intTypePromotion=1

Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 5: Đặc điểm phát triển thẩm mĩ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mĩ

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
1.465
lượt xem
119
download

Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 5: Đặc điểm phát triển thẩm mĩ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mĩ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module Mầm non 5: Đặc điểm phát triển thẩm mĩ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mĩ trình bày về đặc điểm phát triển thẩm mĩ ở trẻ mầm non, mục tiêu giáo dục phát triển thầm mĩ ở trẻ mầm non và phân tích kết quả mong đợi về giáo dục phát triển thầm mĩ ở trẻ mầm non.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 5: Đặc điểm phát triển thẩm mĩ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mĩ

 1. 15 | œ M M z HT ‰ V N O N M x M … R T ¬ I® ´ G N O M t U Q T Š K r V U ˆ IT C ¢ M G N § H N ,œ M M z H T N‹ IR T T s H P M ‹ I´ C ‚ ´ Üm mÈht Òv non mÇm Îrt ë iî® gnom ¶uq tÕk µv uªit côm gn÷hn ,Üm mÈht nÓir t t¸ h p mÓi ® c Æ® 5 nm ELUDOM NỀI H UHT ÝL
 2. 5 NM ELUDOM | 25 .non m m rt i v i m m ht n irt táhp m i c gn hn c hcít nâhP — .non m m rt ohc m m ht n irt táhp c d oáig uêit c m c hn cáX — : ht óc non m m nêiv oáig ,yàn eludom gnox c h ihk uaS UÊI T CỤM .B .nauq nêil óc u il iàt s t m mêht o hk maht nên i ht gn .hnàh n ih non m m c d oáig hnìrt gn hc gn v m n ;non m m rt a c íl hnis mât m i c táuq iáhk c u ih n c non m m nêiv oáig yàn eludom c h ihk c rt , uq u ih c uht p it c iv ,nêihn yuT .p l nêrt c h t it 51 ohc k t iht c eludoM .non m m rt ohc )hnìh o t ,c hn mâ( m m ht n irt táhp gn t oh các k t iht c iv oàv c h ã uq t k gn d n V — .non m m rt m m ht c d oáig v i gnom uq t k hcít nâhP — .non m m rt m m ht n irt táhp c d oáig uêit c m u c nêihgn àv c — .non m m rt m m ht n irt táhp m i c u ih mìT — :uas gn t oh các m g eludom a c gnud i N .gnuhc ión non m m rt c d oáig — cós m hc c iv àv gnêir ión m m ht c d oáig gn t oh các c hc t gn d n v t ib nêiv oáig ,ó T .non m m c d oáig hnìrt gn hc oeht m m ht v rt i gnom uq t k àv uêit c m gn hn ,non m m rt a c m m ht n irt táhp m i c c m n n c nêiv oáig i gn , uq u ih t rt ohc m m ht n irt táhp c d oáig c iv .n gnú m m ht iáht àv u ih ht rt hnàht hnìh ,ó T . m m ht m c hnìt , m m ht h nauq i m rt c d oáig ;p iác n ih ht àv n hn m c gn n hk rt n irt táhp m hn m m ht c d oáig a c hcí c M . ht u óc t uht hgn gn t oh gn hn àl ioc c hnìh o t àv c hn mâ àm gn t oh u ihn auq gnôht hnàh n it c rt ohc m m ht n irt táhp c d oáig ,non m m c d oáig hnìrt gn hc gnorT .t m p l c h oàv rt ohc b n uhc ,hcác nâhn a c nêit u t u y gn hn hnàht hnìh n hp póg ,non m m rt n id nàot n irt táhp m hn c d oáig t m m n gnort t m àl m m ht n irt táhp c d oáiG NAUQ GNỔT UỆIHT IỚIG .A
 3. 35 | œ M M z HT ‰ V N O N M x M … R T ¬ I® ´ G N O M t U Q T Š K r V U ˆ IT C ¢ M G N § H N ,œ M M z H T N‹ IR T T s H P M ‹ I´ C ‚ ´ .cúrt n ik àv hgn m gnôc ht írt gnart , oh hnàgn nêyuhc các i v gn d gn t uht m auq n ih c ht c yàn c i V .gn s c uc oàv p iác a ,àl iaH — .i gn noc a c áoh n v gn s i gn l t hc oac gnân i ht gn , m m ht c ht n hn u c uhn nãm oht m hn hnìh o t t uht hgn m hp cát các ar o t ,àl t M — :c v hn l iah nêrt i gn noc a c p iác v u c uhn nãm oht m hn c ht n ih gn s i i v n il n g nôul HT H .naig gnôhk gnort c c b àv i hk hnìh — c s u m — tén gn a ig àoh iàh p h t k s àl ó .hnìh o t n it gn hp , gn nôgn gn b t uht hgn gnort àv gn s c uc gnort p iác ar o t gn t oh àl i g nòc )HT H( hnìh o t gn t oH hnìh o t gn t oH .a non m m i ut hnìh o t gn t oh a c n b c m i c .t uht hgn gn t oh các gnort n ih ht n um gnom u t b rt ,c c hcít m c cúx gn hn T .”p iác“ i v p it c rt cúx p it rt ihk hnis y n c u hc d ,c c hcít m c cúx gn hn — m m ht m c cúx gn hn a c m c táhp ìk i ht àl yâ ioc ht óc ,hnauq gnux ”p iác“ gn hn i v m c y hn ìk i ht àl oáig u m i ut t ib c ,non m m i uT N ẢB Ơ C N IT G N ÔHT .2.1 .non m m gn rt rt ohc m m ht c d oáig gn t oh các c hc t c ht hcác àv páhp gn hp ,gnud i n n hc a l hcác t ib nêiv oáig púig s c màl ,non m m rt a c m m ht n irt táhp m i c v ht gn t hnart c b c óc nêiv oáiG UÊIT C ỤM .1.1 n on m ầm ẻrt aủc ĩ m m ẩht n ểi rt táhp m ểi đ cặđ hn ị đ cáX :1 gnộđ tạoH GN UD I Ộ N .C .non m m rt ohc m m ht c d oáig gn t oh các c k t ihT — .non m m rt ohc m m ht n irt táhp c d oáig v i gnom uq t k õr hn nâhP — .non m m rt i v i m m ht n irt táhp m i c gn hn v i ut các a ig t ib cáhk s nêl uêN —
 4. 5 NM ELUDOM | 45 . rt a c n irt táhp s gnort cáhk u c uhn hn gn c ”n l i gn màl c “ u c uhn nãm oht m hn rt a c i hc òrt các gn d i d i t n t yàn gn t oh a c c ht hnìh gn hn oáig u m rt a c HT H gn rt iôm gnort óc u ón a c hnàgn nêyuhc các àv HT H gn r y ht at ,HT H v táuq iáhk u ih mìt auQ ...c s gnart màl ,gnart i ht a l i v írt gnart ,m g gnád o t ,p ihgn gnôc gnád o T : hn hnàgn nêyuhc u ihn t r m g oab ,gn d gn t uht hgn hnìh i ol àL : hgn m gnôc ht írt gnarT — .n ih u ib i hk hnìh gnùd u yàn hnìh i ol iah c gnos ,i n m hc àl i g nòc yah ,uêi ùhp àv nòrt gn t àl ó hnìh i ol iah óC :c hk uêi — .) oh v gnàr õr a hgn hn a hc at i gn yan n ohc( c c b ,c s u m ,tén gn àl hníhc gn c oh a c gn rt c àv gn nôgn , oh i h hn gn iG : oh — . oh i h a c m c u ib gn rt c àl , gn nôgn àl hníhc ó .n ih u ib c c b ,c s u m ,tén gn gnùd i hp s oh i gn ,gn hp t m nêrt gn t i c hná n hp .u ihc iah naig gnôhk àl oh i h t uht hgn a c naig gnôhk ,gn hp t m t uht hgn àL : oh i H — . hgn m gnôc ht írt gnart ,c hk uêi , oh , oh i h hnàgn nêyuhc các m g oab hnìh o t t uht hgN . s hgn i gn a c o t gnás àv c c hcít hnít t hn oac n ih ht gn t oh àl )hnìh o t t uht hgn óc ó gnort( t uht hgn gn t oh cáhk hcác ión yah ,gnêir ión HT H a c ,gnuhc ión t uht hgn gn t oh c c hcít hnít a c a i t gn gn àl hníhc t uht hgn o t gnáS .t uht hgn o t gnás óc gnôhk n h c hc ó iác gn hn óc gnôhk ...t uht hgn êm yas m in ,n um mah gnòl i gn noc i h iò gn t oh àl HT H .p iác a c t ul yuq oeht i ig ht o t i c n um gnom óc nòc àm hnauq gnux i ig ht a c p iác v c ht n hn n uht n hc gnôhk i gn noc ó àm t ib c c ht n hn gn t oh àl nòc HT H ht ì V ...c s gnart , l t , ht ,gn oal c gn d ,gnùd yah á hcáv nêrt c hk páhp gn hp gn b n ih ht c uahn cáhk i i ht i m a c ...i h ãx áoh n v ,náuq p t ,t ux n s hnìrt c t ib , hk áuq v t ib u ih at púig HT H .uahn a c t iv hc àv ión i l v t ib a hc i gn noc ihk t uht hgn gn t hnìh a c gn nôgn gn b p it oaig c ht hnìh àl nòc hnìh o t t uht hgN
 5. 55 | œ M M z HT ‰ V N O N M x M … R T ¬ I® ´ G N O M t U Q T Š K r V U ˆ IT C ¢ M G N § H N ,œ M M z H T N‹ IR T T s H P M ‹ I´ C ‚ ´ .n h n v n rt v óc ”gn t hnìh“ ,n h n iht nàoh ” v óc“ v hnìh các ohc màl ...,”y hc c n gnòd“ ,”ál c ihc gn hn“ ,”a m t ig gn hn“ ,”gn n ait gn hn“ : hn ó c rt nên o t c hnìt rt od v hnìh c oh n s v n l i gn od hnìh các oàv gnus b uahn cáhk tén gn ,hc v m hc s t m gn d s hcác gn b m c u ib ,o t iát gn t gn t n ih ht gn n hk óc ã yàn i ut rT .y ig nêrt ar n ih ht c v hnìh gn hn i v cáig irt gn t i a c u ih u d các a ig h nêil ,gn t nêil gn n hk óc ã gn hn y ,gnàr õr hn hnìh gn hn nên o t ht a hc gnos gn d hnìh ,tén gn gn b n ih hT i ut 3 — 2 rT * .i ut gn t oeht n irt táhp c rt a c HT H c ht gn hp các auq m c n yurt hnít n ih ht gn n hK .péhg p hc ,nád éx ,n n , v :gn d các m g hn rt HT H .m c hnìt ,m c cúx gn s i gnort yah tás nauq hnìrt áuq gnort n ih t ux nêihn u gn t u y các a c i hp ihc s i b gnóhc hnahn i yaht b gn ht yàn hc oh k gn hn HT H ohc ”hc oh k p l“ gn c rt ,ihk iô . rt a c cúx m c àv gn uh hnìt oàv u ihn t r c uht hp , c hnìt hcác t m hnis y n gn ht hnìh o t hn d các ,t it ihc hcác t m i t p s c iv gnôc hnít yus p l c gn n hk óc a hc oáig u m rT .hn hc gnôhk hnít àl ó , rt a c HT H m hp n s ohc gnêir n d p h v nên o t gn rt c t r íl mât m i c t M .nên o t hnìm od m hp n s gn hn c t t i v gnòl iàh àv gn h oàh t r gn ht rt ó od , m m ht v áig hná s àl i hp gnôhk hc , t uêim rt àm m c hnìt , iáht , hgn yus gn hn c u ih mex i gn púig ,t n yurt gn g c àl yàn gn t oh gnort rt a c mât nauq i M . v d iác àl i hp gnôhk hc n um rt ,hcíht rt àm ìg iác c t b v gnàs n s rT .gnàd d hcác t m HT H i v n rt ohc màl k yud hníT . k yud hnít àl ó me rt a c HT H gnort t hn tén õr m i c . rt nâht n b hníhc n irt táhp ,i n ib màl àl gn t oh hnìrt áuq a c t hn i v uq t k àm hnauq gnux c ht n ih i ig ht o t i c ,i h ãx v c hp m hp n s gn hn nên o t hcí c m m hn gnôhk me rt a c HT H .hnàht hnìh c gna hcác nâhn t m a c m i c các n ih ht rt a c HT H m hp n s àv gn t oh hnìrt áuQ . ht c ht t uht hgn o t gnás gn t oh t m àl i hp a hc me rt a c HT H non m m rt hnìh o t gn t oh a c n b c m i c .b
 6. 5 NM ELUDOM | 65 rt púig n irt táhp naig gnôhk yud t àv naig gnôhk cáig irT .)...hnax uàm ôt c n t m ,gnàv c oh uàm ôt c nên i rt t m gnô u ih rt : d í V( v hnart gnort gnúhc n ih ht àv ùht c u ih u d t m hn t uêim gn t i a c t ht c s u m t ib nâhp ,t ib n hn u t b rt ,i ht gn . t uêim gn t i các iv m hp gn r m ó auq ,)t yugn náb hnìh ,nav ô( uahn cáhk hnìh u ihn ar o t , v tén các hn hc u i àv t ib nâhp gn n hk óc rT .i hk hnìh ,tén gn các a c m m ht gn n c hc c u ih ã yàn i ut a l rt ,hnìh o t gn n k các n d n iht nàoh c iv i v gnùC i ut 5 — 4 rT * .)t h i uhc p x c oh ,a m v ,yâc hnàc nêrt uq gn hn v : d í V( y ig t t m b p hk nêrt i ol gnùc l n t v s các i l p l i p l p x p s s gnort u i p hn hnít n ih ht , v y ig t nêrt u ihc iah naig gnôhk gnort àl gn ht t uêim c t v s cáC .)uân ,mít ,ne uàm àl téhg gná t v nâhn gn hn ôt uàm ;hcíht éb t v nâhn gn hn ôt gnùd gnás mal hnax ,c l hnax ,mac ad ,gnàv ,gn h , hn uêy gná uàm : d í V( t uêim gn t i i v hnìm a c m c hnìt iáht n ih ht c s u m auq ,c s u m i v uahn cáhk iáht óc àv t ib nâhp rT .)gn h uàm c n t m ,hnax uàm i rt t m gnô ôt ht óc rT : d í V( gn t i i v p h ùhp ohc uàm ôt hcác t ib a hc gn hn hnart c b ohc p màl u ih u d t m àl hn c s u m a c òrt iav i t ý úhc u t b rt , v hnart gnorT .)...nâhc nógn ,nâhc màl nêix tén các ,nâht àv u màl nòrt hnìh iah gn b àg noc v rt : d í V( hnauq gnux gn rt iôm gnort c tás nauq rt àm n ig n t v s các n ih ht yàn n b c hnìh các v c ht gn hp gn d n v t oh hnil ,c c hcít t r àv )cáig mat ,gnôuv ,nòrt( c h hnìh hnìh các cáx n uhc i gn t v ht óc rT .n ig n c m i ut 4 — 3 rt a c hnìh o t gn n k cáC i ut 4 — 3 rT * naig gnôhk nêrt gn h hn p t ht óc rt ...,”gn r ál“ ,”i r a m“ v hn hnìh p hn oeht nauq c rt hn hnìh p x p s s àv gn n v các gn b n ig n gn t n ih các t ôm àv v hnìh các gnus b n l i gn gnùc ihK ...,hc v ,m hc u d các ,tén gn các p x p s s a c u i p hn hnít nauq cáig các gn b n hn m c ht óc rt ,hnìh o t — i hc iuv hnìrt áuq gnorT .hnart gnort c c b n ih ht gn n hk óc a hc rt ,yàn i ut .c v c hnìt gnúhc àm oàn uàm túb i ol ìk t b gn b v gn ht àv c s u m i t mât nauq tí gn ht rt ,y v i B .ùht hnìh các nên o t àv tén gn các i n ib gn n v s oàv n h u ih c l n ,ý úhc gnurt p t gn ht v rt ihk ,hnìh o t a c s n o iaig àv hnìh o t n it ìk i ht
 7. 75 | œ M M z HT ‰ V N O N M x M … R T ¬ I® ´ G N O M t U Q T Š K r V U ˆ IT C ¢ M G N § H N ,œ M M z H T N‹ IR T T s H P M ‹ I´ C ‚ ´ gn b c hn m . ht c hn hnìh gn hn õr hn cáx nàot nàoh gnôhk c hn mâ ...,c h n v ,a h i h hn t uht hgn hnìh i ol các i v cáhK . rt a c úht gn h t n id gn n hk ,ý úhc gnurt p t s ,o t gnás ,gn t gn t ,cúx m c c l gn n n irt táhp t uht hgn hnìh i ol gn hn gnort t m àl c hn mâ ,oáig u m i ut a l i v i àl t ib c ,non m m gn rt c hn mâ gn t oH .a non m m i ut c hn mâ gn t oh a c n b c m i c .n h c ht nâhc àv o t gnás ,t uht hgn hnít gnort hnìh o t gn t i t uêim rt púig , rt ohc gn s n v uàig màl t uht hgn m hp cát gn hn gnort gn t hnìh các àv c ht n ih gnort óc gn t n ih t v s các tás nauq rt ohc gn c gn t ,t ib u ih n v gn r m ,gn t n ih t v s các v gn t u ib n h úhp gnohp màl n c c d oáig àhn àv n l i gn ,hnìh o t gn n k các n d n iht nàoh c iv i v gnùc ,nêihn yuT . rt a c hnìh o t m hp n s các gnort gn t b y o t gnás gn hn nên o t ã yàn m i c hníhC .cúx m c y àv uêy gná ,gnás gnort ,hn hgn gn t r p v t m gnam u gn t n ih t v s i m , rt a c nìhn cóg i D .oáig u m rt a c HT H m hp n s gnort gn rt c t r m i c t m àl yâ .y ht nìhn at gnúhc n l i gn àm iác gn hn hn gn ig àl n h a hc hc rt a c gnêir n hn m c hcác oeht hgn rt ,t ib rt ,y ht rt ìg gn hn t uêim gn ht rt y ht at ,oáig u m rt a c hnìh o t m hp n s các u c nêihgn ihk ,i l móT . m m ht gn t i các n ih ht hcác gnort uêy gná ,gn hnis s c o t ,c ht hnìh àv gnud i n a ig hc t hc h nêil i m c n ih ht rt a c v hnart n ihk ã hn c gn t u ihn i v uâs u ihc óc ,gn d a c c b hcáC .)yâc i b a c m hnax uàm , m ál a c non hnax uàm : d í V( hnìm a c m c hnìt , hgn yus n ih ht àv uahn cáhk m m ht uq u ih nên o t uàm i hp ,uàm n yuhc c b các ar o t c iv gnort t oh hnil rt ,i ht gn .íl p h c c b àv cúrt u c gnort gn t i a c n v n rt hnít t uêim i m m m ,n yuhc n yu ,hc m n il tén gn các gn d s ht óc i ut 6 — 5 rt ,oéhk hnit gn n v gn n k n irt táhp àv m c hnìt m c cúx ,gn t n các , m m ht c l gn n ,c ht n hn m ihgn hnik các a c nêl gn t s i v gnùC i ut 6 — 5 rT * .)i c yâc ,ôt ô ,àhn u ik các k nex s n ih ht hp gn v : d í V( u y ht n hp hnàht các n n nêrt hníhc t uêim gn t i các a ig k nex p x p s hcác t ib àv v y ig t nêrt u ihc iah naig gnôhk i v c ht n ih hn c gnuhk a c u ihc ab naig gnôhk a ig h nêil ht óc
 8. 5 NM ELUDOM | 85 .c hn gn it oeht hnauq gnòv y hc ,c hn mâ u i p hn oeht y hn núhn ,yat y v ,nâhc m ig ,yat v hn n ig n gn n v gn hn gn b c hn mâ cúx m c n ih ht t ib ,n ig n ,n gn táh iàb gn hn n l i gn oeht táh ht óc rT .hnaht mâ a c hn ot ,p ht oac t ib nâhp ht óc àv n h ehgn ý úhc gn n hk óc rT .nêihn c gn ,úhc m hc ,úht hcíht , v iuv ,gn l nêy ,i c i t hn gnàr õr , ht c iáht gn b c hn mâ gn gn h n ih u ib gn hn óc rT i ut 3 — 2 rT * .c hn mâ u i p hn i v p hk a hc nêihn yut ...a gnu ,y hn núhn ,yat y v : hn n ig n cát gn các gn b c hn mâ i v cúx m c gn gn h t ib rT .u d mê ,i m m m u i iaig óc táh iàb gn hn ehgn ,ur táh ehgn hcíht ,n ig n táh uâc gn hn ,i uc t gn hn n l i gn oeht táh ht óc rT .ý úhc gnurt p t s àv cúx m c gn hn rt ohc o t p hn n hn ,i t iuv táh iàb gn hn ,yàn i ut i ut 2 — 1 rT * .táh iàb p hn oeht a gnu rt b c oh rt nâhc yat ev t uv àv u d mê u i iaig óc táh iàb các ,ac nâd ,ur táh iàb gn hn táh ôc ehgn hcíht ,n yuhc gnóh hcíht t r gn c rT .n gn t r rt a c hnaht mâ n ý úhc gn n hk ,nêihn yuT .n l i gn a c táh gn it oeht u t ib rt ,i ut 1 n G .i à ur gn it ehgn ihk cóhk nín rT .c hn gn it ehgn ihk gn s gnus iáht gn b c hn mâ a c hnaht mâ t hc hnít i v gn gn h n ih u ib óc ã yàn i ut gnáht gn hn rT ...ar táhp hnaht mâ y ht ehgn ihk nìhn i l iáogn rT .hnaht mâ ar táhp i n oeht gn h t ib i ut gnáht 5 n 4 t rT .hnaht mâ ehgn gn l n ih u ib óc ã i ut gnáht 2 rT .hnaht mâ gn n hp gn hn óc ã àv ehgn t ib ã rt , ht u uht t yagN i ut 1 i d rT * non m m rt a c c hn mâ gn n hk n irt táhp m i c .b . rt a c t ib u ih s àv gn t oh c l gn n ,íl mât gn n c hc các n irt táhp rt ohc n ik u i o t gn n yuhc gn gn gnôhk uàm nôum hnaht mâ i ig hT .u iht ht gnôhk u c uhn àl c hn mâ i v cúx p it nên gnás gnort , ht yâgn n v ,m c cúx d non m m rT .iôn gnort m n nòc ihk yagn c hn mâ n hn p it ht óc rT .cúx m c y u id ìk i ig ht àl c hn mâ , rt i v i ...m c hnìt i oart ,p it oaig h nauq ,ión i l n irt táhp ,hnauq gnux i ig ht c ht n hn rt púig n it gn hp àl c hn m . rt a c m c hnìt u c uhn nãm a ht màl ,n d p h ,túh uht ã naig i ht i v gnùc ...u t t it ,mâ aòh , p hn , gn c ,c s mâ ,u i iaig àl gnêir gn nôgn
 9. 95 | œ M M z HT ‰ V N O N M x M … R T ¬ I® ´ G N O M t U Q T Š K r V U ˆ IT C ¢ M G N § H N ,œ M M z H T N‹ IR T T s H P M ‹ I´ C ‚ ´ .hn t hn c m t m o t gnás s óc ihk iô ,m c n yurt cát gn ,uahn cáhk hnìh i các n yuhc id ht óc ,n yuhc n yu ,gnàhn p hn hcác t m c hn oeht gn n v ht óc rT .n h t t gn c táh gn ig àv ehgn iat a ig p h i hp S .)2 ô — 1 ô ( 8 gnãuq gn ohk gnort ,gn r m gn c gn ig c m t ,hn n c s mâ ,n h gnav ã táh gn iG .táh gn ig , c c hn s t m a c c s mâ )u y yah hn m( hnaht mâ gn c i yaht s c íhc m ht , hn ,ot ,gn ux i yah nêl i u i iaig hnaht mâ a c ,p ht ,oac t ib nâhp ht óc rT .n h u ihn c ul hcít gn c rt a c c hn ehgn m ihgn hnik àv ehgn iat cáig m C .c hn mâ gn t hnìh n v nàot cáig irt gn n hk óc rT .c h u it gn rt oàv rt ohc b n uhc n o iaig àl yâ i ut 6 — 5 rT * ...c hn mâ c gn d các i hc hcíht rt ,aúm hcíht rt ,táh hcíht rt ,t r õr áoh nâhp s n ih ht gn n hk , rt gn t c hn mâ gn t oh gn d gn t i v úht gn H .n h hn n gn c táh àv ehgn a ig p h i hp gn n hK .)iX — êR( 6 gnãuq gn ohk gnort hn n ã gn ig c v m .n h t oh hnil àv )n l a hc yut( gnav mâ ã rt gn ig ,yàn i ut .aúm ihk gnort cát gn p h i hp s ,táh iàb a c u c uêy c u u ih rT ...m hc yah hnahn p hn ,u d mê ,i n iôs , v iu V :c hn mâ t hc hnít t ib nâhp t iB .)nà gn it c oh n b a c táh gn it( c s m . hn ot ,p ht ,oac hnaht mâ các c hn cáx ht óc rT .gn t n ih ,t v s các a ig h nauq i m c u m n u t b rt yud t gnorT ...?oàn hT ?oas ì V : hn i h uâc các ar t rT .p l c hnít n ih ht ã yàn i ut rT i ut 5 — 4 rT * .táh iàb p hn oeht m õg gn d s p t ,...e hc m hc ,noc gn rt : hn m õg c c hn s t m i v neuq màl ht óc yàn i ut rT .n ig n ,n gn táh iàb gn hn táh n l i gn a c tí túhc rt h s óc c oh táh t ht óc rT .yagn t m gn c àv n ih t ux gnóhc hnahn ,hn n a hc c hn mâ úht gn h àv cúx m c ,nêihn yuT .ó oàn c hn mâ m hp cát t m i v c oh c hn mâ gn d t m i v úht gn h rt ihk iô ,c hn mâ i v úht gn h s n ih t ux rt .c hn mâ oeht ...yat y v ,yat v ,nâhc m ig : hn gn n v gnort õr l c b c ...úhc m hc ,úht hcíht ,nêihn c gn hn n h t r õr gn c iáht v n ih u ib gn hN .n h c t nêil c ión ã rt , gn nôgn V .oáig u m nêl rt àhn t n yuhc n o iaig àl yâ i ut 4 — 3 rT *
 10. 5 NM ELUDOM | 06 .c hn gn b ehgn c oh táh ôc ehgn ihk l c l ,y hn núhn rT .táh iàb t m a c l n cát gn gn hn oáig ôc c hc t b rT . rt i v i g n g gnud i N .aL — iM t rt i v p h ùhp c v mâ ,táh d ,n gn táh iàb gn hn ôc oeht táh ht óc rT i ut 3 — 2 rT * .c hn mâ u i p hn i v gnàhn p hn t ht a hc nêihn yut ,táh iàb u i p hn oeht y hn núhn ,yat V : hn cát gn các gn b cúx m c gn gn h àv i t iuv u i iaig óc táh iàb gn hn ,ur táh ehgn hcíht rT .cúx m c rt ohc o t d p hn n hn ,i t iuv táh iàb gn hn ,táh uâc a c i uc t iàv oeht táh u t b àv táh cáhk i gn ehgn ihk oeht m hn táh t ib ã rT i ut 2 — 1 rT * ...õg hnaht ,gn rt ,gnôuhc iác hn hnaht mâ ar táhp i hc các i v i hc hcíht rT .i l c hn ,i c hn c àv ,n gn i l ,n d p h gn ht gnúhc c s u m ìv oác gn uq n o gn hn àl t ib c ,iv it c oh ià nêrt c hn ehgn hcíht rT . b u i , hc c ,hnaht mâ iàv t m oeht màl c hc t b àv c hn oeht a gnu y hn núhn hcíht rT .táh ehgn ,c hn ehgn c ihk l c l ,y hn núhn rT .c hn t it ,c hn uâc a c i uc mâ gn hn ôc oeht táh t ib u t b rt ,u y hc àl táh ehgn rt ohc c iv iàogN i ut 1 rT * .oeht a a yah u gn ig gn b táh iàb i v hnìm a c cúx m c gn gn h n ih u ib óc rt ehgn ihK .ehgn rt ohc táh hcác gn b táh ac i v neuq màl rt ohc ôc àl u y hC i ut 1 i d rT * . rt a c i ut gn t oeht ut c uht hp àv õr a hc gn c gnav mâ ,nêihn t ión gn ig i v p h ùhp ,n gn u i iaig gn hn táh ht óc hc gn ig c v m . hc n h nòc gn c y v od rt a c ehgn iat v cáig m c àv ý úhc s ,u y àv oac àl m i c óc rt gn ig ,y v ì V .t h i h ,u y nòc ht i h ,t oh hnil a hc ,gn c nòc gn h mòv ,n gn àv d hn m i hnaht yâd cáC .n l i gn a n t m gn b ot hc rt a c n uq hnaht ,n l i gn i v oS . ht c a c gnuhc n irt táhp s i v gnùc hn hc nàoh c t p it nòc àv m c y hn t r ,t u y nòc mâ táhp yám b , rt àhn rT non m m rt a c c hn mâ gn t oh m i c .c . rt gn t t ib ác m i c ý úhc àv gnuhc i ut a l m i c c m n i hp n c c hn mâ c d oáig hnìrt áuq gnort ,gn r y ht ohc yàn u i
 11. 16 | œ M M z HT ‰ V N O N M x M … R T ¬ I® ´ G N O M t U Q T Š K r V U ˆ IT C ¢ M G N § H N ,œ M M z H T N‹ IR T T s H P M ‹ I´ C ‚ ´ ,yat v ,núhn p h t k yat hnác y v hn( n ig n p h i hp cát gn các màl t ib rt u c B .n h úhp gnohp ã yàn i ut rt a c gn n V .ehgn c ã c hn mâ m hp cát v gn t n gn hn c m n u c b ,c hn mâ hn írt v n ih u ib óc rT .”?ia V“ ,”?ìg iác v ióN“ i h uâc gn hn i v táh iàb gnud i n i t mât nauq n ih u ib gn hn óc ã rt u c B .ãr n r , v iuv t hc hnít gnam u i iaig i v m hn m , v iuv gn gn h t ib ihk iô ,cúx m c t m v hn n n ih u ib gn hn óc rT i ut 5 — 4 rT — .yagn i t m gn c àv n ih t ux gnóhc hnahn ,hn n a hc n v ó c hn mâ úht gn h àv cúx m c gn hn nêihn yuT .n ig n u i iaig gn hn i l c hn àv t ib nâhp gn n hk óc rT ...,yat y v ,úht hcíht ,nêihn c gn : hn iàogn nêb n ih u ib gn hn óc àv c hn mâ cúx m c gn hn óc ã rT i ut 4 — 3 rT — . rt a c ehgn iat hn gn c táh gn ig v o b àv c gn c m hn gn ht h óc p t n yul hc oh k óc , rt gn t a c táh gn ig c v mâ c hn cáx i hp n c ,hnìm a c táh gn ig c n ihk u i t rt ohc púig . — t gn ig c v mâ ,i ut 6 — 5 rT — .iX — êR t gn ig c v mâ ,i ut 5 — 4 rT — .aL — êR t gn ig c v mâ ,i ut 4 — 3 rT — :i ut gn t oeht uahn cáhk gn c gnav mâ ,nêihn t hcác t m táh rt i l n uht gn ig c v m .nâht n b a c hn hc oeht gnôhk ihk u ihn àv gnàr õr a hc ar táhp hnaht mâ nên p h ôh àv n uq hnaht nauq c c n ihk u i a hc rT .)i t t n c u c uêy àm( cáx n uhc v hc n h b gn c y v od rt a c ehgn iat v cáig m c ,u y nòc ehgn iat a c ý úhc s ,nêihn yuT . l c b c gn c rt c hn n b ,táh iàb i m gnort )... hn ot , hn ,hn m ,p ht ,oac hn( c hn mâ hnaht mâ a c hnít c uht các n hn m c c l gn n ó od ,nêl gn t n d ehgn iat a c y hn hnit .u y àv oac àl m i c óc rt gn iG . ht c a c gnuhc n irt táhp s i v gnùc hn hc nàoh c t p it nòc àv m c y hn t r ,t u y nòc mâ táhp yám b yàn i ut )i ut 6 — 3( oáig u m rT *
 12. 5 NM ELUDOM | 26 ...hnìh p x ,nád éx , v hcíht ;c hn oeht gn n v àv táh ,táh ehgn hcíhT :àl ó , m m ht àv i h ãx gn n k ,m c hnìt n irt táhp c d oáig uêit c m gnort m n rt àhn rt ohc m m ht n irt táhp c d oáig uêit c M : rt àhn rt ohc m m ht n irt táhp c d oáig uêit c M — UAS N IT G N ÔHT C ỌĐ .3.2 .)i ut 6 — 3( oáig u m rt ohc m m ht c d oáig uêit c M — .)gnáht 63 — 3( rt àhn rt ohc m m ht c d oáig uêit c M — :m g oab non m m rt ohc m m ht n irt táhp c d oáig uêit c M G N U D IỘ N .2.2 .gn h gnú hcác t m m m ht n irt táhp c d oáig c v hn l gnud i n iahk n irt nêiv oáig púig ,non m m rt ohc m m ht c d oáig uêit c m v ht gn t nìhn hcác c óc nêiv oáiG UÊIT C ỤM .1.2 non m ầm ẻrt oh c ĩ m mẩh t n ểi rt táh p c ụd oá i g uê i t cụ m h nị đ cáX : 2 gnộđ tạoH .non m m i ut c hn mâ gn t oh a c n b c m i c yàb hnìrT :3 i h uâC .non m m i ut hnìh o t gn t oh a c n b c m i c yàb hnìrT :2 i h uâC ?non m m rt a c m m ht n irt táhp m i c c hn cáx i hp n c oas ì V :1 i h uâC :yâ i d i h uâc các i l rt ó uas u il iàt c , hgn yus yãh n B 1 G N ỘĐ TẠO H ÁIG H N Á Đ ỰT IỎ H U ÂC .3.1 .n h úhp gnohp cát gn các ,n ig n hnìh i các i v aúm ,n b gnùc aúm t ib hnìm nâht ,nâhc ,yat cát gn p h i hp t ib rT .n l c các a c gn n v gn n hk t ib c ,n h n iht nàoh ã n b c gn n v cáC .m hc ,hnahn , hn ,ot ,p ht ,oac hnaht mâ ,n ub ,iuv c hn mâ t hc hnít c hn cáx t ib ,n h c ht ý óc àv c hn mâ i v i u c uhn n ih ht t ib rT .c hn mâ gn t hnìh a c n irt táhp s iõd oeht ,c hn mâ a c gnuhc iáht gn rt n hn m c gn n hk óc rT .c hn mâ ehgn gnurt p t t ib rT .iàd oék àv n h oac rt a c ý úhc S i ut 6 — 5 rT — .i t p c a hc gn c hnìh i n yuhc id c i V .oac cáx hníhc i h iò c oh t it ihc u ihn óhk cát gn gn hn n ih c ht a hc rT .)...nâhc m d
 13. 36 | œ M M z HT ‰ V N O N M x M … R T ¬ I® ´ G N O M t U Q T Š K r V U ˆ IT C ¢ M G N § H N ,œ M M z H T N‹ IR T T s H P M ‹ I´ C ‚ ´ .)c ogn hc ugn v ,uàm id tú b m c( hnart mex ,hnìh p x ,éx ,n n , v ,uàm ôt hcíhT — .hnar t mex , v hcíhT — .)yat .hnart mex ,hnìh p x .c u ht neuq v , l c l ,nâ hc m d( ,n n v ,u àm ôt/c hn c h n n b /táh ià b ià v t m oeht c hn oe ht gn n v oeh t gn n v ,táh n ig n gn n v àv táh t iB — àv táh eh gn hcíhT — au q cúx m c n ih hT i ut gnáht 63 — 42 i ut gnáht 42 — 21 i gnom uq t K . rt àhn rt m m ht n irt táhp s v i gnom uq t K N ẢB Ơ C N IT G N ÔHT .2.3 .non m m gn rt gnort rt ohc )hnìh o t ,c hn mâ( t uht hgn gn t oh các c hc t c ht hcác àv páhp gn hp ,gnud i n n hc a l hcác gn h hn nêiv oáig púig ,ó T .non m m rt m m ht n irt táhp s v i gnom uq t k ht gn t nìhn hcác c óc nêiv oáiG UÊIT C ỤM .1.3 non m ầm ẻrt ở ĩ m mẩht nểi rt táhp ựs ềv i ợđ gn om ảuq tếk h n ị đ cáX :3 gnộđ tạoH .oáig u m rt ohc m m ht n irt táhp c d oáig uêit c m yàb hnìrt yãH .3 i h uâC . rt àhn rt ohc m m ht n irt táhp c d oáig uêit c m yàb hnìrt yãH .2 i h uâC ?non m m rt m m ht n irt táhp c d oáig uêit c m c m n i hp n c oas ì V .1 i h uâC 2 G N ỘĐ TẠO H ÁIG H N Á Đ ỰT IỎ H U ÂC .4.2 .t uht hgn gn t oh các oàv aig maht gn h oàh ,hcíht uêY + .hnìh o t ,c hn mâ gn t oh các gnort o t gnás ,cúx m c n ih ht gn n hk óC + .t uht hgn m hp cát các gnort àv gn s c uc ,nêihn nêiht gnort p v n hn m c gn n hk óC + :oáig u m rt ohc m m ht n irt táhp c d oáig uêit c M —
 14. 5 NM ELUDOM | 46 .hnìh o t m hp cát các a c .hnìh o t m hp .hnìh o t m hp )...c c b ,gnád cát các a c )...gnád cát các a c )...gnád hnìh ,c s u m hnìh ,c s u m v( hnìh ,c s u m v( hnìm a c cúx hnìm a c n hn v( t b i n p v m c nêl ión m c m c nêl ión m c c rt hnìm a c i g t các gn d i g t các gn d s n hn m c nêl ión s àv nìhn m gn àv nìhn m gn , s àv nìhn m gn , s ,úht hcíhT — , hc ,úht hcíhT — , hc ,gn s iu V — .c hn n b ,táh iàb oeht )p h ùhp a h hnim cát gn .c hn n ih ht , l c l .c hn n b ,táh iàb n b ,táh iàb oeht ,y hn núhn ,oeht oeht l c l ,y hn l c l ,y hn núhn táh( cúx m c gn núhn ,yat v ,oeht ,yat v ,oeht gn h àv ehgn táh c hcíht ar táh c hcíht ar gn l úhc m hC — t ,ehgn ý úhC — t ,ehgn ý úhC — .gn t n ih ,t v s các a c p .gn t n ih v nìhn m gn ,t v s các a c àv m c i g hnaht p v nìhn m gn .gn t mâ các ehgn àv m c i g hnaht n ih ,t v s các ihk hnìm a c cúx mâ các ehgn a ct b i n p )hnìh m c nêl ión m c ihk hnìm a c cúx v nìhn m gn o t ,c hn mâ( t uht i g t các gn d m c nêl ión m c àv m c i g hnaht hgn m hp cát các s àv u i gnád i g t các gn d mâ các ehgn ihk àv gn s c uc ,nêihn ,hnaht mâ c hc s àv gn hp ôm hnìm a c n hn nêiht a c p v t b ,áhp máhk cát gn màl ,yat m c nêl ión ,yat c rt cúx m c n ih ,gn ht náT — v ,gn s iu V — v ,gn s iu V — ht àv n hn m C i ut 6 — 5 i ut 5 — 4 i ut 4 — 3 i gnom uq t K .oáig u m rt m m ht v i gnom uq t K
 15. 56 | œ M M z HT ‰ V N O N M x M … R T ¬ I® ´ G N O M t U Q T Š K r V U ˆ IT C ¢ M G N § H N ,œ M M z H T N‹ IR T T s H P M ‹ I´ C ‚ ´ hnàht o t hnàht nád àv ...gnoc n s các hnàht nád éx ,t c gn n gn ,gn ht gn nád àv n v éx k các p h i hP — oeht t c ,éX — ,i d oeht éX .5.2 .i .c c b àv nâc c c b ,aòh c s u m óc hnart .n ig iàh c s u m óc c b hnàht o t n hnart c b hnart c b hnàht nòrt gnoc ,gnagn hnàht o t ,gnagn ot v gn n nêix ,gn ht tén ,nêix ,gn ht k các p h i hP — các p h i hp V — tén các V — .m hp n s ar o t nêihn .ý i g nêiht u il t v .m hp n s s oeht m hp n s ,hnìh o t u il t v ar o t hnìh o t ar o t hnìh o t nêyugn các n hc u il t v nêyugn u il t v nêyugn a l àv p h i hP — các p h i hP — các gn d S — .)aúm ,u t t it i ol các .)aúm ,u t oeht yat v( c ht t it ,p hn oeht .)a h hnìh các i v c hn yat v( c ht hnìh hnim gn n v n b ,táh iàb u i các i v c hn n b ,p hn ,hcáhp oeht p hn ,iáht c s i v ,táh iàb các u i yat v( c hn n b p h ùhp gnàhn p hn oeht gnàhn ,táh iàb u i p hn p hn gn n V — p hn gn n V — oeht gn n V — ... hc c , b u i ,t m tén ,táh .)hnìh gn ig auq táh ... b u i ,t m p x ,nád éx ,n n iàb a c m c hnìt tén ,táh gn ig auq , v( hnìh o t gn ,iáht c s i v p h táh iàb a c iáht .c uht neuq t oh àv )c hn oeht ùhp m c n id c s n ih ht àv i l táh iàb u i iaig gn n v ,táh( c hn táh ,ac i l ,u i õr táh ,ac i l ,u i oeht c táh mâ gn t oh gnort iaig gnú táH — iaig gnú táH — ,nêihn t táH — gn n k s t M i ut 6 — 5 i ut 5 — 4 i ut 4 — 3 i gnom uq t K
 16. 5 NM ELUDOM | 66 .táh iàb .n hc t u t u t t it ,u i p hn .hcíht ý oeht t it oeht c gn d oeht m õg c hnìh o t m hp gn b m õG — gn d n hc a L — n s các ar o T — .hcíht uêy táh iàb ,c hn n b các .c hn .)hnìh oeht táh ,gn n b ,táh iàb oeht .c uht o t ,c hn mâ( t uht n v ,hnaht mâ ar gn n v c ht neuq c hn n b hgn gn t oh o t c ht hnìh hnìh n ih ht ,táh iàb các c ht các aig maht ihk các ar hgn T — t àv n hc a L — ý oeht gn n V — o t gnás s n ih hT .c c b ,gnád .gnád hnìh ,tén hnìh ,c s u m gn ,c s u m .hnìh v hnìh o t m hp v hnìh o t m hp o t m hp n s n s các téx n hN — n s các téx n hN — các téx n hN — .i nâc c c b ,aòh iàh .uahn cáhk c s u m ,gnád c s u m ,gnád .n ig n u ik óc m hp u ik óc m hp cúrt u c óc m hp n s các hnàht o t n s các hnàht o t n s các hnàht o t hnìh p x gn n hnìh p x gn n hcác p x ,hn c k các p h i hP — k các p h i hP — p x ,gn hc p X — .t it ihc .i hk .i u ihn óc m hp 2 c oh i hk 1 nâc c c b óc n s hnàht n n óc m hp n s các m hp n s hnàht n n t gnoc n u hnàht o t n n o t n n gn n ,n hn t uv ,eol èb t t d n ,nòrt k các p h i hP — ,t b v ,mõl màL — yaox ,c d n L — .i nâc c c b ,aòh iàh c s u m .c c b ,c s óc hnart c b u m óc m hp n s .n ig n m hp i ut 6 — 5 i ut 5 — 4 i ut 4 — 3 i gnom uq t K
 17. 76 | œ M M z HT ‰ V N O N M x M … R T ¬ I® ´ G N O M t U Q T Š K r V U ˆ IT C ¢ M G N § H N ,œ M M z H T N‹ IR T T s H P M ‹ I´ C ‚ ´ .oáig u m rt àv rt àhn rt ohc hnìh o t ,cahn mâ gn t oh các ý i G O ẢH K MAHT N IT G N ÔHT C ỌĐ .2.4 .non m m gn rt gnort hcárt hp nêiv oáig od i ut rt ohc c hc t c )hnìh o t ,c hn mâ( t uht hgn gn t oh các k t iht hcác t ib nêiv oáig púig ,ó T .)hnìh o t ,c hn mâ(t uht hgn gn t oh các c hc t c ht hcác ,páhp gn hp ,gnud i n n hc a l c iv o hk maht nêiv oáig púig m hn yàn ý i g gn t oh cáC .non m m gn rt c h gn t oh gnort c hc t c , rt ohc hnìh o t ,c hn mâ gn t oh các c hc t c iv v ý i g gn hn c óc nêiv oáiG UÊIT C ỤM .1.4 n on m ầm cụd oái g h n ì rt gnơưhc g nud i ộn oeh t non mầm ẻrt ohc ĩ m mẩh t n ểi rt táh p cụ d oái g ềv i ợđ gn om ảuq tếk àv uêi t cụ m ,m ểi đ cặđ h n ị đ cáx cệi v aủc ởs ơc nêrt ,h nì h oạt /cạhn m â gnộđ tạoh các ếk tếi hT :4 gnộđ tạoH . m m ht n irt táhp c d oáig v oáig u m rt i gnom uq t k yàb hnìrt yãH :3 i h uâC . m m ht n irt táhp c d oáig v rt àhn rt i gnom uq t k yàb hnìrt yãH :2 i h uâC ? m m ht n irt táhp c d oáig v oáig u m rt àv rt àhn rt ohc i gnom uq t k óc n c oas ìv hc oehT :1 i h uâC 3 gn t oh áig hná t i h uâC .3.3 hnìh o t m hp hnìh o t m hp n s ohc nêt t — n s ohc nêt t — .hcíht ý oeht .hcíht ý oeht hnìh o t m hp hnìh o t m hp n s các ar o t àv n s các ar o t àv .hnìh o t m hp gn t ý nêl ióN — gn t ý nêl ióN — n s ohc nêt t — i ut 6 — 5 i ut 5 — 4 i ut 4 — 3 i gnom uq t K
 18. 5 NM ELUDOM | 86 .u iám iah nêl t uv t t i r ,m c oàv hc yat iaH . hp c b ... iàd cáB uâR + .táh iàb p hn oeht a gnu i gn ,iárt ám oàv pú ,uahn oàv p hc yat iaH . H cáB ... auq mê + :uas hn oh hnim cát gn p h t k ,ehgn rt ohc táh ôC — .uáhc các i v i cáB a c ol m hc s ,m c hnìt v rt i v n yuhc òrt gnùc àv ihn u iht uáhc các i v H cáB hnart mex rt ohc ôC — hnàh n iT .3 .téx tác gn B — .ihn u iht uáhc các i v H cáB hnarT — b n uhC .2 .ôc gnùc cúx m c n ih ht t ib àv ehgn ý úhc rT hcí c M .1 .táh iàb oeht oh hnim cát gn màl àv yat v rt y D .oaiG nâuX :i l àv c hN .” H cáB p g m mE“ :táh ehgn ,c hn ehgN 2 gn t oH .táh iàb u i p hn oeht hn c l cáhk rt c oh yàn rt yat m c táh ôc c oH .naol gnos c oh õm gn b m õg a v táh a v ht óc ôc ,uas táh n l gn hN .m y uâ rt nìhn a v táh a v ôC .yab òc hnác hn gnàhn hn ,i m m m gn ig n ih ht ,m c hnìt táh ôC .ôc hnauq gnux i gn i l nòc rt ,gnòl oàv i gn rt ohc ht óc ôc , hn áuq rt i v i hnàh n iT .3 .naol gnos c oh õM b n uhC .2 .táh ôc ehgn ý úhc t ib rt ohc p T hcí c M .1 . B c B gn b gn ac nâD — ” l òC“ :táh ehgN 1 gn t oH rt àhn rt ohc c hn mâ gn t oH .A C HN MÂ GN T OH
 19. 96 | œ M M z HT ‰ V N O N M x M … R T ¬ I® ´ G N O M t U Q T Š K r V U ˆ IT C ¢ M G N § H N ,œ M M z H T N‹ IR T T s H P M ‹ I´ C ‚ ´ .táh iàb t h n u t t m uâc gn t ôc oeht táh rt ohc ,i l õr m hc ,ot táh ôC :táh rt y d ôC — . ig cát nêt ,táh iàb nêt u iht i ig ôC — . oh hnim cát gn p h t k u m táh ôC — .”oáig u m gn rt n iôht y d uaM !i noc cáC .c iv màl i iôht y d uam i ugn i m i g ...o .ó .ò gnav yág gn it t c ã gn rt àg úhc ,gnás gn h a v i rt ihK“ gn rt àg úhc v n yuhc òrt rt àv ôC ?ìg noc a c yág gn it àl ó rt ôC ...o .ó .ò yág gn it t c ig ôC — .n l iàv t m gn n v rt ohc ôC .i l gn d p l c c ál ig ôc oàn ihK .táh iàb oeht táh a v u i a V .)uahn iav áb rt( p l gnort nòrt gnòv hnàht i uahn iôu i n p l c ohc àv hnax c ál m c yat , m i u ,uàt iál cáb iav gnó ôC .uíx hn uàt nào :táh iàb gn b ehgn rt ohc ôC — hnàh n iT .3 . c ál ,hnax c ál ,uàt iál M .téx tác gn b ,c l gn rT b n uhC .2 .c hn oeht gn n v i v neuq màl u c B .oáig ôc i v gnùc táh iàb u i iaig gnú táh rT hcí c M .1 .uíx hn uàt nào :c hn oeht gn n V .n yuH nâT :i l àv c hN — gn rt àg noC táh y D 3 gn t oH .ôc oeht oh hp rt ohc ôc ,táh hcíht oàn rT .táh ôc ohc m yat v rt nêiv gn ôC .táh iàb p hn oeht hn c l i gn ,c gn nêl yat iah pú t t i R .m y uâ nìhn t m ,táh iàb p hn oeht hn y v i hp yaT .naogn mE ... i c m m cáB + .nêb i i r ,p hn oeht yat c n uc ,p ht iárt yat ,oac ig i hp yat ,oac nêl a yat iaH .táh aúm ... cáB nêb iu V + .ám nêb iah nêl hc rt yat nógn iah a t t i r ,uahn oéhc t b yat iaH .cáB ám ... m y uâ mE +
 20. 5 NM ELUDOM | 07 .ník póhc M .uàm ôt rt yat nàb iô gn hn n s v hnart c b gn hn c oh , d túb ,gn rt y iG .téx tác gn B b n uhC .2 .c hn mâ i hc òrt i hc t ib u c B — .i t iuv táh ,iàb c ôc oeht gnú táh t ib rT — hcí c M .1 .hnit ia iaT c hn mâ i hc òrT :p h t k gnud i N * .ya t nógn m n ,yat nàb èoX :táh y D * 1 gn t oH oáig u m rt ohc c hn mâ gn t oH .B ...hc x hnìx ut ut úh uàt iòc gn it ig ht óc ôc gn n v hnìrt áuq gnort ,téx tác gn b ehgn rt ohc ôc ,c hn oeht gnàhn p hn ,úht gn h hcác t m gn n v rt púig . rt i v gn n v gnùc àv rt iav áb ôc ,uàt iál cáb ig gnó nêl t hn n l rt i m ht óc ôC .i l gn d uàt u ih ar c ál m c ôc ,iàb t h táH .uíx hn uàt nào iàb táh a v i a v uahn iav áb rt ohc ôC .”uàt nêl yãh noc các i m nix uàt nêl ig n ã ig yâB“ :ión àv hnax c ál m c yat ,uàt iál cáb m i ôC — ?táh iàb nêt rt i h ôC .al yab l yab òc hnác cát gn p h t k ehgn rt ohc táh ôC .”?òc úhc v ión ìg táh iàb ehgn c ã noc cáC“ : rt i h ôC .gn hnác nêrt yab gna òc úhc hnart c b v rt i v n yuhc òrt ôC — hnàh n iT .3 .gn hnác nêrt yab òc úhc v hnart c B . c ál ,hnax c ál ,uàt iál cáb M b n uhC .2 .m hp cát n v n rt ehgn ,táh ôc ehgn ý úhc t iB .táh iàb oeht gnàhn p hn gn n v t ib rT hcí c M .1 .gn rt hnác òc noC :táh ehgn ,c hn ehgN .uíx hn uàt nào :c hn oeht gn n v y D 4 gn t oH
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2