intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI - PHẦN 2

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
116
lượt xem
39
download

MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI - PHẦN 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành khoa học ứng dụng - Giáo án, bài giảng do các thầy cô trường đại học tôn đức thắng biên soạn giúp củng cố và nâng cao kiến thức. môi trường bao gồm môi trường tự nhiên và môi trường xã hội có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến cuộc sống con người. Nó được tạo lập xung quanh con người, chi phối đời sống con người...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI - PHẦN 2

 1. Ô nhiễm do khai thác khoáng sản Ô nhiễm do sx kim loại Taùc haïi khi khai thaùc quaù möùc • Phaù röøng; ñaøo saâu vaøo loøng ñaát; laáp soâng, suoái,… Do đó, hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường trong khai thác và sử dụng khoáng sản Việt Nam đòi hỏi phải quan tâm đến các khía cạnh: • Caùc chaát thaûi KK, ñaát, nöôùc,… OÂ nhieãm • Tranh chaáp giöõa caùc quoác gia Chieán tranh 22
 2. • Hạn chế tổn thất tài nguyên và tác động Tài nguyên khoáng sản thế giới và tiêu cực đến môi trường trong quá trình khai thác khoáng sản thế giới đang tạo thăm dò, khai thác, chế biến. ra các nguy cơ đối với con người: • Ðiều tra chi tiết, quy hoạch khai thác và • Trữ lượng hạn chế, đang cạn kiệt chế biến khoáng sản, không xuất thô các trong tương lai. loại nguyên liệu khoáng, tăng cường tinh chế và tuyển luyện khoáng sản. • Khai thác khoáng sản tàn phá môi • Ðầu tư kinh phí xử lý chất ô nhiễm phát trường. sinh trong quá trình khai thác và sử dụng • Sử dụng khoáng sản gây ô nhiễm khoáng sản như xử lý chống bụi, chống độc, xử lý nước thải, quy hoạch xây dựng không khí, ô nhiễm nước các bãi thải. Các dạng cơ bản của nguồn • Năng lượng than đá: năng lượng trên trái đất Than đá thiên nhiên được hình thành qua một thời gian lịch sử lâu dài trong vài tầng đất. Đó là những phế phẩm của thực vật đã chịu sức nóng mãnh liêt và sức ép trên • Năng lượng không tái tạo và có giới hạn: dầu mỏ, hàng triệu năm, phần lớn là Cácbon (C) và một lượng nhỏ khí đốt, than,.. N và S. Đây là loại nhiên liệu được phân bố ở nhiều nơi trên thế giới • Năng lượng tái tạo và vĩnh cửu: BXMT, năng lượng gió, dòng chảy, sóng biển • Khí đốt thiên nhiên: Ở trạng thái khí ở dưới đất, khí đốt thiên nhiên có thành phần khỏang 50 -90 % khí CH4 và một số nhỏ hơn của • Năng lượng không tái tạo và vĩnh cửu: Năng khí nặng như propan (C3H8) , butan (C4H10). Khí đốt lượng địa nhiệt, năng lượng nguyên tử thiên nhiên được coi là chất lắng tụ của dầu thô. Khí đốt thiên nhiên có ở nhiều nước, nhất là ở Nga. • Năng lượng điện 23
 3. Tiềm năng thủy điện của Việt Nam rất lớn, tập Tiềm năng thủy điện • Dầu mỏ: trung chủ yếu ở các vùng phía Bắc và miền Trung gần biên giới Lào, Trung Quốc Dầu mỏ được hình thành do sự biến đổi xác bả thực vật trong điều kiện khử. Từ nơi sinh thành dầu mỏ sẽ di chuyển đến nơi có điều kiện thích hợp để tập trung thành vỉa dầu. • Gỗ, củi: Đây là nguồn năng lượng rất quan trọng cho các nước kém phát triển. Vì gặp khó khăn trong vấn đề công nghệ để khai thác các nguồn năng lượng khác, nên đây là một dạng Tài nguyên năng lượng không thể thiếu đối với các nứơc chậm phát triển. Tổng công suất điện năng có thể khai thác từ thủy điện lên đến 123 tỷ kWh/năm Nguồn năng lượng gió Nguồn năng lượng mặt trời Tiềm năng cho việc sử dụng năng lượng mặt trời rất lớn ở miền Trung và miền Nam nước ta, với cường độ bức xạ nhiệt ổn định quanh năm nên người dân nông thôn có thể tận dụng nguồn năng lượng này phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp Với hơn 3.000 km bờ biển và hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ, 70% là vùng đồi núi, Việt Nam có nguồn năng lượng gió rất lớn Các nhà khoa học ước tính năng lượng gió có thể sản xuất được công suất điện năng hàng năm tại các hải đảo từ 1.700 đến 4.500 Tổng sản lượng bức xạ nhiệt mặt trời kWh/m2, ở đất liền từ 400 đến 1.000 kWh/m2 và ở vùng miền núi trung bình khoảng 5 kWh/m2/ngày ở từ 2.000 đến 3.000 kWh/m2 hầu hết các tỉnh 24
 4. OÂ nhieãm nguoàn nöôùc Địa nhiệt Địa nhiệt điện, sản xuất theo phương pháp lấy nhiệt lượng trong lòng đất từ các giếng khoan sâu để đun nước nóng và lấy hơi nước chạy các tuabin Ở Việt Nam đang đề xuất dự án điện địa nhiệt có công suất 18,6 MW tại làng Thanh Trù, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi). OÂ nhieãm moâi tröôøng nöôùc • Nöôùc bò coi laø oâ nhieãm Caùc khuynh höôùng thay ñoåi chaát khi thaønh phaàn cuûa löôïng vaø gaây oâ nhieãm nöôùc: nöôùc bò thay ñoåi hoaëc • Giaûm chaát löôïng nöôùc ngoït bôûi bò huûy hoaïi laøm nöôùc H2SO4 ,HNO3 khoâng theå söû duïng • Taêng haøm löôïng ion Ca,Mg,Si… ñöôïc trong moïi hoaït trong nöôùc ngaàm • Taêng haøm löôïng ion kim loaïi ñoäng cuûa con ngöôøi vaø naëng nhö Pb,Cd,Hg,As,Zn… sinh vaät • Taêng haøm löôïng muoái do nöôùc möa,raùc,nöôùc thaûi CN • Caùc hôïp chaát höõu cô,thuoác tröø saâu.. • Giaûm noàng ñoä oxy hoaø tan • Giaûm ñoä trong cuûa nöôùc • Nguyeân toá ñoàng vò phoùng xaï 25
 5. Caùc nguoàn gaây oâ nhieãm moâi tröôøng nöôùc • Nöôùc thaûi töø khu daân cö • Nöôùc thaûi coâng nghieäp • Nöôùc chaûy traøn maët ñaát (nöôùc möa,nöôùc thoaùt töø ñoàng ruoäng…) • Nöôùc soâng bò oâ nhieãm do töï nhieân (nöôùc bò nhieãm maën ôû vuøng ven bieån,nöôùc keânh raïch bò nhieãm pheøn) • Caùc hoaït ñoäng noâng nghieäp (söï caân baèng nöôùc luïc ñòa,nöôùc thaûi töôùi tieâu,phaân boùn,thuoác BVTV…) • Caùc nguoàn khaùc (thuûy ñieän,beänh vieän,giao thoâng vaän taûi,giaûi trí nhö bôi loäi,caâu caù…gaây neân söï nhieãm baån nhaát ñònh) Chaùy kho thuoác BVTV ôû An Giang 2,5 taán thuoác traøn xuoáng ruoäng ñoàng Nhöõng con ngöôøi naøy soáng ôû ñaâu? 26
 6. Bệnh dịch liên quan đến Caùc taùc nhaân gaây oâ nhieãm moâi tröôøng nöôùc nước sạch &caVSMT • Caùc chaát höõu cô ( tieâu thuï Oxy) Sè m¾c t¶ theo n¨m Sè ca m¾c tiªu ch¶y theo n¨m • Kim loïai naëng 400 1100000 Sè ca m¾c 350 • Caùc loïai phaân boùn, hoùa chaát BVTV 1050000 300 250 1000000 • Caùc chaát raén: haït seùt,muøn,VSV… 200 950000 Sè ca m¾c 150 • Daàu vaø chaát taåy röûa toång hôïp 900000 100 850000 • Chaát phoùng xaï: Bari,Radon,Thori… 50 800000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 • Taùc nhaân sinh hoïc: 50000 – Vi khuaån:vi khuaån gaây beänh taû, thöông haøn,kieát lî… 45000 Sè ca lþ vμ th−¬ng hμn 40000 – Virus:vieâm gan sieâu vi, baïi lieät…. 35000 Sources: niªn gi¸m thèng 30000 kª tõ n¨m 1999-2005, 25000 – Kyù sinh truøng: giun moùc,giun kim Lþ BYT 20000 Th−¬ng 15000 – Caùc sinh vaät khaùc:taûo,rong,nhuyeãn theå,loaøi giaùp hμn 10000 5000 xaùc… 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Phuù döôõng hoùa ( Nöôùc nôû hoa) Ph−¬ng thøc l©y truyÒn bÖnh qua ph©n • Có một lượng lớn N và P trong nước • Tảo lam,tảo lục phát triển quá mức • Sự phát triển các nguån n−íc bμn tay c«n trïng Rau qu¶ VSV sống trong tảo mục nát cung cÊp n−íc thøc ¨n • Tiêu thụ nhiều Oxy hòa tan trong nước KST: - Giun ®òa - Giun tãc VK: • Tảo thối rữa làm lớp bùn - T¶ - Giun mãc -Lþ - Giun xo¾n -Th−¬ng đáy ngày càng dày - S¸n l¸ gan hμn - S¸n l¸ phæi -TK than, - S¸n d©y lîn,bß... -Listeria, • Nước ở trạng thái yếm -Brucella, -E.coli... khí gây mùi khó chịu Virus: - B¹i liÖt - Viªm gan -Rotavirus... 27
 7. Caùc vaán ñeà veà nguoàn nöôùc Caùc giaûi phaùp cung caáp nhieàu nöôùc hôn 1. Gia taêng söï cung caáp 2. Söï baûo toàn nöôùc: nöôùc: • Giaûm hao huït nöôùc töôùi • Xaây döïng ñaäp vaø beå chöùa tieâu nöôùc • Giaûm phung phí nöôùc Thieáu nöôùc ngoït • Khai thaùc nöôùc ngaàm trong coâng nghieäp Quaù nhieàu nöôùc • Söï khöû muoái: • Giaûm phung phí nöôùc – Chöng caát gia duïng – Thaåm thaáu ngöôïc • Möa nhaân taïo Caùc bieän phaùp laøm giaûm oâ nhieãm nguoàn nöôùc Caùc nguyeân nhaân gaây oâ nhieãm MT bieån • Giaùo duïc yù thöùc baûo veä moâi tröôøng nöôùc • Giaûm khoái löôïng nöôùc thaûi • Phaân loïai nöôùc thaûi tröôùc khi xöû lyù • Löu tröõ, taêng cöôøng pha loaõng nöôùc thaûi vôùi nöôùc soâng hoà • Do taøu beø, giao thoâng treân bieån • Taêng cöôøng quaù trình töï laøm saïch cuûa nöôùc • Chaát thaûi ñoâ thò • Thay ñoåi coâng ngheä saûn xuaát • Khai thaùc khoaùng saûn,daàu moû vaø roø ræ trong quaù • Giaûm löôïng chaát baån coù trong nöôùc thaûi trình khai thaùc • Quy hoïach heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi • Khai thaùc taøi nguyeân bieån gaây xoùi moøn bôø bieån,maát caân baèng moâi sinh,caïn kieät taøi nguyeân • Khai thaùc söû duïng khoâng hôïp lyù taøi nguyeân ven bieån:ñoán röøng, chuyeån ñoåi vieäc canh taùc… 28
 8. Coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi Xöû lyù nöôùc Solar water disinfection (SODIS) Source and graphics: SANDEC (Water & Sanitation in Developing Countries) at EAWAG , Switzerland. Tài nguyên đất trên trái đất Phân bố (nguồn FAO-UNESCO): • FAO (1990) • 20% ở vùng quá lạnh • 20% ở vùng quá khô • 20% ở vùng quá dốc • 10% có tầng đất mỏng • 10% ở vùng trồng trọt được • 20% có thể làm đồng cỏ đất trồng trọt chiếm tỉ lệ thấp, trong đó, đất có năng suất cao (14%), trung bình (28%) và thấp (58%) 65 29
 9. Tài nguyên đất ở Việt Nam Cơ cấu sử dụng đất ở Việt Nam có xu • Ñaát töï nhieân: 33 trieäu ha ( ñöùng thöù 58 treân theá giôùi), hướng giống thế giới: bình quaân 0,5 ha/ngöôøi Tăng đất nông nghiệp, đất chuyên dùng, đất trống • Ñaát ñoài nuùi,ñaát doác: 22 trieäu ha – 67% đồi trọc. • Ñaát laâm nghieäp: 10 trieäu ha – 30% Đất rừng giảm. • Ñaát noâng nghieäp: 7,4 trieäu ha – 20% ( 5,6 trieäu ha troàng caây ngaén ngaøy) Đất dễ bị rửa trôi, xói mòn, khó khôi phục lại –Ñaát Bazan: 2,4 trieäu ha – 7,2% trạng thái ban đầu (VN nằm ở vùng nhiệt –Ñaát phuø sa: 3 trieäu ha – 8,7% đới, mưa nhiều, nhiệt độ không khí cao, • Ñaát toát phuø hôïp vôùi hoa maøu chæ khoaûng 20% khoáng hóa mạnh). • Coøn laïi laø ñaát quaù doác, khoâ haïn, uùng, maën pheøn, ngheøo chaát dinh döôõng, quaù moûng… 70 Caùc yeáu toá hình thaønh ñaát Quá trình hình thành đất ÑAÙ THÖÏC VAÄT • Quá trình phong hóa: dưới tác động của các nhân tố vật lý, hóa học, sinh học trong môi trường làm cho trạng thái vật lý, hóa học của ÑAÁT ÑOÄNG VAÄT đất và khoáng chất trên bề mặt trái đất bị biến đổi dần và trở thành vụn nát • Quá trình tích luỹ và biến đổi chất hữu cơ KHÍ HAÄU trong đất • Quá trình di chuyển vật liệu hữu cơ và khoáng ÑÒA HÌNH VAØ chất trong đất. THÔØI GIAN 30
 10. Caùc nguoàn gaây oâ nhieãm ñaát 1. OÂ nhieãm do hoïat ñoäng noâng nghieäp Söû duïng phaân Söû duïng thuoác Cheá ñoä canh boùn hoùa hoïc tröø saâu, thuoác taùc, heä thoáng vaø chaát kích dieät coû, dieät töôùi tieâu thích sinh naám, dieät chuoät khoâng hôïp lyù tröôûng 2. OÂ nhieãm do hoaït ñoäng coâng nghieäp OÂ nhieãm do hoaït ñoäng coâng nghieäp Khí thaûi, nöôùc thaûi, chaát thaûi raén Chaát thaûi raén Nöôùc thaûi Chaát khí Chöùa Chaát voâ cô: khai khoaùng,sx CO,CO2,H2 nhieàu KL giaáy, xi maï, caën ôû traïm xöû lyù S,NO2 naëng nöôùc… Gaây möa Ñaát bò Chaát khoù phaân huûy: sôïi, axit laøm nhieãm nhöïa,daàu môõ,chaát thaûi CNda… chua ñaát, Hoaït ñoäng khai thaùc khoaùng saûn pheøn, phaù hoaïi Chaát deã chaùy:töø N/M loïc nhieãm thaûm thöïc daàu,thöïc phaåm,sx maùy laïnh… maën vaät Chaát ñoäc haïi: phoùng xaï, KL naëng, hoùa chaát 31
 11. 3. OÂ nhieãm do sinh hoaït cuûa con ngöôøi Trong rác, phân và chất thải sinh hoạt đô thị hàm lượng chất hữu cơ lớn, độ ẩm cao. Đó là MT cho các loại vi khuẩn, trong đó có nhiều loại vi khuẩn gây bệnh phát triển. Chất thải rắn bệnh viện có các loại rác thải sinh hoạt, bệnh phẩm, chất thải rắn y tế (gạc, kim tiêm, túi nylon,…). Ñoâ thò hoùa Taùc nhaân sinh hoïc Khu coâng nghòeâp Giao thoâng Söû duïng phaân tươi Raùc thaûi y teá Chaát thaûi chöùa VSV gaây beänh:kyù sinh truøng(giun,saùn), OÂ nhieãm do Sa maïc hoùa Nhieãm pheøn, maën caùc nguoàn Haäu quaû chieán tranh Đất nông nghiệp khaùc Traøn daàu Giaûi trí, du lòch Xoùi moøn, röûa troâi Xoùi moøn Chaùy röøng:nhieät ñoä ñaát taêng cao,Oxy trong ñaát giaûm 32
 12. OÂ nhieãm khoâng khí: * Trong khoâng khí coù maët moät chaát laï hoaëc coù söï bieán ñoåi quan troïng trong thaønh phaàn khoâng khí gaây neân taùc ñoäng coù haïi hoaëc gaây ra söï khoù chòu (muøi, giaûm taàm nhìn do buïi…) * Laø keát quaû cuûa vieäc thaûi ra caùc khí,hôi,gioït vaø caùc löôïng khí khaùc coù noàng ñoä vöïôt quaù thaønh phaàn bình thöôøng trong khoâng khí gaây neân taùc ñoäng coù haïi hoaëc gaây ra söï khoù chòu (muøi, giaûm Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ taàm nhìn do buïi…) Quaù trình gaây oâ nhieãm khoâng khí: * Nguoàn phaùt sinh • * Caùc nguoàn gaây oâ nhieãm: Caùc nguoàn thaûi oâ nhieãm khoâng khí : chaát oâ nhieãm • - Nguoàn töï nhieân 1)Caùc hoïat ñoäng cuûa töï nhieân:chaùy röøng, nuùi * Quaù trình phaùt taùn, • - Nguoàn nhaân taïo: löûa,phaân huûy ñoäng thöïc vaät… + Nguoàn sô caáp: lan truyeàn trong 2)Hoïat ñoäng cuûa phöông tieän giao thoâng khoâng khí + Nguoàn thöù caáp: möa axit 3)Hoïat ñoäng coâng nghieäp:sx hoùa chaát, khai * Boä phaän tieáp nhaän, khoùang… chòu taùc ñoäng xaáu 4)Do sinh hoïat, saûn xuaát noâng nghieäp cuûa oâ nhieãm 33
 13. Chaát gaây oâ nhieãm: coù trong khoâng khí ôû noàng ñoä cao hôn bình thöôøng hoïaêc chaát ñoù bình thöôøng khoâng coù maët trong thaønh phaàn khoâng khí * Buïi vaø sol khí(
 14. Nghịch đảo nhiệt Phổ bức xạ MT đều nằm trong khoảng λ ≤ 4μm – sóng ngắn và cực ngắn; phổ bức xạ TĐ > 4μm – sóng dài. Đa số năng lượng bức xạ sóng dài do TĐ bức xạ đều bị các khí ON KQ hấp thụ : hơi nước, CO2, N2O, CH4 khí nhà kính Hiệu ứng nhà kính 35
 15. Tan băng: Nuớc biển dâng Quá trình hình thành Lưu huỳnh S + O2 = SO2 SO2 + OH· = HOSO2· HOSO2· + O2 = HO2· + SO3 Mưa axit SO3 + H2O = H2SO4 Nitơ N2 + O2 = 2NO NO + O2 = NO2 NO2 + H2O = HNO3 + NO 36
 16. Thủng tầng Ozon SỰ BIẾN ĐỔI OZONE Khí ozon hình thành như sau : • 02 + Bxmt 0+0 • 0 + 02 03 Phản ứng phân hủy ozon : • 03 + Bxmt 02 + 0 trong tự nhiên khí ozon luôn bị phân hủy và luôn được tái tạo, giữ được sự tồn tại vĩnh cửu và có tác dụng hấp thụ bức xạ tử ngọai. CL Các khí phá hủy khí ozon : CFC (chlorfluorocacbon), CFM O3 (chlorfluoromethane); và CCl4 (tetra clo metan), CH3Cl (metyl cloroform), CH3Br (metyl bromua), …. ClO ClO Cl Cl Phản ứng phá hủy ozon : • Cl + 03 ClO + 02 O3 O2 O3 2O2 • ClO + 0 Cl + 02 37
 17. OZONE • DUNG MÔI • KHÍ NÉN TRONG CÁC BÌNH PHUN • CHẾ TẠO MỸ PHẨM • CHẤT BỌT XỐP CFC • DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP LÀM LẠNH • ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ Khái niệm Chất thải rắn bao gồm bất kỳ một dạng vật chất nào bị loại bỏ; những thứ vật chất có chủ định tái sử dụng, tái sinh, tái chế; cặn bùn: • CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT • CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGNHIỆP CHAÁT THAÛI RAÉN • CHẤT THẢI NGUY HẠI 38
 18. Nguồn gốc Nguồn gốc Rác đường Rác rưởi quét dọn vệ sinh đường phố, Đường phố, vĩa Loại Thành phần Nguồn gốc phố bụi đất, đá, cát, tàn thuốc, cành cây, lá hè, ngõ hẻm, bãi chất thải rắn phát sinh cây, phân chó, mèo, nhựa, dê…; tất cả đất trống… (Street những thứ bên trong các thùng rác refuse) Rác sinh hoạt Các chất thải từ việc chuẩn bị, nấu Các hộ gia đình, cơ quan, trường công cộng nướng và dọn ăn; các chất thải chợ; các (Garbage) học, bệnh viện, chất thải từ việc sử dụng, lưu trữ và bán các khu công sản phẩm cộng, nhà hàng, Xác động vật Chuột, mèo, chó, các vật nuôi và động Vật dụng bỏ Dễ cháy: giấy, carton, hộp, thùng, gỗ, khách sạn, chợ vật hoang dã khác (Dead võ bào, cành cây, phụ tùng kho xưởng, đi búa, các kho bãi animals) đồ đạc bằng gỗ, giường, nệm, móp xốp… (Rubbish) v.v…. Khó cháy: các vật dụng kim loại, thủy tinh, sành sứ, các khoáng vật Xe cộ bỏ đi Tất cả các loại xe hoặc phụ tùng xe cộ Phần vật chất còn lại từ quá trình đốt Tro không còn sử dụng được nữa được sử dụng trong nấu nướng, thiêu (Ashes) đốt và hỏa táng Chất thải Rất đa dạng tùy theo từng loại ngành Các nhà máy, xí công nghiệp nghề sản xuất công nghiệp nghiệp, khu Bảng : Phân loại chất thải rắn theo loại, thành phần và nguồn công nghiệp… phát sinh Thành phần Tên đô thị Nguồn gốc Hà Nội Hải Phòng TP. Hồ Chí Minh Chất thải đập Gỗ xẻ, đinh, đường ống, xà bần, sắt thép Những chỗ đập phá công phá để xây dựng (65 ÷ 95) Thực phẩm, cỏ, lá cây 50,27 50,7 62,24 trình mới, cải tạo lại (0,5 ÷ Chất thải Coffa, gỗ xẻ vụn, ống, thùng sơn, các vật Các công trình Giấy các loại 2,72 2,82 0,59 25,0) xây dựng liệu xây dựng nói chung xây dựng mới Chất thải Các chất thải nguy hại dạng rắn và lỏng, Công nghiệp, (0 ÷ 5,0) Vải 6,27 2,72 4,25 đặc biệt các chất nỗ, rác y tế, các chất phóng xạ bệnh viện, kho Nhựa, cao su 0,71 2,02 0,46 bãi, dân dụng Chất thải Phân gia súc, gia cầm, lông, lòng gia Các cơ sở chăn Vỏ nghêu, sò, ốc, xương 1,06 3,68 0,50 chăn nuôi, súc gia cầm vứt bỏ trong khi giết mổ… nuôi, giết mổ (0 ÷ 1,3) Thủy tinh 0,31 0,72 0,02 giết mổ Xà bần 7,43 8,45 16,04 Chất thải Cặn bùn, rác, cát, váng nổi, màng dầu Các công trình thứ cấp sinh ra từ các hệ thống xử lý nước và xử lý nước, Kim loại 1,02 0,14 0,27 nước thải, bùn hút hầm cầu, bụi thu hồi từ nước thải, khí Các thành phần khó phân 30,21 23,9 15,27 các thiết bị xử lý bụi, v.v… thải… loại 39
 19. Ảnh hưởng của CTR đối với môi trường - Môi trường thuận lợi cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển : vi trùng thương hàn (Salmonnella typhi, Salmonnella paratyphi A&B; lỵ (Shtaalla spp); …. - Việc thu gom, xử lý bất hợp lý chất thải rắn cũng là nguyên nhân quan trọng làm tăng sự xuống cấp nghiêm trọng của hệ thống thoát nước - Các bãi rác lộ thiên ở các đô thị trong tình trạng mất vệ sinh nếu không được nâng cấp, quản lý tốt, rất dễ gây ra nhiều vấn đề phức tạp về môi trường :nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí, đất và nước, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm các tầng nước ngầm ở những khu vực xung quanh các bãi rác - Rác thải không được thu gom xử lý hợp lý vứt đổ bừa bãi ở gốc cây, đầu đường, ngõ hẻm, … gây mất mỹ quan đô thị và nhiều vấn đề khác Chất thải nguy hại Chất thải rắn công nghiệp Định nghĩa : Chất thải công nghiệp là các chất thải phát sinh từ Định nghĩa : Chất thải nguy hại là chất thải chứa các chất hoặc các các quá trình sản xuất, các sản phẩm phế thải của các hoạt động hợp chất có một trong các đặc tính gây nguy hại trực tiếp (dễ cháy, công nghiệp trong các nhà máy, xí nghiệp, các khu công nghiệp tập nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm và các đặc tính nguy hại trung. khác), or tương tác với các chất khác gây nguy hại đến môi trường Phân lọai : và sức khỏe con người. -Theo thành phần : thủy tinh, giấy, thép, chất dẻo, … -Theo pha : lỏng, rắn, khí -Mức độ rủi ro : nguy hại, không nguy hại 40
 20. Ñaëc tính CTNH Nguoàn phaùt sinh CTNH laø chaát coù 1 trong 5 ñaëc tính sau : CTNH phaùt sinh töø sinh hoaït vaø thöông maïi •Chaát deã phaûn öùng, khoâng beàn trong ñieàu kieän •Thuoác dieät coân truøng, thuoác dieät chuoät,… thöôøng •Chaát taåy röûa. Hoaù myõ phaåm •Chaát deã chaùy noå •Pin, ñoà duøng ñieän hoûng •Chaát aên moøn Caùc daïng nhieân lieäu, daàu caën •Chaát ñoäc haïi CTNH phaùt sinh töø caùc cô sôû khaùm chöõa beänh •Beänh phaåm •Chaát coù tính phoùng xaï •Kim tieâm, caùc vaät saéc nhoïn Ngoaøi ra caùc beänh phaåm trong raùc thaûi y teá mang maàm beänh cuõng laø 1 daïng CTNH •Thuoác coøn haïn vaø heát haïn söû duïng Xöû lyù chaát thaûi raén Nguoàn phaùt sinh CTNH phaùt sinh töø saûn xuaát CN • Taän duïng •CN hoaù chaát Taùi söû duïng: söû duïng nhieàu laàn. •CN luyeän kim Taùi sinh, taùi cheá: taïo saûn phaåm môùi töø chaát thaûi. •CN thuoäc da Phuïc hoài: taïo caùc tính chaát nhö ban ñaàu •CN nhuoäm cuûa saûn phaåm töø chaát thaûi. •CN ñieän töû • Xöû lyù •CN hoaù höõu cô phaân töû • Thaûi boû •V.v.. 41

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản