ngaøy aên bao theo nhoùm tuoåi (77%), tuy nhieân hieåu bieát veà nhu nhieâu söõa, côm, thòt… seõ deã nhôù hôn raát nhieàu. Haàu caàu naêng löôïng trong ngaøy cuûa treû theo nhoùm tuoåi heát ÑDV ñeàu thaáy deã nhaát laø nhôù soá böõa aên trong chæ coù 32,2%. ngaøy cuûa treû theo löùa tuoåi, ñieàu maø hoï coù theå ñònh Coâng taùc thöïc haønh dinh döôõng (caân ño, baùo aên, löôïng ñöôïc. tö vaán, nhaéc nhôû thöïc hieän cheá ñoä aên) cho ngöôøi Tyû leä ÑDV bieát veà nhu caàu naêng löôïng trong beänh chöa cao so vôùi caùc coâng taùc khaùc (nhaän ñònh ngaøy cho treû theo löùa tuoåi laø thaáp nhöng ÑDV bieát toát beänh, thöïc hieän y leänh thuoác, xeùt nghieäm… ). veà soá böõa aên trong ngaøy cho treû laø töông ñoái cao, Toùm laïi ñieàu döôõng vieân caàn chuû ñoäng tích cöïc haàu heát ñeàu treân 80%. Trong höôùng daãn cheá ñoä aên hoïc taäp naâng cao kieán thöùc veà chaêm soùc dinh döôõng, cho treû taïi BVNTW, soá böõa aên cho treû theo löùa tuoåi nhaän thöùc ñöôïc ñuùng taàm quan troïng cuûa dinh cuõng töông ñoàng vôùi soá böõa aên cuûa treû noùi chung döôõng. Beân caïnh chaêm soùc dinh döôõng ñaëc thuø cho neân tyû leä naøy khaù phuø hôïp. caùc khoa, ñieàu döôõng vieân cuõng phaûi naém ñöôïc kieán Coâng taùc chaêm soùc cuûa ÑDV veà dinh döôõng coøn thöùc veà dinh döôõng cô baûn cho treû. Ñaëc bieät chuù chöa ñaày ñuû: caân ño ngöôøi beänh chæ coù 78,9% ÑDV troïng thöïc hieän ñuùng quy cheá chuyeân moân, trong nhaéc ñeán, baùo xuaát aên (37,2%), tö vaán söùc khoûe coâng taùc dinh döôõng cuûa ñieàu döôõng vieân. 14 Taïp chí Y teá Coâng coäng, 1.2014, Soá 30 (30)
  5. | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | Taøi lieäu tham khaûo ngaøy 26 thaùng 01 naêm 2011. 6. Buøi Thò Bích Ngaø (2011), Thöïc traïng coâng taùc chaêm soùc 1. Beänh vieän Nhi Trung öông (2012), Baùo caùo toång keát beänh cuûa ñieàu döôõng qua nhaän xeùt cuûa ngöôøi beänh ñieàu trò noäi truù vieän naêm 2012. taïi beänh vieän Y hoïc coå truyeàn Trung öông naêm 2011, Luaän 2. Beänh vieän Nhi Trung öông (2007), Taøi lieäu höôùng daãn cheá vaên thaïc syõ Quaûn lyù beänh vieän, Ñaïi hoïc Y teá Coâng coäng. ñoä aên taïi beänh vieän Nhi Trung öông. 7. Nguyeãn Thò Bình Minh vaø Leâ Thò Lan (2009), Ñaùnh giaù 3. Boä moân dinh döôõng vaø an toaøn thöïc phaåm- Ñaïi hoïc Y Haø thöïc traïng coâng taùc chaêm soùc ngöôøi beänh toaøn dieän taïi khoa Noäi (2000), Höôùng daãn thöïc haønh dinh döôõng ôû coäng ñoàng, Hoài söùc caáp cöùu Beänh vieän ña khoa tænh Ninh Bình, naêm Nhaø xuaát baûn Y hoïc. 2008, Kyû yeáu Hoäi nghò nghieân cöùu khoa hoïc ñieàu döôõng Nhi khoa toaøn quoác laàn thöù 5. 4. Boä moân Nhi- Tröôøng ñaïi hoïc Y Haø Noäi (2009), Baøi giaûng nhi khoa, taäp 1, Nhaø xuaát baûn Y hoïc. 8. Nam Nguyeân (2011), Moät soá thöïc teá veà söùc khoûe treû em. 5. Boä Y teá (2011), Höôùng daãn coâng taùc ñieàu döôõng veà chaêm 9. WHO, Boä Y teá Vieät Nam vaø Unicef (2010), Höôùng daãn soùc ngöôøi beänh trong beänh vieän, Thoâng tö 07/2011/TT-BYT xöû trí loàng gheùp caùc beänh thöôøng gaëp ôû treû em. Taïp chí Y teá Coâng coäng, 1.2014, Soá 30 (30) 15

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản